Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyzikální chemie NANOmateriálů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyzikální chemie NANOmateriálů"— Transkript prezentace:

1 Fyzikální chemie NANOmateriálů
… „One nanometer is one billionth of a meter. It is a magical point on the scale of length, for this is the point where the smallest man-made devices meet the atoms and molecules of the natural world.“ (Professor Eugen Wong, Assistant Director of the National Science Foundation, 1999)

2 Obsah přednášky (2011) 1. Motivace
: New semantic wave 1.2 Nanostruktury v přírodě 1.3 Nanotechnologie vyvinuté člověkem: historie – současnost – budoucnost 2. Top-down vs. Bottom-up: dva přístupy k nanoobjektům 2.1 Metrika nanosvěta 2.2 Přístup Top-down 2.3 Přístup Bottom-up 2.4 Příklady (struktura, hustota, kohezní energie, teplota tání) 3. Teorie vs. Experiment 3.1 Struktura a velikost částic 3.2 Teplota tání nanočástic 4. Koncept předmětu 4.1 Proč ? 4.2 Co a jak ? 5. Literatura – další zdroje informací

3 Motivace

4 Motivace Nanotechnology 886792 (12,7) Nanoparticle(s) 243784 (15,2)
48 % Nanotechnology (12,7) Nanoparticle(s) (15,2) Nanostructure(s) (8,4) Nanocrystal(s) (5,8) Nanomaterial(s) (14,4)

5 Nanostruktury v přírodě - příklady
Morpho didius Morpho cypris

6 Nanotechnologie - historie

7 Nanotechnologie - současnost
NANO Silver

8 Nanotechnologie - současnost
Elektronika Paměťová média (oxidy, FePt, …) Si komponenty, polymery QD (ZnS, CdSe), lasery, biosenzory Medicína Farmacie Nanočástice jako kontrastní diagnostická media Nanosystémy pro transtport léčiv Nanostrukturované biomateriály, nanomembrány pro dialýzu, Chemický průmysl Katalyzátory a fotokatalyzátory Nanostrukturovaný uhlík Pigmenty, ferofluidy Energetika Li-iontové akumulátory (LiCoO2, LiMn2O4, Li4Ti5O12, …) Fotovoltaika (ZnO, TiO2) Materiály pro akumulaci vodíku (hydridy, C-nanostruktury) Automobilový Katalyzátory výfukových plynů Barvy a laky, ochranné povlaky Saze do pneumatik Ostatní Textilní nanovlákna, antibakteriální úprava textilií Kosmetika Nanomembrány pro čištění odpadních vod

9 Co je NANO ? Terminologie
- Prefix NANO – z řeckého slova nanos = trpaslík (latinsky nanus) - NANO = 10-9 - NANOmetr = 10-9 m (nanosekunda, …) - NANOtechnologie - NANOmateriály - NANOčástice (0D), NANOvlákna (1D), NANOvrstvy (2D) - NANOstrukturované materiály - NANOkompozitní materiály - NANOporézní materiály

10 Na velikosti záleží ! Kohezní energie Povrchová energie/napětí
Energie vzniku vakancí, aktivační energie difúze ΔH, ΔS tání, vypařování, fázové transformace Teplota tání, vypařování, fázové transformace Tenze nasycených par Curioeva teplota, Neélova teplota, teplota přechodu do supravodivého stavu Einsteinova a Debyeova teplota, CV, Cp Hustota, koeficient teplotní roztažnosti Koeficient objemové stlačitelnosti, moduly pružnosti Rozpustnost a vzájemná mísitelnost Aktivační energie adsorpce a aktivační energie chemických reakcí Katalytická aktivita a selektivita Tepelná vodivost Šířka zakázaného pásu

11 Na velikosti záleží !

12 Metrika nanosvěta

13 Metrika nanosvěta Au Geometrie koule 1 kg zlata (ρ = 19,3 g cm-3)
objem V = 51,81 cm3 koule o průměru d = 4,63 cm povrch A = 67,35 cm2 poměr A/V = 1,30 cm-1 1 kg zlata (ρ = 19,3 g cm-3) objem V = 51,8 cm3 1000 koulí o průměru d = 4,63 mm celkový povrch A = 673,5 cm2 poměr A/V = 13,0 cm-1 Au

