Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Přednáška 3, 2008 Autorské a mediální právo Mgr. Jiří Jirsa, M.A. Vysoká škola finanční a správní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Přednáška 3, 2008 Autorské a mediální právo Mgr. Jiří Jirsa, M.A. Vysoká škola finanční a správní."— Transkript prezentace:

1 1 Přednáška 3, 2008 Autorské a mediální právo Mgr. Jiří Jirsa, M.A. jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní

2 2 Mediální právo 1. Ústavní a mezinárodněprávní rámec 2. Sdělovací prostředky Tiskový zákon rozhlas/televize Internet 3. Regulační orgány, odpovědnost apod. 4. Reklama 5. Ochrana osobnosti, ochrana obchodní firmy, nekalá soutěž 6. Poskytování informací 7. Osobní údaje 8. Ostatní (obchodní tajemství, ochranné známky, domény)

3 3 Ústavní a mezinárodněprávní rámec Ústavní rámec svobody projevu a práva na informace (Čl.17 Listiny): (1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. (3) Cenzura je nepřípustná. (5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon. Limity: (4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

4 4 Ústavní a mezinárodněprávní rámec Svoboda projevu, článek 10, Evropská úmluva o lidských právech: 1 Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice. Tento článek nebrání státům, aby vyžadovaly udělování povolení rozhlasovým, televizním nebo filmovým společnostem. Limity: 2 Výkon těchto svobod, protože zahrnuje i povinnosti a odpovědnost, může podléhat takovým formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, ochrany pořádku a předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci.

5 5 o Státním fondu kultury ČR 239/1992 Sb., poslední novelizace 342/2006 Sb. Fond je PO spravuje jej ministerstvo kultury rozhoduje Rada Fondu nemá přjmy od filmového průmyslu § 8 Prostředky lze poskytovat na: a) podporu vzniku, realizaci a uvádění umělecky hodnotných děl, b) ediční počiny v oblasti neperiodických i periodických publikací, c) získávání, obnovu a udržování kulturních památek^3) a sbírkových předmětů, d) výstavní a přednáškovou činnost, e) propagaci české kultury v zahraničí, f) pořádání kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí, g) podporu kulturních projektů sloužících k uchování a rozvíjení kultury národnostních menšin v České republice, h) podporu vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit, i) ochranu, údržbu a doplňování knihovního fondu. - účelové dotace (2/3 nákladů, záchrana kulturní památky 90% nákladů), půjčky nebo návratné finanční výpomoce - může peněžnímu ústavu poskytnout záruku za úvěr nebo za půjčku

6 6 o Státním fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie 241/1992 Sb., poslední novelizace 342/2006 Sb. Fond je PO spravuje jej ministerstvo kultury rozhoduje Rada Fondu přjem mimojiné i z příplatku k ceně vstupného (1 Kč) § 9 Prostředky Fondu lze poskytnout na tyto projekty: a) tvorbu českého kinematografického díla, b) výrobu českého kinematografického díla, c) distribuci hodnotného kinematografického díla, d) propagaci české kinematografie, e) technický rozvoj a modernizaci české kinematografie, f) výrobu, distribuci a propagaci kinematografických děl národnostních a etnických menšin, žijících na území České republiky. - účelové dotace (1/2 nákladů), půjčky nebo návratné finanční výpomoce - může peněžnímu ústavu poskytnout záruku za úvěr nebo za půjčku

7 7 Sdělovací prostředky 1) Neperiodické publikace 37/1995 Sb., poslední novelizace 320/2002 Sb. Periodický tisk (tiskový zákon) 46/2000 Sb., poslední novelizace 320/2002 Sb.

8 8 Neperiodické publikace rozmnoženiny literárních, vědeckých a uměleckých děl určené k veřejnému šíření (zpřístupnění individuálně neurčenému okruhu osob), které jsou vydávány jednorázově, popřípadě nejvýše jednou ročně anebo po částech i častěji, tvoří-li obsahově jeden celek. NEvztahuje na tyto neperiodické publikace: a) rozmnoženiny audiovizuálních děl, b) rozmnoženiny, které slouží provozní potřebě při výrobě a odbytu výrobků nebo při poskytování služeb, nebo rozmnoženiny, jež jsou součástí výrobků, c) bankovky, poštovní známky, mince, platební známky, kolkové známky, poštovní ceniny, losy a cenné papíry, d) plastické a nástěnné mapy, globy a základní a tematická státní mapová díla v analogové a digitální formě, e) trojrozměrné rozmnoženiny výtvarných děl, f) rozmnoženiny programů počítačů, g) propagační materiály politických stran a politických hnutí, občanských sdružení, organizací s mezinárodním prvkem, nadací, církví a náboženských společností, h) rozmnoženiny vydané v cizině, pokud vydavatel nemá organizační složku na území České republiky.

9 9 Neperiodické publikace (1) Neperiodická publikace musí obsahovat tyto údaje: a) název díla, b) jména autorů, jejichž díla jsou v publikaci obsažena, jsou-li známa a autoři jejich uvedení výslovně nezakázali, popřípadě pseudonymy autorů, c) obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby, která neperiodickou publikaci vydala (vydavatel), d) rok prvního vydání, je-li znám, e) u děl přeložených původní název díla a označení vydání, z něhož byl pořízen překlad, f) označení nositele autorských práv, g) číslo Mezinárodního standardního číslování knih, pokud bylo uděleno, ISBN h) obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby, která neperiodickou publikaci vyrobila, TISKÁRNA a rok VYDÁNÍ odpovídá vydavatel – nemá-li údaje, nesmí být veřejně šířena

10 10 Neperiodické publikace Povinné výtisky vydavatel na své výdaje 2 výtisky Národní knihovně České republiky 1 výtisk Moravské zemské knihovně v Brně 1 výtisk Vědecké knihovně v Olomouci 1 regionální povinný výtisk Městské knihovně v Praze a místně příslušné krajské knihovně podle sídla vydavatele je-li ve slepeckém písmu 1 výtisk Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana v Praze + písemně nabídnout ke koupi knihovnám dle vyhlášky Krajský úřad – pokuty do 25 000, 50 000.

11 11 Tiskový zákon se vztahuje na periodický tisk vydávaný nebo šířený na území České republiky Nevztahuje se: Sbírku zákonů, Sbírku mezinárodních smluv, věstníky a úřední tiskoviny vydávané na základě zvláštního právního předpisu ani na periodický tisk vydávaný výlučně pro vnitřní potřeby vydavatele. periodickým tiskem noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce, vydáním periodického tisku soubor stejných či pouze regionální částí (mutace) se lišících hmotných rozmnoženin (výtisků) periodického tisku, veřejným šířením periodického tisku jeho zpřístupnění předem individuálně neurčenému okruhu osob nebo i osob takto určených, pokud překračují okruh členů rodiny vydavatele, který je fyzickou osobou, a s ním spjatého okruhu osobních přátel.

