Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ezdráš. Tři návraty z Babylonského vyhnanství 538 př. Kr. První návrat pod vedením Zerubábela (Obnovení chrámu) – Ezdráš 1-6 458 př. Kr. Druhý návrat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ezdráš. Tři návraty z Babylonského vyhnanství 538 př. Kr. První návrat pod vedením Zerubábela (Obnovení chrámu) – Ezdráš 1-6 458 př. Kr. Druhý návrat."— Transkript prezentace:

1 Ezdráš

2 Tři návraty z Babylonského vyhnanství 538 př. Kr. První návrat pod vedením Zerubábela (Obnovení chrámu) – Ezdráš 1-6 458 př. Kr. Druhý návrat pod vedením Ezdráše (Duchovní obnova lidu) – Ezdráš 7-10 444 př. Kr. Třetí návrat pod vedením Nehemjáše (Znovuvystavění městských hradeb) – Nehemjáš 1-13

3 Poexilní období: 70 let zajetí 400 let mlčení Přestavba chrámu Obnova lidu Oprava hradeb Zerubábel EzdrášNehemiáš Pauza 57 let Pauza 12 let 538 Př. Kr. 515 458456444432 Ageus 520 Zacharjáš 520 - 518 Ester 483 - 473 Malachiáš 430

4 Ezdráš Nehemijáš V hebrejské Bibli jedna kniha

5 Autor a datum vzniku Ezdráš cca 440. př. Kr.

6 Ezdráš Napsáno v HEBREJŠTINĚ Obsahuje ale ARAMEJSKÉ vpisky Ezdráš 4:8-6:18 Ezdráš 7:12-26

7 Aramejština v Bibli Kapitoly: Ezdráš 4:8-6:18, 7:12-26 Daniel 2:4-7:28 Jeden verš: Jeremjáš 10:11 Jedno slovo: Genesis 31:47 Rozdíl mezi hebrejštinou a aramejštinou je asi jako rozdíl mezi češtinou a slovenštinou.

8 Rozdělení knihy Ezdráš 1)(1-6)První návrat vedený Zerubábelem 2) (7-10) Druhý návrat vedený Ezdrášem

9 Rozdělení knihy Ezdráš 57 letá pauza Kapitoly 1-6Kapitoly 7-10 První návrat -vedený Zerubábelem (Obnova chrámu) Druhý návrat -vedený Ezdrášem (Obnova lidu)

10

11 2 Par 36:22 V prvním roce vlády Kýra, krále perského, se splnilo slovo Hospodinovo, které mluvil ústy Jeremjáše. Hospodin vzbudil ducha perského krále Kýra, že dal po celém svém království rozhlásit a také zapsat: 23 "Toto praví Kýros, král perský: »Hospodin, Bůh nebes, mi dal všechna království země. Pověřil mě, abych mu vybudoval dům v Jeruzalémě, který je v Judsku. Kdokoli z vás, ze všeho jeho lidu - Hospodin, jeho Bůh, buď s ním - se může vydat na cestu.«" Ezdráš 1:1 V prvním roce vlády Kýra, krále perského, se splnilo slovo Hospodinovo, které mluvil ústy Jeremjáše. Hospodin vzbudil ducha perského krále Kýra, že dal po celém svém království rozhlásit a také zapsat: 2 "Toto praví Kýros, král perský: »Hospodin, Bůh nebes, mi dal všechna království země. Pověřil mě, abych mu vybudoval dům v Jeruzalémě, který je v Judsku. 3 Kdokoli z vás, ze všeho jeho lidu - Bůh buď s ním - se může vydat na cestu do Jeruzaléma, který je v Judsku, a stavět dům Hospodina, Boha Izraele, toho Boha, který je v Jeruzalémě.

12 2 Kr 17:24-41 „Asyrský král přivedl lid z Babylóna, Kútu, Avy, Chamátu a Sefarvajimu a usadil jej v samařských městech místo Izraelců. Dostali do vlastnictví Samařsko a sídlili v jeho městech. 25 Tam se na začátku svého pobytu Hospodina nebáli; proto na ně Hospodin poslal lvy, kteří je dávili. 26 Tu řekli asyrskému králi: "Pronárody, které jsi přestěhoval a usadil v samařských městech, neznají řád Boha té země. Proto na ně poslal lvy a ti jim přinášejí smrt, protože neznají řád Boha té země." 27 Asyrský král přikázal: "Doveďte tam jednoho z kněží, které jste odtud vystěhovali. Ať lidé jdou a bydlí tam a on ať je učí řádu Boha té země!"

