Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak téma pojmout a proč? Přemýšlel jsem co dnes říci, protože

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak téma pojmout a proč? Přemýšlel jsem co dnes říci, protože"— Transkript prezentace:

0 Krizové řízení a veřejná doprava (z hlediska krizových zákonů)
Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice Krizové řízení a veřejná doprava (z hlediska krizových zákonů) Doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D. Žďár nad Sázavou

1 Jak téma pojmout a proč? Přemýšlel jsem co dnes říci, protože
mnozí si myslí, že dané problematice rozumí…. mnozí chtějí funkci, chtějí rozhodovat, ale odpovědnost nést nechtějí… protože mají funkci, často dávají na doporučení nekvalifikovaných osob … neodbornost komplikuje vzniklou situaci podstatně více... krizové řízení je opomíjené, „prý se nikdy nic nestane“… 2

2 Cíl přednášky Seznámení se systémem krizového řízení dle platných právních norem v České republice ve vztahu k veřejné dopravě. Možnosti, dopady, mýty, neznalosti… v oblasti řešení krizových situací s dopadem na veřejnou dopravu. 3

3 Osnova prezentace Úvod Základní pojmy Způsoby řešení
Praktické využití a použití krizových stavů Co by dopravní inženýr z oblasti krizového řízení měl znát Závěr 4

4 Úvod Do roku 1989 činnost KM soustředěna na válečný konflikt a tomu byla podřízena veškerá příprava hospodářství žádná právní opora pro řešení KS Úplná změna - ústavní zákon 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky - stejná úroveň vojenské a nevojenské krizové situace Následně schváleny krizové zákony (2000): 239/2000 Sb., o IZS… 240/2000 Sb., o krizovém řízení… 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy… 5

5 Mimořádná událost Mimořádná situace
Intenzivní škodlivé působení sil a jevů, vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, havárií, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Mimořádná situace Situace vzniklá v souvislosti s hrozící nebo již nastalou mimořádnou událostí. 6

6 Úvod do problematiky Krizová situace je mimořádná událost,
při níž je vyhlášen příslušný krizový stav!!! Krizové stavy (způsob a osoba vyhlašující KS - hejtman, premiér, prezident): stav nebezpečí nouzový stav nevojenského charakteru stav ohrožení státu vojenského charakteru válečný stav 7

7 Krizové situace není: Nejčastější nesprávné používání termínu KS v dopravě (bohužel i od vzdělaných osob a médií): Dopravní nehoda Vytvoření problematické dopravní obslužnosti Platební neschopnost, problémy financování Nepředvídané brzdění, či problematika nevhodného chování účastníků silničního provozu Dopravní kongesce a problémy v plynulosti dopravního provozu… 8

8 Krizové situace nevzniká - příklady:
Nezajištění VLAD v Ústeckém kraji Železniční nehoda ve Studénce - EC Comenius Zničení funkční a stabilní veřejné dopravy organizátorem dopravy ve VČ kraji… 9

9 Řešení krizových situací
Zajištění základních funkcí dopravy je základní podmínkou úspěšného zvládnutí krizové situace (stejně tak energetiky a finančního sektoru) Systém KŘ je nastaven tak, že za KS lze využít vše, co je dostupné v regionu formou tzv. nezbytné dodávky. Nezbytná dodávka je dodávka materiálů, techniky, práce, služeb… (je třeba zapracovat do KP), sloužící k překonání KS. Pokud ji nejsme schopni zajistit, „stát“ (SSHR) ji pořizuje formou zásob, které jsou uvolňovány pro překonání MU a KS. 12

