Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Redoxní rovnováha založena na přenosu elektronů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Redoxní rovnováha založena na přenosu elektronů"— Transkript prezentace:

1 Redoxní rovnováha založena na přenosu elektronů
oxidace – odevzdávání e- Zn → Zn2+ + 2e- redukce – přijímání e- Cu2+ + 2e- → Cu oxidačně-redukční reakce Zn + Cu2+ ↔ Zn2+ + Cu elektrodový potenciál

2 Standardní potenciály elektrod
Elektroda Red/Ox n E0, [V] K / K+ 1 -2,92 Na / Na+ -2,71 Zn / Zn2+ 2 -0,76 Pb / Pb2+ -0,13 H / H+ 0,00 Cu / Cu2+ 0,34 Ag / Ag+ 0,81 Cl2 / Cl- 1,36 Mn2+ / MnO4- 5 1,52 F2 / F- 2,85 síla oxidované formy – oxidačních účinků síla redukované formy – redukčních účinků

3 Elektrochemické metody
elektrochemický článek elektroda elektrodový potenciál Nernstova rovnice pro elektrodový potenciál E=E0+RT/nF·ln c(ox) E=E0+0,059/n·log c(ox) Petersova rovnice E=E0+0,059/n·log c(ox)/c(red)

4 Elektrochemický článek – standardní elektrodový potenciál

5 Typy elektrod Elektrody I.druhu Elektrody II.druhu
kovové – Ag elda pro Ag+, Cu elda pro Cu2+ plynové – vodíková, chlorová elda Elektrody II.druhu kov pokrytý vrstvou nerozpustné soli od kationtu kovu argentchloridová (Ag/AgCl), kalomelová (Hg/Hg2Cl2) referentní Oxidačně redukční (redoxní) elektrody inertní kov Pt, Au nebo C měří aktivitu oxidované i redukované formy Petersova rovnice E=E0+0,059/n·log c(ox)/c(red)

6 Vybrané typy elektrod Pt (Au) elektroda vodíková elektroda
argentchloridová elektroda H2 (1atm) solný můstek Ag AgCl platinová čerň pevný KCl roztok kyseliny c=1M solný můstek Pt (Au) drátek

7 Provedení potenciometrického měření
voltmetr referentní elektroda indikační elektroda míchadlo magnetická míchačka

8 Praktické měření pH pH= -log c(H3O+) skleněná elektroda
membránový potenciál E=0,059 log c(H3O+)ext/c(H3O+)int E= konst - pH kalibrace 2 popřípadě 3 pufry Jaký je membránový potenciál buňky? Membránový potenciál buňky je určován koncentrací K+ iontů vně a uvnitř buňky. V mezibuněčném prostoru je 0,01M a v cytoplasmě 0,4M. vnější referentní elektroda vnitřní referentní elektroda skleněná membrána

9 Separační metody Chromatografie
objev – ruský botanik M.Cvět – 90.léta 19.stol. skleněná kolona naplněná CaCO3 – izolace fotosyntetických barviv znovuobjevení – Martin a Synge 1941 – teoretické základy chromatografie (1952 Nobelova cena) rozdělení dle skupenství mobilní fáze kapalinová plynová rozdělení dle umístění stacionární fáze kolonová plošná – tenkovrstvá rozdělení dle mechanismu separace

10 Princip kapalinové chromatografie
mobilní fáze chromatogram s píky stacionární fáze složky směsi odezva detektoru

11 Základní pojmy mobilní fáze stacionární fáze
chromatografická vlna – pík retenční čas – kvalitativní ukazatel – porovnání se standardy výška a plocha píku – kvantitativní ukazatel – kalibrační přímka odezva detektoru, mAU šířka píku, min výška píku, mAU plocha píku, mAU.min čas, min

12 Fyzikálně-chemické mechanismy separace
sítový efekt – gelová chromatografie adsorpce rozpouštění iontová výměna specifická interakce- afinitní chromatografie

13 Blokové schéma HPLC kolona zásobník dávkovací mobilní fáze ventil
detektor vysokotlaké čerpadlo

14 Planární chromatografie
tenkovrstvá – adsorpce papírová – rozpouštění rychlá identifikace čistoty látek retardační faktor R R= b/a Vypočti hodnoty R pro azobenzen a dimethylžluť na tenké vrstvě silufolu. Po vyvinutí vrstvy byly naměřeny tyto vzdálenosti: 7,5cm pro azobenzen, 4,2 cm pro dimethylžluť. Rozpouštědlo (toluen) vystoupal 10 cm.