12 12 Tiskový zákon Za obsah periodického tisku odpovídá vydavatel. Neodpovídá za pravdivost údajů v reklamě a v inzerci (pokud to není reklama přímo na jeho podnik) Oznámení v naléhavém veřejném zájmu V naléhavém veřejném zájmu je vydavatel povinen uveřejnit důležité a neodkladné oznámení státního orgánu a orgánu územní samosprávy, zejména je povinen uveřejnit rozhodnutí o nouzovém stavu, … v nejbližším vydání … graficky zvýrazňující a odlišující od ostatního obsahu. Evidenci periodického tisku vede Ministerstvo kultury Oznámit nejméně 30 dní před zahájením vydávání: a) název, b) jeho obsahové zaměření, c) četnost (periodicitu) jeho vydávání, d) údaje o jeho regionálních mutacích, e) … údaje o vydavateli

13 13 Tiskový zákon Povinné údaje na každém vydání povinné údaje: a) název, b) četnost (periodicitu) jeho vydávání, c) údaje o jeho regionálních mutacích, d) místo vydávání, e) číslo a den vydání, f) evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem, g) … údaje o vydavateli bez těchto údajů nesmí být šířen

14 14 Tiskový zákon Povinné výtisky vydavatel na své výdaje do 7 dnů: a) 2 povinné výtisky Národní knihovně České republiky, b) 1 povinný výtisk Moravské zemské knihovně v Brně, c) 1 povinný výtisk knihovně Národního muzea v Praze, d) 1 povinný výtisk ministerstvu, e) 1 povinný výtisk Parlamentní knihovně, f) 1 povinný výtisk každé krajské knihovně, stačí, pokud krajské knihovně příslušné podle regionální mutace a všechny regionální mutace Státní technické knihovně v Praze g) 1 povinný výtisk Městské knihovně v Praze, h) 1 povinný výtisk, který je vydavatelem určen pro nevidomé nebo slabozraké, Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana v Praze.

15 15 Tiskový zákon Právo na odpověď (§10) pokud skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité FO, anebo jména nebo dobré pověsti určité PO, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi. Vydavatel je povinen na žádost této osoby odpověď uveřejnit. Odpověď se musí omezit pouze na skutkové tvrzení, kterým se tvrzení uvádí na pravou míru nebo neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení se doplňuje nebo zpřesňuje. Odpověď musí být přiměřená rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen jeho část, pak této části; z odpovědi musí být patrno, kdo ji činí. Osoba nemůže požadovat uveřejnění další odpovědi na tuto odpověď. Po smrti FO přísluší právo jejímu manželu a dětem, a není-li jich, jejím rodičům.

16 16 Tiskový zákon Dodatečné sdělení (§11) Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení o trestním řízení nebo o řízení ve věcech přestupků vedeném proti fyzické osobě, anebo o řízení ve věcech správních deliktů vedeném proti fyzické nebo právnické osobě, kterou lze podle tohoto sdělení ztotožnit, a toto řízení nebylo ukončeno pravomocným rozhodnutím, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění informace o konečném výsledku řízení jako dodatečného sdělení. Vydavatel je povinen uveřejnit. Po smrti FO přísluší právo jejímu manželu a dětem, a není-li jich, jejím rodičům.

17 17 Tiskový zákon Žádost o uveřejnění odpovědi nebo dodatečného sdělení písemně. musí být zřejmé, v čem se skutkové tvrzení dotýká cti … součástí musí být též návrh znění odpovědi nebo dodatečného sdělení. vydavateli doručena nejpozději do 30 dnů ode dne uveřejnění/ od právní moci rozhodnutí, jinak právo na uveřejnění zaniká. vydavatel je do 8 dnů ode dne doručení žádosti (příp. písemně oznámit datum vydání) povinen uveřejnit: a) ve stejném periodickém tisku, … umístěním a formou rovnocenné a rozsahem přiměřené napadenému sdělení, … b) s výslovným označením "odpověď" nebo "dodatečné sdělení", c) na vlastní náklady, d) v témže jazyce, … e) s uvedením jména a příjmení nebo názvu žadatele … na návrh může rozhodnout soud - musí být podán do 15 dnů po uplynutí lhůty stanovené pro uveřejnění, jinak právo zaniká

18 18 Tiskový zákon Výjimky z povinnosti uveřejnit odpověď a dodatečné sdělení, vydavatel nemusí uveřejnit, jestliže a) uveřejněním navrženého textu by byl spáchán trestný čin nebo správní delikt, b) uveřejnění navrženého textu by bylo v rozporu s dobrými mravy, c) napadené sdělení, popřípadě jeho napadená část, je citací sdělení třetí osoby určeného pro veřejnost nebo jeho pravdivou interpretací a jako takové bylo označeno nebo prezentováno. žádost směřuje vůči sdělení uveřejněnému na základě prokazatelného předchozího souhlasu osoby, která žádost podala ještě před žádostí, uveřejnil sdělení z vlastního podnětu a dodržel zákonné podmínky.

19 19 Tiskový zákon Ochrana zdroje a obsahu informací FO nebo PO, která se podílela na získávání nebo zpracování informací pro uveřejnění nebo uveřejněných v periodickém tisku, má právo odepřít soudu, jinému státnímu orgánu nebo orgánu veřejné správy poskytnutí informace o původu či obsahu těchto informací (odepřít předložení nebo vydání věcí, z nichž by mohl být zjištěn původ či obsah těchto informací) ALE povinnost nenadržovat pachateli trestného činu a překazit nebo oznámit trestný čin Neplatí na sdělení údajů o inzerentovi správci daně Pokuty v Tiskovém zákoně krajský úřad - do 100 000, 200 000 Kč

20 20 o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl 273/1993 Sb., poslední novelizace 130/2008 Sb. týká se výroby a distribuce filmů + Národní filmový archiv netýká se TV děl nebo audiovizuálních děl na Internetu subjekty: výrobci, distributoři, majitelé kin, videopůjčoven a prodejen české audiovizuální dílo dle sídla výrobce či koproducenta (pokud alespoň 20 % z celkových výrobních nákladů v ČR) Každý má právo nahlížet do evidencí (evidenci podnikatelů v oblasti audiovize, evidenci českých audiovizuálních děl a evidenci jiných než českých audiovizuálních děl) vedených Ministerstvem kultury a pořizovat si z nich výpisy nebo opisy.

21 21 o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl Výrobce/distributor českého/zahraničního audiovizuálního díla má povinnost dodat evidenční list. a) název audiovizuálního díla, b) jméno, popřípadě pseudonym autora audiovizuálního díla a autorů děl audiovizuálně užitých, pokud jsou známa …, c) jména a příjmení, anebo pseudonymy výkonných umělců, d) obchodní firmu, sídlo, … e) rok pořízení prvotního záznamu audiovizuálního díla, f) jména a příjmení nebo obchodní firmu nebo název osob podílejících se na výrobě audiovizuálního díla, pokud je jejich uvádění obvyklé, g) obsahovou charakteristiku audiovizuálního díla, h) věkovou hranici přístupnosti audiovizuálního díla … včetně stručného vyjádření důvodů omezení přístupnosti, i) údaj o jazykové verzi audiovizuálního díla, j) dobu trvání audiovizuálního díla v minutách, k) technické parametry audiovizuálního díla. Katalog povinných údajů je stanoven i pro označení audiovizuálního díla v distribuci (na obalu či v dokumentaci).

