Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo cenných papírů zimní semestr 2008/09 Právnická fakulta MU Brno

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo cenných papírů zimní semestr 2008/09 Právnická fakulta MU Brno"— Transkript prezentace:

1 Právo cenných papírů zimní semestr 2008/09 Právnická fakulta MU Brno
I. Evropská právní úprava kapitálového trhu II. Obchodník s cennými papíry Právo cenných papírů zimní semestr 2008/09 Právnická fakulta MU Brno Zdeněk Husták

2 Osnova přednášky I. Kapitálový trh a právo kapitálového trhu
II. EU a pravidla pro KT III. Tvorba předpisů pro KT a Lamfalussyho proces IV. Základní přehled evropských předpisů pro KT

3 Pravidla pro fungování kapitálového trhu
Pravidla pro vydávání a nabízení finančních nástrojů /vklady, pojištění, prospekt.../ Pravidla pro vydávání a nabízení finančních nástrojů /náležitosti CP, prospekt, RPSN…/ Trh finančního zprostředkování (financial intermediation) Úvěry Vklady Deficitní jednotky Přebytkové jednotky Emise CP Nákup CP Trh cenných papírů (Investičních nástrojů) Pravidla pro účastníky trhu/instituce finančního zprosředkování /stabilita…/ Pravidla pro fungování trhů /transparentnost, integrita…/

4 Členění pravidel na kapitálovém trhu
podle funkce, kterou na trhu sledují viz schéma podle toho kdo je vydává a sankcionuje Veřejnoprávní Soukromoprávní Samoregulační a profesní standardy Etické standardy zda upravují obsah vztahu nebo způsob uplatňování práv před státním orgánem a jeho postup Hmotně právní a procesní pravidla

5 Východiska evropských předpisů pro kapitálový trh
Čl. 49, 51 a 56 Římské smlouvy Směrnice a nařízení podle čl. 251 smlouvy o ES (proces spolurozhodování EK a EP)

6 Východiska evropských předpisů pro KT (2)
Integrace evropského trhu a finanční služby odstraňování bariér a uplatňování 4 svobod 60. léta první iniciativy 70. léta (směrnice o přijímání na veřejný trh, pojišťovnictví) 80. léta (směrnice o prospektu cp, kol. investování, bankovnictví) 90. léta (ISD, kapitálová přiměřenost, bankovnictví, záruční systémy pro vklady a pro investory, praní peněz...)

7 Východiska evropských předpisů pro KT (3)
Financial Services Action Plan (1999) Lamfalussyho zpráva (2001) Financial Services Policy ( )

8 Financial Services Action Plan (FSAP)
Soubor legislativních opatření k prohloubení integrace evropského trhu Větší harmonizace v aplikační praxi, zkvalitnění implementace, posílení kontroly implementace ze strany EK Vytvoření standardního mechanismu spolupráce mezi regulátory jednotlivých zemí FSAP předpokládal i sladění daňových podmínek

9 Financial Services Action Plan (2)
Opatření pro velkoobchodní trh celková modernizace právního rámce zlepšení podmínek pro získávání kapitálu úpravy finančního reportingu, nabídky převzetí, ... zefektivnění přeshraničního poskytování služeb passportování pravidla jednání (hostitelský stát, různorodost pravidel, výhrada veřejného zájmu) povolení a obezřetnostní pravidla (posílení role domovského státu)

10 Financial Services Action Plan (3)
Opatření pro retailový („maloobchodní“) trh prohloubení harmonizace pravidel pro retailové produkty a služby posílení přeshraniční nabídky retailových produktů rozlišení režimu pro profesionální a neprofesionální zákazníky dosažení adekvátní úrovně ochrany spotřebitele vytvoření mechanismu pro řešení stížností a sporů mezi finančními institucemi a uživateli jejich služeb

11 Lamfalussyho zpráva a proces
„výbor moudrých mužů“ ( ) zhodnocení překážek reálné integrace evropského trhu návrh opatření k zlepšení stavu koncept „better regulation“ využívání legislativních a nelegislativních opatření hodnocení dopadů veřejné konzultace

12 Lamfalussyho proces (2)
Lamfalussyho proces pro tvorbu legislativy snaha o maximální transparentnost = veřejné konzultace zapojení účastníků finančního trhu a spotřebitelů 4 úrovně procesu vytvoření výborů evropských regulátorů výbory „3. úrovně“ platforma pro vzájemnou spolupráci orgánů dohledu expertní poradní orgány Evropské komise CESR = Committee of European Securities Regulators CEBS = Committee of European Banking Supervisors CEIOPS = Committee of European Insurance and Occupational Penions Supervisors

