Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Exekuce Výkon rozhodnutí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Exekuce Výkon rozhodnutí."— Transkript prezentace:

1 Exekuce Výkon rozhodnutí

2 Exekuční orgán Orgán oprávněný provést exekuci

3 Exekuce Na peněžité plnění Na nepeněžité plnění

4 Exekuční titul Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz, je vykonatelné rozhodnutí, nebo vykonatelný smír. Uplatňuje jej správní orgán, který rozhodnutí vydal nebo osoba oprávněná k exekuci.

5 Exekuce na peněžité plnění
Exekučním správním orgánem, který provádí exekuci na peněžitá plnění, je obecný správce daně, není-li stanoveno jinak. Uplatní se postup pro správu daní.

6 Exekuce na nepeněžité plnění
Exekuční správní orgán – správní orgán, který vydal rozhodnutí v prvním stupni, krajský úřad, obecní úřad, popř. jiný orgán územně samosprávného celku.

7 Právo vymáhat nepeněžitou povinnost
Vůči tomu, kdo je povinný. Vůči jinému pouze je-li doložen převod nebo přechod nepeněžité povinnost (listina vydaná správním orgánem, soudem, notářem, popř. přechod ze zákona).

8 Doba Do 5 let nařídit Do 10 let vykonat

9 Exekuční výzva Výzva povinnému ke splnění povinností (nehrozí-li, že účel exekuce bude zmařen) Stanovení náhradní lhůty k plnění Usnesení (nelze se odvolat)

10 Nařízení exekuce Vydání exekučního příkazu Z moci úřední
Na žádost oprávněného Na žádost správního orgánu

11 Exekuční příkaz Usnesení – exekuční titul - nepeněžitá povinnost
- způsob exekuce - věci a práva, které mají být postiženy - apod.

12 Exekuce na nepeněžité plnění - způsoby
náhradním výkonem v případě zastupitelných plnění, přímým vynucením v případě nezastupitelných plnění, zejména vyklizením, odebráním movité věci a předvedením, nebo ukládáním donucovacích pokut.

13 Odložení a přerušení exekuce
Závažné důvody Zejména požádá-li povinný a nebude účel exekuce zmařen § 122 odst. 2 věta 3 Usnesení (nelze se odvolat) Pominou-li důvody - pokračuje

14 Povinnosti Oprávněná úřední osoba se prokazuje
Každý je povinen umožnit přístup

15 Zastavení exekuce Na žádost Z moci úřední

16 Zastavení exekuce - důvody
Povinnost zanikla Zrušen exekuční titul Na žádost oprávněného Mimořádné, nepoměrné obtíže Nařízeno vymožení neexistující povinnosti Neexistující povinný Provedení exekuce nepřípustné

17 Exekuční náklady Hradí povinný Oprávněný
Paušální částka 2.000,- a hotové výdaje Rozhodnutí Vybírá exekuční správní orgán

18 Námitky Proti usnesením nebo jiným úkonům proti kterým se nelze odvolat Nelze – bylo-li vykonáno Odkladný účinek pouze v zákonem daných případech.

19 Provedením náhradního výkonu
Může-li vykonat i někdo jiný (souhlasí-li) Nutnost přemístění a uskladnění věcí mimo pozemky povinného – ex. orgán zajistí po dobu 6 měsíců (náklady povinný) Náklady lze předem

20 Exekuce přímým vynucením
Vyklizení Odebrání věci Předvedení

21 Vyklizení Vyrozumí minimálně 5 dnů předem Lze při provedení exekuce

22 Vyklizení Lékařské potvrzení Bytová náhrada

23 Vyklizení Exekuce se provede tak, že oprávněná úřední osoba z vyklizovaného objektu odstraní movité věci patřící povinnému a příslušníkům jeho domácnosti, jakož i movité věci, které sice patří někomu jinému, ale jsou se souhlasem povinného umístěny ve vyklizovaném objektu, a vykáže povinného a všechny, kdo se tam zdržují na základě práva povinného.

24 Vyklizení Uskladněné věci – 6 měsíců, pak prodej
Výtěžek z prodeje – oprávněnému, náklady exekuce, zbytek povinnému (do 3 let vyzvednout) Neprodané věci propadají státu

25 Odebrání movité věci Exekuční příkaz se doručí při odebírání movité věci Odevzdá se tomu komu má být věc odevzdána O odebrání movité věci sepíše oprávněná úřední osoba protokol.

26 Osobní prohlídka a prohlídka bytu a jiných místností
Při odebírání věci Každý kdo se na místě nachází

27 Ukládání donucovacích pokut
Až do výše ,- Rozhodnutí Zaplacením se nezprošťuje povinnosti

28 Část čtvrtá správního řádu
Vyjádření, osvědčení a sdělení Jedná se o zkratku pro úkony, které stojí mimo správní řízení Podpůrně se použijí i další ustanovení zákona Použitelnost např. při záznamech v katastru

29 Opatření obecné povahy
Úkony, které nejsou právním předpisem, ani individuálním aktem ( je činěn vůči neurčitému počtu osob) Závazný úkon Nutno zmocnění ve zvláštním zákoně Např. stanovení záplavových území

30 Návrh opatření obecné povahy
Projednání s DO Doručení veřejnou vyhláškou (zveřejněno nejméně 15 dnů) Připomínky, námitky Řízení o návrhu písemné, není-li stanoveno veřejné projednání (oznámeno 15 dnů předem) Písemné, ústní připomínky (vypořádat)

31 Námitky Písemné odůvodněné do 30 dnů od zveřejnění návrhu
Rozhodnutí (nelze se odvolat ani podat rozklad)

32 Opatření obecné povahy
Oznamuje veřejnou vyhláškou Odůvodnění Účinné 15 dnů po vyvěšení (dnem vyvěšení – újma) Nelze podat opravný prostředek Lze přezkoumat zákonnost v přezkumném řízení (usnesení o zahájení do 3 let od účinnosti)

33 Společné řízení Z moci úřední, na žádost Usnesením (do spisu)
Lze i v průběhu řízení Zakládá se jeden spis Účastníci Společné rozhodnutí – více výroků Podmiňující výroky – odkladný účinek odvolání

34 Sporné řízení Na návrh Účastníci Navržené důkazy
Přerušení – navrhnou-li oba účasníci Smír, správní orgán schvaluje Náhrada nákladů

35 Řízení o určení právního vztahu
Na žádost

36 Řízení na místě Bezprostřední nebezpečí, újma
Obava z vyhýbání se splnění povinnosti Záruka za splnění povinnosti, předběžné opatření, pořádkové opatření Řízení navazující na výkon dozoru

37 Řízení na místě Předpoklad – zjištění stavu věci
Rozhodnutí ústně (písemné potvrzení), písemné se doručí dodatečně Odvolání nemá odkladný účinek

38 Řízení s velkým počtem účastníků
Více jak 30 Doručování

39 Řízení s předstihem žádost
Časový údaj o doručení, los Přerušení Zastavení


Stáhnout ppt "Exekuce Výkon rozhodnutí."

Podobné prezentace


Reklamy Google