Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkum rodinného života přistěhovalců v České republice Pavel Bareš Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v.v.i. Doktorský seminář 7.11.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkum rodinného života přistěhovalců v České republice Pavel Bareš Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v.v.i. Doktorský seminář 7.11.2007."— Transkript prezentace:

1 Výzkum rodinného života přistěhovalců v České republice Pavel Bareš Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v.v.i. Doktorský seminář 7.11.2007

2 Projekt Interface I - background INTERFACE – Immigrants and National Integration Strategies: Developing a Trans-European Framework for Analysing Cultural and Employment-related Integration INTERFACE – Immigrants and National Integration Strategies: Developing a Trans-European Framework for Analysing Cultural and Employment-related Integration Cíl projektu: srovnání podmínek integrace rodin přistěhovalců v 5 evropských zemích Cíl projektu: srovnání podmínek integrace rodin přistěhovalců v 5 evropských zemích Podpořen EK (DG for Justice, Freedom and Security) Podpořen EK (DG for Justice, Freedom and Security) Období realizace: leden 2007 – květen 2008 Období realizace: leden 2007 – květen 2008

3 Projekt Interface II - aktivity Zmapování výzkumné reflexe problematiky na národní úrovni Zmapování výzkumné reflexe problematiky na národní úrovni Focus group -„facilitátoři“ integrace imigrantů Focus group -„facilitátoři“ integrace imigrantů Focus group - imigranti Focus group - imigranti Biografické narativní rozhovory s rodinami imigrantů Biografické narativní rozhovory s rodinami imigrantů

4 Jakou roli hraje rodina v integračním procesu?

5 Zdroje informací relevantních k tématu Témata týkající se rodiny ve studiích věnovaných Témata týkající se rodiny ve studiích věnovaných integraci jedince nebo přístupu společnosti či státu k migrantům (migrant je primárně jedincem, nikoliv členem určité komunity) (1) nebo integraci jedince nebo přístupu společnosti či státu k migrantům (migrant je primárně jedincem, nikoliv členem určité komunity) (1) nebo životu a integraci komunit (2); životu a integraci komunit (2); Nepočetné studie Nepočetné studie věnující se explicitně tématům přímo se týkajících fungování rodiny (3) nebo věnující se explicitně tématům přímo se týkajících fungování rodiny (3) nebo v nichž byla rodina zkoumanou jednotkou (4). v nichž byla rodina zkoumanou jednotkou (4).

6 1A. Studie pojednávající o integraci jedince nebo o přístupu společnosti/státu k migrantům Předmětem zájmu: status cizinců v české společnosti a faktory ovlivňující jejich integraci; Předmětem zájmu: status cizinců v české společnosti a faktory ovlivňující jejich integraci; Analyzují široké spektrum faktorů: Analyzují široké spektrum faktorů: právní, právní, ekonomické, ekonomické, kulturní, kulturní, sociální, sociální, sociálně psychologické, sociálně psychologické, psychologické, psychologické, sociologické a sociologické a politické; politické; Tyto faktory mohou být nahlíženy: Tyto faktory mohou být nahlíženy: z pozice jedince, z pozice jedince, z hlediska společnosti obecně a z hlediska společnosti obecně a konkrétněji z hlediska státu a jeho institucí; konkrétněji z hlediska státu a jeho institucí; Témata týkající se fungování rodiny: okrajová pozice na tomto poli, zmiňována zřídka; Témata týkající se fungování rodiny: okrajová pozice na tomto poli, zmiňována zřídka;

7 1.B Aspekty týkající se fungování rodiny reflektované těmito studiemi Status migrantů (a jejich rodin) ve společnosti (Ivan Gabal Analysis & Consulting 2004); Status migrantů (a jejich rodin) ve společnosti (Ivan Gabal Analysis & Consulting 2004); Životní podmínky, sociální zabezpečení (Nešporová 2007); Životní podmínky, sociální zabezpečení (Nešporová 2007); Vzdělávání, integrace na školách (Drbohlav, Černík, Dzurová 2005, Janská 2006); Vzdělávání, integrace na školách (Drbohlav, Černík, Dzurová 2005, Janská 2006); Soužití migrantů a majority. Soužití migrantů a majority. Tématu života rodiny se v této oblasti věnoval výzkum Lachmanové a Drbohlava (2005), nicméně konkrétně tento výzkum odpovídá vzhledem ke svému pojetí poslední, čtvrté kategorii výzkumů.

