Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVNÍ ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVNÍ ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY"— Transkript prezentace:

1 PRÁVNÍ ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. 2007

2 PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY:
- z.č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění z.č. 477/2001, 76/2002, 275/2002, 320/2002, 356/2003, 188/2004, 317/2004, 7/2005, 106/2005 (ÚZ), 444/2005, 186/2006, 222/2006, 314/2006 Sb. z.č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění -z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění - z.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění

3 PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY: vyhl.č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění č. 502/2004 Sb. vyhl.č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely dovozu, vývozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění č. 503/2004, 168/2007 Sb. vyhl.č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění č. 504/2004 Sb.

4 PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY: vyhl.č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění č. 41/2005, 294/2005, 353/2005 Sb. nař.vl.č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky vyhl.č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

5 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu z.č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů z.č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě z.č. 266/1994 Sb., o dráhách z. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, z.č. 44/1988 Sb., horní zákon z.č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon a další

6 PRAMENY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA
Úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států Basilej 1989 č. 100/1994 Sb. Protokol o odpovědnosti a náhradách škody pocházející z přeshraniční přepravy nebezpečných odpadů a jejich zneškodňování (Basilej 1999)

7 PRAMENY EVROPSKÉHO PRÁVA
Nařízení č.1013/2006 o přepravě odpadů Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES o odpadech, ve znění změn Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES o spalování odpadů Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů a další.

8 POJEM ODPADU A JEHO DRUHY
Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

9 POJEM ODPADU A JEHO DRUHY
                                                                                                                                                                                                                                          POJEM ODPADU A JEHO DRUHY nebezpečný odpad komunální odpad ostatní odpad                                                                Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů

10 POJEM ODPADU A JEHO DRUHY
Nebezpečný odpad - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

11 POJEM ODPADU A JEHO DRUHY
Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

12 SUBJEKTY ÚČASTNÍCÍ SE PROCESU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
původce odpadu zařízení ke sběru a výkupu odpadů zařízení k využívání odpadu zařízení k odstraňování odpadu dopravce Oprávněné osoby

13 NÁSTROJE PRÁVNÍ REGULACE
Katalog odpadů            Směrnice FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 Od r bylo k uzavřeno celkem 227 ekologických smluv. Z.č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby Z.č. 178/2005 Sb., o zrušení FNM – přechod majetku a působnosti při nakládání s ním na MF Restituční zákony – z.č. 229/1991 Sb., o půdě 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích Zvláštní režim pro nebezpečné odpady uvedeny na seznamu NO nebezpečné vlastnosti směsi odpadů Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu

14 NÁSTROJE PRÁVNÍ REGULACE
Zvláštní režim pro nakládání s komunálním odpadem Obec – původce komunálního odpadu Obecně závazné vyhlášky obcí o stanovení systému shromažďování, třídění a sběru komunálního odpadu (5) Po provedení opatření na základě rozhodnutí podle odstavce 3 může vlastník nebo nájemce pozemků požádat Státní fond životního prostředí České republiky 3) o poskytnutí příspěvku na zmírnění ekonomických důsledků vyplývajících z uložených opatření, jde-li o odstranění jím nezaviněných závad.

15 NÁSTROJE PRÁVNÍ REGULACE :
Povinnosti a) obecné b) pro jednotlivé fáze nakládání s odpady c) zvláštní pro určité komodity d) povinnost zpětného odběru některých výrobků Z.č. 44/1988 Sb., § 35 – stará důlní díla

16 Povinnosti pro jednotlivé fáze nakládání s odpady :
povinnosti původců odpadů povinnosti při sběru a výkupu odpadů povinnosti při využívání odpadů povinnosti při odstraňování odpadů povinnosti při přepravě odpadů Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. zrušil předchozí zákon č. 125/1997 Sb., který obsahoval ustanovení o odpovědnosti vlastníka pozemku pro případ nelegálního ukládání odpadů § 47 b odst. 1) přestupkového zákona – FO, která neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že narušuje vzhled obce, se dopouští přestupku (pokuta ,- Kč) § 58 zákon o obcích č.128/2000 Sb.: Obec může uložit pokutu až do výše Kč PO nebo FO podnikající, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce. Obec může uložit pokutu až do výše Kč osobě uvedené v odstavci 1, která znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené místo. Obec může uložit pokutu až do výše Kč osobě uvedené v odstavci 1, která porušila povinnost stanovenou právním předpisem obce. Při stanovení výše pokuty podle odstavců 1 až 4 obec přihlíží zejména k povaze, závažnosti, době trvání a následkům protiprávního jednání.

