Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura a hlavní komponenty bezpečnostního systému České republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura a hlavní komponenty bezpečnostního systému České republiky"— Transkript prezentace:

1 Struktura a hlavní komponenty bezpečnostního systému České republiky
Ing. Vladimír KRULÍK 22. března 2011 Praha

2 Osnova 1. Úvod 2. Bezpečnostní politika ČR
3. Bezpečnostní systém ČR struktura, režimy činnosti, hlavní komponenty 4. Aktualizace Bezpečnostní strategie ČR 2011 5. Závěr

3 Bezpečnostní politika České republiky

4 Vymezení pojmu bezpečnostní politika Bezpečnostní strategie ČR - UV č
Bezpečnostní politika je souhrnem opatření a kroků pro prevenci a eliminaci hrozeb a z nich vyplývajících rizik s cílem zajistit vnitřní a vnější bezpečnost, obranu a ochranu občanů a státu. Bezpečnostní politika se provádí pomocí zahraniční, obranné a hospodářské politiky a politiky v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejné informovanosti. ČR k tomu formuluje základní zásady pro výstavbu, přípravu a použití příslušných prvků bezpečnostního systému ČR.

5 Bezpečnostní politika Politická odpovědnost (politická, ekonomická)
Předmět bezpečnostní politiky zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti, obrana a ochrana občanů a státu ve spojeneckém kontextu Akceptovaná rizika Deficit schopností Bezpečnostní politika Potřebné schopnosti Dosažené schopnosti Hrozby ► rizika Politická odpovědnost Pokrytá rizika Náklady - cena (politická, ekonomická) Výdaje státu Snížení nákladů

6 Bezpečnostní prostředí ČR
27 28 Pilíře zajištění bezpečnosti: Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Estonsko Francie Itálie Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Německo Nizozemsko Polsko Portugalsko Rumunsko Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko UK Albánie Chorvatsko Norsko Kanada Island USA Turecko Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Estonsko Francie Itálie Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Německo Nizozemsko Polsko Portugalsko Rumunsko Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko UK Kypr Irsko Malta Rakousko Švédsko Finsko ► spojenecký kontext v rámci NATO ► členství v EU ► transatlantická vazba EU - USA 192 členů OSN EU NATO ČR

7 Bezpečnostní politiky - strategické řízení
tzv.Lisabonská smlouva Evropská bezpečnostní strategie Strategie vnitřní bezpečnosti EU Severoatlantická smlouva Strategická koncepce obrany a bezpečnosti NATO Charta OSN Programové prohlášení vlády Bezpečnostní strategie ČR Vládní politika ? ? Hospodářská politika Bezpečnostní politika NATO OSN EU Politika vnitřní bezpečnosti Obranná politika Zahraniční politika Vojenská strategie ČR ?

8 Úprava zajišťování bezpečnosti
Klíčové právní předpisy Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR Vyhláška MZV č. 30/1947 Sb., Charta spojených národů Sdělení MZV č. 66/1999 Sb., Severoatlantická smlouva Sdělení MZV č. 111/2009 Sb., Lisabonská smlouva Soustava speciálních právních předpisů - nadresortní a resortní povahy (Zřizují jednotlivé prvky bezpečnostního systému, stanovují kompetence, nastavují vzájemné vazby, upravují služební poměry příslušníků, ad.) Exekutivní dokumenty Bezpečnostní strategie ČR - UV č. 1254/2003 Programové prohlášení vlády Dokumenty nižší úrovně, speciálního zaměření - resortní gesce Spojenecké dokumenty Strategická koncepce obrany a bezpečnosti členů NATO Evropská bezpečnostní strategie Strategie vnitřní bezpečnosti EU

9 Bezpečnostní systém České republiky - struktura, režimy činnosti, hlavní komponenty

10 Bezpečnostní systém ČR
Systém je obecně definován (zjednodušeně) ■ prvky systému a jejich funkcemi ■ vazbami mezi prvky uvnitř systému ■ vazbami systému (jeho prvků) s vnějším okolím ► neexistuje komplexní a úplný popis BS ČR ► prvky, funkce a vazby popsány jednotlivě v právních předpisech Bezpečnostní strategie ČR - VI. Bezpečnostní systém ČR