22 22 o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl Skryté titulky pro neslyšící - pokud má dílo titulky, pak musí obshaovat i titulky pro potřeby osob sluchově postižených a nést označení "Skryté titulky“ na obalu Hranice přístupnosti Obsah, který může ohrozit tělesný, duševní nebo mravní vývoj dětí, musí být před zveřejněním označen hranicí přístupnosti dosažením věku 15 nebo 18 let. stanovuje výrobce/ koproducent/distributor vyloučení účasti dané kategorie osob – musí zajisti majitel kina, videopůjčovny či prodejce

23 23 o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl Reklama v kině musí být od ostatního obsahu audiovizuálního představení oddělena a jako reklama označena. Národní filmový archiv Nabídková povinnost Výrobce českého audiovizuálního díla je povinen písemně nabídnout Archivu ke koupi dvě nové nepoškozené rozmnoženiny (a písemné a propagační materiály k dílu). pokud vytvořené s využitím příspěvku z Fondu – bezplatně 1 nepoškozenou kopii dohled krajské úřady – správní delikty 10 000, 50 000, 100 000 Kč

24 24 Rozhlas a televize Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání č. 231/2001 Sb., novelizace 384/2008 Sb. upravuje práva a povinnosti PO/FO při provozování rozhlasového a televizního vysílání.

25 25 Rozhlas a televize Základní pojmy a) rozhlasovým a televizním vysíláním prvotní šíření původních rozhlasových a televizních programů a služeb přímo souvisejících s programy, včetně teletextu v analogovém televizním vysílání, určených k příjmu veřejností v podobě chráněné nebo nechráněné systémem podmíněného přístupu prostřednictvím sítí elektronických komunikací, b) převzatým rozhlasovým a televizním vysíláním c) celoplošným vysíláním - alespoň 70 % obyvatel ČR d) programovou sítí e) regionálním vysíláním - 1 % - 70 % obyvatel ČR f) místním vysíláním - určené svým dosahem pro místně vymezenou oblast a pro tuto oblast vytvářeného; nesmí zahrnovat více než 1 % obyvatel ČR

26 26 Rozhlas a televize g) provozovatelem rozhlasového a televizního vysílání právnická nebo fyzická osoba, která sestavuje program, včetně služeb přímo souvisejících s programem, je odpovědná za jejich obsah a pod zvukovým nebo obrazovým označením, jež program i služby přímo související s programem nezaměnitelně identifikuje, tento program a služby přímo související s programem šíří nebo prostřednictvím třetích osob nechává šířit, h) provozovatelem převzatého vysílání i) základní programovou specifikací - vymezení převažujících žánrů … j) programem k) plnoformátovým programem l) pořadem - obsahově souvislá, celistvá a časově ohraničená část rozhlasového nebo televizního vysílání … m) teletextem

27 27 Rozhlas a televize n) reklamou jakékoliv veřejné oznámení, vysílané za úplatu nebo jinou protihodnotu nebo vysílané za účelem vlastní propagace provozovatele vysílání, určené k podpoře prodeje, nákupu nebo pronájmu výrobků nebo služeb, včetně nemovitého majetku, práv a závazků, o) službou přímo související s programem – u digitálního vysílání q) skrytou reklamou slovní nebo obrazová prezentace zboží, služeb, obchodní firmy, ochranné známky nebo činnosti výrobce zboží nebo poskytovatele služeb, uvedená provozovatelem vysílání v pořadu, který nemá charakter reklamy a teleshoppingu, pokud tato prezentace záměrně sleduje reklamní cíl a může veřejnost uvést v omyl o povaze této prezentace; taková prezentace je považována za záměrnou zejména tehdy, dojde-li k ní za úplatu nebo jinou protihodnotu,

28 28 Rozhlas a televize r) teleshoppingem - přímá nabídka zboží, … s) sponzorováním jakýkoliv příspěvek poskytnutý fyzickou nebo právnickou osobou, která neprovozuje televizní vysílání nebo produkci audiovizuálních děl, k přímému nebo nepřímému financování rozhlasových nebo televizních pořadů za účelem propagace jména a příjmení fyzické osoby nebo názvu právnické osoby, obchodní firmy, obrazového symbolu (loga) nebo ochranné známky, sponzora nebo jeho služby, výrobků nebo jiných výkonů, t) podprahovým sdělením - zvuková, obrazová nebo zvukově-obrazová informace, která je záměrně zpracována tak, aby měla vliv na podvědomí posluchače nebo diváka, aniž by ji mohl vědomě vnímat, … Za rozhlasové a televizní vysílání se nepovažuje a) poskytování informacína základě individuálních požadavků, … e) vysílání prostřednictvím dálkového přístupu (Internetu).

29 29 Rozhlas a televize Působnost zákona a) provozovatel vysílání ze zákona, b) provozovatel vysílání s licencí, c) provozovatele převzatého vysílání + PO/FO usazenou v ČR (sídlo, významná část zaměstnanců nebo poprvé zahájila vysílání zde) + PO/FO kmitočet přidělený ČR; družici, jejíž pozice na oběžné dráze přísluší ČR; nebo vzestupný signál vysílaný k družici z území ČR

30 30 Rozhlas a televize Předpoklady pro účast v řízení o udělení licence k provozování vysílání a v řízení o registraci převzatého vysílání PO - podmínky stanovené pro podnikání v ČR (u a.s. akcie na jméno). FO - plnou způsobilost k právním úkonům + podmínky stanovené pro podnikání v ČR zahraniční osoba bez organizační složky či trvalého pobytu v ČR - ustanovit si zástupce RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ - se sídlem v Praze. dohlíží na pluralitu programové nabídky a informací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání, dbá na jeho obsahovou nezávislost

31 31 Rozhlas a televize Působnost Rady a) dohlíží na dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání …, b) uděluje, mění a odnímá licence …, c) vydává, mění a zrušuje rozhodnutí o registraci k převzatého vysílání, d) vede evidenci provozovatelů …, f) ukládá sankce … (sankce až do výše 10 000 000 Kč, odejmutí licence apod. – opatření k nápravě) g) monitoruje obsah rozhlasového a televizního vysílání, r) zveřejňuje usnesení Rady, výroční zprávu Rady, zápisy z jednání Rady, nebrání-li tomu zvláštní právní předpisy, a případně další informace způsobem umožňujícím dálkový přístup, … komunikuje s ČTÚ o využívání rádiových kmitočtů