15 Schéma plynového chromatografu
dávkovač zdroj nosného plynu detektor řídící a vyhodnocovací zařízení kapilární kolona termostatovaný prostor

16 Spektrofotometrické metody
Charakteristiky elektromagnetického vlnění rychlost c, vakuum c= 3·108m/s, prostředí v=c/n frekvence f vlnová délka λ=c/f energie fotonu E= h·f (h=6,6·10-34 J·s) korpuskulárně-vlnový dualismus λ=h/m·v

17 Výměna energie mezi hmotu a zářením
ΔE = Ekon- Epoč= h·f absorpce látka energii přijímá přechod do excitovaného stavu ( s) transmitance T, T=Φ/Φ0 absorbance A, A= log Φ0/Φ = -log T Lambertův – Beerův zákon A = ε·L·c emise látka převedena do excitovaného stavu dodáním energie – např.zahřátím po krátké době spontánní emise fluorescence zakázaný přechod λ emitovaného záření je delší než λ absorbovaného absorpce elektronové hladiny emise elektronové hladiny

18 Schéma spektrofotometru
kyveta se vzorkem zpracování signálu fotodioda zdroj záření monochromátor

19 Výpočty ve fotometrii – Lambertův Beerův zákon
transmitance (propustnost) T, T=Φ/Φ0 absorbance A, A= log Φ0/Φ = -log T Lambertův – Beerův zákon - A = ε·L·c srovnávací metoda – Avzorku/Astandardu=cvzorku/cstandardu Hodnota transmitance standardního roztoku glukózy (1g/L) byla 0,49. Transmitance roztoku séra je 0,55. Jaká je koncentrace glukózy v séru v mg/L a v mM? (Mr 180). Standard pro stanovení proteinů má T=0,33 a vzorek séra T=0,44. Jaký je poměr koncentrace proteinů v séru a standardním roztoku.

20 Molární absorpční koeficient ATP je 19,9·103L mol-1 cm-1 při vlnové délce 260nm. Jakou hodnotu A a T lze očekávat při fotometrickém měření 1·10-5 M roztoku ATP v 1cm kyvetě? Roztok lidského sérového albuminu o koncentraci 1,0mg/ml, který propouští v 1cm kyvetě 70% dopadajícího světla o vlnové délce 280nm, byl použit jako standard pro stanovení koncentrace neznámých bílkovin v roztoku. Vzorek neznámého roztoku bílkovin propouští v téže kyvetě při 280nm 50% světla. Jaká je koncentrace bílkovin ve studovaném vzorku? (1,94mg/ml)

21 Elektromagnetická záření využívaná v analytické chemii
λ druh záření spektrální metoda interakce m radiové vlny NMR s magneticky orientovanými jádry μm IČ spektrometrie s vibračními a rotačními stavy molekul nm VIS, UV UV, VIS spektrometrie s valenčními elektrony <1nm RTG RTG spektrometrie s vnitřními elektrony

22 Odměrná analýza, volumetrie
Princip – k roztoku analytu se přidává roztok činidla o známé koncentraci, které s analytem reaguje. Činidla se přidá takové množství, které je při reakci právě ekvivalentní množství analytu. Z objemu a koncentrace roztoku činidla se stanoví obsah analytu. Pro koncentrace analytu větší než 10-3M. analyt + odměrný roztok ↔ produkty ekvivalenční bod – analyt a činidlo ve stechiometrickém poměru subjektivní stanovení: vizuálně – indikátory objektivní: potenciometricky, fotometricky titrační křivka – grafické znázornění průběhu titrace logaritmické, lineární odměrný roztok (titrační činidlo) stálý roztok o přesně známé koncentraci faktor odměrného roztoku

23 Metody odměrné analýzy – druhy titrací
Neutralizační titrace H+ + OH- ↔ H2O acidimetrie – titrace odměrným roztokem kyseliny: HCl, H2SO4, HNO3 alkalimetrie – titrace odměrným roztokem báze: NaOH, KOH, Ba(OH)2 Srážecí titrace tvorba málo rozpustné soli: AgCl, BaSO4 Ag+ + Cl- ↔ AgCl (s) argentometrie - titrace AgNO3 – stanovení: Cl-, Br-,I-, CN- Komplexotvorné titrace tvorba málo disociovaného rozpustného komplexu chelatometrie – titrace kyselinou ethylendiamintetraoctovou EDTA tvoří komplexy s dvoj-, troj- a čtyřmocnými ionty kovů stanovení – Ca2+, Mg2+, Fe3+, Zn2+ Redoxní titrace založeny na přenosu elektronů oxidimetrie – titrace oxidačním činidlem: např. KMnO4 reduktometrie – titrace redukčním činidlem: např.TiCl3

24 Titrační křivka titrace kyseliny silnou bazí

25 Výpočty v odměrné analýze
Jaká je koncentrace HCl v žaludeční šťávě, když na titraci 10,0 mL vzorku bylo spotřebováno 6,5 mL 0,2M NaOH s faktorem 1,05? Jaká je koncentrace H2SO4 ve vzorku, když na titraci 10mL vzorku bylo spotřebováno 20,6 mL 0,1M NaOH? Vzorek o neznámé koncentraci NaCl byl titrován odměrným roztokem AgNO3 o koncentraci 0,05M. Jaká je koncentrace NaCl v neznámém vzorku, když na titraci 20,0 vzorku bylo spotřebováno 5,2ml titračního činidla? Koncentrace síranu železnatého ve vzorku byla stanovována manganometricky titrací 0,05M roztokem manganistanu draselného v kyselém prostředí. Jaká je koncentrace síranu železnatého ve vzorku, když na titraci 20,0ml vzorku bylo spotřebováno 12,2ml odměrného roztoku?


Stáhnout ppt "Redoxní rovnováha založena na přenosu elektronů"

Podobné prezentace


Reklamy Google