Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o aktuální a připravované legislativě týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o aktuální a připravované legislativě týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků Ing."— Transkript prezentace:

1 Informace o aktuální a připravované legislativě týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků Ing. Eva Veselá – MPO

2 Vyhláška č. 369/2005 Sb., je novelou vyhlášky č. 232/2004 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška vyšla ve Sbírce zákonů 26. září 2005 v částce 128.

3 Vyhláškou č. 369/2005 Sb. byly harmonizovány požadavky na označování nebezpečných chemických látek a přípravků v české legislativě s požadavky obsaženými ve směrnici Komise 2004/73/ES ze dne 29.4.2004, kterou se pro účely přizpůsobení se technickému pokroku po dvacáté deváté mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek. Tato nová směrnice 2004/73/ES mimo jiné novelizuje přílohu I směrnice 67/548/EHS, která je transponována do přílohy č.1 vyhlášky č. 232/2004 Sb.

4 Z obsahu nové vyhlášky č. 369/2005 Sb.: 1)aktualizovaná tabulka C: „Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek“ v příloze č. 1. V tabulce C došlo k těmto úpravám:  úprava informací u 436 položek charakterizovaných. číslem CAS, číslem ES a indexovým číslem  do seznamu bylo vloženo 443 nových položek  zrušeny byly 4 položky  3 položky byly rozděleny (každá položka do dvou).

5 2)nové znění poznámky K (ve vysvětlivkách k tabulce C) 3)dílčí úpravy textu v některých přílohách, jejichž cílem je odstranění nepřesností, ke kterým došlo při implementaci směrnice 67/548/EHS (látková směrnice), ve znění pozdějších úprav, naposledy provedených směrnicí 2004/73/ES, a směrnice 1999/45/ES (přípravková směrnice), ve znění směrnice 2001/60/ES. Vzhledem k tomu, že členské státy EU měly povinnost transponovat směrnici 2004/73/ES do 31. října 2005, vyhláška č. 369/2005 Sb., nabyla účinnosti dnem 1. listopadu 2005.

6

7

8

9 Novela je rozdělena do 10 bodů Čl. I 1.Poznámka pod čarou informuje o tom, že novela obsahuje změny vydané směrnicí 2004/73/ES ze dne 29. dubna 2004 2.Uvádí text poznámky K v příloze č. 1 ve vysvětlivkách k tabulce C v souladu se směrnicí 2004/73/ES Struktura nové vyhlášky

10 3.Nové znění tabulky C z přílohy 1: Tabulka C obsahuje kompletní seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek, upravený a doplněný podle požadavků směrnice 2004/73/ES. Struktura informací v Tabulce C zůstává zachována, tzn. sloupce Identifikace nebezpečné látky (kolonky číslo CAS, číslo ES, indexové číslo, klasifikace) Informace pro označení na obalu (výstražný symbol pro, R-věty, S-věty) Informace pro klasifikaci přípravku (koncentrační limit v %, klasifikace) Poznámka

11 4.Oprava znění bodu 3.2.3 v příloze 2 – vztahuje se k použití údajů o povrchovém napětí získaných zkušební metodou dle „du Nuoy“ 5.až 8. Oprava znění části textu v přílohách č. 2 a 3 (přesná specifikace je uvedena v bodech 4 až 8 novely), který v původním znění vyhlášky přiřazoval látkám a přípravkům klasifikovaným jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci kat. 1, 2 a 3 výstražný symbol pro T resp. Xn, tj. včetně slovního vyjádření nebezpečnosti, tzn. „toxický“ resp. „zdraví škodlivý“ pro označení na obalu nebezpečné látky nebo přípravku, což bylo přísnější, než předepisuje legislativa ES v látkové a přípravkové směrnici. Podle předložené novely se toto slovní vyjádření nebezpečnosti již v uvedených případech nebude uvádět.

12 9.V příloze č. 5, která uvádí „Seznam standardních vět označujících specifickou rizikovost“ tzn. Seznam R-vět se doplňuje informace, že „v označení se R-věty uvedou formou textu“. Tímto se odstraňuje nejednoznačnost dřívějšího znění a text se dává do souladu s legislativou ES. 10.V příloze č. 6, která uvádí „Seznam standardních pokynů pro bezpečné zacházení tzn. Seznam S-vět se doplňuje informace, že „v označení se S-věty uvedou formou textu“. Tímto se odstraňuje nejednoznačnost dřívějšího znění a text se dává do souladu s legislativou ES.

13 Čl. II Účinnost: vyhláška č. 369/2005 Sb. nabyla účinnosti dnem 1. listopadu 2005 (v souladu s požadavky směrnice 2004/73/ES).

