Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo cenných papírů zimní semestr 2008/09 Právnická fakulta MU Brno Zdeněk Husták

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo cenných papírů zimní semestr 2008/09 Právnická fakulta MU Brno Zdeněk Husták"— Transkript prezentace:

1

2 Právo cenných papírů zimní semestr 2008/09 Právnická fakulta MU Brno Zdeněk Husták ZHustak@bbh.cz zdenek.hustak11@centrum.cz

3 Osnova přednášky I. Kapitálový trh a právo kapitálového trhu II. EU a pravidla pro KT III. Tvorba předpisů pro KT a Lamfalussyho proces IV. Základní přehled evropských předpisů pro KT

4 Trh cenných papírů (Investičních nástrojů) Pravidla pro fungování kapitálového trhu Deficitní jednotky Přebytkové jednotky Trh finančního zprostředkován í (financial intermediation) Emise CPNákup CP VkladyÚvěry Pravidla pro vydávání a nabízení finančních nástrojů /vklady, pojištění, prospekt.../ Pravidla pro fungování trhů /transparentnost, integrita…/ Pravidla pro účastníky trhu/instituce finančního zprosředkování /stabilita…/ Pravidla pro vydávání a nabízení finančních nástrojů /náležitosti CP, prospekt, RPSN…/

5 Členění pravidel na kapitálovém trhu  podle funkce, kterou na trhu sledují viz schéma  podle toho kdo je vydává a sankcionuje Veřejnoprávní Soukromoprávní Samoregulační a profesní standardy Etické standardy  zda upravují obsah vztahu nebo způsob uplatňování práv před státním orgánem a jeho postup Hmotně právní a procesní pravidla

6 Východiska evropských předpisů pro kapitálový trh  Čl. 49, 51 a 56 Římské smlouvy  Směrnice a nařízení podle čl. 251 smlouvy o ES (proces spolurozhodování EK a EP)

7 Východiska evropských předpisů pro KT (2) Integrace evropského trhu a finanční služby  odstraňování bariér a uplatňování 4 svobod  60. léta první iniciativy  70. léta (směrnice o přijímání na veřejný trh, pojišťovnictví)  80. léta (směrnice o prospektu cp, kol. investování, bankovnictví)  90. léta (ISD, kapitálová přiměřenost, bankovnictví, záruční systémy pro vklady a pro investory, praní peněz...)

8 Východiska evropských předpisů pro KT (3)  Financial Services Action Plan (1999)  Lamfalussyho zpráva (2001)  Financial Services Policy (2005-10)

9 Financial Services Action Plan (FSAP)  Soubor legislativních opatření k prohloubení integrace evropského trhu  Větší harmonizace v aplikační praxi, zkvalitnění implementace, posílení kontroly implementace ze strany EK  Vytvoření standardního mechanismu spolupráce mezi regulátory jednotlivých zemí  FSAP předpokládal i sladění daňových podmínek

10 Financial Services Action Plan (2) Opatření pro velkoobchodní trh  celková modernizace právního rámce  zlepšení podmínek pro získávání kapitálu  úpravy finančního reportingu, nabídky převzetí,...  zefektivnění přeshraničního poskytování služeb ○ passportování ○ pravidla jednání (hostitelský stát, různorodost pravidel, výhrada veřejného zájmu) ○ povolení a obezřetnostní pravidla (posílení role domovského státu)

11 Financial Services Action Plan (3) Opatření pro retailový („maloobchodní“) trh  prohloubení harmonizace pravidel pro retailové produkty a služby  posílení přeshraniční nabídky retailových produktů  rozlišení režimu pro profesionální a neprofesionální zákazníky  dosažení adekvátní úrovně ochrany spotřebitele  vytvoření mechanismu pro řešení stížností a sporů mezi finančními institucemi a uživateli jejich služeb

