Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ADR a rozhodčí řízení Přednáška 7-8 VŠFS 2014. Určení práva pro rozhodování sporů Vnitrostátní spory Podle příslušné smlouvy Obchodní zvyklosti Mezinárodní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ADR a rozhodčí řízení Přednáška 7-8 VŠFS 2014. Určení práva pro rozhodování sporů Vnitrostátní spory Podle příslušné smlouvy Obchodní zvyklosti Mezinárodní."— Transkript prezentace:

1 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 7-8 VŠFS 2014

2 Určení práva pro rozhodování sporů Vnitrostátní spory Podle příslušné smlouvy Obchodní zvyklosti Mezinárodní spory Smlouva Mezinárodní obchodní zvyklosti a podmínky (zejm. INCOTERMS – dodací doložky) Mezinárodní smlouva (CISG, 1980) Cizí právo podle volby stran Imperativní (kogentní) normy cizího státu

3 Soudní přezkum rozhodčího nálezu Není odvolání („druhá instance“) Nemá odkladný účinek Kontrolní funkce Pouze důvody vyjmenované v ZoRŘ V zásadě neznamená přezkoumání věcné (proč rozhodli tak, jak rozhodli) Odpovídá mezinárodním standardům rozhodčího řízení

4 Podání návrhu na zrušení Důkazní břemeno pro existenci důvodů ke zrušení má navrhovatel (žalobce) Rozhodčí soud (ani rozhodci) nejsou účastníky řízení (možno jen jako svědky) Návrh – náležitosti Identifikace účastníků, rozhodčího nálezu (vydán kdy, kým, kdy pravomocný) Důvod pro zrušení důkazy

5 Důvody ke zrušení Zrušení z důvodu, že rozhodčí nález byl vydán ve věci, o níž nelze uzavřít platnou rozhodčí smlouvu rozhodčí smlouva je neplatná, byla zrušena nebo se na rozhodnutou věc nevztahuje Zrušení pro účast rozhodce, který nebyl povolán k rozhodování nebo neměl způsobilost být rozhodcem Zrušení z důvodu, že rozhodčí nález nebyl usnesen většinou rozhodců

6 Důvody ke zrušení straně v rozhodčím řízení nebyla poskytnuta možnost věc před rozhodci projednat Nejčastější důvod Porušení procesních principů rozhodčí nález ukládá plnění, které nebylo oprávněným žádáno, nebo které není podle tuzemského práva možné Možnost posuzována podle práva země, kde se bude vykonávat Výhrada veřejného pořádku Zrušení z důvodů pro obnovu řízení dle občanského soudního řádu ( existují důkazy, které nemohly být provedeny v původním řízení)

7 Lhůta pro návrh na zrušení rozhodčího nálezu tři měsíce od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá rozdílný běh u jednotlivých stran řízení běží samostatně pro každý rozhodčí nález ve věci

8 Odkladný účinek návrhu Není automaticky Pokud by výkonem rozhodčího nálezu hrozila závažná újma Navrhuje žadatel o zrušení rozhodčího nálezu Soud rozhoduje současně se zrušením RN

9 Důsledky zrušení rozhodčího nálezu O návrhu na zrušení rozhodčího nálezu rozhoduje soud rozsudkem Zrušení pro nedostatek arbitrability, neplatnost rozhodčí doložky Následně projedná soud, který zrušil Návrh nutno podat do třiceti dnů Ostatní důvody Platnost rozhodčí doložky zachována Nové projednání rozhodci (RS)

10 Uznání a výkon rozhodčího nálezu RN stanoví lhůtu pro splnění Pokud povinná strana nesplní, možno požádat o nařízení výkonu (exekuce) Není v dispoziční moci rozhodce či RS Výkon českého RN Možno podat návrh k soudu na zastavení nařízeného výkonu Výkon cizího RN Stejné právní účinky RN jako když vydán v ČR ČR vyžaduje zaručení vzájemnosti (reciprocity)

11 Uznání a výkon rozhodčího nálezu Cizí rozhodčí nález nelze českým soudem zrušit lze odepřít uznání p okud a)rozhodčí nález není podle práva státu, v němž byl vydán, pravomocný nebo vykonatelný (doložka právní moci), b)rozhodčí nález je stižen vadou dle zákona, pro kterou lze jinak rozhodčí nález zrušit c)rozhodčí nález odporuje tuzemskému veřejnému pořádku.

12 Newyorská úmluva o uznání a výkonu rozhodčích nálezů vázáno více než 130 smluvních států smluvní stát úmluvy je povinen uznat cizí rozhodčí nález (rozhodčí nález vydaný na území jiného smluvního státu) za závazný a povolit jeho výkon strana, která žádá o uznání a výkon, musí předložit exekučnímu orgánu spolu se žádostí: originál rozhodčího nálezu řádně potvrzený nebo jeho řádně ověřenou kopii, originál písemné rozhodčí smlouvy nebo její řádně ověřenou kopii

13 Důvody odepření výkonu Pokud se prokáže, že − strany rozhodčí smlouvy byly podle zákona, který se na ně vztahuje, nezpůsobilé k jednání nebo rozhodčí smlouva není platná podle práva země, kde byl rozhodčí nález vydán −strana, proti níž je rozhodčí nález uplatňován, nebyla řádně vyrozuměna o o rozhodčím řízení nebo nemohla uplatnit v řízení své požadavky −rozhodčí nález se týká sporu, pro který nebyla uzavřena rozhodčí smlouva nebo který není v mezích rozhodčí smlouvy, nebo že nález obsahuje rozhodnutí přesahující dosah rozhodčí smlouvy −složení rozhodčího soudu nebo průběh řízení nebylo v souladu s ujednáním stran nebo se zákony země, kde se rozhodčí řízení konalo −rozhodčí nález se dosud nestal pro strany závazným nebo byl zrušen −výkon nálezu byl odložen příslušným orgánem země, v níž byl vydán

14 Zvláštnosti řízení ve spotřebitelských sporech

15 Pojem spotřebitelského sporu Spotřebitel – „každý člověk, který mimo rámce své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná“ dle úpravy směrnice EU 93/12/EHS může být spotřebitelem výlučně fyzická osoba Spotřebitelské smlouvy - smlouvy, které se spotřebitelem uzavírá podnikatel

16 Spotřebitelské spory a ochrana spotřebitele jako slabší strany Spotřebitelský spor - spor, kdy na jedné straně vystupuje spotřebitel a na druhé straně podnikatel (dodavatel) v rámci své podnikatelské činnosti Ochrana spotřebitele Ochrana v právu hmotném Právo odstoupit od smlouvy, vrácení ceny Ochrana v procesních předpisech Práva v rámci průběhu rozhodčího řízení a po vydání RN

17 Novela ZoRŘ harmonizace českého práva v oblasti rozhodčího řízení ve spotřebitelských sporech s legislativou EU Směrnice ES 93/13 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách posílení postavení spotřebitele

18 Specifika rozhodčího řízení ve spotřebitelských sporech Písemnost a samostatnost rozhodčí doložky Informační povinnost a náležitosti rozhodčí doložky Požadavky na osobu rozhodce Poučení v rozhodčím nálezu a možnost soudního přezkumu RN Odklad vykonatelnosti rozhodčího nálezu


Stáhnout ppt "ADR a rozhodčí řízení Přednáška 7-8 VŠFS 2014. Určení práva pro rozhodování sporů Vnitrostátní spory Podle příslušné smlouvy Obchodní zvyklosti Mezinárodní."

Podobné prezentace


Reklamy Google