Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podzim 2006, I.Průchová 1 Právní režim pozemků sloužících dopravě teze přednášky z PP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podzim 2006, I.Průchová 1 Právní režim pozemků sloužících dopravě teze přednášky z PP."— Transkript prezentace:

1 podzim 2006, I.Průchová 1 Právní režim pozemků sloužících dopravě teze přednášky z PP

2 podzim 2006, I.Průchová2 Druhy dopravy a vztah k pozemkům Doprava po pozemních komunikacích Doprava po pozemních komunikacích Zák.č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů Zák.č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů Doprava na drahách Doprava na drahách Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění č. 460/2006 Sb. Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění č. 460/2006 Sb. Letecká doprava Letecká doprava Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů Vnitrozemská plavba Vnitrozemská plavba Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů

3 podzim 2006, I.Průchová3 Právní režim pozemků sloužících dopravě na pozemních komunikací Prameny právní úpravy: Prameny právní úpravy: Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů Zák.č.184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) Zák.č.184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) Katastrální předpisy – KZ, vyhl.č.190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů vč.přílohy Katastrální předpisy – KZ, vyhl.č.190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů vč.přílohy Stavební zákon, zákon o PÚ, lesní zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny Stavební zákon, zákon o PÚ, lesní zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny

4 podzim 2006, I.Průchová4 Pojmy Silniční pozemek Silniční pozemek pozemky, na nichž je umístěno těleso dálnice, silnice, místní komunikace a silniční pomocný pozemek pozemky, na nichž je umístěno těleso dálnice, silnice, místní komunikace a silniční pomocný pozemek Silniční pomocný pozemek Silniční pomocný pozemek Pruh pozemku přilehlého po obou stranách k tělesu dálnice, silnice nebo místní komunikace mimo souvisle zastavěné území obce, který slouží účelům ochrany a údržby dálnice, silnice nebo místní komunikace, pokud jsou tyto pozemky ve vlastnictví vlastníka dálnice, silnice nebo místní komunikace Pruh pozemku přilehlého po obou stranách k tělesu dálnice, silnice nebo místní komunikace mimo souvisle zastavěné území obce, který slouží účelům ochrany a údržby dálnice, silnice nebo místní komunikace, pokud jsou tyto pozemky ve vlastnictví vlastníka dálnice, silnice nebo místní komunikace Součást a příslušenství dálnice, silnice a místní komunikace Součást a příslušenství dálnice, silnice a místní komunikace blíže § 12 a násl. zákona o pozemních komunikacích blíže § 12 a násl. zákona o pozemních komunikacích Silniční vegetace Silniční vegetace § 15 zákona o pozemních komunikacích § 15 zákona o pozemních komunikacích

5 podzim 2006, I.Průchová5 Kategorie pozemních komunikací dálnice dálnice silnice – I, II, III třídy silnice – I, II, III třídy místní komunikace místní komunikace účelová komunikace účelová komunikace df. viz blíže zákon df. viz blíže zákon

6 podzim 2006, I.Průchová6 Majetkoprávní režim pozemních komunikací Dálnice, silnice I. třídy Dálnice, silnice I. třídy ve vlastnictví státu ve vlastnictví státu MD může smluvně převést výkon některých práv a povinností státu jako vlastníka silnic 1. třídy na organizace správy a údržby silnic, jejichž zřizovatelem jsou kraje MD může smluvně převést výkon některých práv a povinností státu jako vlastníka silnic 1. třídy na organizace správy a údržby silnic, jejichž zřizovatelem jsou kraje MD po dohodě s MF může na dobu určitou, nejdéle na dobu 35, smluvně převést výkon některých práv a povinností státu jako vlastníka dálnic na právnickou osobu vybranou postupem podle zákona o zadávání veřejných zakázek za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy MD po dohodě s MF může na dobu určitou, nejdéle na dobu 35, smluvně převést výkon některých práv a povinností státu jako vlastníka dálnic na právnickou osobu vybranou postupem podle zákona o zadávání veřejných zakázek za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy Silnice III., III. třídy Silnice III., III. třídy ve vlastnictví kraje, na jehož území se nacházejí ve vlastnictví kraje, na jehož území se nacházejí Místní komunikace Místní komunikace ve vlastnictví obce, na jejímž území se nacházejí ve vlastnictví obce, na jejímž území se nacházejí Účelová komunikace Účelová komunikace Ve vlastnictví právnické nebo fyzické osoby Ve vlastnictví právnické nebo fyzické osoby

7 podzim 2006, I.Průchová7 Obecné užívání pozemních komunikací Oprávnění každého užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny - § 19 odst. 1 zák. o poz.kom. Oprávnění každého užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny - § 19 odst. 1 zák. o poz.kom. případy zpoplatnění pozemních komunikací případy zpoplatnění pozemních komunikací mýtné mýtné časový poplatek časový poplatek Zákazy - § 19 odst. 2 zák. o poz. K Zákazy - § 19 odst. 2 zák. o poz. K Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, po níž má být objížďka vedena, je povinen strpět bezúplatně provoz na ni převedený z uzavřené pozemní komunikace Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, po níž má být objížďka vedena, je povinen strpět bezúplatně provoz na ni převedený z uzavřené pozemní komunikace