32 32 Rozhlas a televize Povinnosti Rady předkládat Poslanecké sněmovně výroční zprávu o své činnosti a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání: a) aktuální seznam provozovatelů vysílání …, b) informaci o situaci v rozhlasovém a televizním vysílání a v převzatém rozhlasovém a televizním vysílání včetně informace o postupu při přechodu na digitální vysílání, c) informaci o dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a o uložených sankcích, … e) informaci o udělených licencích a kritériích, na základě kterých byly licence uděleny žadatelům o licenci a zamítnuty žádosti všech ostatních účastníků řízení, … Poslanecká sněmovna je oprávněna vyžadovat od Rady vysvětlení a dodatečné informace k výroční zprávě. Poslanecká sněmovna může předsedovi vlády navrhnout odvolání Rady, neplní-li Rada opakovaně závažným způsobem povinnosti … nebo pokud opětovně neschválí pro závažné nedostatky výroční zprávu. Vláda a orgány … jsou povinny, jde-li o věci vysílání, vyžádat si vždy stanovisko Rady …

33 33 Rozhlas a televize Členství v Radě 13 členů, které jmenuje a odvolává předseda vlády na návrh Poslanecké sněmovny funkční období člena Rady je 6 let max. 2 po sobě jdoucí funkční období předseda a 3 místopředsedové rozhoduje se nadpoloviční většinou hlasů (rozhodování o licencích - 9 hlasů). nesmějí přijímat žádné pokyny a instrukce nesmějí zastávat funkce v politických stranách nesmějí vykonávat ani vědeckou, pedagogickou, literární, publicistickou a uměleckou činnost způsobem, jímž by mohli narušit nebo ohrozit důvěru v nezávislost a nestrannost Rady Úřad Rady

34 34 Rozhlas a televize Licence/licenční řízení Samostatnou licenci k vysílání teletextu v analogovém televizním vysílání a k poskytování služeb přímo souvisejících s programem v digitálním vysílání nelze udělit. licence k vysílání šířenému prostřednictvím: a) vysílačů, b) družic a kabelových systémů. Na udělení licence není právní nárok. na dobu určitou, a to nejdéle na dobu a) 8 let k rozhlasovému vysílání (zahájit do 180 dní), b) 12 let k televiznímu vysílání (zahájit do 360 dní) Lze jedenkrát na žádost prodloužit o stejnou dobu.

35 35 Rozhlas a televize Licence/licenční řízení Licence je nepřevoditelná na jinou osobu. Žádost o licenci musí obsahovat základní údaje: g) základní programovou specifikaci, … Veřejné slyšení Krátkodobá licence – na 60 dní, zkušení vysílání apod. Registrace převzatého vysílání - na registraci je právní nárok, jsou-li splněny podmínky

36 36 Rozhlas a televize Licence/licenční řízení Skutečnosti významné pro rozhodování o žádostech o udělení licencí Při rozhodování o udělení licence Rada hodnotí a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků dosavadního podnikání…, b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele, c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového nebo televizního vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým nebo televizním vysíláním pokryto, d) zastoupení evropské tvorby, tvorby evropských nezávislých producentů a současné tvorby v navrhované programové skladbě televizního vysílání, e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby, f) v televizním vysílání připravenost žadatele opatřit určité procento vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro sluchově postižené, g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice. Soudní přezkum - má nejen u licenčního rozhodnutí odkladný účinek (soud rozhodne do 90 dnů)

37 37 Rozhlas a televize PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VYSÍLÁNÍ PROGRAMU Obsah programů (1) Provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání má právo vysílat programy svobodně a nezávisle. Do jejich obsahu lze zasahovat pouze na základě zákona a v jeho mezích. (2) Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru. (3) Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě. (4) Provozovatel vysílání ze zákona je povinen sestavovat programovou skladbu tak, aby ve svém vysílání poskytoval vyváženou nabídku pro všechny obyvatele se zřetelem na jejich věk, pohlaví, barvu pleti, víru, náboženství, politické či jiné smýšlení, národnostní, etnický nebo sociální původ a příslušnost k menšině.

38 38 Rozhlas a televize Základní povinnosti provozovatelů vysílání (1) Provozovatel vysílání je povinen a) provozovat vysílání vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a nést odpovědnost za obsah programů, b) zajistit, aby vysílané pořady nepropagovaly válku nebo nelíčily krutá nebo jinak nelidská jednání takovým způsobem, který je jejich zlehčováním, omlouváním nebo schvalováním, c) zajistit, aby vysílané pořady nepodněcovaly k nenávisti z důvodů rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatelstva, d) zajistit, aby vysílané pořady neobsahovaly podprahová sdělení, e) nezařazovat do vysílání pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých zejména tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí, f) bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost,

39 39 Rozhlas a televize Základní povinnosti provozovatelů vysílání g) nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, předcházelo slovní upozornění na nevhodnost obrazový symbol po celou dobu vysílání pořadu i) nezařazovat do programů pořady, které mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkající se etnických, náboženských nebo rasových menšin, j) nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého dne, k) poskytnout v naléhavém veřejném zájmu státním orgánům a orgánům územní samosprávy na jejich žádost nezbytný vysílací čas pro důležitá a neodkladná oznámení v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, stavu ohrožení státu, válečného stavu, nebo opatření na ochranu veřejného zdraví; odpovědnost za obsah těchto oznámení má osoba, které byl vysílací čas poskytnut,

40 40 Rozhlas a televize Základní povinnosti provozovatelů vysílání l) uchovávat záznamy všech odvysílaných pořadů nejméně po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a poskytnout je Radě; provozovatel vysílání má vůči Radě právo na náhradu nutných nákladů spojených s plněním této povinnosti, (v případě řízení – na výzvu ponechat až do pravomocného rozhodnutím) n) uvádět označení televizního programu (logo) v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu, o) identifikovat rozhlasový program alespoň jedenkrát za hodinu, nenaruší-li tím celistvost vysílaného pořadu, p) oznamovat Radě, že došlo k technickým překážkám vysílání, které mu brání ve vysílání, r) požádat Radu o předchozí souhlas s každým přerušením vysílání z jiných důvodů než uvedených v písmenu p), s) oznamovat … síť elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím vysílá program digitálně …

41 41 Rozhlas a televize Provozovatel celoplošného televizního vysílání s licencí je povinen opatřit minimálně 15 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro sluchově postižené a provozovatel celoplošného televizního vysílání ze zákona je povinen opatřit 70 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro sluchově postižené, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Povinnosti provozovatele vysílání při vysílání událostí značného společenského významu provozovatel televizního vysílání nesmí využívat výhradní práva způsobem, který by podstatnou část veřejnosti v ČR zbavoval možnosti sledovat tuto událost v přímém přenosu nebo ze záznamu v celoplošném televizním vysílání v nezakódované podobě a bez zvláštního poplatku preference přímého přenosu seznam událostí značného spol. významu – Ministerstvo kultury (+EU/Rada Evropy)

42 42 Rozhlas a televize Vysílání stručných informací – např. koncerty, sport i provozovatel bez výhradních práv má právo vysílat v pravidelných zpravodajských pořadů stručné aktuální informace o události, která je předmětem zvýšeného zájmu veřejnosti, je-li tato událost veřejně přístupná. Celková doba nesmí přesáhnout 3 minuty denně. pokud bude zamezen přístup kvůli bezpečnosti má právo na záznam od provozovatele s výhradním právem - bez zbytečného odkladu a za úhradu nutných nákladů spojených s přepisem

43 43 Rozhlas a televize Právo na odpověď Jestliže bylo v rozhlasovém nebo televizním vysílání uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité FO anebo jména nebo dobré pověsti určité PO, má tato osoba právo požadovat na provozovateli vysílání uveřejnění odpovědi. Provozovatel vysílání je povinen na žádost této osoby odpověď uveřejnit. Odpověď se musí omezit pouze na skutkové tvrzení, kterým se tvrzení uvádí na pravou míru, nebo neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení se doplňuje nebo zpřesňuje. Odpověď musí být přiměřená rozsahu napadeného sdělení, … Žadatel nemůže požadovat uveřejnění další odpovědi na tuto odpověď. Po smrti FO přísluší právo jejímu manželu a dětem, a není-li jich, jejím rodičům.