8 2.A Studie zaměřené na život a integraci komunit… Dvě klíčové oblasti zájmu Dvě klíčové oblasti zájmu charakteristiky cizinecké komunity, charakteristiky cizinecké komunity, otázka soužití jejích členů s majoritou; otázka soužití jejích členů s majoritou; Obě tyto otázky se týkají Obě tyto otázky se týkají hodnot, hodnot, kultury a kultury a tradic; tradic; Tlak na jejich uchování či aktualizaci pramení ze dvou různých zdrojů: Tlak na jejich uchování či aktualizaci pramení ze dvou různých zdrojů: kontakt s příslušníky téže komunity, kteří nejsou členy rodiny imigranta a kontakt s příslušníky téže komunity, kteří nejsou členy rodiny imigranta a způsob fungování rodiny, který se udržuje a dále předává výchovou, respektive prostřednictvím již ustálených interakcí založených na hodnotách, kultuře a tradicích ze země původu; způsob fungování rodiny, který se udržuje a dále předává výchovou, respektive prostřednictvím již ustálených interakcí založených na hodnotách, kultuře a tradicích ze země původu; Pro řadu cizineckých komunit navíc příznačné tradiční pojetí rodiny Pro řadu cizineckých komunit navíc příznačné tradiční pojetí rodiny

9 2.B …a jejich relevance pro studium rodin migrantů Rodinná perspektiva obsažena implicitně, alespoň do určité míry; Rodinná perspektiva obsažena implicitně, alespoň do určité míry; Rodinný život analyzován daleko detailněji než v předchozí popsané kategorii, nadále je však jednou z analyzovaných oblastí a neocitá se v centru pozornosti; Rodinný život analyzován daleko detailněji než v předchozí popsané kategorii, nadále je však jednou z analyzovaných oblastí a neocitá se v centru pozornosti; Poznatky o fungování rodin jsou však relevantní pouze pro tu kterou komunitu, nejde o analýzu rodinného života migrantů jako takového či role rodiny v procesu integrace; Poznatky o fungování rodin jsou však relevantní pouze pro tu kterou komunitu, nejde o analýzu rodinného života migrantů jako takového či role rodiny v procesu integrace; Úroveň znalostí o různých komunitách, které lze získat prostřednictvím existující literatury, se liší; Úroveň znalostí o různých komunitách, které lze získat prostřednictvím existující literatury, se liší; Mohou se vztahovat spíše k problematice národnostních menšin než k integraci cizinců: Mohou se vztahovat spíše k problematice národnostních menšin než k integraci cizinců: v případě některých komunit již jde několikátou generaci potomků původních migrantů; v případě některých komunit již jde několikátou generaci potomků původních migrantů; i v nově se ustavujících cizineckých komunitách mohou někteří její příslušníci být občany ČR a nikoliv cizinci. i v nově se ustavujících cizineckých komunitách mohou někteří její příslušníci být občany ČR a nikoliv cizinci.

10 2.C Okruh komunit, u nichž existující studie přibližují rodinný život Vietnamská komunita (Brouček 2003); Vietnamská komunita (Brouček 2003); Ruská komunita (Drbohlav, Lupták, Janská, Bohuslavová 2000); Ruská komunita (Drbohlav, Lupták, Janská, Bohuslavová 2000); Ukrajinská komunita (Drbohlav, Janská, Šelepová 2000); Ukrajinská komunita (Drbohlav, Janská, Šelepová 2000); Čínská komunita (Moore nedatováno); Čínská komunita (Moore nedatováno); Migranti pocházející z dalších zemí (Arabové, Řekové and řečtí etničtí Makedonci, Bulhaři, Chorvati, Srbové, Makedonci a immigranti z Bosny-Herzegoviny) (Uherek 2002 (ed.), Deriánová 2001); Migranti pocházející z dalších zemí (Arabové, Řekové and řečtí etničtí Makedonci, Bulhaři, Chorvati, Srbové, Makedonci a immigranti z Bosny-Herzegoviny) (Uherek 2002 (ed.), Deriánová 2001); Osoby českého původu vracející se do ČR z jiných zemí. Osoby českého původu vracející se do ČR z jiných zemí.