12 Lamfalussyho zpráva a proces  Lamfalussyho zpráva (2001)  „výbor moudrých mužů“ (2000-2001)  zhodnocení překážek reálné integrace evropského trhu  návrh opatření k zlepšení stavu  koncept „better regulation“ ○ využívání legislativních a nelegislativních opatření ○ hodnocení dopadů ○ veřejné konzultace

13 Lamfalussyho proces (2)  Lamfalussyho proces pro tvorbu legislativy  snaha o maximální transparentnost = veřejné konzultace  zapojení účastníků finančního trhu a spotřebitelů  4 úrovně procesu  vytvoření výborů evropských regulátorů ○ výbory „3. úrovně“ ○ platforma pro vzájemnou spolupráci orgánů dohledu ○ expertní poradní orgány Evropské komise ○ CESR = Committee of European Securities Regulators ○ CEBS = Committee of European Banking Supervisors ○ CEIOPS = Committee of European Insurance and Occupational Penions Supervisors

14 Lamfalussyho proces (3)

15 Lamfalussyho proces (4) na úrovni EUv rámci ČR 1. úroveňRámcová směrnice – stanoví principy Zákony (vyhlášky) 2. úroveňProváděcí opatření – upřesňují principiální pravidla (nařízení, směrnice) Přímo závazná nařízení EK Zákony Vyhlášky ČNB 3. úroveňRegulatorní a výkladové standardy - CESR, CEBS, CEIOPS -výměna informací a zkušeností - spolupráce orgánů dohledu - Vyhlášky, - výkladová stanoviska ČNB, standardy a doporučení, - harmonizovaná rozhodovací praxe 4. úroveňVynucování implementace a dodržování EU pravidel (peer review, expertní hodnocení …) Aktivity Evropské komise ověřující a vynucující harmonizovanou implementaci

16 FSAP - Aktuální stav transpozice

17 Aktuální a očekávané aktivity EU na poli finančních služeb Bílá kniha o finančních službách v EU 2005 - 2010 (Financial Services Policy - FSP) stanovuje priority EU v oblasti finančního trhu: konsolidace vnitřního trhu, efektivní implementace pravidel FSAP zavedení konceptu better regulation konvergence praxe a přístupu národních dohledů zvýšení konkurence zejména v oblasti retailového trhu

18 Opatření v rámci FSP 1. Oblast retailového bankovnictví - pravidla pro úvěry na bydlení - spotřebitelské úvěry - SEPA a direktiva o platebních službách - problematika bankovních účtů – jejich dostupnost a mobilita zákazníků (standardy či direktiva?) - poskytovatelé úvěrů (nejen spotřebitelských) – EK provede průzkum a bude navrhovat opatření (nová direktiva)

19 Opatření v rámci FSP (2) 2. Projekt Solventnost II - direktiva o solventnosti, - dopady na účetní standardy a IFRS, - dopady na regulaci finančních konglomerátů a konsolidovaný dohled 3. Úprava režimu kvalifikovaných účastí - změna podmínek a procesu - harmonizace pravidel pro všechny regulované finanční instituce (banky, pojišťovny, zajišťovny OCP…) ve všech členských státech - novelizace příslušných směrnic

20 Opatření v rámci FSP (3) 4. Clearing a settlement - příprava harmonizovaných pan-EU pravidel - omezování „vertikálních sil“ - odstraňování přeshraničních překážek pro vypořádání (Giovaniniho zpráva, MiFID) - vazba na projekt ECB Target 2 Securities (vypořádání obchodů s cennými papíry a peněžních transakcí) - Code of Conduct for Clearing and Settlement

21 Opatření v rámci FSP (4) 5. Úprava režimu elektronických peněz - vyhodnocení e-money direktivy - přijetí dalších opatření 6. Záruční systém pro oblast pojišťovnictví - EK provede analýzu a zváží zda připraví harmonizovanou úpravu či nikoliv - Požadavek na „stabilitu“ životního pojištění vs. morální hazard