44 44 Rozhlas a televize Dodatečné sdělení Jestliže bylo v rozhlasovém nebo televizním vysílání uveřejněno sdělení o trestním řízení nebo o řízení ve věcech přestupků vedeném proti fyzické osobě anebo o řízení ve věcech správních deliktů vedeném proti fyzické nebo právnické osobě, kterou lze podle tohoto sdělení ztotožnit, a toto řízení nebylo ukončeno pravomocným rozhodnutím, má tato osoba právo požadovat na provozovateli vysílání uveřejnění informace o výsledku tohoto řízení jako dodatečného sdělení. Provozovatel vysílání je povinen na žádost této osoby informaci o pravomocném rozhodnutí uveřejnit. Po smrti FO přísluší právo jejímu manželu a dětem, a není-li jich, jejím rodičům. Žádost písemně a do 30 dnů ode dne uveřejnění/právní moci rozhodnutí, jinak právo na uveřejnění/dodatečného sdělení odpovědi zaniká. soud může rozhodnout, avšak návrh musí dostat do 15 dnů

45 45 Rozhlas a televize Podmínky uveřejnění odpovědi a dodatečného sdělení (1) Odpověď nebo dodatečné sdělení je provozovatel vysílání povinen uveřejnit a) ve stejném pořadu, … či ve stejně hodnotném vysílacím čase, … a to takovým způsobem, aby nové sdělení bylo formou rovnocenné a rozsahem přiměřené napadenému sdělení, b) výslovným označením "odpověď" nebo "dodatečné sdělení", c) na vlastní náklady, d) v témže jazyce, ve kterém bylo uveřejněno napadené sdělení, e) s uvedením žadatele … do 8 dnů od doručení žádosti

46 46 Rozhlas a televize Výjimky z povinnosti uveřejnit odpověď a dodatečné sdělení (1) Provozovatel vysílání není povinen uveřejnit odpověď nebo dodatečné sdělení, jestliže a) uveřejněním navrženého textu by byl spáchán trestný čin nebo správní delikt, b) uveřejnění navrženého textu by bylo v rozporu s dobrými mravy, c) napadené sdělení, popřípadě jeho napadená část je citací sdělení třetí osoby určeného pro veřejnost nebo jeho pravdivou interpretací a jako takové bylo označeno nebo prezentováno. (2) Provozovatel vysílání není povinen uveřejnit odpověď, jestliže žádost o její uveřejnění směřuje vůči textu uveřejněnému na základě prokazatelného předchozího souhlasu osoby, která žádost podala. (3) Provozovatel vysílání není povinen uveřejnit dodatečné sdělení, jestliže ještě předtím, než mu byla žádost o jeho uveřejnění doručena, uveřejnil sdělení odpovídající dodatečnému sdělení z vlastního podnětu a dodržel přitom podmínky stanovené tímto zákonem.

47 47 Rozhlas a televize Ochrana zdroje a obsahu informací FO nebo právnická osoba, která se podílela na získávání nebo zpracování informací pro uveřejnění nebo uveřejněných v rozhlasovém nebo televizním vysílání, má právo odepřít soudu, jinému státnímu orgánu nebo orgánu veřejné správy poskytnutí informace o původu či obsahu těchto informací (+odepřít předložení nebo vydání věci, z nichž by mohl být zjištěn původ či obsah těchto informací). ALE povinnosti nenadržovat pachateli trestného činu a překazit nebo oznámit trestný čin

48 48 Rozhlas a televize PODPORA EVROPSKÉ TVORBY A EVROPSKÉ NEZÁVISLÉ A SOUČASNÉ TVORBY Provozovatel televizního vysílání je povinen tam, kde je to proveditelné, vyhradit pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času každého svého programu. Do celkového vysílacího času programu, z něhož se určuje podíl vysílacího času vyhrazeného pro evropská díla, se nezapočítává čas určený vysílání zpravodajských pořadů, sportovních událostí, soutěží, teletextu, reklamy a teleshoppingu. pro evropská díla vyrobená nezávislými výrobci alespoň 10 % celkového vysílacího času každého svého programu (či 10% programového rozpočtu vydávat na výrobu či nákup takových děl) v rámci tohoto času 10% na vysílání děl, od jejichž prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let (či vynakládat 10% z 10% části programového rozpočtu) neplatí pro místní vysílání. dodržování sleduje Rada – provozovatelé mají informační povinnost

49 49 Rozhlas a televize Povinnosti provozovatelů vysílání při vysílání reklamy a teleshoppingu jsou povinni nezařazovat do vysílání a) reklamy a teleshopping, které podporují chování ohrožující morálku, zájmy spotřebitele nebo zájmy ochrany zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí, b) reklamy a teleshopping určené dětem nebo v nichž vystupují děti, pokud podporují chování ohrožující jejich fyzický, psychický nebo mravní vývoj, c) reklamy a teleshopping, v nichž účinkují hlasatelé, moderátoři a redaktoři zpravodajských a politicko-publicistických pořadů, d) náboženské a ateistické reklamy a teleshopping, reklamy politických stran a hnutí a reklamy nezávislých kandidátů na poslance, senátory nebo členy zastupitelstva města nebo obce nebo vyššího územního samosprávného celku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, e) reklamy a teleshopping na léčivé přípravky a prostředky zdravotnické techniky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis v tuzemsku, f) reklamy a teleshopping na tabák a tabákové výrobky,

50 50 Rozhlas a televize Povinnosti provozovatelů vysílání při vysílání reklamy a teleshoppingu jsou povinni nezařazovat do vysílání g) skryté a podprahové reklamy a teleshopping, h) reklamy a teleshopping obsahující podprahové sdělení, i) reklamy a teleshopping, které snižují úctu k lidské důstojnosti, j) reklamy a teleshopping útočící na víru a náboženství nebo politické či jiné smýšlení, k) reklamy a teleshopping obsahující diskriminaci na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, národního nebo sociálního původu, anebo příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině.