11 Bezpečnostní strategie ČR usnesení vlády č. 1254 ze dne 10
Bezpečnostní strategie ČR usnesení vlády č ze dne 10. prosince 2003 VI. Bezpečnostní systém ČR ► čl. 88 : - nástroj pro tvorbu a realizaci bezpečnostní politiky ČR propojen s NATO a EU kompatibilní a interoperabilní ► čl. 89 : ▪ cíl - zajišťování bezpečnosti ČR, ochrana a prosazování životních a strategických zájmů ČR ▪ základní funkce - řízení a koordinace prvků BS ► čl. 93 : tvořen prvky zákonodárné, výkonné a soudní moci, územní samosprávy, ale i právnickými a fyzickými osobami

12 MOC ZÁKONODÁRNÁ Parlament České republiky - Senát PČR - Orgány Senátu PČR I
Výbory * Ústavně - právní výbor Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Výbor pro záležitosti Evropské unie Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Komise * Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky Stálá komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury * stav k

13 MOC ZÁKONODÁRNÁ Parlament České republiky - Senát PČR - Orgány Senátu PČR II
Stálé delegace * Stálá delegace PČR do Euro - středomořského parlamentního shromáždění Stálá delegace PČR do Meziparlamentní unie, Stálá delegace PČR do Parlamentního shromáždění NATO Stálá delegace PČR do Parlamentního shromáždění OBSE Stálá delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy Stálá delegace PČR do Středoevropské iniciativy Stálá delegace PČR ZEU - Prozatímního shromáždění pro Evropskou bezpečnost a obranu * stav k

14 MOC ZÁKONODÁRNÁ Parlament ČR - Poslanecká sněmovna PČR - Orgány PS PČR I
Výbory * Hospodářský výbor Petiční výbor Rozpočtový výbor Ústavně právní výbor Výbor pro evropské záležitosti Výbor pro obranu a bezpečnost Výbor pro sociální politiku Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Výbor pro zdravotnictví Výbor pro životní prostředí Zahraniční výbor Zemědělský výbor * stav k

15 Stálá komise pro kontrolu činnosti BIS **
MOC ZÁKONODÁRNÁ Parlament ČR - Poslanecká sněmovna PČR - Orgány PS PČR II Komise* Stálá komise pro kontrolu činnosti BIS ** Stálá komise pro kontrolu činnosti NBÚ Stálá komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství ** Stálá komise pro kontrolu použití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí, rušení provozu elektronických komunikací a kontrolu činnosti Inspekce Policie ** komise pro kontrolu činnosti ÚřZSI neexistuje Delegace* Stálá delegace do Meziparlamentní unie Stálá delegace do Parlamentního shromáždění NATO Stálá delegace do Parlamentního shromáždění OBSE Stálá delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy Stálá delegace do shromáždění Západoevropské unie Stálá delegace do Středoevropské iniciativy * stav k

16 Schéma základních výkonných prvků BS ČR
prezident republiky Integrovaný záchranný systém

17 Režimy bezpečnostního systému
Stav Právní předpis Vyhlašuje Důvod Podmínky M í r o v ý s t a Běžný právní řád nebezpečí z. č. 240/00 Sb., o krizovém řízení, §3 hejtman z. č. 240/00 Sb., o krizovém řízení, §3 při živelní pohromě, ekolog. či průmysl. havárii, nebo jsou-li ohroženy životy, zdraví či majetek, pokud intenzita ohrožení nedosahuje značného rozsahu a nestačí aktivita státní správy a IZS ▪ jen s uvedením důvodů, na nezbytně nutnou dobu, pro celé území kraje nebo jeho část ▪ musí obsahovat krizová opatření a jejich rozsah ▪ nejvýše na 30 dnů Nouzový stav ú. z. č. 110/98 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 2 odst. 1 vláda ČR ú. z. č.110/98 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 5 při živelní pohromě, ekolog. či průmyslové havárii nebo jiném nebezpečí, značného rozsahu, jsou-li ohroženy životy, zdraví nebo majetek, nebo vnitřní pořádek a bezpečnost ▪ musí být uvedeny důvody ▪ na 30 dnů ▪ na určitou dobu a území ▪ ne při stávce na ochranu práv a oprávněných zájmů ▪ nutno stanovit jaká práva se omezují a jaké povinnosti se ukládají ohrožení státu ú. z. č. 110/98 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 2 odst. 1 Parlament ČR na návrh vlády ú. z. č.110/98 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 7 je-li ohrožena svrchovanost státu, nebo jeho územní celistvost, nebo demokratické základy k usnesení PČR je nutná nadpoloviční většina všech poslanců a senátorů Válečný stav Parlament ČR ú. z. č. 1/93 Sb., Ústava ČR, čl. 43 je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit spojenecké závazky