22 Opatření v rámci FSP (5) 7. Vytvoření 26 (28)-ho režimu - EK provede analýzy vhodnosti vytvoření 26-ho režimu pro některé finanční produkty - zkušenosti z aplikace směrnice o evropské (akciové) společnosti 8. Kolektivní investování - úprav režimu passportování fondů UCITS - důsledná harmonizace požadavků národních dohledů - novelizace UCITS směrnice v rámci Lamfalussyho procedury (nyní se připravuje nová směrnice „UCITS IV“)

23 IV. Evropské předpisy pro kapitálový trh

24 Evropské předpisy pro kapitálový trh Regulované trhy a investiční služby  Směrnice o zneužívání trhu (2003/6/ES) Prováděcí směrnice o uznaných tržních praktikách (2004/72/ES) Prováděcí směrnice o uveřejňování vnitřní informace a definici tržní manipulace (2003/125/ES) Prováděcí směrnice o poctivé prezentaci investičních doporučení (2003/124/ES) Prováděcí nařízení o výjimkách ohledně cenové stabilizace a buy-back programů (2273/2003)

25 Evropské předpisy pro kapitálový trh (2)  Směrnice o trzích s finančními nástroji (2004/39/ES) Prováděcí směrnice (2006/73/ES) Prováděcí nařízení (1287/2006)  Směrnice o prospektu (2003/71/ES) Prováděcí nařízení o ohledně náležitostí prospektu (809/2004) Prováděcí nařízení o uznávání účetních standardů třetích zemí (1569/2007) Rozhodnutí EK ohledně uznávání účetních standardů třetích zemí

26 Evropské předpisy pro kapitálový trh (3)  Směrnice o přijímání cenných papírů na oficiální trh (2001/34/ES) novelizace v rámci MiFID  Směrnice o transparenci (2004/109/ES) Prováděcí směrnice o pololetních informačních povinnostech, informování o významných účastech a o rozšiřování regulovaných informací (2007/14/ES) Doporučení EK ohledně mechanismu pro uchovávání regulovaných informací (2007/657/EK)

27 Evropské předpisy pro kapitálový trh (4) Kapitálová přiměřenost a fin. konglomeráty  Směrnice o kapitálových požadavcích (2006/49/ES) a  Konsolidovaná bankovní směrnice (2006/48/ES)  Směrnice o finančních konglomerátech (2002/87/ES) Tržní infrastruktura  Směrnice o finančním kolaterálu (2002/47/ES)  Směrnice o finalitě vypořádání (98/26/ES)

28 Evropské předpisy pro kapitálový trh (5) Kolektivní investování Směrnice o „UCITS“ (85/611/EHS) Prováděcí směrnice o přípustných aktivech (2007/16/ES) Penzijní fondy Směrnice o činnosti a dohledu zaměstnaneckých penzijních institucí (2003/41/ES)

29 Evropské předpisy pro kapitálový trh (6) Ochrana spotřebitelů (investorů)  Směrnice o záručních systémech pro vklady (94/19/ES)  Směrnice o záručních systémech pro investory (97/9/ES)  Směrnice o finančních smlouvách uzavíraných na dálku (2002/65/ES)  Směrnice o nabízení zboží a služeb na dálku (2000/31/ES)  Nová směrnice o spotřebitelských úvěrech (48/2008/ES)

30 Evropské předpisy pro kapitálový trh (7) Akciové a kotované společnosti  Směrnice o nabídkách převzetí (2004/25/EC)  Směrnice o přeshraničních fůzích (2005/56/EC) a směrnice o fůzích veřejných společností (78/855/EEC)  Směrnice o obchodních společnostech, o jejich účetnictví a auditu… Praní špinavých peněz  Směrnice o praní špinavých peněz (2005/60/ES)  Prováděcí směrnice (2006/70/ES)

31  Děkuji za pozornost

32 Poskytování investičních služeb obchodník s cennými papíry a další poskytovatelé

33 Osnova  Úvod do využívání investičních služeb  Právní úprava  Obchodování s cennými papíry a investiční služby  Broker X Dealer  Hlavní a doplňkové investiční služby  Obchodník s cennými papíry  Investiční zprostředkovatel  Pravidla pro poskytování investičních služeb

