Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ezdráš.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ezdráš."— Transkript prezentace:

1 Ezdráš

2 Tři návraty z Babylonského vyhnanství
538 př. Kr. První návrat pod vedením Zerubábela (Obnovení chrámu) – Ezdráš 1-6 458 př. Kr. Druhý návrat pod vedením Ezdráše (Duchovní obnova lidu) – Ezdráš 7-10 444 př. Kr. Třetí návrat pod vedením Nehemjáše (Znovuvystavění městských hradeb) – Nehemjáš 1-13

3 Poexilní období: Přestavba Obnova chrámu Oprava hradeb lidu Zerubábel
Ezdráš Nehemiáš Přestavba chrámu Obnova lidu Oprava hradeb 70 let zajetí 400 let mlčení Pauza 57 let Pauza 12 let 538 Př. Kr. 515 458 456 444 432 Ester Ageus 520 Zacharjáš Malachiáš 430

4 Ezdráš Nehemijáš V hebrejské Bibli jedna kniha

5 Autor a datum vzniku Ezdráš cca 440. př. Kr.

6 Ezdráš Napsáno v HEBREJŠTINĚ Obsahuje ale ARAMEJSKÉ vpisky

7 Aramejština v Bibli Ezdráš 4:8-6:18, 7:12-26 Daniel 2:4-7:28
Kapitoly: Ezdráš 4:8-6:18, 7:12-26 Daniel 2:4-7:28 Jeden verš: Jeremjáš 10:11 Jedno slovo: Genesis 31:47 Rozdíl mezi hebrejštinou a aramejštinou je asi jako rozdíl mezi češtinou a slovenštinou.

8 Rozdělení knihy Ezdráš
(1-6) První návrat vedený Zerubábelem 2) (7-10) Druhý návrat vedený Ezdrášem

9 Rozdělení knihy Ezdráš
Kapitoly 1-6 Kapitoly 7-10 57 letá pauza První návrat -vedený Zerubábelem (Obnova chrámu) Druhý návrat -vedený Ezdrášem (Obnova lidu)

10

11 2 Par 36:22  V prvním roce vlády Kýra, krále perského, se splnilo slovo Hospodinovo, které mluvil ústy Jeremjáše. Hospodin vzbudil ducha perského krále Kýra, že dal po celém svém království rozhlásit a také zapsat: 23  "Toto praví Kýros, král perský: »Hospodin, Bůh nebes, mi dal všechna království země. Pověřil mě, abych mu vybudoval dům v Jeruzalémě, který je v Judsku. Kdokoli z vás, ze všeho jeho lidu - Hospodin, jeho Bůh, buď s ním - se může vydat na cestu.«" Ezdráš 1:1  V prvním roce vlády Kýra, krále perského, se splnilo slovo Hospodinovo, které mluvil ústy Jeremjáše. Hospodin vzbudil ducha perského krále Kýra, že dal po celém svém království rozhlásit a také zapsat: 2  "Toto praví Kýros, král perský: »Hospodin, Bůh nebes, mi dal všechna království země. Pověřil mě, abych mu vybudoval dům v Jeruzalémě, který je v Judsku. 3  Kdokoli z vás, ze všeho jeho lidu - Bůh buď s ním - se může vydat na cestu do Jeruzaléma, který je v Judsku, a stavět dům Hospodina, Boha Izraele, toho Boha, který je v Jeruzalémě.

12 2 Kr 17:24-41 „Asyrský král přivedl lid z Babylóna, Kútu, Avy, Chamátu a Sefarvajimu a usadil jej v samařských městech místo Izraelců. Dostali do vlastnictví Samařsko a sídlili v jeho městech. 25  Tam se na začátku svého pobytu Hospodina nebáli; proto na ně Hospodin poslal lvy, kteří je dávili. 26  Tu řekli asyrskému králi: "Pronárody, které jsi přestěhoval a usadil v samařských městech, neznají řád Boha té země. Proto na ně poslal lvy a ti jim přinášejí smrt, protože neznají řád Boha té země." 27  Asyrský král přikázal: "Doveďte tam jednoho z kněží, které jste odtud vystěhovali. Ať lidé jdou a bydlí tam a on ať je učí řádu Boha té země!"

