Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poměrové ukazatele. Členění ukazatelů  ukazatele rentability  ukazatele aktivity (efektivnosti)  ukazatele finanční závislosti (zadluženosti)  ukazatele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poměrové ukazatele. Členění ukazatelů  ukazatele rentability  ukazatele aktivity (efektivnosti)  ukazatele finanční závislosti (zadluženosti)  ukazatele."— Transkript prezentace:

1 Poměrové ukazatele

2 Členění ukazatelů  ukazatele rentability  ukazatele aktivity (efektivnosti)  ukazatele finanční závislosti (zadluženosti)  ukazatele likvidity (platební schopnosti)  ukazatele tržní hodnoty (vycházející z údajů kapitálového trhu)  ukazatele cash-flow

3 Poznámky  Dostupnost dat  Nevysvětlují jevy  Průměrování stavových veličin

4 Ukazatele rentability Poměřují množství zisku (v Kč), které připadá na původce zisku (v Kč) Nejpoužívanější ukazatele: Rentabilita tržeb (ROS) = čistý zisk tržby Výnosnost celkových aktiv (ROA) = EBIT aktiva Výnosnost vlastního kapitálu (ROE) = čistý zisk vlastní kapitál Výnosnost kapitálu investorů (ROCE) = EBIT vlastní kapitál + dlouhodobé dluhy

5 Ukazatele rentability Poměřují množství zisku (v Kč), které připadá na původce zisku (v Kč) Výnosnost celkových aktiv (ROA) = EBIT aktiva Výnosnost vlastního kapitálu (ROE) = čistý zisk vlastní kapitál EBIT = NI + D + ú Čistý zisk = NI Aktiva = Pasiva = VK + CK Nulový zisk?

6 Ukazatele rentability  Podnik s cca 1700 zaměstnanci, který působí v dopravním průmyslu. Podnik je právnickou osobou (akciovou společností). V roce 1994 prošel podnik kupónovou privatizací a postupně do něj pronikal zahraniční vlastník, který se stal dominantním v roce 1998.  EBIT odhadnut z čistého zisku, který byl navýšen o sazbu daně z příjmů platné v příslušném roce a částku úroků spočtenou jako součin dlouhodobých úvěrů a tříměsíční sazby PRIBOR.

7 Ukazatele aktivity  Ukazují jak efektivně podnik hospodaří se svým majetkem Ukazatele lze rozčlenit do čtyř dílčích skupin:  Ukazatele vázanosti  Ukazatele obratovosti  Ukazatele doby obratu  Ukazatele produktivity práce

8 Ukazatele aktivity Nejpoužívanější ukazatele vázanosti: Nejpoužívanější ukazatele obratovosti: Obrat zásob = tržby zásoby (v počtech obratů za rok)Vázanost aktiv celkem = aktiva roční tržby Obrat oběžných aktiv = tržby oběžná aktiva (v počtech obratů za rok)Obrat stálých aktiv = tržby stálá aktiva (v počtech obratů za rok) Vázanost stálých aktiv = st. aktiva roční tržby

9 Ukazatele aktivity Nejpoužívanější ukazatele doby obratu: Doba obratu zásob =(ve dnech) zásoby roční tržby/365 Průměrná doba inkasa = pohledávky roční tržby/365 (ve dnech)Doba obratu závazků = závazky roční tržby/365 (ve dnech) Nejpoužívanější ukazatele produktivity práce:  podíl personálních nákladů na obratu  podíl personálních nákladů na celkových nákladech  dosažený obrat na jednoho pracovníka (viz níže)  průměrná mzda na pracovníka

10 Ukazatele aktivity

11 Specifické ukazatele typické pro podniky ubytovacích služeb: P * 100 N Q = D = K * t H tržby / 365 Obrat na pokoj (lůžko) = počet pokojů (lůžek) tržby Obrat na zaměstnance = počet zaměstnanců

12 Ukazatele aktivity Využití lůžek a pokojů v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních v ČR v %

13 Ukazatele zadluženosti Určují jak podnik používá ke kapitálovému krytí svého majetku (aktiv) vlastní a cizí zdroje. Nejpoužívanější ukazatele: Zadluženost = celkový dluh (cizí zdroje) celková aktiva Krytí úroků = zisk před úroky a zdaněním úroky Zadluženost VK = cizí zdroje vlastní kapitál Kvóta VK = vlastní kapitál celková aktiva nebo

14 Ukazatele zadluženosti Nejpoužívanější ukazatele: Dl. zadluženost = dlouhodobý cizí kapitál celková aktiva Běžná zadl. = krátkodobý cizí kapitál celková aktiva Dl. krytí aktiv = VK + dlouhodobý cizí kapitál celková aktiva Dl. Krytí SA = VK + dl. cizí kapitál stálá aktiva Krytí SA VK = vlastní kapitál stálá aktiva

15 Ukazatele zadluženosti

16 Ukazatele likvidity Likvidita, tedy okamžitá platební schopnost, je podmínkou solventnosti. Plně likvidní je tedy podnik tehdy, jestliže má dostatečnou výši peněžních prostředků (nebo jiného majetku rychle směnitelného za peníze). Jestliže tomu tak není, je solventní jen z části nebo je dokonce nesolventní.