17 POVINNOSTI PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU
Zvláštní povinnosti pro Zákon o vodách, § 42: Opatření k nápravě (1) K odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií (dále jen "závadný stav") uloží vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí tomu, kdo porušil povinnost k ochraně povrchových nebo podzemních vod (dále jen "původce"), povinnost provést opatření k nápravě závadného stavu (dále jen "opatření k nápravě"), popřípadě též opatření k zajištění náhradního odběru vod, pokud to vyžaduje povaha věci. Náklady na provedení opatření k nápravě nese ten, jemuž bylo opatření k nápravě uloženo. Pokud ten, komu byla uložena opatření, je neplní a hrozí nebezpečí z prodlení, zabezpečí opatření k nápravě vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí na náklady původce. Za původce závadného stavu se považuje ten, kdo závadný stav způsobil. Pokud k havárii došlo v důsledku zásahu Hasičského záchranného sboru České republiky nebo jednotek požární ochrany, nepovažují se za původce havárie, jestliže k zásahu použili přiměřených prostředků. (2) Vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí uloží podle potřeby opatření k nápravě nabyvateli majetku získaného způsobem uvedeným ve zvláštním zákoně, 22) který není původcem závadného stavu, ale k jehož majetku takto získanému je závadný stav vázán. Takto postupuje vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí v případě, že nabyvatel tohoto majetku jej získal s vědomím ekologické zátěže a byla-li s ním o tom uzavřena zvláštní smlouva nebo byla-li mu poskytnuta sleva z kupní ceny z důvodu závadného stavu, jenž je předmětem opatření k nápravě. Tímto způsobem postupuje vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí i v případě, existuje-li dosud původce závadného stavu. (3) Povinnosti plynoucí z opatření k nápravě uloženého původci závadného stavu podle odstavce 1 nebo nabyvateli majetku podle odstavce 2 přecházejí na jejich právní nástupce. (4) Nelze-li opatření k nápravě uložit podle odstavců 1 až 3 a hrozí-li závažné ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod, zabezpečí nezbytná opatření k nápravě příslušný vodoprávní úřad z vlastního podnětu nebo z podnětu České inspekce životního prostředí. Může k tomuto účelu uložit provedení opatření k nápravě právnické osobě nebo fyzické osobě podnikající podle zvláštních právních předpisů, 23) která je k provedení opatření k nápravě odborně a technicky způsobilá. Účastníkem řízení o uložení opatření je jen tato osoba; odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. K tomuto účelu zřizuje kraj v rámci svého rozpočtu zvláštní účet ročně doplňovaný do výše Kč. Skládkování odpadů Spalování odpadů

18 POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S VYBRANÝMI VÝROBKY, ODPADY A ZAŘÍZENÍMÍ
- PCB a zařízení je obsahující - odpadní oleje - baterie a akumulátory - kaly z čistíren odpadních vod a další biologicky rozložitelné odpady - odpady z výroby oxidu titaničitého - odpady azbestu - autovraky - elektrická a elektronická zařízení. Restituce. Převody zatížených nemovitostí.