51 51 Rozhlas a televize Provozovatelé televizního vysílání při vysílání reklamy nesmějí (DĚTI) a) přímo pobízet děti a mladistvé, aby kupovali nějaký výrobek nebo službu s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti, b) přímo pobízet děti a mladistvé, aby přemlouvali své rodiče nebo někoho jiného k nákupu nabízeného zboží nebo služeb, c) využívat zvláštní důvěru dětí a mladistvých vůči jejich rodičům nebo jiným osobám, d) bezdůvodně ukazovat děti a mladistvé v nebezpečných situacích. Teleshopping nesmí vybízet děti a mladistvé k uzavírání smluv o prodeji nebo pronájmu zboží a služeb.

52 52 Rozhlas a televize Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby a) reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně zvukově, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu, b) reklamy a teleshoppingové šoty byly zásadně vysílány v blocích mezi jednotlivými pořady a izolované reklamní a teleshoppingové šoty byly zařazovány do vysílání pouze výjimečně; to neplatí pro rozhlasové vysílání, c) reklamy a teleshopping na erotické služby a erotické výrobky nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin, d) reklamy a teleshopping nebyly zařazovány bezprostředně před vysíláním bohoslužeb ani bezprostředně po jejich vysílání. Za pravdivost údajů odpovídá zadavatel reklamy a teleshoppingu; … Provozovatel vysílání je povinen vyloučit vliv zadavatele reklamy a teleshoppingu na obsah vysílaných pořadů.

53 53 Rozhlas a televize Přerušení reklamou hrané filmy a televizní filmy (pokud jsou delší než 45 minut, včetně reklam) - jednou během každého 45minutového časového úseku (další přerušení je přípustné, jestliže jejich plánované trvání je nejméně o 20 minut delší než dva nebo více 45minutových časových úseků) - mezi dvěma přerušeními musí uplynout vždy nejméně 20 minut. seriály, zábavné pořady a dokumentární pořady (pokud jsou delší než 30 minut, včetně reklam) - ne častěji než jednou během každého 30minutového časového úseku - mezi dvěma přerušeními musí uplynout vždy nejméně 20 minut.

54 54 Rozhlas a televize Zpravodajské, publicistické, dokumentární, náboženské pořady a pořady pro děti - nesmí přerušovat, je-li trvání kratší než 30 minut. Reklamou a teleshoppingem nesmějí být přerušovány bohoslužby. Časový rozsah reklamy a teleshoppingu v televizním vysílání 1) Provozovatel televizního vysílání ze zákona nesmí do vysílání zařazovat reklamu a teleshopping s výjimkou reklamy zařazované do vysílání programu v přímém spojení s vysíláním sportovní či kulturní události, je-li vysílání takové reklamy nezbytnou podmínkou k získání práv k televiznímu vysílání sportovní nebo kulturní události. Je-li do vysílání programu provozovatele ze zákona zařazována reklama podle věty prvé, nesmí čas vyhrazený takové reklamě přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času, přičemž v době od 19.00 hodin do 22.00 hodin nesmí překročit 6 minut v průběhu jedné vysílací hodiny. … nesmí nevyužitý čas převádět na jiný svůj program se nezapočítává vysílání teletextu

55 55 Rozhlas a televize Časový rozsah reklamy a teleshoppingu v televizním vysílání 2) Čas vyhrazený reklamě v televizním vysílání provozovatelů vysílání s licencí nesmí přesáhnout 15 % denního vysílacího času; tento podíl může provozovatel vysílání s licencí zvýšit vysíláním teleshoppingových šotů až na 20 % denního vysílacího času. Čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout v průběhu 1 vysílací hodiny 12 minut. Oznámení provozovatele televizního vysílání učiněná ve spojení s vlastními pořady, zbožím a službami přímo odvozenými od těchto programů, bezplatně odvysílaná oznámení učiněná ve veřejném zájmu a ve prospěch obecně prospěšných cílů se nezapočítávají do časového omezení reklamy ve vysílání. PLATÍ I PRO ROZHLAS

56 56 Rozhlas a televize Souvislé teleshoppingové pořady trvají bez přerušení alespoň 15 minut. V průběhu jednoho dne může provozovatel televizního vysílání s licencí vysílat nejvýše 8 souvislých teleshoppingových pořadů, avšak jejich celková doba trvání nesmí překročit 3 hodiny. Jednotlivé souvislé teleshoppingové pořady musí být zvukově a obrazově označeny a mezi jejich vysíláním musí uplynout nejméně 15 minut. Časový rozsah reklamy a teleshoppingu v rozhlasovém vysílání Čas vyhrazený reklamě a teleshoppingu provozovatele rozhlasového vysílání ze zákona nesmí přesáhnout na celoplošném vysílacím okruhu 3 minuty denního vysílacího času a 5 minut denního vysílacího času na místním okruhu. nesmí nevyužitý čas převádět na jiný svůj program Čas vyhrazený reklamě a teleshoppingu v rozhlasovém vysílání provozovatelů s licencí nesmí přesáhnout 25 % denního vysílacího času.

57 57 Rozhlas a televize Reklama a teleshopping na alkoholické nápoje nesmějí a) být zaměřeny speciálně na mladistvé nebo zobrazovat mladistvé konzumující alkoholické nápoje, b) spojovat spotřebu alkoholických nápojů se zvýšenými tělesnými výkony nebo řízením vozidla, c) vytvářet dojem, že spotřeba alkoholických nápojů přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu, d) tvrdit, že alkoholické nápoje mají léčebné, stimulující nebo uklidňující účinky nebo že jsou prostředkem řešení osobních konfliktů, e) podporovat nestřídmou spotřebu alkoholických nápojů nebo ukazovat abstinenci nebo umírněnost v požívání alkoholických nápojů v nepříznivém světle, f) zdůrazňovat vysoký obsah alkoholu jako pozitivní kvalitu alkoholického nápoje.

58 58 Rozhlas a televize Povinnosti provozovatelů vysílání při vysílání sponzorovaných pořadů (1) Provozovatel vysílání je povinen označit každý pořad sponzorovaný zcela nebo zčásti zejména na jeho začátku nebo na jeho konci obchodní firmou, obrazovým symbolem (logem), ochrannou známkou nebo známkou služeb identifikující sponzora. (2) Sponzorovat nelze politicko-publicistické pořady a zpravodajské pořady s výjimkou samostatných servisních informací, zejména o počasí, dopravě, časomíry ve vysílání sportovních pořadů a informací o přesném času. (3) Pořady nemohou být sponzorovány osobami, jejichž hlavním předmětem činnosti je výroba nebo prodej tabáku nebo tabákových výrobků. (4) Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby obsah a čas zařazení sponzorovaného pořadu do vysílání nemohly být ovlivněny sponzorem. (5) Provozovatel vysílání je povinen zabezpečit, aby obsah sponzorovaných pořadů nepropagoval prodej, nákup či pronájem výrobků nebo služeb sponzora nebo třetí osoby, zejména tím, že by v těchto pořadech byly jejich výrobky či služby zvláště zmiňovány. (6) Součástí sponzorování televizních a rozhlasových pořadů právnickými nebo fyzickými osobami, jejichž činnost zahrnuje výrobu nebo distribuci léčivých přípravků a léčebných postupů, nesmí být propagace léčivých přípravků nebo léčebných postupů vázaných na lékařský předpis v tuzemsku.

