Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transformace systému zdravotní péče. Základní data ParametrVýsledekČR Celkový objem nákladů na ZP 4 100 000 000 000 000 000 15 000 000 000 Roční náklady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transformace systému zdravotní péče. Základní data ParametrVýsledekČR Celkový objem nákladů na ZP 4 100 000 000 000 000 000 15 000 000 000 Roční náklady."— Transkript prezentace:

1 Transformace systému zdravotní péče

2 Základní data ParametrVýsledekČR Celkový objem nákladů na ZP 4 100 000 000 000 000 000 15 000 000 000 Roční náklady na osobu6391382 Nejvyšší náklady na osobu USA – 6103 Nejnižší náklady na osobuBurundi – 2,90 Nejvyšší veřejné náklady na osobu Norsko – 4508 Nejnižší veřejné náklady na osobu Burundi 0,70 Nejvyšší roční náklady domácnosti na ZP Švýcarsko 1787178 (osoba) Minimální roční náklady na osobu (WHO) 35-50 2

3 Základní stavební kameny zdravotnického systému Zdravotní služby Lidské zdroje Informační systém/y Zdravotnické technologie Financování Řízení, vedení, správa 3

4 Zdravotní služby Poskytování efektivní, bezpečné, kvalitní individuální i populační zdravotní péče těm kteří je potřebují, v místě a čase potřeby s minimálním plýtváním zdrojů 4

5 Lidské zdroje Nepředsudečné (rovnost) Responsivní Účinné Cíl: poskytovat nejlepší možný výstup zdravotní péče za stávajících zdrojů a okolností. 5

6 Informační systém/y Zajišťují sběr, analýzu sdílení a využití spolehlivých a včasných informací o indikátorech zdravotního stavu, o výkonu zdravotnického systému a o zdravotním stavu populace. 6

7 Zdravotnické technologie Rovný přístup k základním zdravotnickým technologiím a léčivům. Přístrojová technika musí mít zaručenu kvalitu, bezpečí, účinnost, nákladovou efektivitu. Využívání léčiv a technologií je odborně správné a nákladově efektivní. 7

8 Financování Přiměřené financování k zajištění využití potřebných služeb, ochrana před finančním bankrotem. Stimuly k efektivnímu využití služeb. 8

9 Řízení vedení, správa systému Existence strategických dokumentů Účinný dohled/kontrola Regulace systému Zodpovědnost 9

10 Motto: 10 Není-li žádného vidění, lid pustne. Přísloví, 29,18

11 11

12 Příčiny reformy 12 Demografické změny Technologické změny/pokrok Rostoucí počet poskytovatelů Rostoucí poptávka po (kvalitní) zdravotní péči Informační asymetrie Nutnost „přidělování“  Eskalace nákladů

13 Demografické změny Stárnutí populace Změna spektra potřeb pacientů/klientů CURE x CARE Očekávané reakce:  Změna struktury lůžkového fondu  Potřeba lidských zdrojů  Podílení domácí, ambulantní a hospicové péče 13

14 Technologické změny/pokrok Regulace nákladných technologií Registrace a cena léčiv Dostupnost péče Centralizace péče 14

15 Rostoucí počet poskytovatelů Poptávka stimuluje nabídku Nové typy poskytovatelů Absence zásadní regulace systému  Lidské zdroje  Investice 15

16 Informační asymetrie Postavení lékař/pacient Práva pacientů  Morální norma  Právní norma Důsledky asymetrie 16

17 Přidělování – „rationing“ Typ výkonu Časový faktor Systém přidělování péče Rovnost výstupů 17

18

19 Problémy systému v ČR Úkol Ve skupinách zkuste označit problémy českého zdravotnictví, resp. jeho „základních kamenů“. 19

20 Základní rovnováha systému 20 Náklady Kvalita Dostupnost

21 Problémové okruhy Struktura poskytovatelů zdravotní péče  Akutní/následná péče  Ambulantní/lůžková péče  Počet/poměr lékaři vs. NLZP 21 StátAkutní /1000 Celkem /1000 obyv ČR5,37,4 Holandsko3,04,5 Německo5,78,3 USA2,73,2 UK2,83,6 Norsko3,03,6

