Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Část Tvorba školních vzdělávacích programů Pedagogická fakulta UK Praha, 15.2.2006 PaedDr. Jan Tupý (VÚP) Výroční odborná konference 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Část Tvorba školních vzdělávacích programů Pedagogická fakulta UK Praha, 15.2.2006 PaedDr. Jan Tupý (VÚP) Výroční odborná konference 2006."— Transkript prezentace:

1 Část Tvorba školních vzdělávacích programů Pedagogická fakulta UK Praha, 15.2.2006 PaedDr. Jan Tupý (VÚP) tupy@vuppraha.cz Výroční odborná konference 2006 „Rámcové vzdělávací programy“

2 Co nás bude zajímat Co nás vede k tvorbě ŠVP, proč jej vytváříme? Jak motivovat k tvorbě ŠVP? Komu a čemu má ŠVP sloužit? Co je součástí přípravné fáze tvorby ŠVP? Ředitel kontra koordinátor tvorby ŠVP? Tvorba ŠVP, co je podstatné a jaké jsou nejčastější problémy při tvorbě ŠVP? Na co se učitelé nejčastěji ptají?

3 Důvody spočívající ve škole Důvody společenské a ekonomické Škola na mnoho situací nepřipravuje Vzdělávání nemotivuje k dalšímu učení Většina se učí totéž Hodnocení za chybu Žák se podrobuje škole, nedostatečné zohlednění jedince Nedocenění učitelů, neprofesionalita Změny ve vzdělávání Vývoj technologií Nárůst informací Změny na trhu práce Propojenost a složitost světa Změna vztahů ve společnosti

4 Proč vytváříme ŠVP 1 Efektivní vzdělávání Žák se uplatní (na trhu práce v životě) Chce se zlepšovat dál (vzdělávat se učit se) Dokáže si poradit v různých situacích (rozhodnout se, volit z možností) Spolupracuje (využívá spolupráce)

5 Proč vytváříme ŠVP 2 Efektivita je spojena To co předkládáme, bychom měli uplatňovat sami S metodamiS klimatem Týmová spolupráce (tvorba ŠVP, průběžné diskuse o podobě vzdělávání a jeho kvalitě, vlastní hodnocení práce) Důvěra, tolerance, vzájemná pomoc, aktivita

6 Konstruktivní přístup vlastní učební osnovy zaměřené na výsledky vzdělávání požadováno splnění úkolu učení pochopením souvislostí předměty propojeny tématy hodiny spojeny tématy individuální nebo týmové úkoly slovní hodnocení zájem o věc nejvyšší ctností škola otevřená nejen okolí učitel pomocník a průvodce kdokoli může být zdrojem inf. Instruktivní přístup pevné detailní osnovy dané státem, postavené na učivu požadovány především znalosti učení memorováním (drilem) předměty odděleny hodiny odděleny všichni dělají totéž testování a známkování kázeň nejvyšší ctností škola uzavřená okolí učitel nejvyšší autoritou učitel zdrojem informací Inovace

7 Co se promítá do ŠVP Nelze naučit vše, ale lze k učení motivovat, učinit je potřebné a zajímavé v každém věku (koncept celoživotního učení). Neexistuje jediné a nejlepší pojetí vzdělávání, které by vyhovovalo všem, lze ale vymezit prostor, který by umožnil různé pojetí vzdělávání a uplatnění různých metod výuky (koncept dvojstupňového kurikula) Z centra nelze postihnout rozmanitost potřeb žáků a podmínek škol, ale lze přenést pravomoci a odpovědnosti na učitele (koncept posílení pedagogické autonomie) Je nesmyslené usilovat o stejné výsledky u všech žáků, ale je možné snažit se dosahovat předpokládaných výsledků na úrovni individuálního maxima každého žáka (koncept rozvoje individuality každého žáka). Pro kvalitu vzdělávání není rozhodující množství poznatků, které si žák osvojuje, ale jejich propojenost, smysluplnost, trvalost a využitelnost pro život (koncept vzdělávání pro život) Žák není formován jen vzděláváním, ale celou atmosférou školy (koncept proměny klimatu škol) Efektivitu vzdělávání nelze založit na posuzování chyb žáků, ale lze vytvářet nové mechanismy a nástroje monitorování výsledků vzdělávání (koncept monitorování výsledků vzdělávání)

8 Co s učiteli, kteří se nechtějí podílet na tvorbě ŠVP chce ne- chce umí neumí Hvězda Táhne, vydrží, chce ocenit Znak: Ptá se, ptají se ho jiní Snaživec Chce se zapojit Znak: Ptá se Kritik Dožít bez problémů Znak: Tají informace, zpochybňuje nové Zásluhář Přežít Znak: Nechce informace neúspěch úspěch konkurence