13 Lamfalussyho proces (3)

14 Lamfalussyho proces (4)
na úrovni EU v rámci ČR 1. úroveň Rámcová směrnice – stanoví principy Zákony (vyhlášky) 2. úroveň Prováděcí opatření – upřesňují principiální pravidla (nařízení, směrnice) Přímo závazná nařízení EK Zákony Vyhlášky ČNB 3. úroveň Regulatorní a výkladové standardy - CESR, CEBS, CEIOPS výměna informací a zkušeností spolupráce orgánů dohledu - Vyhlášky, - výkladová stanoviska ČNB, standardy a doporučení, - harmonizovaná rozhodovací praxe 4. úroveň Vynucování implementace a dodržování EU pravidel (peer review, expertní hodnocení …) Aktivity Evropské komise ověřující a vynucující harmonizovanou implementaci

15 FSAP - Aktuální stav transpozice

16 Aktuální a očekávané aktivity EU na poli finančních služeb
Bílá kniha o finančních službách v EU (Financial Services Policy - FSP) stanovuje priority EU v oblasti finančního trhu: konsolidace vnitřního trhu, efektivní implementace pravidel FSAP zavedení konceptu better regulation konvergence praxe a přístupu národních dohledů zvýšení konkurence zejména v oblasti retailového trhu

17 Opatření v rámci FSP 1. Oblast retailového bankovnictví
- pravidla pro úvěry na bydlení - spotřebitelské úvěry - SEPA a direktiva o platebních službách - problematika bankovních účtů – jejich dostupnost a mobilita zákazníků (standardy či direktiva?) - poskytovatelé úvěrů (nejen spotřebitelských) – EK provede průzkum a bude navrhovat opatření (nová direktiva)

18 Opatření v rámci FSP (2) 2. Projekt Solventnost II
- direktiva o solventnosti, - dopady na účetní standardy a IFRS, - dopady na regulaci finančních konglomerátů a konsolidovaný dohled 3. Úprava režimu kvalifikovaných účastí - změna podmínek a procesu harmonizace pravidel pro všechny regulované finanční instituce (banky, pojišťovny, zajišťovny OCP…) ve všech členských státech novelizace příslušných směrnic

19 Opatření v rámci FSP (3) 4. Clearing a settlement
- příprava harmonizovaných pan-EU pravidel - omezování „vertikálních sil“ odstraňování přeshraničních překážek pro vypořádání (Giovaniniho zpráva, MiFID) vazba na projekt ECB Target 2 Securities (vypořádání obchodů s cennými papíry a peněžních transakcí) - Code of Conduct for Clearing and Settlement

20 Opatření v rámci FSP (4) 5. Úprava režimu elektronických peněz
- vyhodnocení e-money direktivy - přijetí dalších opatření 6. Záruční systém pro oblast pojišťovnictví - EK provede analýzu a zváží zda připraví harmonizovanou úpravu či nikoliv Požadavek na „stabilitu“ životního pojištění vs. morální hazard

21 Opatření v rámci FSP (5) 7. Vytvoření 26 (28)-ho režimu
- EK provede analýzy vhodnosti vytvoření 26-ho režimu pro některé finanční produkty - zkušenosti z aplikace směrnice o evropské (akciové) společnosti 8. Kolektivní investování - úprav režimu passportování fondů UCITS - důsledná harmonizace požadavků národních dohledů - novelizace UCITS směrnice v rámci Lamfalussyho procedury (nyní se připravuje nová směrnice „UCITS IV“)

22 IV. Evropské předpisy pro kapitálový trh
22

23 Evropské předpisy pro kapitálový trh
Regulované trhy a investiční služby Směrnice o zneužívání trhu (2003/6/ES) Prováděcí směrnice o uznaných tržních praktikách (2004/72/ES) Prováděcí směrnice o uveřejňování vnitřní informace a definici tržní manipulace (2003/125/ES) Prováděcí směrnice o poctivé prezentaci investičních doporučení (2003/124/ES) Prováděcí nařízení o výjimkách ohledně cenové stabilizace a buy-back programů (2273/2003)

24 Evropské předpisy pro kapitálový trh (2)
Směrnice o trzích s finančními nástroji (2004/39/ES) Prováděcí směrnice (2006/73/ES) Prováděcí nařízení (1287/2006) Směrnice o prospektu (2003/71/ES) Prováděcí nařízení o ohledně náležitostí prospektu (809/2004) Prováděcí nařízení o uznávání účetních standardů třetích zemí (1569/2007) Rozhodnutí EK ohledně uznávání účetních standardů třetích zemí

