Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zahraniční obchod III. Dodací a platební podmínky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zahraniční obchod III. Dodací a platební podmínky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického."— Transkript prezentace:

1 Zahraniční obchod III. Dodací a platební podmínky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Klíčová slova dodací podmínky INCOTERMS platební podmínky absolutní a komparativní výhody

3 Probíhá za určitých dodacích podmínek a předem stanovených platebních podmínek.

4 Dodací podmínka vymezuje především: způsob, místo a okamžik předání zboží kupujícímu, způsob, místo a okamžik přechodu nákladů a rizik z prodávajícího na kupujícího, další povinnosti smluvních stran (např. zajištění dopravy, průvodních dokladů, kontroly, pojištění, celního odbavení).

5 Smluvní strany si mohou stanovit dodací podmínky v kupní smlouvě, ale v praxi mezinárodního obchodu je obvyklé, že využívají mezinárodních pravidel, která dodací podmínky jasně vymezují.

6 Nejužívanější jsou mezinárodní pravidla vydaná Mezinárodní obchodní komorou v Paříži – INCOTERMS (International Commercial Terms) a jejich nejnovější úprava je z roku 2011. INCOTERMS určují minimální povinnosti smluvních stran, pokud si to strany přejí, mohou si domluvit povinnosti širší.

7 Mezinárodní podmínky platné pro přepravu zboží. Upravují platby za dopravu, rizika a povinnosti mezi dopravcem, kupujícím a prodávajícím.

8 Dodací podmínky určují, do jakého okamžiku (místa) nese rizika a náklady na dodání zboží prodávající a kde tato rizika a náklady přecházejí na kupujícího. Neupravují okamžik přechodu vlastnictví, který je spíše spojen s platebními podmínkami nebo jiným smluvním ujednáním.

9 1.Co dodací podmínka vymezuje především. 2.Podle jakých pravidel se v praxi mezinárodního obchodu řídí smluvní vztahy. 3.Co je INCOTERMS.

10 Platební podmínky ZO Platební podmínky ZO Stanoví: Místo, dobu a způsob úhrady kupní ceny kupujícím. V některých případech stanoví i výši úroku nebo platební měnu.

11 Faktory ovlivňující volbu platební podmínky ZO 1. Druh zboží 2. Teritorium obchodu 3. Zvláštnosti užité obchodní metody 4. Charakter obchodního partnera 5. Finanční situace podniku

12 Faktory ovlivňující volbu platební podmínky ZO 1.Druh zboží Finanční náročnost koupě u některých druhů zboží vznikla zvyková pravidla například: u investičních celků zaplatit část kupní ceny akontací část při dodání a na část poskytnout úvěr.

13 Faktory ovlivňující volbu platební podmínky ZO 2. Teritorium obchodu Výrazně se projevují rozdíly mezi vyspělými státy a rozvojovými zeměmi. Jednotlivé země mají ve vztahu k platebním podmínkám svá specifika daná například: místními zvyklostmi právními předpisy

14 Faktory ovlivňující volbu platební podmínky ZO 3. Zvláštnosti užité obchodní metody Např. nákup zboží na aukci většinou vylučuje využití úvěru. 4. Charakter obchodního partnera Jeho ekonomické postavení na trhu, finanční síla, obchodní spolehlivost, zkušenosti s obchodováním s ním atd. 5. Finanční situace podniku Jeho finanční možnosti a cíle.

15

16 1. Placení předem 1. Placení předem Je výhodné pro dodavatele, odběratel financuje obchod. Placení celé kupní ceny předem se v mezinárodním obchodě používá poměrně zřídka, např. při hodnotově malých dodávkách nebo na vysoce rizikových trzích

17 2. Při dodání zboží V mezinárodním obchodě se užívá téměř u všech druhů zboží. Nejčastější jsou tzv. dokumentární formy placení. K placení dochází buď při předání dokumentů prodávajícím, nebo při jejich převzetí kupujícím. Dokumenty se předávají většinou prostřednictvím bank.

18 3. Placení po dodání zboží Je výhodné pro kupujícího. Zatěžuje vývozce, neboť musí úvěrovat obchod po sjednanou dobu a nést rizika, která jsou s poskytnutím úvěru spojena.

19 Formy placení Nejjednodušší, ale v mezinárodním obchodě málo užívanou formou je placení v hotovosti. Častější formou placení jsou tzv. hladké platby, při kterých banka provádí převod peněz do zahraničí na základě instrukcí příkazce. Pro mezinárodní obchod jsou vhodné dokumentární formy placení.