18 MOC VÝKONNÁ - STÁTNÍ SPRÁVA Prezident republiky
Vojenská kancelář prezidenta republiky (Praha) Hradní stráž (Praha) MOC VÝKONNÁ - STÁTNÍ SPRÁVA Úřad vlády Bezpečnostní informační služba Pracovní a poradní orgány vlády Bezpečnostní rada státu (pracovní orgán)-pracovní orgány BRS Výbor pro obranné plánování Výbor pro civilní nouzové plánování Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky Výbor pro zpravodajskou činnost Ústřední krizový štáb Legislativní rada vlády Nestálé výkonné a koordinační orgány Ústřední povodňová komise

19 Ministerstvo zahraničních věcí
MOC VÝKONNÁ - STÁTNÍ SPRÁVA - MINISTERSTVA (ústřední správní úřady v čele s členem vlády a jim podřízené správní úřady) Ministerstvo zahraničních věcí Stálá mise ČR při OSN (velvyslanec) Stálá delegace ČR při NATO (velvyslanec) Stálé zastoupení ČR při EU (velvyslanec) zastupitelské úřady v zahraničí

20 Armáda České republiky
MOC VÝKONNÁ - STÁTNÍ SPRÁVA - MINISTERSTVA Ministerstvo obrany součástí MO je Generální štáb AČR, který zabezpečuje velení armádě (ústřední správní úřady v čele s členem vlády a jim podřízené správní úřady) Armáda České republiky vojenské útvary a zařízení vojenské záchranné útvary vojenské správní úřady - krajská vojenská velitelství (sídla a územní obvody shodné s krajským členěním včetně hl. m. Prahy) Vojenská policie vojenský krizový štáb (řídící a koordinační orgán) Vojenské zpravodajství - je součástí Ministerstva obrany

21 Úřad pro zahraniční styky a informace (Praha)
MOC VÝKONNÁ - STÁTNÍ SPRÁVA – MINISTERSTVA Ministerstvo vnitra (ústřední správní úřady v čele s členem vlády a jim podřízené správní úřady) Úřad pro zahraniční styky a informace (Praha) Policie ČR – je podřízena ministerstvu vnitra Policejní prezídium České republiky (Praha) útvary policie s celostátní působností (zřizuje ministr vnitra) krajská ředitelství policie (hl. m. Prahy, Středočeského, Libereckého, Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Pardubického, Královéhradeckého Jihomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje a kraje Vysočina) útvary zřízené v rámci krajského ředitelství (zřizuje policejní prezident) Hasičský záchranný sbor Generální ředitelství HZS (součást MV) (Praha): hasičské záchranné sbory krajů (sídla krajů, kromě HZS Středočeského kraje, jehož sídlem je Kladno) záchranný útvar (plní mimořádné úkoly HZS) Zařízení civilní ochrany

22 MOC VÝKONNÁ - STÁTNÍ SPRÁVA - MINISTERSTVA Ministerstvo zdravotnictví (ústřední správní úřady v čele s členem vlády a jim podřízené správní úřady) zařízení ambulantní péče, nemocnice, léčebné ústavy krajské hygienické stanice (sídla a správní obvody stanoveny v př zákona č. 258/2000 Sb.) územní pracoviště (místa stanovena v př. 3 zákona č. 258/2000 Sb.) zdravotnická záchranná služba územní střediska záchranné služby s výjezdovými skupinami (síť zařízení a pracovišť stanovena v §3 Vyhl. č. 434/1992 Sb.) letecká záchranná služba (§4 Vyhl. č. 434/1992 Sb. - součást příslušného územního střediska, kromě krajů Zlínského, Středočeského, Pardubického a Karlovarského) Státní zdravotní ústav, p. o. (Praha) Státní ústav pro kontrolu léčiv (Praha) Inspektorát omamných a psychotropních látek (součást MZ) (Praha)

23 Státní energetická inspekce (Praha) (energetická bezpečnost + ERÚ)
MOC VÝKONNÁ - STÁTNÍ SPRÁVA - MINISTERSTVA Ministerstvo průmyslu obchodu (ústřední správní úřady čele s členem vlády a jim podřízené správní úřady) Státní energetická inspekce (Praha) (energetická bezpečnost + ERÚ) ústřední inspektorát (Praha) územní inspektoráty (sídla a správní obvody shodné s krajským členěním včetně hl. m. Prahy) Česká obchodní inspekce (Praha) inspektoráty (sídla inspektorátů stanoví ústřední ředitel) Puncovní úřad (Praha)

