Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nadace Michal Veselý, 5.11.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nadace Michal Veselý, 5.11.2013."— Transkript prezentace:

1 Nadace Michal Veselý,

2 Historické souvislosti
Od nepaměti byly nadace chápány jako „osamostatněný majetek, věnovaný zakladatelem určenému účelu“ Nadační idea stará jako lidstvo samo. – lidská přirozenost = touha pomoci bližnímu či solidarita mezi lidmi, jsou tradičními obecně uznávanými hodnotami. Institut „praformy“ nadace znalo již klasické římské právo = společenství majetku nebo i sdružení osob, zaměřené k plnění většinou zbožného účelu. Ve středověku nadační sféra církevní doménou, ač některé nadace zakládaly i obce či soukromé osoby - k rozvoji svatostánků, ale i ke zlepšování sociálních podmínek. Renesance – nová občanská společnost, nové mecenáši R-U: fondy, ústavy (1841 královský dekret, kterým byl institucionalizován86 státní dohled nad nadacemi ) Moderní nadace: od první poloviny 20. století

3 Nadace je … Účelové sdružení majetku
Slouží veřejnému účelu, veřejnému blahu Nerozdělují zisk Jsou institucionálně nezávislé na veřejné moci, samosprávné NADACE GRANTUJÍCÍ X NADACE PROGRAMOVÉ

4 Institut zakladatele V nadaci přežívá a je navždy petrifikována vůle zakladatele (Wikipedia) Různé důvody zřízení : - hluboké přesvědčení jednotlivce nebo skupiny, že › je třeba něco změnit › je to možné › je to dlouhodobá a nadčasová záležitost › pro to může on (jedinec) nebo skupina něco udělat - zodpovědnost k finančním prostředkům a společnosti Síla a hloubka tohoto přesvědčení dává morální hodnotu nadaci a zavazuje její správce Vyjádřena ve zřizovací listině - Definice poslání (Vítězslav Vurst, Hlávkova nadace)

5 Nadace jako správce svěřeného majetku…
(Vítězslav Vurst, Hlávkova nadace)

6 Nadace v zámoří, Evropě a ČR
US – common law – nadace = trust = vztah mezi majetkem a správní radou Evropa – nadace = subjekt založený ne za účelem zisku, má vlastní zdroj příjmů = obvykle jmění/kapitál (ale ne výlučně) ? Institut evropské nadace, European Foundation Centre ČR – sdružení majetku pro dosahování obecně prospěšných cílů (nadace a nadační fond) - programové nadace = de facto OPS

7 Nadace v ČR Po roce 198 převzata R-U legislativa
Po roce 1948 nadace (s výjimkou Hlávkovy nadace) zrušeny Na počátku 90.let 20.století nastal boom › do roku 1997 v ČR přes 5000 › chabá legislativa › vznik kvalitních nadací x řada případů fiktivních nebo podvodných nadací Zákon o nadacích a nadačních fondech (227/1997 Sb.), znamenal ve vývoji nadací zásadní zlom › počet ke konci roku 1998 klesl na cca 150 › do roku 2007 cca 400 › NIF – příležitost i starost

8 Nadační investiční fond
zřízen v roce 1991 zákonem ČNR č. 171/1991 Sb. "pro účely podpory nadací určených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na návrh vlády". Vláda pro tento fond vyčlenila 1% akcií z druhé vlny kupónové privatizace. V roce 1997 připravila Rada vlády pro nadace návrh na rozdělení NIF nadacím, jehož základem byly dvě zásady: příspěvky z NIF dostanou nadace, které uspějí ve výběrovém řízení, a které se osvědčily poskytováním grantů v minulosti příspěvek z NIF je určen do nadačního jmění a nadace budou využívat na granty pouze každoroční výnosy.