11 3. Témata reflektovaná studiemi zaujímajícími rodinnou perspektivu Sjednocení rodin (Rozumek, Vrátná 2003, Poradna pro integraci 2003) Sjednocení rodin (Rozumek, Vrátná 2003, Poradna pro integraci 2003) Gender (Szczepaniková 2004) nebo soužití smíšených párů (Jiroušková 2002, Drápalová, Kolářová 2002) Gender (Szczepaniková 2004) nebo soužití smíšených párů (Jiroušková 2002, Drápalová, Kolářová 2002) Generace (Janská 2006, Kavanová 2005); Generace (Janská 2006, Kavanová 2005); Specifická témata týkající se rodin nebo reprodukčních vzorců Specifická témata týkající se rodin nebo reprodukčních vzorců manželství „na oko“ (Lenz 2006), manželství „na oko“ (Lenz 2006), dopady migrace ukrajinských žen na jejich vlastní rodinu na Ukrajině (Yarova 2006). dopady migrace ukrajinských žen na jejich vlastní rodinu na Ukrajině (Yarova 2006). Ačkoliv poslední dvě práce byly publikovány v ČR, netýkají se České republiky, ale jiných dvou evropských zemí. Uvedeno spíše pro ilustraci témat v této skupině.

12 4. Projekt „Rodina od vedle“: rodina jako zkoumaná jednotka Studie Lachmanová, Drbohlav (2005); Studie Lachmanová, Drbohlav (2005); Dotazníky jak od rodin migrantů, tak od rodin reprezentujících majoritní společnost; Dotazníky jak od rodin migrantů, tak od rodin reprezentujících majoritní společnost; Otázky se týkaly vnímání integračního procesu; nevztahovaly se úžeji k rodinnému životu imigrantů, ani k roli rodiny v procesu integrace. Otázky se týkaly vnímání integračního procesu; nevztahovaly se úžeji k rodinnému životu imigrantů, ani k roli rodiny v procesu integrace. Sledované oblasti: Sledované oblasti: přínos setkání mezi oběma skupinami rodin pro každou z nich přínos setkání mezi oběma skupinami rodin pro každou z nich vnímání procesu integrace (pozorované změny oproti předchozímu roku) oběma skupinami rodin a vnímání procesu integrace (pozorované změny oproti předchozímu roku) oběma skupinami rodin a běžné soužití rodin cizinců s českou společností. běžné soužití rodin cizinců s českou společností.

13 Zhodnocení situace Neexistují doposud komplexní studie věnující se výzkumu rodin migrantů v ČR Neexistují doposud komplexní studie věnující se výzkumu rodin migrantů v ČR Zatím nejúplněji postihuje vstupní studie Nešporové (2007) – souhrn dosavadních informací vztahujících se k integraci jedince, jež jsou zároveň relevantní pro integraci rodin (objektem analýzy je ale jedinec, nikoliv rodina); Zatím nejúplněji postihuje vstupní studie Nešporové (2007) – souhrn dosavadních informací vztahujících se k integraci jedince, jež jsou zároveň relevantní pro integraci rodin (objektem analýzy je ale jedinec, nikoliv rodina); Relevantní informace lze vyhledat v řadě tematických studií zachycujících určité dílčí aspekty; Relevantní informace lze vyhledat v řadě tematických studií zachycujících určité dílčí aspekty; Existující studie věnují životu rodin migrantů buď jenom okrajovou pozornost, nebo se zaměřují pouze na určitý specifický aspekt; Existující studie věnují životu rodin migrantů buď jenom okrajovou pozornost, nebo se zaměřují pouze na určitý specifický aspekt; Existující zdroje informací nejsou vzájemně porovnatelné, ať už kvůli analýze odlišných fenoménů, nebo odlišným metodám; Existující zdroje informací nejsou vzájemně porovnatelné, ať už kvůli analýze odlišných fenoménů, nebo odlišným metodám; Tato oblast doposud nebyla systematičtěji analyzována, nicméně tento stav mohou v budoucnu změnit některé probíhající projekty. Tato oblast doposud nebyla systematičtěji analyzována, nicméně tento stav mohou v budoucnu změnit některé probíhající projekty.

