Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Exekuce Výkon rozhodnutí. Exekuční orgán Orgán oprávněný provést exekuci Orgán oprávněný provést exekuci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Exekuce Výkon rozhodnutí. Exekuční orgán Orgán oprávněný provést exekuci Orgán oprávněný provést exekuci."— Transkript prezentace:

1 Exekuce Výkon rozhodnutí

2 Exekuční orgán Orgán oprávněný provést exekuci Orgán oprávněný provést exekuci

3 Exekuce Na peněžité plnění Na peněžité plnění Na nepeněžité plnění Na nepeněžité plnění

4 Exekuční titul Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz, je vykonatelné rozhodnutí, nebo vykonatelný smír. Uplatňuje jej správní orgán, který rozhodnutí vydal nebo osoba oprávněná k exekuci.

5 Exekuce na peněžité plnění Exekučním správním orgánem, který provádí exekuci na peněžitá plnění, je obecný správce daně, není-li stanoveno jinak. Uplatní se postup pro správu daní. Uplatní se postup pro správu daní.

6 Exekuce na nepeněžité plnění Exekuční správní orgán – správní orgán, který vydal rozhodnutí v prvním stupni, krajský úřad, obecní úřad, popř. jiný orgán územně samosprávného celku. Exekuční správní orgán – správní orgán, který vydal rozhodnutí v prvním stupni, krajský úřad, obecní úřad, popř. jiný orgán územně samosprávného celku.

7 Právo vymáhat nepeněžitou povinnost Vůči tomu, kdo je povinný. Vůči tomu, kdo je povinný. Vůči jinému pouze je-li doložen převod nebo přechod nepeněžité povinnost (listina vydaná správním orgánem, soudem, notářem, popř. přechod ze zákona). Vůči jinému pouze je-li doložen převod nebo přechod nepeněžité povinnost (listina vydaná správním orgánem, soudem, notářem, popř. přechod ze zákona).

8 Doba Do 5 let nařídit Do 5 let nařídit Do 10 let vykonat Do 10 let vykonat

9 Exekuční výzva Výzva povinnému ke splnění povinností (nehrozí-li, že účel exekuce bude zmařen) Výzva povinnému ke splnění povinností (nehrozí-li, že účel exekuce bude zmařen) Stanovení náhradní lhůty k plnění Stanovení náhradní lhůty k plnění Usnesení (nelze se odvolat) Usnesení (nelze se odvolat)

10 Nařízení exekuce Vydání exekučního příkazu Vydání exekučního příkazu Z moci úřední Z moci úřední Na žádost oprávněného Na žádost oprávněného Na žádost správního orgánu Na žádost správního orgánu

11 Exekuční příkaz Usnesení – exekuční titul Usnesení – exekuční titul - nepeněžitá povinnost - způsob exekuce - věci a práva, které mají být postiženy - apod.

12 Exekuce na nepeněžité plnění - způsoby náhradním výkonem v případě zastupitelných plnění, přímým vynucením v případě nezastupitelných plnění, zejména vyklizením, odebráním movité věci a předvedením, nebo ukládáním donucovacích pokut.

13 Odložení a přerušení exekuce Závažné důvody Závažné důvody Zejména požádá-li povinný a nebude účel exekuce zmařen Zejména požádá-li povinný a nebude účel exekuce zmařen § 122 odst. 2 věta 3 § 122 odst. 2 věta 3 Usnesení (nelze se odvolat) Usnesení (nelze se odvolat) Pominou-li důvody - pokračuje Pominou-li důvody - pokračuje

14 Povinnosti Oprávněná úřední osoba se prokazuje Oprávněná úřední osoba se prokazuje Každý je povinen umožnit přístup Každý je povinen umožnit přístup

15 Zastavení exekuce Na žádost Na žádost Z moci úřední Z moci úřední

16 Zastavení exekuce - důvody Povinnost zanikla Povinnost zanikla Zrušen exekuční titul Zrušen exekuční titul Na žádost oprávněného Na žádost oprávněného Mimořádné, nepoměrné obtíže Mimořádné, nepoměrné obtíže Nařízeno vymožení neexistující povinnosti Nařízeno vymožení neexistující povinnosti Neexistující povinný Neexistující povinný Provedení exekuce nepřípustné Provedení exekuce nepřípustné

17 Exekuční náklady Hradí povinný Hradí povinný Oprávněný Oprávněný Paušální částka 2.000,- a hotové výdaje Paušální částka 2.000,- a hotové výdaje Rozhodnutí Rozhodnutí Vybírá exekuční správní orgán Vybírá exekuční správní orgán

18 Námitky Proti usnesením nebo jiným úkonům proti kterým se nelze odvolat Proti usnesením nebo jiným úkonům proti kterým se nelze odvolat Nelze – bylo-li vykonáno Nelze – bylo-li vykonáno Odkladný účinek pouze v zákonem daných případech. Odkladný účinek pouze v zákonem daných případech.

19 Provedením náhradního výkonu Může-li vykonat i někdo jiný (souhlasí-li) Může-li vykonat i někdo jiný (souhlasí-li) Nutnost přemístění a uskladnění věcí mimo pozemky povinného – ex. orgán zajistí po dobu 6 měsíců (náklady povinný) Nutnost přemístění a uskladnění věcí mimo pozemky povinného – ex. orgán zajistí po dobu 6 měsíců (náklady povinný) Náklady lze předem Náklady lze předem

20 Exekuce přímým vynucením Vyklizení Vyklizení Odebrání věci Odebrání věci Předvedení Předvedení

21 Vyklizení Vyrozumí minimálně 5 dnů předem Vyrozumí minimálně 5 dnů předem Lze při provedení exekuce Lze při provedení exekuce

22 Vyklizení Lékařské potvrzení Lékařské potvrzení Bytová náhrada Bytová náhrada

23 Vyklizení Exekuce se provede tak, že oprávněná úřední osoba z vyklizovaného objektu – –odstraní movité věci patřící povinnému a příslušníkům jeho domácnosti, jakož i movité věci, které sice patří někomu jinému, ale jsou se souhlasem povinného umístěny ve vyklizovaném objektu, a – –vykáže povinného a všechny, kdo se tam zdržují na základě práva povinného.