20 Jednotlivé platební podmínky Akontace Jedná se o částečné placení předem v kombinaci s dalšími platebními podmínkami. Dokumentární akreditiv Dokumentární inkaso Dodávky na otevřený účet nebo tzv. otevřený úvěr Úvěry

21 Akontace Akontace Je zaplacení části kupní ceny předem. Účelem je omezit riziko dodavatele plynoucí z případného odstoupení kupujícího od kontraktu. Užívá se často u velkých kontraktů s delší dodací a platební lhůtou.

22 Akontace Akontace Pravidelně je používána pro dodávky výrobků zhotovované podle požadavků odběratele, kde by odstoupení kupujícího od kontraktu vedlo k neprodejnosti výrobků.

23 Dokumentární akreditiv Vzniká uzavřením smlouvy o otevření dokumentárního akreditivu. Jedná se o závazek banky zaplatit vývozci (prodávajícímu), pokud splní sjednané (akreditivní) podmínky. Zpravidla předloží dohodnuté doklady.

24 Dokumentární inkaso Velice častá platební podmínka v zahraničním obchodě. Jedná se o smlouvu s bankou, kdy prodávající předkládá bance dokumenty, pověřuje ji, aby zajistila jejich předání kupujícímu proti zaplacení kupní ceny nebo proti akceptaci směnky.

25 Dodávky na otevřený účet Jedná se o krátkodobý obchodní úvěr, který nebývá dále zajišťován. Výhodou jsou velmi nízké náklady. Odběratelé platí v lhůtách podle splatnosti faktury nebo podle zvyklostí dané země, např. 30, 60, 90 dnů od data splatnosti faktury.

26 Dodávky na otevřený účet Tuto podmínku lze v mezinárodním obchodě použít jen mezi dlouhodobými obchodními partnery, kteří si vzájemně důvěřují.

27 Úvěry V mezinárodním obchodě se využívá: Dodavatelský (obchodní) úvěr u všech druhů zboží Krátkodobý úvěr u spotřebního zboží, surovin nebo potravin Střednědobý a dlouhodobý úvěr u větších dodávek strojů, zařízení a investičních celků.

28 Jedná se o odkoupení krátkodobých pohledávek faktoringovými společnostmi. Faktoringové společnosti často zřizují banky jako dceřiné společnosti.

29

30 Jedná se o odkup bezpečně zajištěných střednědobých nebo dlouhodobých pohledávek splatných v budoucnosti bankou nebo specializovanou finanční institucí (forfaiterem) bez postihu na původního věřitele (vývozce).

31

32 Otázky – platební podmínky v ZO 1.Charakterizuj obecně platební podmínky v ZO 2.Faktory ovlivňující volbu platební podmínky 3.Jakými způsoby lze uskutečnit placení 4.Formy placení 5.Jednotlivé platební podmínky vyjmenuj, 6.Charakterizuj akontaci

33 7. Charakterizuj dokumentární akreditiv 8. Charakterizuj dokumentární inkaso 9. Charakterizuj dodávky na otevřený úvěr 10. Jaké úvěry se uplatňují v mezinárodním obchodě 11. Co znamená faktoring 12. Co znamená forfaiting Otázky – platební podmínky v ZO

34 Absolutní výhoda Země bude vyrábět a prodávat takové zboží, které dokáže vytvořit za nižší náklady než jiné státy, tzn. že výrobci v dané zemi mají vyšší produktivitu práce než výrobci v ostatních zemích.

35 Komparativní výhoda Komparativní můžeme přeložit jako poměrná, srovnávací výhoda. Souvisí s omezeností zdrojů každé země.

36 Zásada komparativní výhody tvrdí, že každá země se specializuje na výrobu a vývoz těch statků, které může vyrábět s relativně nižšími náklady (kde je relativně efektivnější než jiné země).

37 Zásada komparativní výhody Naopak každá země bude dovážet ty statky, které vyrábí s relativně vyššími náklady (kde je relativně méně efektivní než jiné země).

38

39

40 Literatura SYNEK, Miroslav; KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. Praha : C. H. BECK, 2010. ISBN 80-7400-336-3. NOVOTNÝ, Zdeněk. Podniková ekonomika 2. Vydává a distribuci zajišťuje Obchodní akademie Břeclav, 2009. Odborné časopisy, měsíčníky: EKONOM Internet: http://cs.wikipedia.org/wiki/Forfaiting http://cs.wikipedia.org/wiki/Faktoring http://www.celnisprava.cz http://www.doprava.vpraxi.cz/incoterms.html http://cs.wikipedia.org/wiki/Komparativní_výhoda


Stáhnout ppt "Zahraniční obchod III. Dodací a platební podmínky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického."

Podobné prezentace


Reklamy Google