14 Aktuálně realizované projekty vztahující se k problematice VÚPSV v.v.i. - projekt Interface (Horáková, Bareš, nositel projektu CJD Eutin); VÚPSV v.v.i. - projekt Interface (Horáková, Bareš, nositel projektu CJD Eutin); VÚPSV v.v.i. a FSS MU - Mezinárodní migrace osob v ČR a její sociální a ekonomické souvislosti (vedoucí projektu Kotíková); VÚPSV v.v.i. a FSS MU - Mezinárodní migrace osob v ČR a její sociální a ekonomické souvislosti (vedoucí projektu Kotíková); Szczepaniková (University of Warwick)- projekt Civic Stratification, Gender and Family Migration Policy In Europe (nositel projektu International Centre for Migration Policy Development); Szczepaniková (University of Warwick)- projekt Civic Stratification, Gender and Family Migration Policy In Europe (nositel projektu International Centre for Migration Policy Development); Evropská kontaktní skupina – projekt „Na rovinu“ Evropská kontaktní skupina – projekt „Na rovinu“

15 Literatura I Brouček, S. (2003): Aktuální problémy adaptace vietnamského etnika v ČR. První část (kráceno). Etnologický ústav Akademie věd ČR, Praha. In: Uherek, Z. (Ed.): Integrace cizinců na území ČR, s. 7 - 184. [Online] dostupný na http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=113 Brouček, S. (2003): Aktuální problémy adaptace vietnamského etnika v ČR. První část (kráceno). Etnologický ústav Akademie věd ČR, Praha. In: Uherek, Z. (Ed.): Integrace cizinců na území ČR, s. 7 - 184. [Online] dostupný na http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=113 http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=113 Deriánová, L. (2001): Situace Arabů v Plzni. Etnologický ústav AV ČR, Západočeská univerzita, Praha, Plzeň.In: Uherek, Z. (Ed.): Integrace cizinců na území ČR, s. 185 - 214. [Online] dostupný na http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=113 Deriánová, L. (2001): Situace Arabů v Plzni. Etnologický ústav AV ČR, Západočeská univerzita, Praha, Plzeň.In: Uherek, Z. (Ed.): Integrace cizinců na území ČR, s. 185 - 214. [Online] dostupný na http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=113http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=113 Drápalová, B., Kolářová, I. (2002): Manželství s cizincem (cizinkou) muslimského vyznání. Etnologický ústav Akademie věd ČR, Praha. In: Uherek, Z. (Ed.): Integrace cizinců na území ČR, s. 215 - 256. [Online] dostupný na http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=113 Drápalová, B., Kolářová, I. (2002): Manželství s cizincem (cizinkou) muslimského vyznání. Etnologický ústav Akademie věd ČR, Praha. In: Uherek, Z. (Ed.): Integrace cizinců na území ČR, s. 215 - 256. [Online] dostupný na http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=113 http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=113 Drbohlav, D. et. al. (2000a): Drbohlav, D., Lupták, M., Janská, E., Bohuslavová, J.: Ruská komunita v České republice (Výsledky dotazníkového šetření). [Online] dostupný na http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=129 Drbohlav, D. et. al. (2000a): Drbohlav, D., Lupták, M., Janská, E., Bohuslavová, J.: Ruská komunita v České republice (Výsledky dotazníkového šetření). [Online] dostupný na http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=129http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=129 Drbohlav, D. et al (2000b): Drbohlav, D., Janská, E., Šelepová, P.: Ukrajinská komunita v České republice (Výsledky dotazníkového šetření). [Online] dostupný na http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=130 Drbohlav, D. et al (2000b): Drbohlav, D., Janská, E., Šelepová, P.: Ukrajinská komunita v České republice (Výsledky dotazníkového šetření). [Online] dostupný na http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=130 http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=130

