Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daniel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daniel."— Transkript prezentace:

1 Daniel

2 Aramejština v Bibli Ezdráš 4:8-6:18, 7:12-26 Daniel 2:4-7:28
Kapitoly: Ezdráš 4:8-6:18, 7:12-26 Daniel 2:4-7:28 Jeden verš: Jeremjáš 10:11 Jedno slovo: Genesis 31:47 Rozdíl mezi hebrejštinou a aramejštinou je asi jako rozdíl mezi češtinou a slovenštinou.

3 Autor a datum vzniku Daniel př. Kr.

4 Rozdělení knihy Daniel
(1-6) Osobní příběh (Danielův život) (7-10) Prorocký příběh (Danielova vidění)

5 Nová jména pro Daniele a jeho přátele
Chananjáš Míšael Azarjáš Beltšasar Šadrak Mešak Abed-nego

6 Dan 3:17-18 „Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme."

7 Dan 3:31-33 „Nechť se vám pokoj rozhojní. Znamení a zázraky, které na mně vykonal Bůh Nejvyšší, jevilo se mi za vhodné přednést. Jak veliká jsou jeho znamení, jak mocné jeho divy! Jeho království je království věčné, jeho vláda z pokolení na pokolení.“

8 Dan 6:23-25 „Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. Vždyť jsem byl před ním shledán čistý a ani proti tobě, králi, jsem se ničeho zlého nedopustil." Král tím byl velice potěšen a poručil, aby Daniela vytáhli z jámy. Daniel byl tedy z jámy vytažen a nebyla na něm shledána žádná úhona,

9 protože věřil ve svého Boha
protože věřil ve svého Boha. Král pak poručil, aby přivedli ty muže, kteří Daniela udali, a hodili je do lví jámy i s jejich syny a ženami. Ještě nedopadli na dno jámy, už se jich zmocnili lvi a rozdrtili jim všechny kosti.“

10 Dan 6:26b-28 "Rozhojněn buď váš pokoj! Vydávám rozkaz, aby se v celé mé královské říši všichni třásli před Danielovým Bohem a obávali se ho, neboť on je Bůh živý a zůstává navěky, jeho království nebude zničeno a jeho vladařská moc bude až do konce. Vysvobozuje a vytrhuje, činí znamení a divy na nebi i na zemi. On vysvobodil Daniela ze lvích spárů."

11 Králové, jimž Daniel sloužil
Jméno Říše Zapsáno v Nebukadnesar Babylón kap. 1-4 Belšasar Babylón kap. 5, 7, 8 Dareios Médsko-perská kap. 6, 9 Kýros Médsko-perská kap

12 70 týdnů v kap. 9 1) 7 týdnů = 49 let do znovuvybudování města
2) 62 týdnů = 434 let do Kristovy smrti 3) 1 týden = 7 leté období soužení

13 Dan 12:1-3 „V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize.

14 Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.

15 Cíl knihy Daniel psal aby: 1) Povzbudil Židy ve vyhnanství, aby spoléhali na Boží svrchovanost 2) Aby jim zjevil Boží prorocký plán pro Izrael a světové velmoci, které jim budou vládnout až do doby, kdy se vrátí Mesiáš, aby nastolil Boží království, které je svrchované a je nade všemi královstvími

16 Aplikační poselství: Když se věci ve světě zdají mimo kontrolu, pamatujme, že Bůh svrchovaně působí všechny věci v souladu se svým dokonalým plánem a přivede lidské dějiny do konce, svým způsobem a ve svém čase. Boží království opravdu bude na zemi, tak jako je na nebi.

17 Nejdůležitější učení kzapamatování:
-Bůh a jeho království jsou nade všemi lidskými králi a říšemi a nakonec je nahradí - Boží cesty a Boží moudrost jsou nad lidskými cestami a nad lidskou moudrostí - věřící by měli jako Daniel a jeho přátelé pevně stát ve svém přesvědčení, i když je na ně vyvíjený tlak - s Božími hodnotami bychom neměli dělat kompromisy kvůli okolnostem

18 Nejdůležitější učení kzapamatování:
- Boží moc je větší než lidský trest - Boží majestát je větší než lidská pýcha - Boží lid bude procházet zkouškami - Bůh umí ponížit pyšné - ústředním bodem celých lidských dějin je Mesiášův kříž - na konci dnů povstane vše k životu (vzkříšení) a ke svému údělu (požehnání/zatracení) - Boží slovo je jisté a jeho věrnost zaručená


Stáhnout ppt "Daniel."

Podobné prezentace


Reklamy Google