9 Přípravné práce tvorby ŠVP Motivovat ke změnám ve vzdělávání a k samotné tvorbě ŠVP Ustavit koordinátora Ujasnit si základní představu o tvorbě ŠVP Zmapovat situaci ve sboru Připravit harmonogram tvorby Provést SWOT analýzu Důkladně se seznámit s RVP ZV a jeho přílohou Ustavit funkční týmy (odpovědnosti, úkoly) Zajistit tvorbu organizačně a materiálně Zajistit vzdělávání, konzultace, setkávání, výměnu zkušeností

10 Motivace učitelů pro změny ve vzdělávání a tvorbu ŠVP Umožnit učitelům přijít na to, že změny jsou potřebné Upevnit vědomí, že mnohé učitelé znají, že se jen na některé věci musí podívat jinak (společně) Ujasnit si, že ŠVP vytvářejí učitelé především pro sebe, lepší spolupráci a efektivnější působení na žáky Úvodní jednání dobře připravit – realizovat je pokud možno v jiných podmínkách (mimo školu, s přizvanými hosty) Stanovit si základní pravidla práce Mít možnost klást dotazy, ujasnit si pojmy Být transparentní v práci a ve zveřejňování společných závěrů Věnovat dost času úvodnímu vysvětlování a ujasňování si společných přístupů

11 Ještě k motivaci Přiblížit situaci (výklad) Aktivity: proměny doby (ukázka)u povolání inzeráty ideální žák dopis na uvítanouu práce s cíli (aktivita) vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje (auto)

12 Harmonogram tvorby ŠVP Postavit reálně Stanovit si klíčové termíny, kontrolní dny Počítat s rezervou, možností či nutností úprav Počítat se závěrečnou korekcí Stanovit možnosti všech vyjádřit se k různým částem a krokům tvorby a stanovit pro to vhodné způsoby

13 SWOT analýza školy Co budeme posuzovat (vyvození) Různé zdroje informací Samotná analýza (silné a slabé stránky, příležitosti, hrozby) 7 kroků při SWOT analýze (Manuál)

14 SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozbyti by

15 SWOT analýza jako nástroj sebehodnocení Sebehodnocení ředitele (učitele) Daří se mi (silné stránky)Nedaří se mi (slabé stránky) Slabé stránkySilné stránky změna

16 Jiný způsob analýzy Bod zlomu Řazení výroků na ose souhlasím ( +) nesouhlasím ( -) + - bod zlomu

17 Poznávání RVP ZV RVP ZV základ pro tvorbu ŠVP Studovat poslední platnou verzi RVP ZV Způsoby zadávání studia RVP ZV Způsoby ověřování, že učitelé rámcovému programu rozumějí: - barevné samolepky (tužky) - čemu jsme rozuměli a čemu ne - listy čtyř barev - čtení s inzertem

18 Tvorba ŠVP Struktura ŠVP Co musíme dodržet z RVP ZV Úvodní diskuse o KK, průřezových tématech, vzdělávacím obsahu Hledání vlastní cesty a podoby ŠVP

19 Zkušenosti z tvorby ŠVP Méně je více, kvalitně je lépe Začít od společných úvah a částí Inspirovat se, ale neopisovat Konkrétnost x obecnost, podrobnost x stručnost Srozumitelnost - nebojme se poznámek, vysvětlivek i opakování Obrázek dělá hodně Jazyk a forma

20 Identifikační údaje název předkladatel: –název školy –adresa školy –jméno ředitele –kontakty zřizovatel: –název –adresa –kontakty platnost dokumentu od: –datum –podpis ředitele –razítko školy Další doporučené údaje: motivační název ŠVP, IČO, IZO, RED-IZO, jméno koordinátora tvorby ŠVP Chyby název neúplný, motivační bez oficiálního, motivační nemá souvislost strategiemi školy (obsahem, pojetím výuky) předkladatel, zřizovatel: údaje jsou neúplné, zkrácené, kontaktů raději více platnost dokumentu od: není uvedena P1, P212

21 Charakteristika školy úplnost a velikost školy vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické) charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost) dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce s rodiči a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a reg. institucemi aj.) Další doporučené údaje: umístění školy, charakteristika žáků Chyby chybí některé podstatné údaje, které charakterizují školu (její výchozí stav v době tvorby ŠVP) v charakteristice školy je množství dílčích, ne příliš důležitých údajů a podstatné se ztrácí charakteristika školy se příliš prolíná s vizemi školy s jejími budoucími převážně vzdělávacími cíli, které by měly být spíše součástí charakteristiky ŠVP P33