34 Úvod od využívání investičních služeb  Investování individuální ○ bez poradenství X s využitím investičního poradenství kolektivní  Do čeho různé typy investičních nástrojů komodity jiná aktiva  Jak přímo X s využitím prostředníka (obchodníka)  Kdy vždy (…když je ta pravá chvíle) volba vhodné investiční strategie

35 CP kolektivního investování  fondy kolektivního investování  různé „typové“ investiční strategie fondy peněžního trhu fondy dluhopisové fondy smíšené fondy akciové fondy zajištěné/garantované  nákupy CP fondů kolektivního investování ad hoc vs. pravidelné investování

36 Akcie  kótované X nekótované  tuzemské X zahraniční  blue chips, penny stocks  investiční strategie individuální tituly, sektory, regiony,… ad hoc X pravidelné investování maržové obchodování, short selling…  Certifikáty, warranty alternativa k přímým investicím do akcií

37 Investiční poradenství  vyhodnocení nejvhodnějších investičních příležitostí pro zákazníka  výběr z reprezentativního vzorku produktů/investic z celého trhu  objektivita X střety zájmů, provize  podklad pro konkrétní investiční rozhodnutí  investičních/finanční plán/strategie …v ČR zatím spíše nefunguje…

38 Postup při využívání investičních služeb  Nalezení vhodného OCP kriteria ○ důvěryhodnost, počty zákazníků, ekonomická situace, ○ šíře produktů, cenová nabídka, ○ komunikační otevřenost, „vyvážená sdělení“ upozornění na rizika, nejen prezentace vysokých zisků…  Vyhodnocení investičního profilu ○ konzervativní…..až ….agresivní investor ○ ochota podstupovat riziko, snášet ztráty ○ investiční horizont

39 Postup při využívání investičních služeb (2)  Výběr vhodné investice/strategie samostatně X na základě konzultací X s poradcem  Uzavření smlouvy komisionářská smlouva obhospodařovatelská smlouva rámcová smlouva o pravidelném investování“  Podávání pokynů  Informování o průběhu obchodování pravidelné výpisy

40 Postup při využívání investičních služeb (3)  Přehodnocování investiční strategie  Ukončení smluvního vztahu …a jsme zase na začátku…

41 Příklady některých tuzemských OCP… Disclaimer: uvedení následujících OCP v této prezentaci není obchodní nabídkou ani doporučením….

42

43

44

45 Právní úprava investičních služeb Zákon o podnikání na kapitálovém trhu Vymezení investičních nástrojů a služeb Základní ustanovení Povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry Podmínky podnikání - Kapitálová přiměřenost a angažovanost - Schvalování vedoucích osob - Nabývání a pozbývání účastí

46 Právní úprava investičních služeb (2) Pravidla činnosti a hospodaření - Obezřetné poskytování investičních služeb - Deník obchodníka - Makléř - Jednání obchodníka se zákazníky - Informační povinnosti - Uchovávání dokumentů Zrušení, změna předmětu podnikání OCP atd. Poskytování investičních služeb v rámci EU OCP –pobočky ze třetích zemí Investiční zprostředkovatel

47 Právní úprava investičních služeb (3) Hlášení obchodů (§ 15t) Účast na Garančním fondu OCP (§ 132 an.) Povinnosti v rámci konsolidovaného celku (§ 154 an.) Ochrana před zneužíváním trhu

48 Právní úprava investičních služeb (4) Prováděcí vyhlášky k ZPKT zejména 237/2008 – pravidla poskytování investičních služeb 261/2004 – deník OCP a evidence IZ 429/2004 – pravidla jednání IZ a administrativní a kontrolní postupy IZ 605/2006 – o informačních povinnostech OCP 236/2008 – o náležitostech žádostí dle ZPKT 414/2004 – odměňování nuceného správce, likvidátora a konkurzního správce