59 59 Rozhlas a televize KABELOVÉ VYSÍLÁNÍ - na žádost obce zdarma jeden kanál pro místní informační systém sloužící výhradně potřebám obcí - v nejnižší cenové nabídce všechny programy provozovatelů vysílání ze zákona (analogové nebo digitální) – ti poskytnou vysílání bezplatně VEŘEJNÝ ZÁJEM Rada při zjišťování, zda je dán veřejný zájem - bere v úvahu zejména zastoupení pořadů ve veřejném zájmu a pořadů vlastní tvorby, multimodální zpřístupnění vysílaných pořadů zrakově a sluchově postiženým (zvukový popis, český znakový jazyk, titulkování, snadná navigace) a vhodnost programu provozovatele pro vysílání neodkladných oznámení.

60 60 Rozhlas a televize Zajištění plurality informací v celoplošném rozhlasovém a televizním vysílání 1 FO/PO nesmí být držitelem více než jedné licence k celoplošnému analogovému televiznímu/rozhlasovému vysílání (či majetkové podíly) u digitálního vysílání 2 licencí neplatí na kabelové vysílání a družice propojení možné u prodeje reklamních služeb apod. v místním a regionálním vysílání – u držitele více licencí přesáhnout pokrytí 70% celkového počtu obyvatel ČR

61 61 Další předpisy a regulační orgány Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi – poslední novelizace 384/2008 Sb. Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu – poslední novelizace 127/2005 Sb. Zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři Rada České televize Rada Českého rozhlasu Rada ČTK Rada pro reklamu – o.s. – etické kodexy, Arbitrážní komise k rozhodování v otázkách reklamní etiky

62 62 Internet obecný právní rámec dán zákonem č. 127/2005 Sb. (poslední novelizace - 384/2008 Sb.) o elektronických komunikacích Telekomunikační balíček předpisů EU uchovávání provozních a lokalizačních údajů Audiovizuální směrnice – internetové vysílání/internetová reklama získání oprávnění pro podnikání v oblasti elektronických komunikací - oznámení Českému telekomunikačnímu úřadu rada, předseda ČTÚ sídlo v Praze Ochrana údajů, služeb a sítí elektronických komunikací Důvěrnost komunikací Bezpečnost a integrita veřejných komunikačních sítí a služeb elektronických komunikací

63 63 o některých službách informační společnosti zákon č. 480/2004 Sb. poslední novelizace -160/2007 Sb. odpovědnost poskytovatele služeb (providera) za: A) obsah přenášených informací B) obsah automaticky dočasně meziukládaných informací C) ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem Ad A) odpovědný je pokud: a) přenos sám iniciuje, b) zvolí uživatele přenášené informace, nebo c) zvolí nebo změní obsah přenášené informace.

64 64 o některých službách informační společnosti Ad B) odpovědný je pokud: a) změní obsah informace, b) nevyhoví podmínkám přístupu k informaci, c) nedodržuje pravidla o aktualizaci informace, která jsou obecně uznávána a používána v příslušném odvětví, d) překročí povolené používání technologie obecně uznávané a používané v příslušném odvětví s cílem získat údaje o užívání informace, nebo e) ihned nepřijme opatření vedoucí k odstranění jím uložené informace nebo ke znemožnění přístupu k ní, jakmile zjistí, že informace byla na výchozím místě přenosu ze sítě odstraněna nebo k ní byl znemožněn přístup nebo soud nařídil stažení či znemožnění přístupu k této informaci.

65 65 o některých službách informační společnosti Ad C) odpovídá jen: a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací. odpovídá vždy, když vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na činnost uživatele

66 66 o některých službách informační společnosti Spam povoluje pouze obchodní sdělení s výslovným souhlasem adresáta. Taková elektronická pošta: a) musí být zřetelně a jasně označena jako obchodní sdělení, b) nesmí skrývat nebo utajovat totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje, nebo c) … nesmí být zaslána bez platné adresy, na které se může adresát přímo a účinně odhlásit.

67 67 o některých službách informační společnosti Obchodní sdělení vůči zákazníkům § 7 (3) … Pokud fyzická nebo právnická osoba získá od svého zákazníka podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby podle požadavků ochrany osobních údajů upravených zvláštním právním předpisem, může tato fyzická či právnická osoba využít tyto podrobnosti elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních obdobných výrobků nebo služeb za předpokladu, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet této fyzické nebo právnické osoby odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl. Za zasílání nevyžádaných obchodních sdělení, spamu, sankci ve výši až 10 000 000 Kč ukládanou Úřadem na ochranu osobních údajů.

68 68 o některých službách informační společnosti a) službou informační společnosti jakákoliv služba poskytovaná elektronickými prostředky na individuální žádost uživatele podanou elektronickými prostředky, poskytovaná zpravidla za úplatu; služba je poskytnuta elektronickými prostředky, pokud je odeslána prostřednictvím sítě elektronických komunikací a vyzvednuta uživatelem z elektronického zařízení pro ukládání dat, f) obchodním sdělením všechny formy sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby, která vykonává regulovanou činnost nebo je podnikatelem vykonávajícím činnost, která není regulovanou činností; za obchodní sdělení se považuje také reklama podle zvláštního právního předpisu. Za obchodní sdělení se nepovažují údaje umožňující přímý přístup k informacím o činnosti fyzické či právnické osoby nebo podniku, zejména doménové jméno nebo adresa elektronické pošty; za obchodní sdělení se dále nepovažují údaje týkající se zboží, služeb nebo image fyzické či právnické osoby nebo podniku, získané uživatelem nezávisle,

69 69 Reklama Zákon o regulaci reklamy 40/1995 Sb., poslední aktualizace 296/2008 Sb. vztahuje se na reklamu a sponzorování Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, … komunikačními médii - zejména periodický tisk, neperiodické publikace, rozhlasové a televizní vysílání, audiovizuální produkce, počítačové sítě, nosiče audiovizuálních děl, plakáty a letáky. zadavatel reklamy – FO/PO, která objednala u jiné FO/PO reklamu. zpracovatel reklamy - FO/PO, která pro sebe nebo pro jinou FO/PO zpracovala reklamu. šiřitel reklamy - FO/PO, která reklamu veřejně šíří.

70 70 Reklama Zakazuje se: a) reklama zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy, b) reklama založená na podprahovém vnímání. Takovou reklamou se pro účely tohoto zákona rozumí reklama, která by měla vliv na podvědomí fyzické osoby, aniž by ji tato osoba vědomě vnímala, c) reklama, která je nekalou obchodní praktikou …, d) reklama skrytá. Takovou reklamou se pro účely tohoto zákona rozumí reklama, u níž je obtížné rozlišit, že se jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena, e) šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje; na šíření reklamy elektronickými prostředky a jeho omezení se vztahuje zvláštní právní předpis, za reklamu, která obtěžuje, se považuje reklama směřující ke konkrétnímu adresátovi za podmínky, že adresát dal předem jasně a srozumitelně najevo, že si nepřeje, aby vůči němu byla nevyžádaná reklama šířena, f) reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení obec svým nařízením vydaným v přenesené působnosti stanoví: a) veřejně přístupná místa, na nichž je reklama zakázána, b) dobu, v níž je reklama zakázána, c) druhy komunikačních médií, kterými nesmí být reklama šířena, popřípadě též d) akce, na něž se zákaz šíření reklamy nevztahuje.

