Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transformace systému zdravotní péče

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transformace systému zdravotní péče"— Transkript prezentace:

1 Transformace systému zdravotní péče

2 Základní data Parametr Výsledek ČR Celkový objem nákladů na ZP
Roční náklady na osobu 639 1382 Nejvyšší náklady na osobu USA – 6103 Nejnižší náklady na osobu Burundi – 2,90 Nejvyšší veřejné náklady na osobu Norsko – 4508 Nejnižší veřejné náklady na osobu Burundi 0,70 Nejvyšší roční náklady domácnosti na ZP Švýcarsko 1787 178 (osoba) Minimální roční náklady na osobu (WHO) 35-50

3 Základní stavební kameny zdravotnického systému
Zdravotní služby Lidské zdroje Informační systém/y Zdravotnické technologie Financování Řízení, vedení, správa

4 Zdravotní služby Poskytování efektivní, bezpečné, kvalitní individuální i populační zdravotní péče těm kteří je potřebují, v místě a čase potřeby s minimálním plýtváním zdrojů

5 Lidské zdroje Nepředsudečné (rovnost) Responsivní Účinné
Cíl: poskytovat nejlepší možný výstup zdravotní péče za stávajících zdrojů a okolností.

6 Informační systém/y Zajišťují sběr, analýzu sdílení a využití spolehlivých a včasných informací o indikátorech zdravotního stavu, o výkonu zdravotnického systému a o zdravotním stavu populace.

7 Zdravotnické technologie
Rovný přístup k základním zdravotnickým technologiím a léčivům. Přístrojová technika musí mít zaručenu kvalitu, bezpečí, účinnost, nákladovou efektivitu. Využívání léčiv a technologií je odborně správné a nákladově efektivní.

8 Financování Přiměřené financování k zajištění využití potřebných služeb, ochrana před finančním bankrotem. Stimuly k efektivnímu využití služeb.

9 Řízení vedení, správa systému
Existence strategických dokumentů Účinný dohled/kontrola Regulace systému Zodpovědnost

10 Motto: Není-li žádného vidění, lid pustne. Přísloví, 29,18

11

12  Eskalace nákladů Příčiny reformy Demografické změny
Technologické změny/pokrok Rostoucí počet poskytovatelů Rostoucí poptávka po (kvalitní) zdravotní péči Informační asymetrie Nutnost „přidělování“  Eskalace nákladů

13 Demografické změny Stárnutí populace
Změna spektra potřeb pacientů/klientů CURE x CARE Očekávané reakce: Změna struktury lůžkového fondu Potřeba lidských zdrojů Podílení domácí, ambulantní a hospicové péče

14 Technologické změny/pokrok
Regulace nákladných technologií Registrace a cena léčiv Dostupnost péče Centralizace péče

15 Rostoucí počet poskytovatelů
Poptávka stimuluje nabídku Nové typy poskytovatelů Absence zásadní regulace systému Lidské zdroje Investice

16 Informační asymetrie Postavení lékař/pacient Práva pacientů
Morální norma Právní norma Důsledky asymetrie

17 Přidělování – „rationing“
Typ výkonu Časový faktor Systém přidělování péče Rovnost výstupů

18

19 Problémy systému v ČR Úkol Ve skupinách zkuste označit problémy českého zdravotnictví, resp. jeho „základních kamenů“.

20 Základní rovnováha systému
Náklady Dostupnost Kvalita

21 Problémové okruhy Struktura poskytovatelů zdravotní péče
Akutní/následná péče Ambulantní/lůžková péče Počet/poměr lékaři vs. NLZP Stát Akutní /1000 Celkem /1000 obyv ČR 5,3 7,4 Holandsko 3,0 4,5 Německo 5,7 8,3 USA 2,7 3,2 UK 2,8 3,6 Norsko

22 Počet lékařů a sester/1000 obyv – 2005 Počet absolventů LF/100000 obyv

23 Problémové okruhy Financování zdravotní péče
Věcný rozsah zdravotního pojištění Ekonomická regulace Úhradový systém Standard vs nadstandard