49 Další pravidla pro činnost OCP Povinnosti OCP upravují též další právní předpisy  Zákon o finančních konglomerátech  Zákon o praní špinavých peněz  Zákon o ochraně osobních údajů  Zákon o cenných papírech, Obchodní zákoník  Občanský zákoník  …

50 Další pravidla pro činnost OCP (2)  Pravidla regulovaných trhů  Pravidla vypořádacích systémů  Pravidla centrálních depozitářů  Pravidla profesních organizací

51 Trh cenných papírů (Investičních nástrojů) Finanční a kapitálový trh– trhy a obchodníci Deficitní jednotky (emitenti) Přebytkové jednotky (investoři) Trh finančního zprostředkován í (financial intermediation market) Emise CPNákup CP VkladyÚvěry Obchodník s cennými papíry Regulované trhy, MOS a další tržní platformy

52 Role zprostředkovatelů Usnadnění vydávání cenných papírů/investičních nástrojů Funkce trhu získávání kapitálu (pro emitenty) alokační a realokační funkce cenotvorba

53 Role trhů a obchodníků (2) Umožnění snazšího obchodování s cennými papíry střetávání nabídky poptávky snížení transakčních nákladů zajištění informací Poskytování likvidity soustavná nabídka koupě/prodeje cenných papírů

54 Obchodování s cennými papíry a investiční služby zajištění vydávání cenných papírů na primárním trhu a obchodování s nimi na sekundárním trhu dříve pojem obchodování s cennými papíry = výkon činnosti na základě obstaravatelských nebo zprostředkovatelských smluv o cenných papírech

55 Obchodování s cennými papíry a investiční služby (2) od 2001 koncept investičních služeb ○ určitá faktická činnost týkající se investičních nástrojů ○ poskytovaná podnikatelsky ○ jako služba (resp. činnost – obchodování na vlastní účet) hlavní a vedlejší investiční služby ○ exkluzivita činnosti obchodníka s cennými papíry ve vztahu k hlavním investičním službám

56 funkce Broker x Dealer  Broker = zprostředkoval či obstaravatel nepodstupuje riziko z obchodu, neinvestuje své prostředky  Dealer podstupuje riziko z obchodu, investuje své prostředky market maker samovstup komisionáře

57 Hlavní investiční služby  Přijímání a předávání pokynů  Provádění pokynů  Obchodování s investičními nástroji na vlastní účet  Investiční poradenství  Obhospodařování majetku zákazníka  Upisování umisťování investičních nástrojů  Umisťování investičních nástrojů  Provozování MOS Hlavní investiční služby mohou poskytovat výhradně OCP

58 Doplňkové investiční služby  Správa a úschova investičních nástrojů i tato služba je vyhrazena pouze OCP  Poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkům za účelem obchodu s investičním nástrojem  Corporate finance

59 Doplňkové investiční služby (2)  Investiční analýzy a doporučení  Provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb  Služby související s upisováním Doplňkové investiční služby mohou poskytovat také jiné subjekty než OCP OCP může od 1.7.2008 vykonávat také další činnosti

60 Obchodník s cennými papíry  Povolení OCP (§ 6 ZPKT) předpoklady pro činnost vlastní kapitál rozsah a struktura povolení (matice)  Kapitálová přiměřenost (§ 9 ZPKT) několik kategorií OCP  Schvalování vedoucích osob (§ 10 ZPKT) vedoucí osoba (§ 2 ZPKT)

61 Obchodník s cennými papíry (2)  Schvalování kvalifikované účasti (§ 11) kvalifikovaná účast (§ 2 ZPKT)  Deník OCP (§ 13 ZPKT) klíčová evidence podklad pro informační povinnosti podrobnosti ve vyhlášce k deníku  Požadavky na odbornost pracovníků OCP (§ 14) odborné činnosti ○ investiční služby, řízení rizik, vnitřní audit, compliance adekvátní znalosti a zkušenosti do budoucna profesní standardy& zkoušky