13 28  Tak přišel jeden z kněží, které vystěhovali ze Samaří, a usadil se v Bét-elu. Učil je, jak by se měli bát Hospodina. 29  Každý pronárod si udělal svého boha a postavil jej v domě na posvátných návrších, která udělali Samařané. Každý pronárod to udělal ve svém městě, v němž bydlel. 30  Muži babylónští udělali Sukót-benóta, muži z Kútu udělali Nergala, muži z Chamátu udělali Ašímu. 31  Avíjci udělali Nibchaza a Tartaka, Sefarvajci spalovali své syny v ohni Adramelekovi a Anamelekovi, božstvům sefarvajským.

14 32  Báli se sice i Hospodina, ale dělali si kněze posvátných návrší ze spodiny lidu. Ti za ně obětovali v domě posvátných návrší. 33  Báli se Hospodina, ale sloužili rovněž svým božstvům podle obyčeje těch pronárodů, z nichž byli přestěhováni. 34  Až dodnes jednají podle dřívějších obyčejů; Hospodina se nebojí a nejednají podle příslušných nařízení a příslušného řádu, podle zákona a podle přikázání, jež vydal Hospodin synům Jákoba, jemuž dal jméno Izrael. 35  S těmi Hospodin uzavřel smlouvu a přikázal jim: "Nebudete se bát jiných bohů, nebudete se jim klanět ani jim sloužit ani jim obětovat.

15 36  Jenom Hospodina, který vás vyvedl z egyptské země s velikou silou a se vztaženou paží, se budete bát, jemu se budete klanět a jemu obětovat. 37  Budete dbát na nařízení a řády, na zákon i přikázání, které pro vás napsal, a plnit je po všechny dny. Nebudete se bát jiných bohů. 38  Nezapomínejte na smlouvu, kterou jsem s vámi uzavřel, a jiných bohů se nebojte. 39  Budete-li se bát Hospodina, svého Boha, on vás vysvobodí z rukou všech vašich nepřátel." 40  Ale oni neuposlechli, nýbrž jednali podle svého dřívějšího obyčeje.

16 41  A tak se ty pronárody sice bály Hospodina, ale přitom sloužily svým tesaným modlám i se svými syny a vnuky. Jednají dodnes tak, jak jednali jejich otcové.¨

17 Král Kýros nebyl následovníkem Boha nebes
Ezd 1:3 „Kdokoli z vás, ze všeho jeho lidu –Bůh buď s ním (jeho Bůh ať je s ním – ČSP) - se může vydat na cestu do Jeruzaléma, který je v Judsku, a stavět dům Hospodina, Boha Izraele, toho Boha, který je v Jeruzalémě.

18 Téma a cíl knihy Ezdráš zaznamenal, jak Bůh věrně vrátil věřící zbytek kmene Juda do zaslíbené země po babylonském zajetí, aby znovu vybudoval chrám a obnovil smluvní vztah. Ezdrášovým cílem této knihy bylo, aby povzbudil a vyučoval navrátivší židovské vyhnance o tom, že je absolutně nezbytné soustředit se na uctívání Boha a poslouchat Jeho slovo.

19 Nejdůležitější učení:
-Bůh je věrný svým zaslíbením -Bůh podněcuje srdce těch, kdo mají poslušného ducha -Bůh je svrchovaný nad králi národů -Protivenství a těžkosti by nás neměli odradit od dokončení Božího díla -Bůh se o nás stará v mnohem větší hojnosti, než si myslíme nebo než za co prosíme -Boží pečující ruka spočívá na těch, jež ho poslouchají

20 Nejdůležitější učení:
-Neposlušní duchovní vůdcové působí, že hřeší i lid -Má-li člověk opustit hřích, musí být častokrát radikální -Hřích nelze odpustit, dokud není vyznán -Vyznání bez pokání nepovede k úplnému duchovnímu obnovení -Uctívání Boha by mělo být ústředním bodem národa i jednotlivce

21 Aplikační poselství: Uctívání Boha a poslušnost Jeho slovu musí být hlavní prioritou v životě věřícího.


Stáhnout ppt "Ezdráš."

Podobné prezentace


Reklamy Google