Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Granty Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Granty Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci."— Transkript prezentace:

1 Granty Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

2 Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2011-20152011-2015 Knihovny pro Evropu 2020 Koncepce vymezuje šest základních oblastí: · Digitalizace knihovních fondů, ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví · Přístup k informačním zdrojům a službám knihoven · Podpora vzdělávání a čtenářské gramotnosti · Rovný přístup ke službám knihoven · Kvalita, efektivita a marketing služeb knihoven · Rozvoj lidských zdrojů

3 VISK Cíle programu VISK Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT).(ICT).

4 VISK 2 - VzděláváníVzdělávání Cíle programu Školení knihovníků v dovednostech pro práci s ICT Různé formy rekvalifikační studia a celoživotního vzdělávání knihovníků Školení, instruktáže a prezentace služeb knihovny na bázi ICT pro vybrané skupiny občanů, např. pro seniory, ženy z domácnosti, národnostní a sociální menšiny, mládež apod. Volná kapacita vzdělávacího centra může být poskytnuta například pro školení pracovníků státní správy a samosprávy v dovednostech pro práci s ICT nebo pro rozšíření nabídky pracovních stanic napojených na Internet pro veřejnost. Vzdělávací centra lze rovněž využít pro kurzy v rámci Národního programu počítačové gramotnosti.

5 VISK 3 – ICEKNI informační centra veřejných knihovenICEKNI Cílem je postupně transformovat stávající veřejné knihovny orientované dosud převážně na využívání klasických tištěných dokumentů na knihovny a informační centra multimediálního charakteru, která budou plnit především na tyto funkce: Zpřístupnění informací ve smyslu zákona č. 106/99 o svobodném přístupu k informacím Poskytování informačních služeb pro oblast celoživotního vzdělávání občanů Poskytování informačních služeb podporujících právní vědomí občanů, oblast ekonomiky, obchodu a zaměstnanosti Poskytování regionálních informačních služeb občanům v oblasti cestovního ruchu Poskytování informačních služeb a informačních možností tělesně postiženým občanům

6 VISK 4 – Digitální knihovnaknihovna Základním cílem podprogramu VISK 4 je vybudování, provoz a zpřístupnění všestranně funkční digitální knihovny a archivu. Jen pro NKP, 2010

7 VISK 5 - RETROKONRETROKON Základním cílem podprogramu je zpřístupnění katalogů a tím fondů největších českých knihoven prostřednictvím internetu. Realizace podprogramu umožňuje široké otevření katalogů i fondů jednotlivých knihoven nejen pro místní, ale i pro vzdálené uživatele, online objednávání dokumentů i z fondů vzdálených knihoven a zkvalitnění meziknihovní výpůjční služby, vede ke zrovnoprávnění uživatelů bez ohledu na jejich sídlo a k rovnoprávnému přístupu k informacím bez ohledu na místo jejich fyzické uložení. Cílem podprogramu je vytvoření velkého množství kvalitních bibliografických záznamů, které budou k dispozici ostatním knihovnám. Retrospektivní konverze katalogů znamená převod katalogů z lístkové do digitální podoby.

8 VISK 6 – Memoriae MundiMemoriae Mundi Cíl programu Memoriae Mundi Series Bohemica je program digitálního zpřístupnění a ochrany kulturního dědictví obsaženého v dokumentech dochovaných na teritoriu České republiky. Od svého založení Národní knihovnou ČR ve spolupráci s firmou Albertina icome Praha s.r.o. v r. 1995 se hlásí k programu UNESCO Paměť světa, pro který bylo zpracováno několik pilotních projektů, mj. první CD-ROM celého programu a první publikovaný digitalizovaný rukopis.

9 VISK 7 - KrameriusKramerius Cílem národního programu Kramerius je záchrana a zpřístupnění bohemikálních dokumentů tištěných na kyselém papíru, jejichž existence je ohrožena rozpadem (křehnutím) papírového nosiče. Špatný fyzický stav především starších novin a časopisů v současné době výrazně omezuje využívání této součásti národního kulturního bohatství, u převážné části titulů znemožňuje meziknihovní výpůjční službu, znesnadňuje zhotovování kopií pro uživatele, zkracuje jejich životnost a zhoršuje možnosti uchování takto poškozených dokumentů pro budoucnost.

10 VISK 8/A – Informační zdrojeInformační zdroje Cíl programu V souladu se státní informační politikou a kulturní politikou vlády ČR je základním cílem podprogramu VISK 8 zejména: Zajistit dostupnost informačních zdrojů formou multilicencí Zajistit jednoduché a komplexní zpřístupnění a propagaci informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány.Zajistit jednoduché a komplexní zpřístupnění a propagaci informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány. Obsahově se podprogram VISK 8 větví do dvou vzájemně souvisejících linií: Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány

11 VISK 8/B - JIBJIB Cíl programu V souladu se státní informační politikou a kulturní politikou vlády ČR je základním cílem podprogramu VISK 8 zejména: Zajistit dostupnost informačních zdrojů formou multilicencí Zajistit jednoduché a komplexní zpřístupnění a propagaci informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány.Zajistit jednoduché a komplexní zpřístupnění a propagaci informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány. Obsahově se podprogram VISK 8 větví do dvou vzájemně souvisejících linií: Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány

12 VISK 9 – Souborný katalogSouborný katalog Charakteristika podprogramu Obsahově se podprogram VISK 9 člení na dvě části: Část I. Rozvoj CASLIN - Souborného katalogu ČRČást I. Rozvoj CASLIN - Souborného katalogu ČR Část II. Projekt "Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit"Část II. Projekt "Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit"

13 VISK 9 – Souborný katalog Rozvoj CASLIN - Souborného katalogu ČR CASLIN -Souborný katalog ČR je národní souborný katalog, jehož základním cílem je shromažďovat, zpracovávat a zpřístupňovat na Internetu informace o všech typech dokumentů v knihovnách České republiky a touto základní činností vytvořit předpoklady k realizaci kvalitních služeb pro veřejné knihovny v celostátním měřítku.

14 VISK 9 – Souborný katalog Projekt "Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit" Zpráva o realizaci projektu "Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit" v českých knihovnách za rok 2007Zpráva o realizaci projektu "Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit" v českých knihovnách za rok 2007 Stránky MK

15 Knihovna 21. stoletístoletí 1. Podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců realizace výstav, besed, soutěží nákup knihovního fondu pro národnostní menšiny 2. Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením nákup knihovních fondů pro nevidomé, slabozraké nákup technických zařízení (s výjimkou běžného hardware) umožňujících zpřístupnění knihovních fondů a elektronických informačních zdrojů v knihovnách nevidomým a slabozrakým a služeb sluchově postiženým 3. Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost projekty zaměřené na rozvoj čtenářství, celoživotního učení, přednášky, semináře, besedy, soutěže a výstavy, vydávání publikací, podpora komunitní činnosti knihoven a služeb pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením 4 Ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí restaurování historických a vzácných knihovních fondů, prevence plísní a ochrana před nepříznivými vlivy prostředí.. Již není v rámci K vypisován – bylo přesunuto do VISK 6 a VISK 7.prostředí.

16 Další možnosti - město granty města

17 Další možnosti - kraj granty kraj

18 Další možnosti neziskovky

19 Fórum dárcůdárců

20 Vzdělávání vzdělávání

21 Vzdělávání infogram

22 Vzdělávání úisk

23 Vzdělávání čvut

24 děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Granty Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci."

Podobné prezentace


Reklamy Google