24 Problémové okruhy Dostupnost Měřitelnost výstupů Kvalita
Regulace velkých technologií

25 Zdraví jako ekonomický pojem
Má zdraví hodnotu ? spotřební hodnota x směnná hodnota

26 Zdraví jako zboží Je zdraví zboží ?
Zboží lze kupovat a prodávat na trhu. Zdraví není zboží, ale charakteristika produktu/služby. bezpečnostní pásy hasicí přístroje celozrnný chléb Zbožím je zdravotní péče.

27

28 Role občana – dostupnost zdrojů
WANTS NEEDS DEMANDS

29

30 Trh ve zdravotnictví 1) Nedostatečná konkurence
omezující rozsah ( nemocnice) omezení přístupu na trh rigidita zdrojů zdravotní péče není homogenní produkt

31 Trh ve zdravotnictví 2) Neúplný trh
pozitivní externality trhu ve zdravotnictví jedná se o specifický produkt ovlivňující ekonomickou produktivitu společnosti veřejný statek free-riding (černí pasažéři) zákazník neinformován o ceně (necenová konkurence)

32 Trh ve zdravotnictví 3) Neúplná a asymetrická informovanost
informovaný „agent“ poptávka stimulovaná nabídkou poptávka po zdravotní péči není předpověditelná

33 Finacování Povinné solidární veřejné zdravotní pojištění
13,5 % hrubého příjmu Přerozdělení 100 vážené riziko Úhrada: kapitační platba fee-for-service rozpočty

34 Celkové výdaje na zdravotnictví mil. Kč
Položky výdajů 2005 2006 2007 2008 Veřejné výdaje ZP Ostatní 21 263 22 828 22 851 18 527 Soukromé výdaje 27 418 29 783 35 370 43 526 Celkové výdaje % HDP 7,3 7,0 6,8 7,1

35

36 Výdaje na zdravotnictví jako % HDP - 2007

37 Podíl zdravotnictví na HDP

38 Vývoj HDP

39 Náklady na zdravotnictví v Kč

40 Podíl veřejných a soukromých zdrojů na úhradě zdravotní péče – EU - 2006

41 Základní systémy financování zdravotní péče
Státní rozpočet - Šemaško (socialistické státy ) Státní/regionální rozpočty - Lord Beveridge (Británie, N. Zéland, Itálie ) Veřejné zdravotní pojištění - Bismarck (SRN, ČR) Privátní pojištění a větší či menší ingerence státu ( záchranná síť ) - USA

42 Typy úhrady zdravotní péče
přímá platba státní rozpočet místní rozpočty veřejné zdravotní pojištění

43 Státní rozpočet Výhody ekonomická úspornost
snadná realizace zdr. politiky zejm. v oblasti veřejného zdravotnictví Nevýhody chybí stimulace ke zvyšování kvality neliberálnost těžkopádnost

44 Přímá platba včetně komerčního pojištění
Výhody stimulace ke kvality rel. možnost plánovat výdaje prostor pro indiv. rozhodování Nevýhody stimulace nabídky sociální citlivost omezená státní ingerence

45 Veřejné zdravotní pojištění
Výhody solidarita +- distribuce rizika +- stimulace konkurence Nevýhody absence individualizace platby/péče +- distribuce rizika

46

47 Česká republika ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ veřejné povinné solidární
podíl veřejných prostředků na vytváření fondu zdravotního pojištění povinné povinnost občanů vylývá ze zákona 48/97 Sb., a ze souvisejících předpisů ( seznam výkonů) solidární solidarita zdravých s nemocnými a bohatých s chudými

48 Zdravotní péče hrazená ze ZP
léčebná péče ústavní i ambulantní pohotovostní a záchranná služba prevence dispenzární péče léčiva, PZT lázeňská a ozdravenská péče závodní preventivní péče doprava nemocných posudková činnost prohlídka zemřelého a pitva