71 71 Reklama Srovnávací reklama je přípustná za podmínek stanovených právním předpisem. Reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu. Reklama nesmí napadat politické přesvědčení. Reklama nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí. Reklama šířená společně s jiným sdělením musí být zřetelně rozlišitelná a vhodným způsobem oddělena od ostatního sdělení.

72 72 Reklama Speciální úprava pro reklamu (§3-6a): např. Reklama na alkoholické nápoje nesmí: a) nabádat k nestřídmému užívání alkoholických nápojů anebo záporně či ironicky hodnotit abstinenci nebo zdrženlivost, b) být zaměřena na osoby mladší 18 let, zejména nesmí tyto osoby ani osoby, které jako mladší 18 let vyhlížejí, zobrazovat při spotřebě alkoholických nápojů nebo nesmí využívat prvky, prostředky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují, c) spojovat spotřebu alkoholu se zvýšenými výkony nebo být užita v souvislosti s řízením vozidla, d) vytvářet dojem, že spotřeba alkoholu přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu, e) tvrdit, že alkohol v nápoji má léčebné vlastnosti nebo povzbuzující nebo uklidňující účinek anebo že je prostředkem řešení osobních problémů, f) zdůrazňovat obsah alkoholu jako kladnou vlastnost nápoje.

73 73 Reklama Speciální úprava pro reklamu (§3-6a): Tabákové výrobky Humánní léčivé přípravky, tj. léky Zaměřená na širokou veřejnost Zaměřená na odborníky Reklama podporující darování lidských tkání a buněk Potraviny a kojenecká výživa Přípravky na ochranu rostlin Veterinární léčivé přípravky Střelné zbraně a střelivo Pohřební služby

74 74 Reklama Reklama nesmí, pokud jde o osoby mladší 18 let: a) podporovat chování ohrožující jejich zdraví, psychický nebo morální vývoj, b) doporučovat ke koupi výrobky nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti, c) nabádat, aby přemlouvaly své rodiče nebo zákonné zástupce nebo jiné osoby ke koupi výrobků nebo služeb, d) využívat jejich zvláštní důvěry vůči jejich rodičům nebo zákonným zástupcům nebo jiným osobám, e) nevhodným způsobem je ukazovat v nebezpečných situacích.

75 75 Reklama Odpovědnost za reklamu (1) Zpracovatel odpovídá za obsah reklamy v plném rozsahu, byla-li zpracována pro jeho vlastní potřebu. Pokud byla reklama zpracována pro potřeby jiné PO/FO, odpovídají za její soulad se zákonem zpracovatel a zadavatel společně a nerozdílně, není-li dále stanoveno jinak. (2) Šiřitel odpovídá za způsob šíření reklamy podle tohoto zákona. Šiřitel je povinen oznámit osobě, která prokáže oprávněný zájem, kdo je zadavatelem a zpracovatelem reklamy. (3) Zadavatel se zprostí odpovědnosti za obsah šířené reklamy, který je v rozporu se zákonem, prokáže-li, že zpracovatel nedodržel při jejím zpracování jeho pokyny, a v důsledku toho je obsah této reklamy v rozporu se zákonem. Zpracovatel se nemůže zprostit odpovědnosti za obsah šířené reklamy poukazem na její zadání zadavatelem, ledaže by se jednalo o údaje, jejichž pravdivost není schopen posoudit ani s vynaložením veškerého úsilí. (4) Příjemce sponzorského příspěvku odpovídá za jeho využití v souladu s tímto zákonem.

76 76 Reklama Dozor nad dodržováním zákona a) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pro reklamu šířenou v rozhlasovém a televizním vysílání a pro sponzorování v rozhlasovém a televizním vysílání (i pro specifické oblasti reklamy), b) Státní ústav pro kontrolu léčiv pro reklamu na humánní léčivé přípravky, na lidské tkáně a buňky a sponzorování v této oblasti, c) Ministerstvo zdravotnictví pro reklamu na zdravotní péči a sponzorování v této oblasti, d) Státní rostlinolékařská správa pro reklamu na přípravky na ochranu rostlin, e) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv pro reklamu na veterinární léčivé přípravky, f) Úřad pro ochranu osobních údajů pro (SPAM) nevyžádanou reklamu šířenou elektronickými prostředky podle zvláštního právního předpisu, g) krajské živnostenské úřady v ostatních případech. platí zákon o státní kontrole (při kontrolní činnosti mohou zaměstnanci dozorových orgánů pořizovat též zvukové a obrazové záznamy).

77 77 Reklama zadavatel reklamy je povinen uchovávat ukázku (kopii) každé reklamy nejméně po dobu 5 let ode dne, kdy byla reklama naposledy šířena (či do pravomocného rozhodnutí ve správním řízení). Na písemné vyžádání je povinen bezplatně zapůjčit na dobu nezbytně nutnou kopii reklamy orgánům dozoru. zpracovatel, zadavatel a šiřitel je povinen poskytnout informace orgánům dozoru o ostatních subjektech totéž platí i na zpracovatele, zadavatele a šiřitele teleshoppingu

78 78 Reklama Při posuzování, zda se jedná o nepovolenou srovnávací reklamu nebo o reklamu, která je nekalou obchodní praktikou, je orgán dozoru oprávněn požadovat na zadavateli reklamy předložení důkazů o správnosti skutkových tvrzení v reklamě, je-li takový požadavek přiměřený s ohledem na okolnosti případu nebo na oprávněné zájmy zadavatele reklamy nebo jiné osoby. může považovat tvrzení v reklamě za nesprávná - nebyly poskytnuty ve stanovené lhůtě nebo v nezbytně nutném rozsahu

79 79 Reklama Zvláštní opatření Orgán dozoru může nařídit odstranění nebo ukončení reklamy, která je v rozporu se zákonem, a určit k tomu přiměřenou lhůtu. … (pozastavit zahájení šíření nepovolené srovnávací reklamy nebo reklamy, která je nekalou obchodní praktikou - se nevyžaduje vznik skutečné ztráty či jiné újmy, ani zavinění zadavatele reklamy; to však nezavádí systém předběžné kontroly) vhodným způsobem zveřejní, jestliže by v důsledku dalšího šíření reklamy mohl být ohrožen život nebo zdraví osob. zveřejnění opravného prohlášení

80 80 Reklama Pořádková pokuta do 50 000 Kč za neposkytnutí potřebné součinnosti, i opakovaně, max. do 200 000 Kč. Přestupky od 5 000 Kč do 5 000 000 Kč. Správní delikty od 5 000 Kč do 5 000 000 Kč.


Stáhnout ppt "1 Přednáška 3, 2008 Autorské a mediální právo Mgr. Jiří Jirsa, M.A. Vysoká škola finanční a správní."

Podobné prezentace


Reklamy Google