25 Evropské předpisy pro kapitálový trh (3)
Směrnice o přijímání cenných papírů na oficiální trh (2001/34/ES) novelizace v rámci MiFID Směrnice o transparenci (2004/109/ES) Prováděcí směrnice o pololetních informačních povinnostech, informování o významných účastech a o rozšiřování regulovaných informací (2007/14/ES) Doporučení EK ohledně mechanismu pro uchovávání regulovaných informací (2007/657/EK)

26 Evropské předpisy pro kapitálový trh (4)
Kapitálová přiměřenost a fin. konglomeráty Směrnice o kapitálových požadavcích (2006/49/ES) a Konsolidovaná bankovní směrnice (2006/48/ES) Směrnice o finančních konglomerátech (2002/87/ES) Tržní infrastruktura Směrnice o finančním kolaterálu (2002/47/ES) Směrnice o finalitě vypořádání (98/26/ES)

27 Evropské předpisy pro kapitálový trh (5)
Kolektivní investování Směrnice o „UCITS“ (85/611/EHS) Prováděcí směrnice o přípustných aktivech (2007/16/ES) Penzijní fondy Směrnice o činnosti a dohledu zaměstnaneckých penzijních institucí (2003/41/ES)

28 Evropské předpisy pro kapitálový trh (6)
Ochrana spotřebitelů (investorů) Směrnice o záručních systémech pro vklady (94/19/ES) Směrnice o záručních systémech pro investory (97/9/ES) Směrnice o finančních smlouvách uzavíraných na dálku (2002/65/ES) Směrnice o nabízení zboží a služeb na dálku (2000/31/ES) Nová směrnice o spotřebitelských úvěrech (48/2008/ES)

29 Evropské předpisy pro kapitálový trh (7)
Akciové a kotované společnosti Směrnice o nabídkách převzetí (2004/25/EC) Směrnice o přeshraničních fůzích (2005/56/EC) a směrnice o fůzích veřejných společností (78/855/EEC) Směrnice o obchodních společnostech, o jejich účetnictví a auditu… Praní špinavých peněz Směrnice o praní špinavých peněz (2005/60/ES) Prováděcí směrnice (2006/70/ES)

30 Děkuji za pozornost

31 Poskytování investičních služeb obchodník s cennými papíry a další poskytovatelé

32 Osnova Úvod do využívání investičních služeb Právní úprava
Obchodování s cennými papíry a investiční služby Broker X Dealer Hlavní a doplňkové investiční služby Obchodník s cennými papíry Investiční zprostředkovatel Pravidla pro poskytování investičních služeb

33 Úvod od využívání investičních služeb
Investování individuální bez poradenství X s využitím investičního poradenství kolektivní Do čeho různé typy investičních nástrojů komodity jiná aktiva Jak přímo X s využitím prostředníka (obchodníka) Kdy vždy (…když je ta pravá chvíle) volba vhodné investiční strategie

34 CP kolektivního investování
fondy kolektivního investování různé „typové“ investiční strategie fondy peněžního trhu fondy dluhopisové fondy smíšené fondy akciové fondy zajištěné/garantované nákupy CP fondů kolektivního investování ad hoc vs. pravidelné investování

35 Akcie kótované X nekótované tuzemské X zahraniční
blue chips, penny stocks investiční strategie individuální tituly, sektory, regiony,… ad hoc X pravidelné investování maržové obchodování, short selling… Certifikáty, warranty alternativa k přímým investicím do akcií

36 Investiční poradenství
vyhodnocení nejvhodnějších investičních příležitostí pro zákazníka výběr z reprezentativního vzorku produktů/investic z celého trhu objektivita X střety zájmů, provize podklad pro konkrétní investiční rozhodnutí investičních/finanční plán/strategie …v ČR zatím spíše nefunguje…

37 Postup při využívání investičních služeb
Nalezení vhodného OCP kriteria důvěryhodnost, počty zákazníků, ekonomická situace, šíře produktů, cenová nabídka, komunikační otevřenost, „vyvážená sdělení“ upozornění na rizika, nejen prezentace vysokých zisků… Vyhodnocení investičního profilu konzervativní…..až ….agresivní investor ochota podstupovat riziko, snášet ztráty investiční horizont

38 Postup při využívání investičních služeb (2)
Výběr vhodné investice/strategie samostatně X na základě konzultací X s poradcem Uzavření smlouvy komisionářská smlouva obhospodařovatelská smlouva rámcová smlouva o pravidelném investování“ Podávání pokynů Informování o průběhu obchodování pravidelné výpisy

39 Postup při využívání investičních služeb (3)
Přehodnocování investiční strategie Ukončení smluvního vztahu …a jsme zase na začátku…

40 Příklady některých tuzemských OCP…
Disclaimer: uvedení následujících OCP v této prezentaci není obchodní nabídkou ani doporučením….