62 Obchodník s cennými papíry (3)  Informační povinnosti OCP (§ 16 ZPKT) roční informační povinnost čtvrtletní informační povinnost podrobnosti ve vyhlášce k informačním povinnostem  Pravidla archivace (§17)

63 Obchodník s cennými papíry (4)  Passport OCP na základě harmonizace evropských předpisů jednotný evropský trh přeshraniční poskytování služeb poskytování služeb prostřednictvím organizační složky

64 Investiční zprostředkovatel  Registrace u ČNB nejde o harmonizovaný EU režim (národní výjimka) = nepassportuje  Omezený rozsah služeb a investičních nástrojů přijímání a předávání pokynů investiční poradenství investiční cenné papíry a CP kolektivního investování  Předává pokyny omezenému okruhu osob OCP, investiční společnost, banka tuzemské i zahraniční

65 Investiční zprostředkovatel (2)  Může vykonávat další činnost např. zprostředkování pojištění  Pravidla pro činnost IZ analogie s pravidly pro OCP pravidla jednání se zákazníky obezřetnostní pravidla vedení evidencí IZ

66 Vázaný zástupce  „podřízený výhradní obchodní zástupce“  vykonává činnost pouze pro jednoho OCP nebo IZ  OCP/IZ nese odpovědnost za škodu vůči zákazníkům  zápis do seznamu u ČNB

67 Pravidla pro poskytování investičních služeb  Obezřetnostní pravidla(§12 a násl. ZPKT)  zákon doplňuje prováděcí vyhláška Administrativní a kontrolní postupy Systém vnitřní kontroly ○ compliance, vnitřní audit Řízení rizik Řízení střetu zájmů (vč. neslučitelnosti funkcí) Pravidla vedení evidencí Pravidla nakládání s majetkem zákazníka Požadavek na adekvátnost materiálního a personálního vybavení OCP

68 Pravidla pro poskytování investičních služeb (2)  Pravidla jednání se zákazníky (§ 15 a násl. ZPKT)  Poskytování investičních služeb s odbornou péčí ○ kvalifikovaně, čestně a spravedlivě  Pravidla propagace  Pravidla komunikace se zákazníky informování před uzavřením smlouvy informování v průběhu smluvního vztahu kvalifikovaná/nekvalifikovaná forma

69 Pravidla pro poskytování investičních služeb (3)  Provedení zařazení zákazníka profesionální zákazník (§ 2a ZPKT) profesionální zákazník na žádost (§ 2b ZPKT) způsobilá protistrana (§ 2d ZPKT) neprofesionální zákazník  Pravidla jednání ve vztahu k různým typům zákazníků

70 Pravidla pro poskytování investičních služeb (4) Vyžadování informací od zákazníka ○ hodnocení přiměřenosti a vhodnosti Informování o podstatných skutečnostech Souhlasy zákazníka ○ k poskytnutí služby, ze které mohou vyplynout další závazky ○ s pravidly provádění pokynů ○ s obchody mimo RT a MOS ○ s uveřejňováním neprovedených limitních pokynů… Informování zákazníka o provádění pokynů Identifikace střetů zájmů a jejich řízení

71 Pravidla pro poskytování investičních služeb (5)  Best execution plnění pokynů za nejlepších podmínek a dle časové priority Pravidla zpracován pokynů  Informování zákazníků o Garančním fondu OCP Garanční fond OCP (§ 128 a násl. ZPKT)

72 Informační zdroje  www.pse.cz www.pse.cz  www.px.cz www.px.cz  www.rmsystem.cz www.rmsystem.cz  www.caocp.cz www.caocp.cz  www.akatcr.cz www.akatcr.cz  www.afiz.cz www.afiz.cz  www.cnb.cz www.cnb.cz

73 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Právo cenných papírů zimní semestr 2008/09 Právnická fakulta MU Brno Zdeněk Husták"

Podobné prezentace


Reklamy Google