14 Metrika nanosvěta Podíl povrchových atomů η (surface-to-volume ratio)

15 Top-down vs. Bottom-up Top-down Bottom-up
Vztahy platné pro makroobjekty (kolektivní vlastnosti velkého počtu atomů/molekul) jsou „extrapolovány“ na nanoobjekty Top-down Bottom-up Bottom-up Vztahy platné pro částice (individuální vlastnosti jednotlivých atomů/molekul) jsou „extrapolovány“ na nanoobjekty

16 POZOR Teorie: Top-down
Teorie platné pro makroskopické objekty jsou extrapolovány na objekty velmi malých rozměrů, přičemž rozměr objektu se stává další proměnnou: Klasická termodynamika rovnovážných soustav. Dynamika krystalové mříže na základě Einsteinova resp. Debyeova modelu. Mechanika elastického kontinua. POZOR Existují určitá omezení v přístupu top-down, např. klasickou rovnovážnou termodynamiku nelze užít pro nanočástice menší než cca 2 nm.

17 Teorie: Bottom-up

18 Quasiharmonic approximation
Teorie: Bottom-up Quantum mechanics Empirical potentials Tlak Teplota Quasiharmonic approximation Equation of state (EOS)

19 Teplota tání nanočástic
Top-down vs. Bottom-up Top-down Bottom-up Struktura nanočástic Wulffova konstrukce: min Fsurf, anizotropie povrchové energie Kvazikrystalické klastry, optimalizace geometrie výpočtem, „magická čísla“ Hustota nanočástic Youngova-Laplaceova rovnice, izotropní komprese elastického kontinua Nanočástice jako „velká molekula“, výpočet dA-A ab-initio ( atomů) resp. MD ( atomů) Kohezní energie Nanočástice jako „malá částice“, korekce na menší počet vazeb povrchových atomů výpočet Etot ab-initio ( atomů) Teplota tání nanočástic Lindemannova teorie (msd = f(r)) Tfus(r)/Tfus(∞) = Ecoh(r)/Ecoh(∞) Rovnováha (s)-(l) výpočet Etot(T ) ab-initio ( atomů)

20 Teorie vs. experiment Experiment - XRD Teorie – MD simulace
Struktura a velikost nanočástic Experiment - XRD - Poloha píku (2θ) → parametry elementární buňky (Braggova rovnice) → meziatomové vzdálenosti. - Šířka píku v polovině výšky → velikost nanočástic (Debye-Scherrerova rovnice). Teorie – MD simulace

21 Teorie vs. experiment Experiment Teorie Au Sn Teplota tání nanočástic
M. Takagi (1954) – ED Teorie J.J. Thomson (1888) P. Pawlow (1909) Au Sn

22 Teorie vs. experiment Teplota tání nanočástic Cu

23 Experiment Mikroskopické metody Spektroskopické metody
CLSM – morfologie SEM – topologie/morfologie povrchu EPMA – lokální chemická analýza TEM/HRTEM – tvar a velikost částic Spektroskopické metody XRF – chemické složení Fotoelektronová spektroskopie (XPS, AES) – chemické složení povrchu RTG absorpční spektroskopie (XAS, EXAFS, XANES) – lokální atomová a elektronová struktura (CN, NND) FTIR, RS, SERS Difrakční metody RTG difrakce (XRD, SAXS) – struktura, velikost nanočástic SAED – lokální strukturní analýza (tání) RHEED – struktura povrchu LEED – struktura a vazebné poměry na povrchu (adsorpce) ND – struktura Další metody STM, AFM – topologie/morfologie povrchu DTA/DSC – termofyzikální a termochemické vlastnosti BET – stanovení velikosti povrchu SIMS – chemické složení DLS – velikost částic v suspenzích

24 Experiment V některých případech je experiment neproveditelný nebo jen velmi obtížně proveditelný: Stanovení hodnot povrchové energie/napětí pro různé krystalografické roviny (hkl). Stanovení prostorového rozložení meziatomových vzdáleností a vazebných energií.