9 Nadační investiční fond (NIF)
V roce 1998 rozhodla vláda o vypsání výběrového řízení na příspěvek z NIF. Výběrového řízení v NIF I. se mohly zúčastnit ty nadace, které splnily následující kritéria: Doložená nejméně dvouletá existence nadace. Doložené použití nejméně Kč každoročně na obecně prospěšnou činnost v období 1996–1997. Předložení výkazu příjmů a výdajů potvrzeného auditorskou zprávou, grantových pravidel, statutu nadace a výpisu z nadačního registru. Nadace působící celostátně a grantující se musí přihlásit do jedné z 6 oblastí, v níž chtějí výnosy z NIF rozdělovat: sociální a humanitární, zdravotní, kulturní, ochrana lidských práv, ochrana životního prostředí, vzdělávání. Nadace, které nemají celostátní působnost nebo negrantují, avšak rovněž plní důležité společenské potřeby, se mohou přihlásit do sedmé oblasti.

10 Nadační investiční fond (NIF)
Česká národní rada zřídila zákonem NIF (1991); vláda premiéra Pitharta (ministr Ježek) vyčlenila majetek pro NIF (1992); Poslanecká sněmovna Parlamentu přijala Zákon o nadacích a nadačních fondech (1997); vláda premiéra Klause (ministr Bratinka) připravila první návrh principů na rozdělení NIF (1997); vláda premiéra Tošovského (ministr Mlynář) vypsala výběrové řízení pro I. etapu (1998); vláda premiéra Zemana (ministr Bašta) realizovala výběrové řízení pro I. etapu ( ); Poslanecká sněmovna Parlamentu rozdělila nadacím 500 mil (1999) 38 nadacím; vláda premiéra Zemana (ministr Březina) vypsala výběrové řízení pro II. etapu na zbývající prostředky z NIF (2001); Poslanecká sněmovna Parlamentu rozdělila nadacím 849,3 mil a podíl na budoucím výnosu z prodeje zbývajících akcií v portfoliu NIF (2001), 64 nadacím. Celkem bylo nakonec v průběhu obou etap rozdělování příspěvků z NIF poskytnuty příspěvky v celkové výši 2 422 796 000 Kč. V roce 2006 obdržely nadace z NIF II Kč. (80 % celkové hodnoty NJM v roce 2006). Příjemcem daru z NIF v I. i II. etapě se stalo celkem 73 nadací, což je 22% všech registrovaných nadací k

11 NIF – Závazky nadací vůči státu
Nadace nesmí příspěvek spotřebovat. Zavazuje se vložit jej celý do nadačního jmění a každoroční výnos z příspěvku rozdělovat v oblasti, v níž uspěla ve výběrovém řízení. Z výnosů může použít až 20 % na správu nadace a nejméně 80 % musí rozdělit jako granty třetím osobám. Třetími osobami jsou zejména další subjekty neziskového sektoru, fyzické osoby však nejsou vyloučeny. Nadace se zavazuje, že své granty bude poskytovat na základě veřejně vyhlášených a otevřených soutěží. Nadace souhlasí s veřejnou kontrolou použití příspěvku z NIF a zavazuje se informovat ve výroční zprávě samostatně o výnosech, grantových pravidlech a udělených grantech z prostředků NIF. Nadace přijímá odpovědnost za bezpečné uložení příspěvku z NIF a za jeho zhodnocování. Souhlasí s tím, že může být vložen pouze do peněžních prostředků, veřejně obchodovatelných dluhopisů nebo do podílových listů otevřeného podílového fondu založeného pouze pro potřeby nadací a podle zákona 248/92 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech. Nadace souhlasí s tím, že plnění uvedených závazků může kontrolovat FNM ČR spolu s Radou vlády pro nestátní neziskové organizace a že při nedodržení stanovených podmínek mohou být proti nadaci uplatněny sankce včetně vrácení poskytnutého příspěvku.