49 ČR - vnik zdravotního pojištění
narozením získáním trvalého pobytu vstup do zaměstnání

50 ČR - plátci pojistného občané - zaměstnanci 4,5 %
zaměstnavatel - 9,0 % občané - samost. výděl. činní - 13,5 % stát

51 Úhrada ZP státem nezaopatřené děti důchodci ženy na MD
příjemci rodičovského příspěvku uchazeči o zaměstnání osoby sociálně potřebné osoby převážně/úplně bezmocné vojáci základní služby vězni osoby důch. věku bez nároku na důchod a bez příjmu osoby pečující o dítě/dvě děti do 7/15 l.

52 ČR - osobní rozsah ZP osoby s trvalým pobytem na území ČR
osoby, které na území ČR nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR

53 Úhrada poskytnuté zdravotní péče
primární péče plat kapitace výkonová platba LIMITACE amb. specialisté platba za případ jiné

54 Úhrada poskytnuté zdravotní péče
nemocniční péče rozpočet platba per diem platba za případ “case-mix” přímá platba jiné zdroje

55 Formy vlastnictví zdravotnických zařízení
Státní Soukromé Obecní Církevní Nestátní veřejnoprávní - non for profit Nestátní veřejnoprávní - for profit

56

57 Úhrada ZP státem nezaopatřené děti důchodci ženy na MD
příjemci rodičovského příspěvku uchazeči o zaměstnání osoby sociálně potřebné osoby převážně/úplně bezmocné vojáci základní služby vězni osoby důch. věku bez nároku na důchod a bez příjmu osoby pečující o dítě/dvě děti do 7/15 l.

58 Problémy úhrady Věcný rozsah zdravotního pojištění (prostor pro spoluúčast) Regulační poplatky Regulace sítě zdravotnických zařízení Akutní vs. Následná péče

59 Principy reformy Role zdravotních pojišťoven Role občana
Akciové společnosti Zdravotní plány – individualizace + GHCP Smluvní volnost Dohled – Úřad Role občana Výběr Regulace – poplatky, komerční ZP

60 Poplatky regulační ambulantní vyšetření den hospitalizace recept
sociální strop

61 Nemocniční péče Diagnosis related groups
prospektivní platba nákladově sdružené stavy využitelnost pro sledování kvality paušál – lůžkový den (léčebny)

62 Individualizace pojistného
GHCP –katastrofická péče, nepojistitelné události prostor pro komerční pojištění individuální smlouvy konkurence ZP – pojistné plány

63 Kvalita Měřitelnost výstupů Systém externího hodnocení
indikátory kvality benchmarking Systém externího hodnocení akreditace certifikace Práva pacientů/občanů Výstupy: plátci, stát, stavovské organizace, veřejnost

64 Síť veřejných ZZ Struktura Role primární péče Nemocniční péče
gatekeeping domácí ošetřovatelská péče Nemocniční péče akutní/následná péče koncetrace technologií alokace zdrojů Regulace počtu pracovníků Síť veřejných ZZ

65

66 Průměrné mzdy zaměstnanců ve zdravotnictví 2008 zdroj: ÚZIS Praha
Kategorie Mzda celkem Lékaři 43 767 Sestry 20 504 Resort 21 386

67 Struktura průměrného měsíčního platu 2008
Složky platu Lékaři Tarifní plat 22 557 Osobní příplatek 4 908 Odměny celkem 5 686 Práce přesčas 3 947 Pracovní pohotovost 1 431 Ostatní 7 253 Plat celkem 45 781

68 Platové podmínky mladých lékařů
Lékař před zařazením do SP 11. platová třída 16180 Lékař po zařazení do SP 12. platová třída Lékař po získání SZ 13. platová třída 14. platová třída 21 259 23 060

69 Roční hrubý příjem lékaře specialisty (USD/PPP)

70


Stáhnout ppt "Transformace systému zdravotní péče"

Podobné prezentace


Reklamy Google