24 MOC VÝKONNÁ - STÁTNÍ SPRÁVA – MINISTERSTVA Ministerstvo zemědělství potravinová bezpečnost (ústřední správní úřady v čele s členem vlády a jim podřízené správní úřady) Státní veterinární správa ČR (území ČR) krajské veterinární správy (sídla a správní obvody shodné s krajským členěním, na území hl. m. Prahy vykonává působnost Městská veterinární správa) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (Brno) Státní zemědělská a potravinářská inspekce (Brno) ústřední inspektorát (Brno) inspektoráty (sídla a správní obvody stanoveny v §1 zákona č /2002 Sb.) Rostlinolékařská správa (Praha) Česká plemenářská inspekce (Praha) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (Brno)

25 státní zastupitelství* Nejvyšší státní zastupitelství (Brno)
MOC VÝKONNÁ - STÁTNÍ SPRÁVA - MINISTERSTVA Ministerstvo spravedlnosti (ústřední správní úřady v čele s členem vlády a jim podřízené správní úřady) státní zastupitelství* Nejvyšší státní zastupitelství (Brno) Vrchní státní zastupitelství (Praha, Olomouc) krajská státní zastupitelství (Praha - Městské státní zastupitelství a Krajské státní zastupitelství, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava) okresní státní zastupitelství (sídla okresů) Vězeňská služba ČR generální ředitelství: vazební věznice věznice ústavy pro výkon zabezpečovací detence Vězeňská stráž Justiční stráž * za stavu ohrožení státu a válečného stavu též vyšší a nižší polní státní zastupitelství

26 MOC SOUDNÍ Soustava soudů
Ústavní soud (Brno) Nejvyšší soud (Brno) Nejvyšší správní soud (Brno) Vrchní soudy (Praha, Olomouc) Krajské soudy s pobočkami (Praha - Městský soud a Krajský soud, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava) Okresní soudy s pobočkami (sídlech okresů)

27 Ústřední správní úřady podřízené vládě a jim podřízené správní úřady (vedoucí není z titulu své funkce ministrem) Český báňský úřad (Praha) obvodní báňské úřady (Kladno, Plzeň, Sokolov, Trutnov, Brno, Most, Ostrava, Příbram, Liberec), báňská záchranná služba : hlavní báňské záchranné stanice (územní celky stanoví ČBÚ) závodní báňské záchranné stanice (u organizací stanovených v §7 Vyhlášky č. 447/2001), báňské záchranné sbory záchranných stanic a státní báňské správy Úřad průmyslového vlastnictví (Praha) Správa státních hmotných rezerv (Praha) - ústředí (Praha) účelové organizační jednotky (z rozhodnutí předsedy SSHR) Státní úřad pro jadernou bezpečnost (Praha) (plní funkce Úřadu pro kontrolu zákazu chemických zbraní) Národní bezpečnostní úřad (Praha) Energetický regulační úřad (Jihlava) (energetická bezpečnost + SEI Praha) Český telekomunikační úřad (Praha)

28 Ostatní - nezávislé orgány
Ústřední správní úřady jež nejsou podřízeny vládě a jim podřízené správní úřady (vedoucí není z titulu své funkce ministrem) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Brno) Ostatní - nezávislé orgány Česká národní banka (Praha) Nejvyšší kontrolní úřad (Praha) Úřad pro ochranu osobních údajů (Praha) Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (Praha) Veřejný ochránce práv (Brno)

29 Integrovaný záchranný systém speciální průřezový subsystém
základní složky integrovaného záchranného systému Hasičský záchranný sbor České republiky zdravotnická záchranná služba Policie České republiky jednotky PO zařazené do plošného pokrytí krajů jednotkami PO ostatní složky IZS vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory ostatní záchranné sbory orgány ochrany veřejného zdraví havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby zařízení civilní ochrany neziskové organizace a sdružení, využitelné k záchranným pracím stálé orgány pro koordinaci integrovaného záchranného systému operační a informační střediska IZS operační a informační středisko GŠ HZS operační střediska HZS krajů