22 Počet lékařů a sester/1000 obyv – 2005 Počet absolventů LF/100000 obyv 22

23 Problémové okruhy Financování zdravotní péče  Věcný rozsah zdravotního pojištění  Ekonomická regulace  Úhradový systém  Standard vs nadstandard 23

24 Problémové okruhy Dostupnost  Měřitelnost výstupů  Kvalita  Regulace velkých technologií 24

25 Zdraví jako ekonomický pojem 25 Má zdraví hodnotu ? spotřební hodnota x směnná hodnota

26 Zdraví jako zboží 26 Je zdraví zboží ? Zboží lze kupovat a prodávat na trhu. Zdraví není zboží, ale charakteristika produktu/služby.  bezpečnostní pásy  hasicí přístroje  celozrnný chléb Zbožím je zdravotní péče.

27

28 Role občana – dostupnost zdrojů WANTS NEEDS DEMANDS 28

29 29

30 Trh ve zdravotnictví 30 1) Nedostatečná konkurence  omezující rozsah ( nemocnice)  omezení přístupu na trh  rigidita zdrojů  zdravotní péče není homogenní produkt

31 Trh ve zdravotnictví 31 2) Neúplný trh  pozitivní externality trhu ve zdravotnictví  jedná se o specifický produkt ovlivňující ekonomickou produktivitu společnosti  veřejný statek  free-riding (černí pasažéři)  zákazník neinformován o ceně (necenová konkurence)

32 Trh ve zdravotnictví 32 3) Neúplná a asymetrická informovanost  informovaný „agent“  poptávka stimulovaná nabídkou  poptávka po zdravotní péči není předpověditelná

33 Finacování 33 Povinné solidární veřejné zdravotní pojištění  13,5 % hrubého příjmu Přerozdělení 100  vážené riziko Úhrada:  kapitační platba  fee-for-service  rozpočty

34 Celkové výdaje na zdravotnictví mil. Kč Položky výdajů 2005200620072008 Veřejné výdaje 191 356197 027206 565219 119 ZP170 093174 200183 713200 592 Ostatní21 26322 82822 85118 527 Soukromé výdaje 27 41829 78335 37043 526 Celkové výdaje 218 774226 810241 935262 645 % HDP7,37,06,87,1

35

36 Výdaje na zdravotnictví jako % HDP - 2007 36

37 Podíl zdravotnictví na HDP

38 Vývoj HDP

39 Náklady na zdravotnictví v Kč

40 Podíl veřejných a soukromých zdrojů na úhradě zdravotní péče – EU - 2006 40

41 Základní systémy financování zdravotní péče 41 Státní rozpočet - Šemaško (socialistické státy ) Státní/regionální rozpočty - Lord Beveridge (Británie, N. Zéland, Itálie ) Veřejné zdravotní pojištění - Bismarck (SRN, ČR) Privátní pojištění a větší či menší ingerence státu ( záchranná síť ) - USA

42 Typy úhrady zdravotní péče přímá platba státní rozpočet místní rozpočty veřejné zdravotní pojištění

43 Státní rozpočet Výhody ekonomická úspornost snadná realizace zdr. politiky zejm. v oblasti veřejného zdravotnictví Nevýhody chybí stimulace ke zvyšování kvality neliberálnost těžkopádnost

44 Přímá platba včetně komerčního pojištění Výhody stimulace ke kvality rel. možnost plánovat výdaje prostor pro indiv. rozhodování Nevýhody stimulace nabídky sociální citlivost omezená státní ingerence

45 Veřejné zdravotní pojištění Výhody  solidarita  +- distribuce rizika  +- stimulace konkurence Nevýhody  absence individualizace platby/péče  +- distribuce rizika

46

47 Česká republika ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ  veřejné  podíl veřejných prostředků na vytváření fondu zdravotního pojištění  povinné  povinnost občanů vylývá ze zákona 48/97 Sb., a ze souvisejících předpisů ( seznam výkonů)  solidární  solidarita zdravých s nemocnými a bohatých s chudými

48 Zdravotní péče hrazená ze ZP léčebná péče ústavní i ambulantní pohotovostní a záchranná služba prevence dispenzární péče léčiva, PZT lázeňská a ozdravenská péče závodní preventivní péče doprava nemocných posudková činnost prohlídka zemřelého a pitva