17 Ukazatele likvidity Likvidita (platební schopnost) je finanční rovnováha, resp. (trvalá) schopnost dostát svým splatným závazkům Dlouhodobá likvidita = oběžná aktiva krátkodobé závazky Krátkodobá likvidita (Quick ratio) = oběžná aktiva - zásoby krátkodobé závazky Běžná likvidita (Cash ratio) = finanční majetek krátkodobé závazky

18 Ukazatele likvidity

19 Ukazatele tržní hodnoty Týká se jen akciových společností, jejichž akcie jsou volně obchodovatelné Nejčastěji využívané ukazatele tržní hodnoty podniku: Poměr ceny akcie k zisku na akcii P/E = tržní cena akcie čistý zisk na 1 akcii Kurz akcie (Maket/Book ratio) = tržní cena akcie nominální hodnota akcie Čistý zisk na akcii EPS = čistý zisk počet akcií Dividenda na akcii = dividenda počet akcií Výplatní poměr = dividenda na akcii zisk na akcii

20 Ukazatele tržní hodnoty K výpočtu byla využita odlišná data než v předchozích případech, konkrétně data společnosti Zentiva (v současnosti Zentiva group, a.s.)

21 Ukazatele na bázi cash-flow Výsledek hospodaření +Odpisy ±Změna stavu rezerv a časového rozlišení ±Změna stavu opravných položek k majetku ±Výsledek hospodaření z prodeje stálých aktiv ±Změna stavu oběžného majetku a krátkodobých závazků Cash flow z provozní a mimořádné činnosti ±Saldo výnosových a nákladových úroků ±Mimořádný výsledek hospodaření Cash flow z provozní činnosti MRKVIČKA, J.; KOLÁŘ, P. Finanční analýza. Str. 97-98

22 Ukazatele na bázi cash-flow peněžní tok výnosnost celkového kapitálu z CF = celkový kapitál Z mnoha ukazatelů konstruovaných na bázi CF se lze nejčastěji setkat s následujícími: z oblasti rentability: peněžní tok výnosnost vlastního kapitálu z CF = vlastní kapitál peněžní tok rentabilita obratu z CF = obrat

23 Ukazatele na bázi cash-flow z oblasti likvidity: z oblasti finanční závislosti: peněžní tok krátkodobá likvidita z CF = krátkodobé dluhy peněžní tok úrokové krytí = placené úroky peněžní tok stupeň oddlužení = cizí kapitál

24 Ukazatele na bázi cash-flow ukazatele tržní hodnoty: Čistý pracovní kapitál: ČPK = oběžná aktiva - krátkodobé závazky peněžní tok cash-flow na akcii = počet kmenových akcií tržní cena akcie poměr tržní ceny akcie k CF na akcii = CF na akcii

25 Ukazatele na bázi cash-flow Ukazatele na bázi Čistého pracovního kapitálu: Podíl ČPK na dlouhodobých zdrojích Obrat ČPK Rentabilita tržeb z ČPK Podíl ČPK na celkovém majetku Rentabilita ČPK čistý pracovní kapitál dlouhodobé zdroje tržby obrat čistého pracovního kapitálu = čistý pracovní kapitál rentabilita tržeb = tržby čistý zisk rentabilita čistého pracovního kapitálu = čistý pracovní kapitál celková aktiva

26 Ukazatele na bázi cash-flow Ukazatel1994199519961997199819992000 Výnosnost celkového kapitálu z CFx-0.003-0.0410.064-0.0760.2340.137 Výnosnost vlastního kapitálu z CFx-0.004-0.0610.096-0.1000.3260.181 Rentabilita obratu z CFx-0.002-0.0280.047-0.0500.1590.103 Krátkodobá likvidita z CFx-0.020-0.2060.278-0.6471.4170.942 Úrokové krytí z CFx--238.48--97.424-443.448 Stupeň oddlužení z CF--0.012-0.1310.190-0.3730.9030.648 Čistý pracovní kapitál920975110689311565911245561136883717029221995148 Podíl ČPK na dlouhodob. zdrojích0.6510.7460.7080.6880.6640.6910.698 Obrat ČPK1.8472.1642.6562.5882.7122.6182.308 Rentabilita tržeb (z ČPK)0.5410.4620.3770.3860.3690.3820.433 Podíl ČPK na celkovém majetku0.5250.6170.5510.5270.5570.5610.574 Rentabilita ČPK0.0020.0530.0910.1360.2160.1970.228

27 Vzájemné vazby mezi ukazateli  Vztah aktivity a rentability Obrat aktiv roste  ziskovost roste  Vztah likvidity a rentability Likvidita roste  ziskovost klesá  Vztah zadluženosti a rentability Zadluženost (nízká) roste  ziskovost roste Zadluženost (vysoká) roste  ziskovost klesá


Stáhnout ppt "Poměrové ukazatele. Členění ukazatelů  ukazatele rentability  ukazatele aktivity (efektivnosti)  ukazatele finanční závislosti (zadluženosti)  ukazatele."

Podobné prezentace


Reklamy Google