Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Didaktika pro IVZ. Učitel při přípravě výuky tématu o přírodě a společnosti promýšlí: Cíle své výuky (komplexní i dílčí) Co už žáci o tématu ví Jaký přístup,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Didaktika pro IVZ. Učitel při přípravě výuky tématu o přírodě a společnosti promýšlí: Cíle své výuky (komplexní i dílčí) Co už žáci o tématu ví Jaký přístup,"— Transkript prezentace:

1 Didaktika pro IVZ

2 Učitel při přípravě výuky tématu o přírodě a společnosti promýšlí: Cíle své výuky (komplexní i dílčí) Co už žáci o tématu ví Jaký přístup, metody a formy využije Kdy bude svou výuku realizovat Kolik času pro výuku tématu má Kde bude svou výuku realizovat Jaké didaktické prostředky může využít Co a jak budu hodnotit

3 Cíle své výuky (komplexní i dílčí) Vhodně formulovat cíle z pohledu žáka žák uvede příklady žák popíše žák porovná žák vysvětlí, uvede příklady žák aplikuje žák zhodnotí …. Respektovat ŠVP své školy zohledňuje možnosti a zvláštnosti školy přímo souvisí s regionem Respektovat potřeby svých žáků předchozí zkušenosti, tempo výuky, zájmy, …

4 Co už žáci o tématu ví Jaká je představa žáka o určitém ději, jevu a podobně. Je založena na předchozích zkušenostech žáků: – ze školy – předchozího vzdělávání – televize, internetu – sociokultúrním prostředí rodiny – zájmových aktivitách žáků a dalších Jedná se žákovské PREKONCEPTY, (PREKONCEPCE, ŽÁKOVO POJETÍ UČIVA) – tedy různí žáci mohou mít různé prekoncepty. – zakládají se na jejich omezeném chápání světa – při přípravě výuky by měl s nimi učitel počítat a svou výuku od nich začít

5 Žákovo pojetí učiva - prekoncepty  Jak lze zjišťovat prekoncepty žáků: - Rozhovor se žáky – skupinový nebo individuální - Výtvarný, případně dramatický, projev - Dvouúrovňový didaktický test - Grafické strukturování učiva (pojmová mapa) - Projektivní techniky (nedokončené věty, záměrně neurčitá zadání,…) - Interakční analýza – analýza záznamu hodiny jak učitele, tak žáků  Proč zjišťovat prekoncepty žáků? Vstupní – východisko pro přípravu výuky, motivace pro žáky. Průběžné – kontrola pochopení probíraného učiva žáky, odhalení případných miskoncepcí v průběhu výuky tématu. Výstupní - kontrola pochopení probíraného učiva žáky, odhalení případných miskoncepcí po probrání tématu.

6 Jaký přístup, metody a formy využije Tradiční přístup -Nové poznatky jsou cílem, kterého je třeba dosáhnout – učitel je předkládá již v hotové podobě prostřednictvím učebnic. -Učitel je ve třídě ten, kdo určuje pravidla, kontroluje a hodnotí práci žáků. -Učitel vyučuje celou třídu stejným způsobem – především hromadně. -Žák je považován za pasivního příjemce, nepočítá se s jeho předchozí znalostí a zkušeností. -Rodiče jsou pouze informováni o výsledcích výuky, případně kázeňských problémech. Konstruktivistický přístup -Nové poznatky jsou nástrojem porozumění světu a sobě. Žáci sami objevují, poznávají, experimentují, ověřují. -Učitel je ve třídě ten, kdo usměrňuje učení žáků, společně se žáky kontroluje a hodnotí jejich individuální pokroky -Učitel koordinuje učení žáků - žáci pracují individuálně, ve dvojicích, skupinách, hromadně, žáci mohou spolupracovat. -Žák se aktivně konstruuje vlastní poznání na základě svých zkušeností vlastním způsobem. -Rodiče jsou pro učitelem partnerem při vzdělávání svých dětí. - ve výuce rozlišujeme dva přístupy

7 Formy výuky Dělen í organizačn í ch forem podle SOCI Á LN Í HO HLEDISKA · Hromadn á (front á ln í ) výuka · Skupinov á (kooperativn í ) výuka · Partnersk á výuka · Individu á ln í výuka · Individualizovan á výuka Dělen í organizačn í ch forem podle NORMATIVN Í HO HLEDISKA · Výuka ve tř í dě (vyučovac í hodina) · Beseda · Vych á zka (př í rodovědn á, vlastivědn á, komplexn í ) · Exkurze · Výukový program (model zku š enostn í ho učen í ) · Laboratorn í pr á ce · Pr á ce na š koln í m pozemku · Projektov á výuka · Mimo š koln í formy pr á ce