41

42

43

44 Právní úprava investičních služeb
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu Vymezení investičních nástrojů a služeb Základní ustanovení Povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry Podmínky podnikání Kapitálová přiměřenost a angažovanost Schvalování vedoucích osob Nabývání a pozbývání účastí

45 Právní úprava investičních služeb (2)
Pravidla činnosti a hospodaření - Obezřetné poskytování investičních služeb - Deník obchodníka - Makléř - Jednání obchodníka se zákazníky - Informační povinnosti - Uchovávání dokumentů Zrušení, změna předmětu podnikání OCP atd. Poskytování investičních služeb v rámci EU OCP –pobočky ze třetích zemí Investiční zprostředkovatel

46 Právní úprava investičních služeb (3)
Hlášení obchodů (§ 15t) Účast na Garančním fondu OCP (§ 132 an.) Povinnosti v rámci konsolidovaného celku (§ 154 an.) Ochrana před zneužíváním trhu

47 Právní úprava investičních služeb (4)
Prováděcí vyhlášky k ZPKT zejména 237/2008 – pravidla poskytování investičních služeb 261/2004 – deník OCP a evidence IZ 429/2004 – pravidla jednání IZ a administrativní a kontrolní postupy IZ 605/2006 – o informačních povinnostech OCP 236/2008 – o náležitostech žádostí dle ZPKT 414/2004 – odměňování nuceného správce, likvidátora a konkurzního správce

48 Další pravidla pro činnost OCP
Povinnosti OCP upravují též další právní předpisy Zákon o finančních konglomerátech Zákon o praní špinavých peněz Zákon o ochraně osobních údajů Zákon o cenných papírech, Obchodní zákoník Občanský zákoník

49 Další pravidla pro činnost OCP (2)
Pravidla regulovaných trhů Pravidla vypořádacích systémů Pravidla centrálních depozitářů Pravidla profesních organizací

50 Finanční a kapitálový trh– trhy a obchodníci
Trh finančního zprostředkování (financial intermediation market) Úvěry Vklady Deficitní jednotky (emitenti) Přebytkové jednotky (investoři) Trh cenných papírů (Investičních nástrojů) Emise CP Nákup CP Obchodník s cennými papíry Obchodník s cennými papíry Regulované trhy, MOS a další tržní platformy

51 Role zprostředkovatelů
Usnadnění vydávání cenných papírů/investičních nástrojů Funkce trhu získávání kapitálu (pro emitenty) alokační a realokační funkce cenotvorba

52 Role trhů a obchodníků (2)
Umožnění snazšího obchodování s cennými papíry střetávání nabídky poptávky snížení transakčních nákladů zajištění informací Poskytování likvidity soustavná nabídka koupě/prodeje cenných papírů

53 Obchodování s cennými papíry a investiční služby
zajištění vydávání cenných papírů na primárním trhu a obchodování s nimi na sekundárním trhu dříve pojem obchodování s cennými papíry = výkon činnosti na základě obstaravatelských nebo zprostředkovatelských smluv o cenných papírech

54 Obchodování s cennými papíry a investiční služby (2)
od 2001 koncept investičních služeb určitá faktická činnost týkající se investičních nástrojů poskytovaná podnikatelsky jako služba (resp. činnost – obchodování na vlastní účet) hlavní a vedlejší investiční služby exkluzivita činnosti obchodníka s cennými papíry ve vztahu k hlavním investičním službám

55 funkce Broker x Dealer Broker Dealer = zprostředkoval či obstaravatel
nepodstupuje riziko z obchodu, neinvestuje své prostředky Dealer podstupuje riziko z obchodu, investuje své prostředky market maker samovstup komisionáře

56 Hlavní investiční služby
Přijímání a předávání pokynů Provádění pokynů Obchodování s investičními nástroji na vlastní účet Investiční poradenství Obhospodařování majetku zákazníka Upisování umisťování investičních nástrojů Umisťování investičních nástrojů Provozování MOS Hlavní investiční služby mohou poskytovat výhradně OCP

57 Doplňkové investiční služby
Správa a úschova investičních nástrojů i tato služba je vyhrazena pouze OCP Poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkům za účelem obchodu s investičním nástrojem Corporate finance