30 Nová Bezpečnostní strategie ČR 2011

31 Proces vzniku BS ČR 2011 - přístup
současná BS ČR 2003 zaostává za potřebou doby programové prohlášení vlády ( ) ► závazek vytvořit BS ČR listopad BRS - harmonogram aktualizace BS ČR - gesce MZV pracovní skupina Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky - vedením pověřen 1. náměstek MZV vytvořeno 6 odborných komisí pro: bezpečnostní prostředí, zájmy ČR a strategii jejich prosazování - MZV obranu ČR - MO vnitřní hrozby a rizika a ochranu obyvatelstva - MV ekonomické aspekty bezpečnostní strategie - MF energetickou a surovinovou bezpečnost - MPO řízení a fungování bezpečnostního systému ČR - ÚV základní princip - komplexní přístup při zajišťování bezpečnosti

32 Obsahový a strukturální návrh BS ČR 2011
bezpečnost jako komplexní problém - provázanost všech aspektů neoddělitelnost vnitřního a vnějšího rozměru bezpečnosti přístup: hrozba ► důsledky ► strategie eliminace hrozby ► nástroj struktura BS ČR 2011 (stav ke dni ) Úvod Východiska bezpečnostní politiky ČR Bezpečnostní zájmy ČR Bezpečnostní prostředí - Strategický kontext - Nejvýznamnější trendy a faktory Strategie prosazování bezpečnostních zájmů ČR - Kolektivní rozměr zajištění obrany a bezpečnosti - Strategie prevence a potlačování bezpečnostních hrozeb - ekonomický rámec zajištění bezpečnostních zájmů Bezpečnostní systém ČR Schéma v příloze

33 Bezpečnostní systém ČR -popis
K zajištění svých bezpečnostních zájmů ČR vytváří a rozvíjí komplexní hierarchicky uspořádaný BS, který je propojením roviny politické (vnitřní a zahraniční), vojenské, vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatel, hospodářské, finanční, legislativní, právní a sociální. Základ tohoto systému je především v legislativním vyjádření působností a vzájemných vazeb jednotlivých složek (zákonodárné, výkonné, soudní moci, územní samosprávy a právnických a fyzických osob) a jejich vazeb mimo bezpečnostní systém a ve stanovení jejich povinnosti. BS ČR plní funkci institucionálního rámce/nástroje při tvorbě a realizaci bezpečnostní politiky. Základní funkcí BS ČR je řízení a koordinace činnosti jednotlivých složek odpovědných za zajišťování bezpečnostních zájmů ČR. Zajišťování bezpečnosti ČR nemůže být pouze záležitostí složek, které jsou k tomu výslovně určeny, ale svým právně stanoveným podílem k němu přispívají jak státní orgány a orgány územní samosprávy, tak i právnické a fyzické osoby. Struktura BS zahrnuje zejména prezidenta republiky, Parlament ČR, vládu, BRS a její pracovní orgány, ÚSÚ, krajské a obecní úřady, ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, zpravodajské služby, záchranné sbory, záchranné služby a havarijní služby. Za zajišťování bezpečnosti státu a za řízení a funkčnost celého BS ČR je odpovědná vláda jako vrcholný orgán výkonné moci. Funkční BS představuje nejen nástroj pro účinné zvládání krizových situací vojenského i nevojenského charakteru, ale zajišťuje i prevenci a přípravu na možné krizové situace a jejich včasnou identifikaci a varování. Fungování BS, výstavba a rozvoj schopností jeho jednotlivých složek, hospodářské a finanční zabezpečení představují dlouhodobý a náročný proces využívající praktických zkušeností jednak z řešení různých krizových situací, jednak ze systematické přípravy (např. formou různých cvičení) a preventivního působení jednotlivých složek. BS musí neustále reagovat na měnící se podmínky a změny v bezpečnostním prostředí a vznikající nové hrozby. Z tohoto důvodu je BS potřeba vnímat jako otevřený a dynamicky se vyvíjející systém.

34 Doporučená literatura
► P. Zeman a kol., Česká bezpečnostní terminologie, VA Brno, 2003 ► Autor. kolektiv, Vojenský výkladový slovník vybraných operačních pojmů, ŘeVD VSPV Vyškov, 2005 ► Bezpečnostní strategie ČR, UV č. 1254/2003 ► Bezpečnostní strategie ČR „2011“ ► Vojenská strategie ČR, UV č. 907/2008 ► Programové prohlášení vlády ► M.Balabán, L.Stejskal a kol., Kapitoly o bezpečnosti (2. vydání), UK Praha, Karolinum 2010 ► ASPI – sbírka zákonů ČR ► Ministerstvo zahraničních věcí - ► Ministerstvo obrany – ► Ministerstvo vnitra –

35 Dotazy ?


Stáhnout ppt "Struktura a hlavní komponenty bezpečnostního systému České republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google