16 Literatura II Drbohlav, D., Černík, J., Dzurová, D. (2005): Dimensions of Integration: Migrant Youth in Central European Countries. Country Report on the Czech Republic. In: Dimensions of Integration: Migrant Youth in Central European Countries, s. 51 – 100. International Organization form Migration, Vienna. [Online] dostupný na http://www.austria.iom.int/en/images/uploads/ESF_Publication- DimensionIntegration_1119363105.pdf Drbohlav, D., Černík, J., Dzurová, D. (2005): Dimensions of Integration: Migrant Youth in Central European Countries. Country Report on the Czech Republic. In: Dimensions of Integration: Migrant Youth in Central European Countries, s. 51 – 100. International Organization form Migration, Vienna. [Online] dostupný na http://www.austria.iom.int/en/images/uploads/ESF_Publication- DimensionIntegration_1119363105.pdf http://www.austria.iom.int/en/images/uploads/ESF_Publication- DimensionIntegration_1119363105.pdf http://www.austria.iom.int/en/images/uploads/ESF_Publication- DimensionIntegration_1119363105.pdf Ivan Gabal Analysis & Consulting (2004): Analýza postavení cizinců dlouhodobě žijících v ČR a návrh optimalizačních kroků. Pracovní studie. Ivan Gabal Analysis & Consulting, 2004. [Online] dostupný na http://www.mpsv.cz/files/clanky/511/postaveni_cizincu.pdf Ivan Gabal Analysis & Consulting (2004): Analýza postavení cizinců dlouhodobě žijících v ČR a návrh optimalizačních kroků. Pracovní studie. Ivan Gabal Analysis & Consulting, 2004. [Online] dostupný na http://www.mpsv.cz/files/clanky/511/postaveni_cizincu.pdf http://www.mpsv.cz/files/clanky/511/postaveni_cizincu.pdf Hošková (2002): Integrace Arabů v Praze, v Liberci a v Plzni. In: Uherek, Z., Hošková, S., Vindiš, R.: Úspěšné a neúspěšné strategie integrace cizinců, s. 5 - 29. Etnologický ústav AV ČR, Praha. Hošková (2002): Integrace Arabů v Praze, v Liberci a v Plzni. In: Uherek, Z., Hošková, S., Vindiš, R.: Úspěšné a neúspěšné strategie integrace cizinců, s. 5 - 29. Etnologický ústav AV ČR, Praha. Janská, E (2006a). Druhá generace cizinců v Praze: příklad dětí z mateřských školek a jejich rodičů. In: Geografie-Sborník ČGS 111 (2), pp. 198 – 214, Czech Geographical Society, Prague. Janská, E (2006a). Druhá generace cizinců v Praze: příklad dětí z mateřských školek a jejich rodičů. In: Geografie-Sborník ČGS 111 (2), pp. 198 – 214, Czech Geographical Society, Prague. Jiroušková, J. (2002): Integrace Afričanů a Afroameričanů na území České republiky. Praha: Orientální ústav Akademie věd ČR. In: Uherek, Z. (Ed.): Integrace cizinců na území ČR, s. 349 - 374. Etnologický ústav AV ČR, Západočeská univerzita, Praha, Plzeň. Jiroušková, J. (2002): Integrace Afričanů a Afroameričanů na území České republiky. Praha: Orientální ústav Akademie věd ČR. In: Uherek, Z. (Ed.): Integrace cizinců na území ČR, s. 349 - 374. Etnologický ústav AV ČR, Západočeská univerzita, Praha, Plzeň.