14 Informace pro uživatele Na internetových stránkách MPO v sekci „Průmysl a stavebnictví“ pod heslem „Platná chemická legislativa“ je vystavena relevantní část směrnice 2004/73/ES v AJ a ČJ, ze které lze zjistit, které položky byly nahrazeny / přidány / zrušeny / rozděleny je přístupná databázová verze aktualizované přílohy 1 tabulky C „Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek“ Adresa databáze DANCE 2005: https://forms.mpo.cz/dance2005 https://www-old.mpo.cz/dance2005/default.php je vystavena vyhláška č. 369/2005 Sb., v plném znění

15

16 Upozorňujeme na zákon č. 345/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který vyšel v částce 122 Sbírky zákonů dne 13. září 2005. Zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. dne 13. září 2005, s výjimkou ustanovení uvedených v čl. IV. Tato novela zákona obsahuje také změny související s klasifikací, balením a označováním nebezpečných chemických látek. Úplné znění zákona vyšlo pod číslem 434/2005 Sb., 1.11.2005

17 Tyto změny jsou obsaženy zejména v novelizovaném textu §2 Základní pojmy (nové pojetí distributora a zavedení pojmu prvního distributora), které se promítá do textu zákona na mnoha místech §20 Označování látek a přípravků Zvlášť upozorňujeme na zrušení povinnosti uvádět písmenné označení nebezpečných vlastností v označení na obalu

18

19 A K T U A L I T Y Směrnice 2006/8/ES kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III a V směrnice EP a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků byla publikována v OJ L 19/12 ze dne 24.1.2006 povinnost členských států ji implementovat: do 1. března 2007 v českém jazyce na www.mpo.cz, sekce Průmysl a stavebnictví, Platná chemická legislativa

20 Změny se promítnou č. 232/2004 Sb., č. 369/2005 Sb., do 2. novely vyhlášky č. 232/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků

21 směrnice 2006/8/EHS mění směrnici 1999/45/ES v aktuálním znění novela vyhlášky 232/2004 Sb. změní vyhlášku 232/2004 Sb. v aktuálním znění 1.Příloha II tab. VI se nahradí novou tab. VI A se nahradí novou 1. Příloha 3 část 2., oddíl B, tab.VI na str. 4885 – 4886 se nahradí novou část 2., oddíl B, tab. VI A na str. 4887 – 4888 se nahradí novou 2. Příloha III část A – v oddílu b) 1) I se ruší bod 2 část B, tab. 1 se nahradí dvěma novými (tab. 1a, 1b) část B, tab. 2 se nahradí novou část B, tab. 5 se nahradí novou 2. Příloha 3 část 3., v oddílu A, písm. b) 1) I) se ruší bod 2 část 3., oddíl B, tab.1 na str. 4895 se nahradí dvěma novými (tab.1a, 1b) část 3., oddíl B, tab. 2 na str. 4895 se nahradí novou část 3., oddíl B, tab. 5 na str. 4896 se nahradí novou 3. Příloha V se nahradí novou A. B. 3. Přílohy Příloha 7 na str. 4908 se nahradí novou Příloha 10 na str. 4914 - 4916 se nahradí novouZměny

22 Charakteristika změn Ve vyhlášce 232/2004 Sb., v aktuálním znění se bude jednat vesměs o změny v přílohách 3, 7, 10 Příloha 3 Konvenční výpočtové metody hodnocení nebezpečných vlastností přípravků na základě vlastností fyzikálně-chemických, nebezpečných pro zdraví a nebezpečných pro životní prostředí Část druhá: Konvenční výpočtové metody hodnocení nebezpečnosti přípravků pro zdraví Oddíl B: Koncentrační limity používané při hodnocení nebezpečnosti přípravků pro zdraví Bod 6: Účinky karcinogenní, mutagenní nebotoxické pro reprodukci Tabulky VI a VIa se upravují

23 Část třetí: Konvenční výpočtové metody hodnocení nebezpečnosti přípravků pro životní prostředí Oddíl A: Postup hodnocení nebezpečnosti přípravků pro životní prostředí b) nevodní prostředí b) nevodní prostředí 1. Ozónová vrstva 1. Ozónová vrstva I.Konvenční výpočtová metoda hodnocení přípravků nebezpečných pro ozonovou vrstvu I.Konvenční výpočtová metoda hodnocení přípravků nebezpečných pro ozonovou vrstvu Bod 2. Jako nebezpečné pro ŽP s přiřazenou větou R59 se klasifikují Bod 2. Jako nebezpečné pro ŽP s přiřazenou větou R59 se klasifikují ruší se ruší se

24 oddíl B: Koncentrační limity používané pro hodnocení nebezpečnosti přípravků pro životní prostředí oddíl B: Koncentrační limity používané pro hodnocení nebezpečnosti přípravků pro životní prostředí Tabulka č. 1: Akutní toxicita pro vodní prostředí a dlouhodobé nepříznivé účinky Tabulka č. 1: Akutní toxicita pro vodní prostředí a dlouhodobé nepříznivé účinky nahradí se dvěma novými nahradí se dvěma novými Tabulka č. 2: Akutní toxicita pro vodní prostředí Tabulka č. 2: Akutní toxicita pro vodní prostředí nahradí se novou nahradí se novou Tabulka č.5: Nebezpečný pro ozonovou vrstvu Tabulka č.5: Nebezpečný pro ozonovou vrstvu nahradí se novou nahradí se novou

25 Příloha 7 Označování některých skupin nebezpečných přípravků Příloha 10: Označení přípravků, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí V příloze č. 7 a 10 se nejedná o přidání nových položek

26 Evropská komise připravuje návrh 30. změny směrnice 67/548/EHS Zatím navržené změny se týkají: - poznámek H, J, P, T, E, 6 - změny Přílohy I směrnice 67/548/EHS (vložení nových položek, úpravy stávajících – zejména koncentrační limity) Návrh se projednává v Technickém výboru EK

27 Děkuji za pozornost...


Stáhnout ppt "Informace o aktuální a připravované legislativě týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google