12 Nadace jako investoři

13 Růst registrovaného nadačního jmění od roku 2003
Roky / Kč

14 VÝVOJ CELKOVÝCH VÝNOSŮ NADACÍ - PŘÍJEMCŮ NIF
Roky / mil. Kč

15 Struktura zdrojů financování (2011)

16 Struktura majetku (v roce 2011)

17 Nadace jako mecenáši

18 Struktura příjemců nadačních příspěvků (2011)

19 Podporované oblasti (2011)

20 problematika fungování nadací v ČR 1998 - 2013
Investování, finanční stabilita, finanční trhy Realizace vlastních programů Podnikání nadací Účetnictví neziskových organizací

21 Nadace dle současného zákona 227/97 o nadacích a nadačních fondech, novela 210/2002 Sb.
účelová sdružení majetku pro dosahování obecně prospěšných cílů ! Nadace používá k dosahování účelu, pro který byla zřízena, výnosů z nadačního jmění a ostatní majetek nadace x Nadační fond používá k dosahování účelu, pro který byl zřízen, všechen svůj majetek Nadační příspěvky

22 Nadace dle současného zákona
Zřizuje se písemnou smlouvou – nadační listina Celková hodnota nadačního jmění nesmí být nižší než Kč Statut Vzniká dnem zápisu do nadačního rejstříku Podává zřizovatel Přikládá se nadační listina, doklad o splacení peněžitého vkladu, u nadací doklad o zřízen zvláštního účtu, na něž bude vklad uložen Zaniká ke dni výmazu z rejstříku – předchází zrušení: Dosažením účelu zřízení, sloučením, rozhodnutím soudu, prohlášením konkursu

23 Nadace dle současného zákona - Orgány
Správní rada Dozorčí rada Kancelář: ředitel, zaměstnanci, dobrovolníci

24 Nadace dle současného zákona – použití majetku
Pouze za účelem a v souladu s podmínkami uvedenými v nadační listině, statutu Oddělená evidence nákladů a nadačních příspěvků Nesmí vlastním jménem podnikat (s výjimkou pronájmu nemovitostí, pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí) Nadační jmění je nezcizitelné, případně s ním lze disponovat, - včetně změny věcné skladby nadačního jmění - avšak pouze v souladu s cílem nadace a s péčí řádného hospodáře Detailní regulace investování: Peněžní prostředky na zvláštní účet, nebo „bezpečné cenné papíry“ Nadační jmění nesmí klesnout pod Kč

25 Nadace a nadační fondy dle nového OZ

26 Účel nadace a nadačního fondu
Zakladatel zakládá nadaci k trvalé službě společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu. Účel nadace může být veřejně prospěšný, spočívá-li v podpoře obecného blaha, i dobročinný, spočívá- li v podpoře určitého okruhu osob určených jednotlivě či jinak.

27 Založení a vznik nadace a nadačního fondu
K založení dochází vždy jednostranným právním jednáním – zakládací listinou (i když je zakladatelů více) V nadační zakládací listině je nutno nově uvést výši nadačního kapitálu a určit správce vkladů V nadační zakládací listině je možné povolit nebo vyloučit některé činnosti (např. podnikání, změnu právní formy atd.) Opouští se princip nezměnitelnosti nadační listiny  možnost změny by měla být určena nadační listinou Jednání mezi založením a vznikem je přisuzováno tomu, kdo jej učiní  nadace či nadační fond mohou po svém vzniku účinky těchto jednání převzít

28 Statut nadace a nadačního fondu
Zakladatel může vydat statut společně s nadační listinou (jinak správní rada) Povinné náležitosti jsou pouze způsob jednání nadace a podmínky pro poskytování nadačních příspěvků; měly by být ale také vypsány jednotlivé položky, které tvoří nadační jistinu Statut lze i nadále měnit, zakladatel má navíc právo v nadační listině určit, kdo tak může učinit (jinak správní rada)

