Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAVEBNÍ ZÁKON Účinnost k 1.1.2007. Předpisy Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAVEBNÍ ZÁKON Účinnost k 1.1.2007. Předpisy Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007."— Transkript prezentace:

1 STAVEBNÍ ZÁKON Účinnost k 1.1.2007

2 Předpisy Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb. Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

3 Předpisy – pokr. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu Vyhláška č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku Vyhláška č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění vyhlášky č. 492/2006 Sb. Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění vyhlášky č. 492/2006 Sb. Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb. Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb.

4 Předpisy – pokr. Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

5 Stavební zákon – zákon o územním plánování a stavebním řádu Definice a základní pojmy Definice a základní pojmy Organizace Organizace Územní plánování Územní plánování Územní řízení Územní řízení Stavební řízení Stavební řízení Užívání staveb Užívání staveb Odstraňování staveb Odstraňování staveb

6 Orgány vykonávající činnost na daném úseku Stavební úřady Obecné stavební úřady Speciální stavební úřady Vojenské stavební úřady

7 Dotčené orgány orgán státní památkové péče orgán státní památkové péče orgán ochrany přírody a krajiny orgán ochrany přírody a krajiny obce – 500/2004 Sb. obce – 500/2004 Sb. apod. apod. nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby chráněné části přírody archeologické nálezy

8 Dotčené orgány vydávají: Závazná stanoviska Závazná stanoviska Stanoviska Stanoviska Rozhodnutí Rozhodnutí

9 Územní řízení rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, rozhodnutí o změně využití území, rozhodnutí o změně využití území, rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, rozhodnutí o ochranném pásmu. rozhodnutí o ochranném pásmu.

10 Umístění stavby Územně plánovací informace Územně plánovací informace Regulační plán Regulační plán Územní rozhodnutí o umístění stavby Územní rozhodnutí o umístění stavby Územní souhlas Územní souhlas Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva § 79 odst. 3 § 79 odst. 3  vydávané v klasickém řízení  ve zjednodušeném řízení

11 Stavební řízení 1. Stavby bez povolení a ohlášení § 103 2. Ohlášené stavby § 104 an. 3. Povolené stavby  Stavební řízení (stavební povolení)  Zkrácené řízení (vydává autorizovaný inspektor - certifikát)  Veřejnoprávní smlouva

12 Ohlašování staveb stavby např. pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím……. stavby např. pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím……. lhůta pro rozhodnutí stavebního úřadu 40 dnů lhůta pro rozhodnutí stavebního úřadu 40 dnů fikce souhlasu fikce souhlasu

13 Ohlašování staveb – přílohy doklad, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich doklad, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich doklad prokazující vlastnické nebo jiné právo doklad prokazující vlastnické nebo jiné právo jednoduchý technický popis nebo, projektovou dokumentaci jednoduchý technický popis nebo, projektovou dokumentaci

14 Stavební povolení Stavební povolení Stavby Stavby Účastníci – taxativní výčet § 109 Účastníci – taxativní výčet § 109 Změna stavby před dokončením § 118 Změna stavby před dokončením § 118 Zkrácené stavební řízení – autorizovaný inspektor § 117 Zkrácené stavební řízení – autorizovaný inspektor § 117

15 Kolaudace staveb 1. Oznámení stavebnímu úřadu 30 dnů předem 30 dnů předem lze užívat pokud stavební úřad do 30 dnů nezakáže lze užívat pokud stavební úřad do 30 dnů nezakáže 2. Kolaudační souhlas  určité stavby na žádost stavebníka kontrolní prohlídka rozhodnutí

16 Odstraňování staveb Povolení odstranění na základě ohlášení odstranění Povolení odstranění na základě ohlášení odstranění Nařízení odstranění

17 Nařízení odstranění staveb v případě, kdy dochází k ohrožení zdraví či života osob či života zvířat v případě, kdy dochází k ohrožení zdraví či života osob či života zvířat stavba ohrožuje bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby, stavba ohrožuje bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby, stavba bez rozhodnutí nebo opatření, stavba bez rozhodnutí nebo opatření, dočasné stavby, u které uplynula stanovená doba jejího trvání. dočasné stavby, u které uplynula stanovená doba jejího trvání.


Stáhnout ppt "STAVEBNÍ ZÁKON Účinnost k 1.1.2007. Předpisy Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google