13 28 Tak přišel jeden z kněží, které vystěhovali ze Samaří, a usadil se v Bét-elu. Učil je, jak by se měli bát Hospodina. 29 Každý pronárod si udělal svého boha a postavil jej v domě na posvátných návrších, která udělali Samařané. Každý pronárod to udělal ve svém městě, v němž bydlel. 30 Muži babylónští udělali Sukót-benóta, muži z Kútu udělali Nergala, muži z Chamátu udělali Ašímu. 31 Avíjci udělali Nibchaza a Tartaka, Sefarvajci spalovali své syny v ohni Adramelekovi a Anamelekovi, božstvům sefarvajským.

14 32 Báli se sice i Hospodina, ale dělali si kněze posvátných návrší ze spodiny lidu. Ti za ně obětovali v domě posvátných návrší. 33 Báli se Hospodina, ale sloužili rovněž svým božstvům podle obyčeje těch pronárodů, z nichž byli přestěhováni. 34 Až dodnes jednají podle dřívějších obyčejů; Hospodina se nebojí a nejednají podle příslušných nařízení a příslušného řádu, podle zákona a podle přikázání, jež vydal Hospodin synům Jákoba, jemuž dal jméno Izrael. 35 S těmi Hospodin uzavřel smlouvu a přikázal jim: "Nebudete se bát jiných bohů, nebudete se jim klanět ani jim sloužit ani jim obětovat.

15 36 Jenom Hospodina, který vás vyvedl z egyptské země s velikou silou a se vztaženou paží, se budete bát, jemu se budete klanět a jemu obětovat. 37 Budete dbát na nařízení a řády, na zákon i přikázání, které pro vás napsal, a plnit je po všechny dny. Nebudete se bát jiných bohů. 38 Nezapomínejte na smlouvu, kterou jsem s vámi uzavřel, a jiných bohů se nebojte. 39 Budete-li se bát Hospodina, svého Boha, on vás vysvobodí z rukou všech vašich nepřátel." 40 Ale oni neuposlechli, nýbrž jednali podle svého dřívějšího obyčeje.

16 41 A tak se ty pronárody sice bály Hospodina, ale přitom sloužily svým tesaným modlám i se svými syny a vnuky. Jednají dodnes tak, jak jednali jejich otcové.¨

17 Král Kýros nebyl následovníkem Boha nebes Ezd 1:3 „Kdokoli z vás, ze všeho jeho lidu –Bůh buď s ním (jeho Bůh ať je s ním – ČSP) - se může vydat na cestu do Jeruzaléma, který je v Judsku, a stavět dům Hospodina, Boha Izraele, toho Boha, který je v Jeruzalémě.

18 Téma a cíl knihy Ezdráš zaznamenal, jak Bůh věrně vrátil věřící zbytek kmene Juda do zaslíbené země po babylonském zajetí, aby znovu vybudoval chrám a obnovil smluvní vztah. Ezdrášovým cílem této knihy bylo, aby povzbudil a vyučoval navrátivší židovské vyhnance o tom, že je absolutně nezbytné soustředit se na uctívání Boha a poslouchat Jeho slovo.

19 Nejdůležitější učení: -Bůh je věrný svým zaslíbením -Bůh podněcuje srdce těch, kdo mají poslušného ducha -Bůh je svrchovaný nad králi národů -Protivenství a těžkosti by nás neměli odradit od dokončení Božího díla -Bůh se o nás stará v mnohem větší hojnosti, než si myslíme nebo než za co prosíme -Boží pečující ruka spočívá na těch, jež ho poslouchají

20 Nejdůležitější učení: -Neposlušní duchovní vůdcové působí, že hřeší i lid -Má-li člověk opustit hřích, musí být častokrát radikální -Hřích nelze odpustit, dokud není vyznán -Vyznání bez pokání nepovede k úplnému duchovnímu obnovení -Uctívání Boha by mělo být ústředním bodem národa i jednotlivce

21 Aplikační poselství: Uctívání Boha a poslušnost Jeho slovu musí být hlavní prioritou v životě věřícího.


Stáhnout ppt "Ezdráš. Tři návraty z Babylonského vyhnanství 538 př. Kr. První návrat pod vedením Zerubábela (Obnovení chrámu) – Ezdráš 1-6 458 př. Kr. Druhý návrat."

Podobné prezentace


Reklamy Google