19 POVINNOST ZPĚTNÉHO ODBĚRU VÝROBKŮ
- oleje elektrické akumulátory - galvanické články a baterie - výbojky a zářivky - pneumatiky - elektrozařízení pocházející z domácností

20 NÁSTROJE PRÁVNÍ REGULACE
Souhlasy a vyjádření: Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů Souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů Souhlas k míšení nebezpečných odpadů Souhlas k čerpání prostředků finanční rezervy Směrnici je třeba zavést do vnitrostátní úpravy do nevztahuje se na škody způsobené před tímto datem Vztahuje se na škody a hrozbu škod tam, kde je možné najít příčinnou souvislost mezi škodami a činnostmi jednotlivých provozovatelů

21 NÁSTROJE PRÁVNÍ REGULACE
Technické požadavky Odpadový hospodář Plány odpadového hospodářství POH České republiky POH kraje POH původců odpadů

22 NÁSTROJE PRÁVNÍ REGULACE
Ekonomické nástroje a) poplatky za uložení odpadů na skládky b) finanční rezerva pro rekultivaci a asanaci skládek c) platby za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu d) finanční záruka a pojištění při dovozu, vývozu a tranzitu odpadů (čl.6 nařízení 1013/2006 o přepravě odpadů) e) poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků (§ 37e)

23 NÁSTROJE PRÁVNÍ REGULACE
Evidence, ohlašování a archivace

24 SANKČNÍ NÁSTROJE

25 Správně právní odpovědnost
Odpovědnost za jiné správní delikty: - pokuty - opatření k nápravě - zrušení uděleného souhlasu - zákaz provozu - pozastavení platnosti či odebrání osvědčení - zadržení zboží celními orgány Správně právní odpovědnost Odpovědnost za přestupky: - obecná (podle zákona o přestupcích - zvláštní (podle zákona o odpadech)

26 OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZA PŘESTUPKY
Přestupku proti veřejnému pořádku podle § 47 zákona o přestupcích se dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství. Neoprávněné založení skládky nebo odkládání odpadků nebo odpadů mimo vyhrazená místa. Neudržování čistoty a pořádku na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce (§ 47b).

27 ZVLÁŠTNÍ ODPOVĚDNOST ZA PŘESTUPKY
zbavení se autovraku nebo umístění vozidla vyřazeného z registru vozidel v rozporu se zákonem o odpadech, odložení elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo místa jejich zpětného odběru. převzetí odpadu do svého vlastnictví, provádění nedovolené přepravy odpadů soustřeďování odpadu nebo jiné nakládání s ním na místech nebo v objektech, které nejsou podle tohoto zákona zařízeními určenými k nakládání s odpady nebo pronajímání těchto míst či objektů za účelem soustřeďování nebo jiného nakládání s odpady jiné osobě.

28 TRESTNÍ ODPOVĚDNOST Kdo, byť i z nedbalosti, v rozporu s právními předpisy ukládá nebezpečné odpady nebo je odkládá, přepravuje nebo jinak s nimi nakládá, a tím poškodí nebo ohrozí životní prostředí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. Stejně bude potrestán, kdo, byť i z nedbalosti, poruší právní předpisy upravující nakládání s odpady tím, že přepraví odpad přes hranice státu bez oznámení nebo souhlasu příslušného správního úřadu, anebo v takovém oznámení nebo žádosti o souhlas nebo v připojených podkladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí.

29 OBČANSKO-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST
Obecná podle ustanovení občanského zákoníku

30 PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA ODPADŮ
Nařízení č. 1013/2006 o přepravě odpadů: přeprava odpadů mezi členskými státy Evropské unie vývoz odpadů ze Společenství dovoz odpadů do Společenství přeprava odpadů s původem mimo Společenství přes Společenství, které jsou určeny k odstranění nebo využití mimo Společenství (transit přes Společenství).

31 PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA ODPADŮ
Kriteria pro aplikaci pravidel: Účel využití odpadu odstranění odpadu a) červený seznam odpadů b) žlutý seznam odpadů c) zelený seznam odpadů. Zařazení

32 PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA ODPADŮ
Nástroje právní regulace: předchozí písemné oznámení s průvodním dokladem; potvrzení o přijetí oznámení smlouva mezi oznamovatelem a příjemcem finanční záruka nebo pojištění písemný souhlas/tichý souhlas námitky zpřístupnění oznámení veřejnosti povinnost zpětného převzetí

33 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zemědělství Česká inspekce životního prostředí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský celní úřady Policie České republiky, orgány ochrany veřejného zdraví, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a újezdní úřady.

34


Stáhnout ppt "PRÁVNÍ ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY"

Podobné prezentace


Reklamy Google