24 Vyklizení Uskladněné věci – 6 měsíců, pak prodej Uskladněné věci – 6 měsíců, pak prodej Výtěžek z prodeje – oprávněnému, náklady exekuce, zbytek povinnému (do 3 let vyzvednout) Výtěžek z prodeje – oprávněnému, náklady exekuce, zbytek povinnému (do 3 let vyzvednout) Neprodané věci propadají státu Neprodané věci propadají státu

25 Odebrání movité věci Exekuční příkaz se doručí při odebírání movité věci Odevzdá se tomu komu má být věc odevzdána O odebrání movité věci sepíše oprávněná úřední osoba protokol.

26 Osobní prohlídka a prohlídka bytu a jiných místností Při odebírání věci Při odebírání věci Každý kdo se na místě nachází Každý kdo se na místě nachází

27 Ukládání donucovacích pokut Až do výše 100.000,- Až do výše 100.000,- Rozhodnutí Rozhodnutí Zaplacením se nezprošťuje povinnosti Zaplacením se nezprošťuje povinnosti

28 Část čtvrtá správního řádu Vyjádření, osvědčení a sdělení Vyjádření, osvědčení a sdělení Jedná se o zkratku pro úkony, které stojí mimo správní řízení Jedná se o zkratku pro úkony, které stojí mimo správní řízení Podpůrně se použijí i další ustanovení zákona Podpůrně se použijí i další ustanovení zákona Použitelnost např. při záznamech v katastru Použitelnost např. při záznamech v katastru

29 Opatření obecné povahy Úkony, které nejsou právním předpisem, ani individuálním aktem ( je činěn vůči neurčitému počtu osob) Úkony, které nejsou právním předpisem, ani individuálním aktem ( je činěn vůči neurčitému počtu osob) Závazný úkon Závazný úkon Nutno zmocnění ve zvláštním zákoně Nutno zmocnění ve zvláštním zákoně Např. stanovení záplavových území Např. stanovení záplavových území

30 Návrh opatření obecné povahy Projednání s DO Doručení veřejnou vyhláškou (zveřejněno nejméně 15 dnů) Připomínky, námitky Řízení o návrhu písemné, není-li stanoveno veřejné projednání (oznámeno 15 dnů předem) Písemné, ústní připomínky (vypořádat)

31 Námitky Písemné odůvodněné do 30 dnů od zveřejnění návrhu Písemné odůvodněné do 30 dnů od zveřejnění návrhu Rozhodnutí (nelze se odvolat ani podat rozklad) Rozhodnutí (nelze se odvolat ani podat rozklad)

32 Opatření obecné povahy Oznamuje veřejnou vyhláškou Oznamuje veřejnou vyhláškou Odůvodnění Odůvodnění Účinné 15 dnů po vyvěšení (dnem vyvěšení – újma) Účinné 15 dnů po vyvěšení (dnem vyvěšení – újma) Nelze podat opravný prostředek Nelze podat opravný prostředek Lze přezkoumat zákonnost v přezkumném řízení (usnesení o zahájení do 3 let od účinnosti) Lze přezkoumat zákonnost v přezkumném řízení (usnesení o zahájení do 3 let od účinnosti)

33 Společné řízení Z moci úřední, na žádost Z moci úřední, na žádost Usnesením (do spisu) Usnesením (do spisu) Lze i v průběhu řízení Lze i v průběhu řízení Zakládá se jeden spis Zakládá se jeden spis Účastníci Účastníci Společné rozhodnutí – více výroků Společné rozhodnutí – více výroků Podmiňující výroky – odkladný účinek odvolání Podmiňující výroky – odkladný účinek odvolání

34 Sporné řízení Na návrh Na návrh Účastníci Účastníci Navržené důkazy Navržené důkazy Přerušení – navrhnou-li oba účasníci Přerušení – navrhnou-li oba účasníci Smír, správní orgán schvaluje Smír, správní orgán schvaluje Náhrada nákladů Náhrada nákladů

35 Řízení o určení právního vztahu Na žádost Na žádost

36 Řízení na místě Bezprostřední nebezpečí, újma Bezprostřední nebezpečí, újma Obava z vyhýbání se splnění povinnosti Obava z vyhýbání se splnění povinnosti Záruka za splnění povinnosti, předběžné opatření, pořádkové opatření Záruka za splnění povinnosti, předběžné opatření, pořádkové opatření Řízení navazující na výkon dozoru Řízení navazující na výkon dozoru

37 Řízení na místě Předpoklad – zjištění stavu věci Předpoklad – zjištění stavu věci Rozhodnutí ústně (písemné potvrzení), písemné se doručí dodatečně Rozhodnutí ústně (písemné potvrzení), písemné se doručí dodatečně Odvolání nemá odkladný účinek Odvolání nemá odkladný účinek

38 Řízení s velkým počtem účastníků Více jak 30 Více jak 30 Doručování Doručování

39 Řízení s předstihem žádost Časový údaj o doručení, los Časový údaj o doručení, los Přerušení Přerušení Zastavení Zastavení


Stáhnout ppt "Exekuce Výkon rozhodnutí. Exekuční orgán Orgán oprávněný provést exekuci Orgán oprávněný provést exekuci."

Podobné prezentace


Reklamy Google