8 podzim 2006, I.Průchová8 Zvláštní užívání pozemních komunikací Na základě povolení silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace Na základě povolení silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace Povolení se vydává na základě písemné žádosti PO nebo FO Povolení se vydává na základě písemné žádosti PO nebo FO Na dobu určitou Na dobu určitou Vydává silniční správní úřad Vydává silniční správní úřad

9 podzim 2006, I.Průchová9 Opatřování pozemků pro výstavbu pozemních komunikací smluvně smluvně odnětím nebo omezením vlastnického práva (VB) ve vyvlastňovacím řízení odnětím nebo omezením vlastnického práva (VB) ve vyvlastňovacím řízení § 17 odst. 1, 3 zákona o poz.kom. ve spoj. se zákonem o vyvlastnění § 17 odst. 1, 3 zákona o poz.kom. ve spoj. se zákonem o vyvlastnění

10 podzim 2006, I.Průchová10 Pozemní komunikace na cizím pozemku § 17 odst. 2 zák.o poz.kom. Jestliže byla zřízena stavba dálnice, silnice nebo místní komunikace na cizím pozemku a vlastníku stavby se prokazatelně nepodařilo dosáhnout majetkoprávního vypořádání s vlastníkem pozemku, je příslušný speciální stavební úřad oprávněn na návrh vlastníka stavby zřídit věcné břemeno, které je nezbytné pro výkon vlastnického práva ke stavbě Jestliže byla zřízena stavba dálnice, silnice nebo místní komunikace na cizím pozemku a vlastníku stavby se prokazatelně nepodařilo dosáhnout majetkoprávního vypořádání s vlastníkem pozemku, je příslušný speciální stavební úřad oprávněn na návrh vlastníka stavby zřídit věcné břemeno, které je nezbytné pro výkon vlastnického práva ke stavbě speciální stavební úřad speciální stavební úřad Ministerstvo dopravy – ve vztahu k dálnicím, rychlostním silnicím Ministerstvo dopravy – ve vztahu k dálnicím, rychlostním silnicím Krajský úřad – ve vztahu k silnicím I. třídy Krajský úřad – ve vztahu k silnicím I. třídy Obecní úřad obce s rozšířenou působností - ve vztahu k silnicím II.,III třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací Obecní úřad obce s rozšířenou působností - ve vztahu k silnicím II.,III třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací

11 podzim 2006, I.Průchová11 Silniční ochranná pásma § 30 zák.o poz. kom. § 30 zák.o poz. kom. Slouží k ochraně dálnice, silnice, místní komunikace mimo souvisle zastavěné území obcí Slouží k ochraně dálnice, silnice, místní komunikace mimo souvisle zastavěné území obcí Pro nově budované, zrekonstuované – na základě rozhodnutí o umístění stavby Pro nově budované, zrekonstuované – na základě rozhodnutí o umístění stavby Pro existující – vymezené prostory v podél PK dle § 20 odst. 2 zák. o poz.kom. Pro existující – vymezené prostory v podél PK dle § 20 odst. 2 zák. o poz.kom. Reklamní zařízení v silničním ochranné pásmu - § 31 zák. o poz.kom. Reklamní zařízení v silničním ochranné pásmu - § 31 zák. o poz.kom. Stavby, terénní úpravy v silničním ochranném pásmu jen na základě povolení silničního správního úřadu + dodržení podmínek podle stavebního zákona Stavby, terénní úpravy v silničním ochranném pásmu jen na základě povolení silničního správního úřadu + dodržení podmínek podle stavebního zákona

12 podzim 2006, I.Průchová12 Povinnosti vlastníků nemovitostí v sousedství dálnic, silnic a místních komunikací Vlastníci v sousedství dálnic, silnic, místních komunikací jsou povinni strpět, aby na jejich pozemcích byla provedena nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li toto nebezpečí výstavbou nebo provozem dálnice, silnice, místní komunikace nebo přírodními vlivy. Vlastníci v sousedství dálnic, silnic, místních komunikací jsou povinni strpět, aby na jejich pozemcích byla provedena nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li toto nebezpečí výstavbou nebo provozem dálnice, silnice, místní komunikace nebo přírodními vlivy. Vznikne-li toto nebezpečí z jednání vlastníků nemovitostí v sousedství PK – jsou povinni učinit nezbytná opatření na svůj náklad. Vznikne-li toto nebezpečí z jednání vlastníků nemovitostí v sousedství PK – jsou povinni učinit nezbytná opatření na svůj náklad. O rozsahu a způsobu provedení nezbytných opatření a o tom, kdo je provede, rozhodne silniční správní úřad. O rozsahu a způsobu provedení nezbytných opatření a o tom, kdo je provede, rozhodne silniční správní úřad.