25 Složení Struktura Tvar Rozměry
Koncept předmětu – Proč ? Příprava Vlastnosti Složení Struktura Tvar Rozměry Jak podmínky přípravy a zpracování ovlivňují SSTR nanomateriálů Jak závisí fyzikální a chemické vlastnosti na SSTR nanomatriálů

26 Bezolovnaté pájky 183 °C Sn–3.0Ag–0.5Cu (wt.%) 217.8 °C

27 Řízený tvar nanočástic
Depozice Cu na SrTiO3 electron-beam evaporator Analýza STM

28 Aktivita a selektivita katalyzátorů
Activation energies for the electron-transfer reaction between hexacyanoferrate (III) ions and thiosulfate ions in a colloidal solution.

29 Aktivita a selektivita katalyzátorů

30 Aktivita a selektivita katalyzátorů

31 Zvýšená rozpustnost účinných látek v lécích

32 Zvýšená rozpustnost účinných látek v lécích
Developing nanoparticle formulations or poorly soluble drugs Vijaykumar Nekkanti, Pradeep Karatgi, Mahendra Joshi, Raviraj Pillai Pharmaceutical Technology Europe Ketoconazol (imidazol) Účinná látka k léčbě Plísňových a kvasinkových infekcí obsažen v přípravcích Nizoral

33 Koncept předmětu – Ca a jak ?
1. Struktura a p-V-T chování 1.1 Pevné látky (atomová struktura, p-V-T chování) 1.2 Povrch pevných látek (atomová struktura, povrchová energie, povrchový stress) 1.3 Nanoobjekty (atomová struktura, p-V-T chování) 2. Kohezní energie nanočástic 3. Dynamika krystalové mříže (Debyeův model) 3.1 Výchylky atomů, Lindemannova teorie tání 3.2 Tepelné kapacity 4. Termodynamický popis fázových rozhraní a fázové rovnováhy v jedno- a dvousložkových systémech 4.1 Gibbsův popis fázových rozhraní 4.2 Jednosložkové systémy: tání a fázové transformace v pevném stavu 4.3 Dvousložkové systémy: rovnováhy (s)-(l) 5. Difúze v nanomateriálech Reaktivita nanomateriálů 6.1 Adsorpce na povrch nanomateriálů 6.2 Reakce (s)-(g), povrchová oxidace kovů, depozice z plynné fáze 6.3 Katalytické reakce https://student.vscht.cz/predmety/index.php?do=predmet&kod=N126027

34 Návaznost na další předměty
Navazující magisterské studium fakulty FCHT Studijní program: Chemie materiálů a materiálové inženýrství Studijní obory: Nanomateriály, Materiály pro elektroniku N Chemie a fyzika pevných látek (struktura, vazba, mechanické a tepelné vlastnosti) N Přenosové jevy v materiálovém inženýrství (difúze) N Termodynamika materiálů (termodynamické funkce a vztahy mezi nimi, fázové rovnováhy v jedno- a dvousložkových systémech, chemická rovnováha, … Bakalářské studium fakulty FCHT Studijní program: Aplikovaná chemie a materiály Studijní obor: Chemie a technologie materiálů N Základy nanomateriálů N Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav

35 Zdroje informací http://www.vscht.cz/ipl/osobni/leitner/leitner.htm
Elektronické učební pomůcky Termodynamika materiálů Nanomateriály

36 Zdroje dalších informací

37 Zdroje dalších informací
Další studijní opory Knihovna VŠCHT – E-zdroje (http://knihovna.vscht.cz/eiz-a_cze.html) Seznam e-zdrojů - vyhledávání Hledaný řetězec:   39 záznamů nano

38 Na velikosti záleží !!!


Stáhnout ppt "Fyzikální chemie NANOmateriálů"

Podobné prezentace


Reklamy Google