58 Doplňkové investiční služby (2)
Investiční analýzy a doporučení Provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb Služby související s upisováním Doplňkové investiční služby mohou poskytovat také jiné subjekty než OCP OCP může od vykonávat také další činnosti

59 Obchodník s cennými papíry
Povolení OCP (§ 6 ZPKT) předpoklady pro činnost vlastní kapitál rozsah a struktura povolení (matice) Kapitálová přiměřenost (§ 9 ZPKT) několik kategorií OCP Schvalování vedoucích osob (§ 10 ZPKT) vedoucí osoba (§ 2 ZPKT)

60 Obchodník s cennými papíry (2)
Schvalování kvalifikované účasti (§ 11) kvalifikovaná účast (§ 2 ZPKT) Deník OCP (§ 13 ZPKT) klíčová evidence podklad pro informační povinnosti podrobnosti ve vyhlášce k deníku Požadavky na odbornost pracovníků OCP (§ 14) odborné činnosti investiční služby, řízení rizik, vnitřní audit, compliance adekvátní znalosti a zkušenosti do budoucna profesní standardy& zkoušky

61 Obchodník s cennými papíry (3)
Informační povinnosti OCP (§ 16 ZPKT) roční informační povinnost čtvrtletní informační povinnost podrobnosti ve vyhlášce k informačním povinnostem Pravidla archivace (§17)

62 Obchodník s cennými papíry (4)
Passport OCP na základě harmonizace evropských předpisů jednotný evropský trh přeshraniční poskytování služeb poskytování služeb prostřednictvím organizační složky

63 Investiční zprostředkovatel
Registrace u ČNB nejde o harmonizovaný EU režim (národní výjimka) = nepassportuje Omezený rozsah služeb a investičních nástrojů přijímání a předávání pokynů investiční poradenství investiční cenné papíry a CP kolektivního investování Předává pokyny omezenému okruhu osob OCP, investiční společnost, banka tuzemské i zahraniční

64 Investiční zprostředkovatel (2)
Může vykonávat další činnost např. zprostředkování pojištění Pravidla pro činnost IZ analogie s pravidly pro OCP pravidla jednání se zákazníky obezřetnostní pravidla vedení evidencí IZ

65 Vázaný zástupce „podřízený výhradní obchodní zástupce“
vykonává činnost pouze pro jednoho OCP nebo IZ OCP/IZ nese odpovědnost za škodu vůči zákazníkům zápis do seznamu u ČNB

66 Pravidla pro poskytování investičních služeb
Obezřetnostní pravidla(§12 a násl. ZPKT) zákon doplňuje prováděcí vyhláška Administrativní a kontrolní postupy Systém vnitřní kontroly compliance, vnitřní audit Řízení rizik Řízení střetu zájmů (vč. neslučitelnosti funkcí) Pravidla vedení evidencí Pravidla nakládání s majetkem zákazníka Požadavek na adekvátnost materiálního a personálního vybavení OCP

67 Pravidla pro poskytování investičních služeb (2)
Pravidla jednání se zákazníky (§ 15 a násl. ZPKT) Poskytování investičních služeb s odbornou péčí kvalifikovaně, čestně a spravedlivě Pravidla propagace Pravidla komunikace se zákazníky informování před uzavřením smlouvy informování v průběhu smluvního vztahu kvalifikovaná/nekvalifikovaná forma

68 Pravidla pro poskytování investičních služeb (3)
Provedení zařazení zákazníka profesionální zákazník (§ 2a ZPKT) profesionální zákazník na žádost (§ 2b ZPKT) způsobilá protistrana (§ 2d ZPKT) neprofesionální zákazník Pravidla jednání ve vztahu k různým typům zákazníků

69 Pravidla pro poskytování investičních služeb (4)
Vyžadování informací od zákazníka hodnocení přiměřenosti a vhodnosti Informování o podstatných skutečnostech Souhlasy zákazníka k poskytnutí služby, ze které mohou vyplynout další závazky s pravidly provádění pokynů s obchody mimo RT a MOS s uveřejňováním neprovedených limitních pokynů… Informování zákazníka o provádění pokynů Identifikace střetů zájmů a jejich řízení

70 Pravidla pro poskytování investičních služeb (5)
Best execution plnění pokynů za nejlepších podmínek a dle časové priority Pravidla zpracován pokynů Informování zákazníků o Garančním fondu OCP Garanční fond OCP (§ 128 a násl. ZPKT)

71 Informační zdroje www.pse.cz www.px.cz www.rmsystem.cz www.caocp.cz

72 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Právo cenných papírů zimní semestr 2008/09 Právnická fakulta MU Brno"

Podobné prezentace


Reklamy Google