49 ČR - vnik zdravotního pojištění narozením získáním trvalého pobytu vstup do zaměstnání

50 ČR - plátci pojistného občané - zaměstnanci 4,5 % zaměstnavatel - 9,0 % občané - samost. výděl. činní - 13,5 % stát

51 Úhrada ZP státem nezaopatřené děti důchodci ženy na MD příjemci rodičovského příspěvku uchazeči o zaměstnání osoby sociálně potřebné osoby převážně/úplně bezmocné vojáci základní služby vězni osoby důch. věku bez nároku na důchod a bez příjmu osoby pečující o dítě/dvě děti do 7/15 l.

52 ČR - osobní rozsah ZP osoby s trvalým pobytem na území ČR osoby, které na území ČR nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR

53 Úhrada poskytnuté zdravotní péče primární péče  plat  kapitace  výkonová platba LIMITACE amb. specialisté  výkonová platba  platba za případ  plat  jiné LIMITACE 53

54 Úhrada poskytnuté zdravotní péče nemocniční péče  rozpočet  platba per diem  platba za případ  “case-mix”  přímá platba  jiné zdroje 54

55 Formy vlastnictví zdravotnických zařízení Státní Soukromé Obecní Církevní Nestátní veřejnoprávní - non for profit Nestátní veřejnoprávní - for profit

56 56

57 Úhrada ZP státem 57 nezaopatřené děti důchodci ženy na MD příjemci rodičovského příspěvku uchazeči o zaměstnání osoby sociálně potřebné osoby převážně/úplně bezmocné vojáci základní služby vězni osoby důch. věku bez nároku na důchod a bez příjmu osoby pečující o dítě/dvě děti do 7/15 l.

58 Problémy úhrady 58 Věcný rozsah zdravotního pojištění (prostor pro spoluúčast)  Regulační poplatky Regulace sítě zdravotnických zařízení Akutní vs. Následná péče

59 Principy reformy 59 Role zdravotních pojišťoven  Akciové společnosti  Zdravotní plány – individualizace + GHCP  Smluvní volnost  Dohled – Úřad Role občana  Výběr  Regulace – poplatky, komerční ZP

60 Poplatky 60 regulační ambulantní vyšetření den hospitalizace recept sociální strop

61 Nemocniční péče 61 Diagnosis related groups  prospektivní platba  nákladově sdružené stavy  využitelnost pro sledování kvality paušál – lůžkový den (léčebny)

62 Individualizace pojistného 62 GHCP –katastrofická péče, nepojistitelné události prostor pro komerční pojištění individuální smlouvy konkurence ZP – pojistné plány

63 Kvalita 63 Měřitelnost výstupů  indikátory kvality  benchmarking Systém externího hodnocení  akreditace  certifikace Práva pacientů/občanů Výstupy: plátci, stát, stavovské organizace, veřejnost

64 Struktura 64 Role primární péče  gatekeeping  domácí ošetřovatelská péče Nemocniční péče  akutní/následná péče  koncetrace technologií  alokace zdrojů Regulace počtu pracovníků Síť veřejných ZZ

65 65

66 Průměrné mzdy zaměstnanců ve zdravotnictví 2008 zdroj: ÚZIS Praha KategorieMzda celkem Lékaři43 767 Sestry20 504 Resort21 386

67 Struktura průměrného měsíčního platu 2008 Složky platuLékaři Tarifní plat22 557 Osobní příplatek4 908 Odměny celkem5 686 Práce přesčas3 947 Pracovní pohotovost1 431 Ostatní7 253 Plat celkem45 781 67

68 Platové podmínky mladých lékařů Lékař před zařazením do SP 11. platová třída16180 Lékař po zařazení do SP 12. platová třída17 530-19 590 Lékař po získání SZ 13. platová třída 14. platová třída 21 259 23 060

69 Roční hrubý příjem lékaře specialisty (USD/PPP)

70 70


Stáhnout ppt "Transformace systému zdravotní péče. Základní data ParametrVýsledekČR Celkový objem nákladů na ZP 4 100 000 000 000 000 000 15 000 000 000 Roční náklady."

Podobné prezentace


Reklamy Google