13 podzim 2006, I.Průchová13 Ad povinnosti vlastníků nemovitostí v sousedství komunikací Vlastník nemovitosti sousedící s průjezdním úsekem silnice nebo místní komunikace v zastavěném území obce je v nezbytně nutných případech povinen za jednorázovou úhradu strpět zřízení věcného břemene na své nemovitosti spočívajícího v umístění veřejného osvětlení, dopravních značek,světelných signálů, dopravních zařízení…tabulek s označením místních názvů. Vlastník nemovitosti sousedící s průjezdním úsekem silnice nebo místní komunikace v zastavěném území obce je v nezbytně nutných případech povinen za jednorázovou úhradu strpět zřízení věcného břemene na své nemovitosti spočívajícího v umístění veřejného osvětlení, dopravních značek,světelných signálů, dopravních zařízení…tabulek s označením místních názvů.

14 podzim 2006, I.Průchová14 Pozemní komunikace a KN Druhy pozemků – viz příloha vyhl.č. 190/1996 Sb. Druhy pozemků – viz příloha vyhl.č. 190/1996 Sb. Ostatní plocha Ostatní plocha Způsob využití pozemku Způsob využití pozemku Dálnice a její součásti Dálnice a její součásti Silnice a její součásti – I. – III. třídy Silnice a její součásti – I. – III. třídy Ostatní komunikace – místní nebo účelová komunikace (včetně zpevněné lesní komunikace) a její součásti. Ostatní komunikace – místní nebo účelová komunikace (včetně zpevněné lesní komunikace) a její součásti.

15 podzim 2006, I.Průchová15 Doprava na drahách a pozemky Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů – úplné znění č. 460/2006 Sb. Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů – úplné znění č. 460/2006 Sb.

16 podzim 2006, I.Průchová16 Pojmy Dráha Dráha Cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy Cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy Druhy drah Druhy drah železniční (celostátní, regionální, vlečka, speciální) železniční (celostátní, regionální, vlečka, speciální) tramvajové tramvajové trolejbusové trolejbusové lanové lanové Obvod dráhy Obvod dráhy Území určené územním rozhodnutím pro umístění dráhy Území určené územním rozhodnutím pro umístění dráhy

17 podzim 2006, I.Průchová17 Ochranné pásmo dráhy Tvoří jej prostor po obou stranách dráhy Tvoří jej prostor po obou stranách dráhy Bližší vymezení viz § 8 zákona o drahách pro jednotlivé druhy drah Bližší vymezení viz § 8 zákona o drahách pro jednotlivé druhy drah V ochranném pásmu lze zřizovat a provozovat stavby, hornickou činnost a další v § 9 odst. 1 zákona o drahách uvedené činnosti jen se souhlasem drážního správního úřadu V ochranném pásmu lze zřizovat a provozovat stavby, hornickou činnost a další v § 9 odst. 1 zákona o drahách uvedené činnosti jen se souhlasem drážního správního úřadu Provozovatel dráhy a dopravce je oprávněn v ochranném pásmu dráhy vstupovat na cizí pozemky, popř. na stavby na nich stojící, za účelem oprav, údržby a provozování dráhy….. Provozovatel dráhy a dopravce je oprávněn v ochranném pásmu dráhy vstupovat na cizí pozemky, popř. na stavby na nich stojící, za účelem oprav, údržby a provozování dráhy….. Nezbytnou dobu, v nezbytné míře, minimalizace škod, odpovědnost za škodu dle OZ Nezbytnou dobu, v nezbytné míře, minimalizace škod, odpovědnost za škodu dle OZ

18 podzim 2006, I.Průchová18 Povinnosti vlastníků v sousedství dráhy Vlastníci nemovitostí sousedství dráhy jsou povinni strpět, aby na jejich pozemcích byla provedena nezbytná opatření k sesuvům půdy, padání kamene….§ 10 zákona o drahách Vlastníci nemovitostí sousedství dráhy jsou povinni strpět, aby na jejich pozemcích byla provedena nezbytná opatření k sesuvům půdy, padání kamene….§ 10 zákona o drahách stejná konstrukce jako u pozemních komunikací (viz výše) stejná konstrukce jako u pozemních komunikací (viz výše)

19 podzim 2006, I.Průchová19 Dráhy a KN Druhy pozemků Druhy pozemků ostatní plocha ostatní plocha způsob využití způsob využití Dráha Dráha Železniční Železniční Tramvajová Tramvajová Trolejbusová Trolejbusová Lanová Lanová

20 podzim 2006, I.Průchová20 Letecká doprava, vodní cesty vazba na KN Druhy pozemků Druhy pozemků Ostatní plocha Ostatní plocha Způsob využití Způsob využití Ostatní dopravní plocha Ostatní dopravní plocha Letiště Letiště Přístav Přístav Vodní plocha Vodní plocha Vodní tok Vodní tok

21 podzim 2006, I.Průchová21 Pozemky sloužící dopravě a oceňování Zák.č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů Zák.č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů Vyhl.č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vyhl.č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Viz přednáška „Oceňování pozemků“ Viz přednáška „Oceňování pozemků“

22 podzim 2006, I.Průchová22 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Podzim 2006, I.Průchová 1 Právní režim pozemků sloužících dopravě teze přednášky z PP."

Podobné prezentace


Reklamy Google