17 Literatura III Kavanová, K. (2005): Problematika druhé generace cizinců v ČR a vybraných zemích EU. Bakalářská práce. Přírodovědecká fakulta UK: Praha Kavanová, K. (2005): Problematika druhé generace cizinců v ČR a vybraných zemích EU. Bakalářská práce. Přírodovědecká fakulta UK: Praha Klvačová, P. (2006): Foreigners in the Light of Research: Analysing Selected Studies about Foreigners in the Czech Republic. In: Szczepaniková, A., Čaněk, M., Grill, J. (2006): Migration Processes in Central and Eastern Europe: Unpacking the Diversity, s. 78 - 82. Multikulturní centrum Praha, Praha. Klvačová, P. (2006): Foreigners in the Light of Research: Analysing Selected Studies about Foreigners in the Czech Republic. In: Szczepaniková, A., Čaněk, M., Grill, J. (2006): Migration Processes in Central and Eastern Europe: Unpacking the Diversity, s. 78 - 82. Multikulturní centrum Praha, Praha. Lachmanová, L., Drbohlav, D. (2005): „Rodina odvedle“ aneb „Co přinesl rodinám první rok projektu“. Slovo 21, Praha. Lachmanová, L., Drbohlav, D. (2005): „Rodina odvedle“ aneb „Co přinesl rodinám první rok projektu“. Slovo 21, Praha. Lenz, R.(2006): “Fake” Marriages as a Threat for the Nation – Migrant Sex Workers in Cyprus, In Szczepaniková, A., Čaněk, M., Grill, J. (2006): Migration Processes in Central and Eastern Europe: Unpacking the Diversity. Multikulturní centrum Praha, Praha, pp. 34-37. Lenz, R.(2006): “Fake” Marriages as a Threat for the Nation – Migrant Sex Workers in Cyprus, In Szczepaniková, A., Čaněk, M., Grill, J. (2006): Migration Processes in Central and Eastern Europe: Unpacking the Diversity. Multikulturní centrum Praha, Praha, pp. 34-37. Moore, M.: Číňané v České republice, 1992-2002: Zrod a formování symbolické komunity. [Online] dostupný na http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=125. Moore, M.: Číňané v České republice, 1992-2002: Zrod a formování symbolické komunity. [Online] dostupný na http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=125.http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=125 Nešporová, O. (2007): Rodiny přistěhovalců I. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v.v.i., Praha. Nešporová, O. (2007): Rodiny přistěhovalců I. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v.v.i., Praha. Poradna pro integraci: Slučování rodin cizinců a uznaných azylantů. Materiály z kulatého stolu, který se konal dne 26.února 2003 v Praze. Poradna pro integraci, [online] dostupný na http://www.cizinci.cz/files/clanky/109/brozuracj.pdf Poradna pro integraci: Slučování rodin cizinců a uznaných azylantů. Materiály z kulatého stolu, který se konal dne 26.února 2003 v Praze. Poradna pro integraci, [online] dostupný na http://www.cizinci.cz/files/clanky/109/brozuracj.pdfhttp://www.cizinci.cz/files/clanky/109/brozuracj.pdf Rozumek, M., Vrátná, P. (2003): Právo cizince na rodinný život. OPU, Praha. Rozumek, M., Vrátná, P. (2003): Právo cizince na rodinný život. OPU, Praha.

18 Literatura IV Szczepaniková, A. (2004): Gender a mezinárodní migrace: úvod do problematiky. Multicultural Centre Prague, Prague. [online] available at http://aa.ecn.cz/img_upload/9e9f2072be82f3d69e3265f41fe9f28e/Alice_Szczepaniko v____Gender_a_mezin_rodn__migrace.pdf Szczepaniková, A. (2004): Gender a mezinárodní migrace: úvod do problematiky. Multicultural Centre Prague, Prague. [online] available at http://aa.ecn.cz/img_upload/9e9f2072be82f3d69e3265f41fe9f28e/Alice_Szczepaniko v____Gender_a_mezin_rodn__migrace.pdf http://aa.ecn.cz/img_upload/9e9f2072be82f3d69e3265f41fe9f28e/Alice_Szczepaniko v____Gender_a_mezin_rodn__migrace.pdf http://aa.ecn.cz/img_upload/9e9f2072be82f3d69e3265f41fe9f28e/Alice_Szczepaniko v____Gender_a_mezin_rodn__migrace.pdf Szczepaniková, A., Čaněk, M., Grill, J. (2006): Migration Processes in Central and Eastern Europe: Unpacking the Diversity. Multikulturní centrum Praha, Praha. Szczepaniková, A., Čaněk, M., Grill, J. (2006): Migration Processes in Central and Eastern Europe: Unpacking the Diversity. Multikulturní centrum Praha, Praha. Uherek, Z. (2002a): Imigranti z Bosny a Hercegoviny. In: Uherek, Z., Hošková, S., Vindiš, R.: Úspěšné a neúspěšné strategie integrace cizinců, s. 109 - 122. Etnologický ústav AV ČR, Praha. Uherek, Z. (2002a): Imigranti z Bosny a Hercegoviny. In: Uherek, Z., Hošková, S., Vindiš, R.: Úspěšné a neúspěšné strategie integrace cizinců, s. 109 - 122. Etnologický ústav AV ČR, Praha. Uherek, Z. (2002b): Úspěšné a neúspěšné strategie integrace cizinců. Závěry terénních výzkumů. In: Uherek, Z., Hošková, S., Vindiš, R.: Úspěšné a neúspěšné strategie integrace cizinců. (Successful and Unsuccessful Foreigners’ Integration Strategies), pp. 123-163. Ethnological Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. Uherek, Z. (2002b): Úspěšné a neúspěšné strategie integrace cizinců. Závěry terénních výzkumů. In: Uherek, Z., Hošková, S., Vindiš, R.: Úspěšné a neúspěšné strategie integrace cizinců. (Successful and Unsuccessful Foreigners’ Integration Strategies), pp. 123-163. Ethnological Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. Uherek, Z., Černík, J. (2005): Výzkumné zprávy a studie o integraci cizinců na území České republiky. (Research Reports and Studies about the Integration of Foreigners in the Territory of the Czech Republic.) [Online] available at http://www.cizinci.cz/files/clanky/100/vyzkum.pdf Uherek, Z., Černík, J. (2005): Výzkumné zprávy a studie o integraci cizinců na území České republiky. (Research Reports and Studies about the Integration of Foreigners in the Territory of the Czech Republic.) [Online] available at http://www.cizinci.cz/files/clanky/100/vyzkum.pdf http://www.cizinci.cz/files/clanky/100/vyzkum.pdf

