Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak správně vést evidenci pracovní doby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak správně vést evidenci pracovní doby"— Transkript prezentace:

1 Jak správně vést evidenci pracovní doby
JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

2 Přehled základních pojmů
Pracovní doba: doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat práci a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce. Směna: část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě stanoveného rozvrhu odpracovat . © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 2 2

3 Přehled základních pojmů
Práce přesčas: práce konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn nad stanovenou týdenní pracovní dobu, na příkaz zaměstnavatele, nebo se souhlasem zaměstnavatele. Práce přesčas nesmí figurovat v rozvrhu směn (neexistuje „přesčasová směna“). Souhlas s výkonem práce přesčas může být dán předem nebo i zpětně. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 3 3

4 Přehled základních pojmů
Noční prací je práce konaná v noční době. Noční doba je mezi 22. a 6. hodinou. Zaměstnancem pracujícím v noci je zaměstnanec, který: odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, v průměru alespoň jednou týdně. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 4 4

5 Přehled základních pojmů
Pracovní pohotovostí je doba: v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce, nachází se na jiném místě, odlišném od pracovišť zaměstnavatele. Pokud nedojde k výkonu práce, doba pohotovosti není pracovní dobou. Práce v době pohotovosti je prací nad stanovenou týdenní pracovní dobu a jde o práci přesčas. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 5 5

6 Obsah evidence pracovní doby
U jednotlivých zaměstnanců musí být vedena evidence odpracované: směny, práce přesčas, noční práce, doby v době pracovní pohotovosti. Dále musí být evidována doba pohotovosti, i když nedošlo k potřebě výkonu práce. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 6 6

7 Obsah evidence pracovní doby
Ze zákoníku práce výslovně nevyplývá, že by evidence pracovní doby musela obsahovat dobu přestávek v práci. Přestávky proto evidovány být nemusí. Pro případ kontroly by měl být zaměstnavatel připraven prokázat, že přestávky v práci jsou čerpány, například prostřednictvím: úpravy ve vnitřním předpisu, výpovědí zaměstnanců. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 7 7

8 Evidence u dohod Pracovněprávní vztahy založené dohodami se řídí úpravou platnou pro pracovní poměr, není-li výslovně stanoveno jinak. Mezi oblasti, které se dohod netýkají, řadí zákon i pracovní dobu a dobu odpočinku. Úprava evidence pracovní doby je součástí právní úpravy pracovní doby. U dohod tedy evidence pracovní doby nemusí být vedena. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 8 8

9 Způsob vedení evidence
Zákoník práce nepředepisuje způsob, jakým má být evidence pracovní doby vedena. Může být vedena elektronicky nebo tzv. ručně. Musí být vedena: s vyznačením začátku a konce jednotlivých evidovaných úseků, pro jednotlivé dny, pro jednotlivé zaměstnance. Nestačí jen uvedení rozsahu odpracované pracovní doby. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 9 9

10 Evidence pracovní doby vs. evidence docházky
Nejčastější chyba při evidenci pracovní doby: zaměstnavatel místo pracovní doby eviduje docházku na pracoviště. Možné důsledky: nedodržování pracovní doby ze strany zaměstnanců, nejasnosti ohledně posuzování práce přesčas. Cokoli je prezentováno navenek jako součást odpracované pracovní doby, musí být také zaměstnanci zaplaceno. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 10 10

11 Evidence pracovní doby vs. evidence docházky
Zaměstnavatel může vyjít z evidence docházky a upravit ji tak, aby výsledkem byla evidence pracovní doby. Z evidence docházky je třeba odstranit doby jiné přítomnosti zaměstnance na pracovišti, které nejsou pracovní dobou. Nelze se plně spoléhat na automatizovaný systém, který nedokáže odlišit jinou přítomnost zaměstnance na pracovišti od práce přesčas. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 11 11

12 Práva a povinnosti zaměstnance
Zaměstnanci jsou povinni poskytovat zaměstnavateli při evidenci pracovní doby součinnost. Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnanci nahlédnout do evidence pracovní doby. Zaměstnanec má právo pořizovat si z evidence výpisy nebo stejnopisy na náklady zaměstnavatele. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 12 12

13 Kontrolní činnost inspekce
Obsah evidence pracovní doby mohou kontrolovat orgány inspekce práce. Inspekce nemá právo vyžadovat přeložení interních podkladových materiálů pro evidenci pracovní doby, ale pouze výslednou podobu evidence. Nevedení evidence pracovní doby je správní delikt. Za jeho spáchání může být uložena pokuta až do výše Kč. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 13 13

14 Děkujeme za pozornost. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.


Stáhnout ppt "Jak správně vést evidenci pracovní doby"

Podobné prezentace


Reklamy Google