10 Možné opatření, které lze použít - SN
Za stavu nebezpečí může hejtman, starosta obce s rozšířenou působností uložit povinnost: pracovní výpomoc nebo pracovní povinnost dodávat výrobky, práce nebo služby, v oblasti jeho podnikání, skladovat ve svých prostorách materiál určený pro překonání stavu ohrožení a odstranění jeho následků, přemístit výrobní či provozní prostředky nebo zásoby na určené místo, přemístit dopravní a mechanizační prostředky na určené místo. Za stavu nebezpečí může hejtman: zavést regulovaný prodej zboží v obchodní síti, zavést regulační opatření v distribuci pitné vody, surovin, materiálů, výrobků, pohonných hmot a energií, přijmout regulační opatření, kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy. Omezit, zakázat používaní komunikací ve vlastnictví kraje. Není třeba výběrových řízení, např. není třeba respektovat správní řád… 13

11 Možné opatření, které lze použít - NS
Za nouzového stavu muže vláda ČR kromě uvedených opatření nařídit: právnickým a podnikajícím fyzickým osobám oznámit ve stanoveném termínu objem zásob ve stanovených druzích materiálu či věcných prostředcích, údaje o výrobní kapacitě a disponibilní zdroje pracovních sil, opatření v devizovém hospodářství, opatření v obchodování s veřejně obchodovatelnými papíry, změnu sazeb spotřebních daní z uhlovodíkových paliv, maziv, lihu a destilátů, piva, vína a tabákových výrobků, ČNB se souhlasem vlády může pozastavit nakládání s vklady a účty fyzických a právnických osob, nařídit nucenou evakuaci, zamezit vstup k vlastním nemovitostem zadávat zakázky bez výběrových řízení Omezit, zakázat používaní komunikací ve vlastnictví státu. 14

12 Orgány krizového řízení státu
Prezident Vláda (BRS/UKŠ) Ústřední správní úřady (ministerstva a úřady stejné úrovně) Krajské úřady (BRK/KŠK) Obce s rozšířenou působností (BRORP/KŠORP) Obce Krizové štáby jsou v krizových situacích postaveny nad IDS ! Je třeba spolupráce a to i v oblasti plánování zejména s bezpečnostními radami Úroveň krizového řízení v jednotlivých krajích je rozdílná Na krajských úřadech zpravidla není kvalitní spolupráce mezi odbory dopravy a krizového řízení Úpravou zákona o KŘ si HZS vytkl kompetenci zpracovávat KP 15

13 Filosofie přípravy a řešení
Je třeba se touto problematikou seriózně zabývat a počítat s ní jako s možnou záležitostí, která negativně ovlivňuje osoby, společnosti, národní hospodářství Je třeba preferovat odborníky, před politickými zájmy Je nutná schopnost plány realizovat, nejen mít zpracované dokumenty Nesmí se zapomínat na to, co se stalo a může se stát… Snadné je něco zničit, obrovsky složité dát dohromady 16

14 Co jsme na DFJP řešili a spoluřešili?
Nový systém obnovy železniční sítě za krizových stavů Odstranění vážných chyb z krizových zákonů zejména možností skladování zásob a zajišťování bezpečnosti zahraničními subjekty Operační přípravu státního území Hodnocení Kritické infrastruktury Zapracování prvků krizové dopravy do IS SENA Zvládnutí dopravního zabezpečení evakuace osob SW podporou Regulační opatření v dopravě Koncepci krizového informačního systému Posouzení složení obnovovacího materiálu… a další záležitosti. 29

15 Závěr Předpoklady funkčního systému:
Personální Vysokoškolské vzdělávání Celoživotní vzdělávání Praktická příprava řídících orgánů a prováděcích složek Legislativní, Organizační, administrativní Dopracování právních norem, pravomoci řídících složek Schopnost realizovat plány Odbornost v této oblasti musí být prvotní a vyžadovaná (kvalifikace v oboru) Vědecko-výzkumné Účinná podpora mezioborových problémů Znovuzavedení výzkumu a vývoje v gesci MD ČR Omezení skryté lobby určitých zájmových skupin a osob na proces vědy a výzkumu 38

16 DOTAZY ?


Stáhnout ppt "Jak téma pojmout a proč? Přemýšlel jsem co dnes říci, protože"

Podobné prezentace


Reklamy Google