29 Orgány nadace a nadačního fondu
Podstatná část právní úpravy orgánů nadace a nadačního fondu vychází z obecné úpravy právnických osob Správní rada Vykonává vše, co není svěřeno jiným orgánům nadace či nadačního fondu Má minimálně tři členy (počet členů nemusí být dělitelný třemi), funkční období je pětileté, nestanoví-li nadační listina jinak Členem může být i právnická osoba Dozorčí rada Má minimálně tři členy, které sama volí a odvolává Revizor Může jím být i právnická osoba Funkční období je pětileté, nestanoví-li nadační listina jinak; je-li revizorem právnická osoba, může být zvolena na dobu neurčitou Revizora volí a odvolává správní rada

30 Majetek nadace a nadačního fondu
Došlo k rozsáhlé změně terminologie Rozlišuje se předmět vkladu a vklad Výše vkladu se určuje dle znaleckého posudku, v některých případech lze ale také použít alternativní způsoby ocenění Nadační jistinu lze zastavit nebo jinak použít, aby byl udržen provoz obchodního závodu, který může nadace nově provozovat Nadační kapitál lze snížit nebo zvýšit dle podmínek stanovených v NOZ Odstranění detailních regulací investování majetku

31 Veřejně prospěšné a dobročinné nadace
Nadace mohou mít kromě veřejně prospěšného účelu také účel dobročinný, smíšený, nebo i jiný

32 Podnikání nadací a nadačních fondů
Možnosti přímého podnikání jsou značně rozšířeny, podnikání může být pouze vedlejší Činností Vlastním jménem nebo založit obchodní společnost Nadace a nadační fondy nesmí být neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti Podnikání může být vyloučeno v nadační listině (není-li vyloučeno, je možné)

33 Grantování Nadace nemusí grantovat - může to být "operating foundation“ typu současných OPS („Nadace účtuje odděleně o nadačních příspěvcích, o ostatních činnostech k naplnění účelu nadace a o nákladech na její správu.”)

34 PŘIDRUŽENÝ A SVĚŘENECKÝ FOND
Přidružený fond Nový institut nadačního práva = nesamostatná nadace (nemá právní subjektivitu) Nadace hospodaří s majetkem, který je jí smlouvou svěřen Svěřenecký fond Alternativa správy/nakládání s vlastním majetkem zakladatele Mohou ho spravovat pouze nadace se statusem veřejné prospěšnosti Majetek ve svěřeneckém fondu vlastní „sám sebe“ (původní vlastník už vlastnické právo nemá, vykonává ho svěřenecký správce, ten ale také není vlastníkem) Správci (nadaci) náleží plná správa majetku, tento majetek drží a spravuje ve prospěch osob oprávněných Každý svěřenecký fond má statut a nese vlastní označení Svěřenecký fond vzniká, když správce přijme pověření ke správě, příp. smrtí zůstavitele

35 Zrušení a zánik nadace a nadačního fondu
Zrušení s likvidací – bez právního nástupce Není příliš žádoucí Dosažením účelu, uplynutím sjednané doby či soudem v zákonem stanovených případech Nadační fond navíc pokud nebude trvale plnit svůj účel Zákaz zpeněžení majetkové podstaty nad rámec dluhů nadace či nadačního fondu Naložení s likvidačním zůstatkem dle nadační listiny (jinak se nabídne nadaci či nadačnímu fondu s obdobným účelem nebo nově obci, kraji či státu) Zrušení bez likvidace – s právním nástupcem Fúze sloučením nebo změna právní formy Vnitrostátní fúze může být vyloučena nadační listinou, sloučení dvou nebo více nadací nebo sloučení nadace s nadačním fondem, rozhodují o ní správní rady slučovaných subjektů Změna právní formy musí být výslovně připuštěna v nadační listině, je možná z nadačního fondu na nadaci i z nadace na nadační fond, rozhoduje o ní správní rada


Stáhnout ppt "Nadace Michal Veselý, 5.11.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google