8 Metody výuky METODY SLOVN Í - vypr á věn í - výklad - předn áš ka – ž á kovský refer á t - pr á ce s textem (učebnic í ) - pr á ce s pracovn í m listem - pojmov é mapy - rozhovor (motivačn í, sokratovský, heuristický) - diskuse - didaktick é hry (slovn í ) METODY N Á ZORNĚ DEMONSTRAČN Í - pozorov á n í, předv á děn í - pr á ce s obrazem (učebnic í ) - instrukt á ž - ř í zen é objevov á n í na z á kladě pozorov á n í - inscenačn í - didaktick é hry (senzorick é ) METODY DOVEDNOSTNĚ PRAKTICK É - napodobov á n í - manipulace (s obrazy, modely, př í rodninami) - pokus ž á kovský (laborov á n í, experimentov á n í ) - ř í zen é objevov á n í na z á kladě manipulace a experinetov á n í - didaktick á hra (motorick á ) - produkčn í činnosti

9

10

11

12 Kdy bude svou výuku realizovat? - u některých témat v závislosti na počasí,fenologických změnách v přírodě Kolik času pro výuku tématu má? -vhodné je vyučovat ve dvouhodinových blocích (u starších žáků) -mohu spojovat a integrovat výuku různých předmětů Kde bude svou výuku realizovat? - mohu využívat různá místa ve škole mimo třídu, školní zahradu, ulici, park, … Jaké didaktické prostředky může využít -nejideálnější je použití reálných předmětů, přírodnin, (výtvorů lidí i přírody) -modely a preparáty – ideálně v reálné velikosti -fotografie a obrazy -encyklopedie, atlasy, určovací klíče, internet, multimediální výukové programy -učebnice a pracovní sešity

13

14 Co a jak budu hodnotit Hodnocen í výsledků učebn í činnosti ž á ků – znalost í, dovednost í, postojů. Hodnocen í kvality učebn í činnosti – jak ž á k pracuje – pomalu,rychle, samostatně, s dopomoc í, s chybami, bez chyb. Funkce hodnocen í Motivovat ž á ky Regulovat učebn í činnost ž á ků Vyj á dřit uzn á n í Poskytnout zpětnou vazbu Prostředky hodnocen í Nonverb á ln í Slovn í Zn á mkou Pořad í m ve tř í dě, … Udělen í m bodů

15 Hodnocen í a ž á k, rodič Informace, nakolik se ž á k přibl í žil normě Co je to norma? Jak se ž á k dozv í o normě? Motivace pro ž á ka Učen í se pro zn á mky. Vněj ší motivace. K á zeňský prostředek Vyhrožov á n í zn á mkou, p í semkou. Soci á ln í funkce Status ž á ka ve tř í dě, někdy tak é status rodiče ve společnosti. Hodnocen í a učitel Zpětná vazba pro vlastní práci – funkčnosti použitých přístupů, metod, forem Sebehodnocení učitele Vedení záznamů o pokrocích žáka – sledování pokroků z hlediska dlouhodobého. Posouzení připravenosti žáka pro další učení.

16 Nejčastěj ší formy hodnocen í ve vzděl á vac í oblasti Člověk a jeho svět Ústní zkoušení Didaktické testy Hodnocení zvládnutí postupů Analýza slovních a výtvarných projevů žáků Prezentování výsledků práce (při výuce, referátů) Hodnocení výsledků práce v hodině – kvalita a rychlost splněných úkolů.

17

18

19

20 Sebehodnocen í ž á ka Souč á st í kompetence k učen í, ře š en í probl é mů, soci á ln í Vede k motivaci, předev ší m vnitřn í motivaci Nebezpečn í subjektivn í ho pohledu na sebe sama Je třeba se mu postupně učit Z poč á tku je vzorem učitel, spoluž á ci, rodiče (i negativně) Mělo by být kvalitativn í – slovn í

21 Příklad sebehodnotícího testu


Stáhnout ppt "Didaktika pro IVZ. Učitel při přípravě výuky tématu o přírodě a společnosti promýšlí: Cíle své výuky (komplexní i dílčí) Co už žáci o tématu ví Jaký přístup,"

Podobné prezentace


Reklamy Google