22 Charakteristika ŠVP zaměření školy výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných začlenění průřezových témat: výčet všech průřezových témat a jejich tematických okruhů; uvedení, v jakém ročníku, vyučovacím předmětu a jakou formou jsou tematické okruhy průřezových témat realizovány Chyby zaměření školy je nereálné, neodpovídá údajům v charakteristice školy škola se chce zaměřit na mnoho vzdělávacích aktivit a nemá na to podmínky materiální ani personální, jde spíše formální propagací školy škola nevymezí žádné zaměření v. a v. strategie nejsou uvedeny, zaměňují se s cíli vzdělávání uvedené v. a v. strategie nejsou reálné pro všechny učitele, jsou příliš konkrétní v ŠVP není výpověď o tom, co a jak chce škola realizovat ve vztahu k daným skupinám žáků se SVP celkový přehled začlenění průřezových témat a jednotlivých tematických okruhů není uveden nebo je velmi obecný (formální) P44

23 Učební plán tabulace učebního plánu: výrazné oddělení 1. a 2. stupně; výčet povinných vyučovacích předmětů s jejich časovými dotacemi pro jednotlivé ročníky; uvedení časových dotací pro volitelné předměty v jednotlivých ročnících; celkové počty hodin v jednotlivých ročnících a celkové počty hodin za 1. a 2. stupeň poznámky k učebnímu plánu: obsahové vymezení, organizační podmínky a jiná specifika realizace povinných a volitelných předmětů, pokud údaje nejsou zřejmé z tabulace učebního plánu (z jakého oboru/oborů, případně průřezových témat, byl vyučovací předmět vytvořen, pokud nemá identický vzdělávací obsah i název jako příslušný vzdělávací obor v RVP ZV; uplatnění jiné organizační formy, než je vyučovací hodina atd.) Chyby není výrazně oddělen UP pro 1. a 2. stupeň UP pracuje se vzdělávacími oblastmi a obory, ne s konkrétními vyučovacími předměty vyučovací předměty vzniklé ze vzdělávacích oborů dané vzdělávací oblasti nevyčerpaly minimální časovou dotaci určenou pro oblast v RVP ZV při integraci vzdělávacích obsahů se nepřesunuje spolu s obsahem časová dotace časová dotace přiřazená některému konkrétnímu vzdělávacímu obsahu je příliš krácena jsou překročeny maximální týdenní časové dotace pro jednotlivé ročníky dané zákonem nebo nenaplněny minimální časové dotace nejsou naplněna pravidla pro využití disponibilní časové dotace především pro Další cizí jazyk (6 hod) a pro volitelné aktivity v 7. až 9. ročníku (min. 1 hod) nejsou uvedeny poznámky k UP jsou uvedeny poznámky, které jsou evidentní z tabulace UP, a naopak není vysvětleno, co z tabulace není zřejmé

24 Učební osnovy název vyučovacího předmětu charakteristika vyučovacího předmětu: - obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu - výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni vyučovacího předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: - distribuce a rozpracování očekávaných výstupů z RVP ZV do ročníků, případně do delších časových úseků - výběr a rozpracování učiva z RVP ZV do ročníků, případně do delších časových úseků, ve vazbě na očekávané výstupy - průřezová témata – výběr tematických okruhů s konkretizací námětů a činností v ročnících Chyby výstupy na úrovni ŠVP nejsou uvozeny aktivními slovesy jako v RVP ZV (nabývají jiného charakteru) nejsou zřejmé vazby mezi výstupy a učivem nejsou začleněna průřezová témata ve shodě s celkovým přehledem v charakteristice ŠVP poznámky a odkazy v učebních osnovách jsou formální nebo omezující pro některého z učitelů P55

25 Hodnocení žáků a autoevaluace školy pravidla pro hodnocení žáků: –způsoby hodnocení – klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů –kritéria hodnocení autoevaluace školy: –oblasti autoevaluace –cíle a kritéria autoevaluace –nástroje autoevaluace –časové rozvržení evaluačních činností Chyby pravidla pro hodnocení nejsou v souladu s výchovnými a vzdělávacími strategiemi nejsou zachyceny všechny oblasti autoevaluace, vymezené vyhláškou chybí kritéria hodnocení a autoevaluace není uveden časový sled autoevaluačních činností, výchozí stav pro autoevaluaci neodpovídá skutečnému stavu zjištěnému při analýze školy

26 Děkuji za pozornost. Ať se Vám práce na ŠVP daří!


Stáhnout ppt "Část Tvorba školních vzdělávacích programů Pedagogická fakulta UK Praha, 15.2.2006 PaedDr. Jan Tupý (VÚP) Výroční odborná konference 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google