19 Literatura V Vindiš (2002a): Řekové a řečtí etničtí Makedonci v České Republice. In: Uherek, Z., Hošková, S., Vindiš, R.: Úspěšné a neúspěšné strategie integrace cizinců, s. 31 - 62. Etnologický ústav AV ČR, Praha. Vindiš (2002a): Řekové a řečtí etničtí Makedonci v České Republice. In: Uherek, Z., Hošková, S., Vindiš, R.: Úspěšné a neúspěšné strategie integrace cizinců, s. 31 - 62. Etnologický ústav AV ČR, Praha. Vindiš (2002b): Imigranti z Bulharska v České republice. In: Uherek, Z., Hošková, S., Vindiš, R.: Úspěšné a neúspěšné strategie integrace cizinců, s. 63 - 82. Etnologický ústav AV ČR, Praha. Vindiš (2002b): Imigranti z Bulharska v České republice. In: Uherek, Z., Hošková, S., Vindiš, R.: Úspěšné a neúspěšné strategie integrace cizinců, s. 63 - 82. Etnologický ústav AV ČR, Praha. Vindiš (2002c): Chorvaté, Srbové, a Makedonci z vybraných zemí bývalé SRFJ v ČR. In: Uherek, Z., Hošková, S., Vindiš, R.: Úspěšné a neúspěšné strategie integrace cizinců, s. 84 - 108. Etnologický ústav AV ČR, Praha. Vindiš (2002c): Chorvaté, Srbové, a Makedonci z vybraných zemí bývalé SRFJ v ČR. In: Uherek, Z., Hošková, S., Vindiš, R.: Úspěšné a neúspěšné strategie integrace cizinců, s. 84 - 108. Etnologický ústav AV ČR, Praha. Yarova, O.: The Migration of Ukrainian Women to Italy and the Impact on Their Family in Ukraine., In Szczepaniková, A., Čaněk, M., Grill, J. (2006): Migration Processes in Central and Eastern Europe: Unpacking the Diversity. Multikulturní centrum Praha, Praha, pp. 38-41. Yarova, O.: The Migration of Ukrainian Women to Italy and the Impact on Their Family in Ukraine., In Szczepaniková, A., Čaněk, M., Grill, J. (2006): Migration Processes in Central and Eastern Europe: Unpacking the Diversity. Multikulturní centrum Praha, Praha, pp. 38-41.

20 Děkuji za pozornost pavel.bares@vupsv.cz


Stáhnout ppt "Výzkum rodinného života přistěhovalců v České republice Pavel Bareš Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v.v.i. Doktorský seminář 7.11.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google