Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

27. 02. 2015, Písek SPRÁVNÍ PRÁVO LS 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "27. 02. 2015, Písek SPRÁVNÍ PRÁVO LS 2015."— Transkript prezentace:

1 , Písek SPRÁVNÍ PRÁVO LS 2015

2 Správní právo Bankovní institut vysoká škola, a. s.
Vzdělávací středisko Písek Mgr. Ilona Kostadinovová Kontakt: Web:

3 Správní právo – termíny výuky v LS 2015
pátek  ,15h (celkem 6h) - úvod - pojem, podstata, prameny a zásady správního práva, správní soudnictví, role ombudsmana, evropské standardy a zásady dobré správy pátek  ,15h (celkem 5h) - správní trestání a vnitřní správa pátek  ,15h (celkem 5h) - pojem správní uvážení, zkouška Základní osnova výuky: Správní právo – pojem, předmět a prameny správního práva, stručná historie Správní právo – obecná a zvláštní část Správní právo – hmotné a procesní Základní prameny práva k samostudiu: ÚZ Správní řád, soudní řád správní. Přestupky. ÚZ Vnitřní správa – matriky, evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, státní občanství, ověřování, právo shromažďovací Správní řád, z. č. 500/2004 Sb., v platném znění. Soudní řád správní, z. č. 150/2002 Sb., v platném znění Přestupky a další správní delikty, zejména zákon č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích, v platném znění

4 Správní právo Správní právo je významná veřejnoprávní disciplína, která je profilujícím odvětvím českého práva. Souhrn právních norem upravujících organizaci, úkoly a činnost veřejné správy. Rozsáhlé právní odvětví zahrnuje velké množství právních předpisů v jednotlivých odvětvích státní správy a v oblasti územní samosprávy. Normy správního práva upravují široký okruh společenských vztahů, ve kterých hraje rozhodující roli organizace a činnost nejrůznějších správních orgánů. Jde o velice frekventované činnosti, které se dotýkají každodenního života občanů a jiných fyzických osob i rozmanitých právnických osob.

5 Správní právo Těžiště výuky první obecné části kurzu správního práva bude zaměřeno na teorii správního práva, postavení organizací veřejné správy, územní samosprávy a hmotněprávní úpravu činností veřejné správy. Dále bude pozornost zaměřena na teoretické otázky a právní úpravu správního řízení, správního trestání a kontrolních činností ve veřejné správě. Kontroly prováděné veřejnou správou, zejména správní dozor, kontroly veřejné správy prováděné jinými státními orgány (Parlament, Veřejný ochránce práv, Nejvyšší kontrolní úřad) a veřejností. V neposlední řadě bude pozornost věnována teoretickým otázkám a právní úpravě správního soudnictví, včetně příkladů významných soudních rozhodnutí ve věcech správních. Další vztahy mezi soudy a veřejnou správou, veřejné služby a postavení zaměstnanců veřejné správy, veřejného užívání, vyvlastnění a jiných omezení majetkových práv ve veřejné správě, náhrada škody a jiné újmy ve veřejné správě, přístup k informacím o činnosti veřejné správy a ochrana osobních údajů. V závěru kurzu bude zařazen krátký výklad evropského správního práva.

6 Pojem veřejná správa Veřejná správa – správa věcí veřejných ve veřejném zájmu, činnost převážně vrchnostenská, nositelé vrchnostenské veřejné správy, tj. veřejné moci, jsou vázáni čl. 3 dost. 2 Listiny ZPS, státní moc může být uplatňována jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který stanoví zákon. X Správa soukromá – v zájmu soukromém, je spojována s hospodářskou aktivitou fyzických nebo právnických osob. Druh činnosti, tj. spravování – správa v materiálním (funkčním) pojetí je veřejná správa činností státních nebo jiných veřejných institucí, která svým obsahem není ani činností zákonodárnou ani soudní. Instituce , tj. organizace, úřad vykonávající veřejnou správu – správa ve formálním (institucionálním, organizačním) pojetí. Správa vykonávána orgány státu (v době socialistického státu výhradně stát a jeho orgány dbaly o „obecné blaho“ a mohly rozhodovat o tom, co je třeba za tím účelem učinit. Existence občanské společnosti se vyznačuje tím, že správu věcí veřejných mohou vykonávat i jiné subjekty než stát. Výkon veřejné správy je částečně delegován na jiné nositele veřejné správy – samosprávné celky a další subjekty, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy

7 Správní právo – pojem, předmět a systém
část právního řádu, která upravuje veřejnou správu soubor právních norem vztahujících se na veřejnou správu, pokud jde o její organizaci a činnost, včetně vztahů vznikajících při jejím výkonu mezi nositeli veřejné správy na jedné straně a fyzickými nebo právnickými osobami na druhé straně všechny státy mají správu a proto mají správní právo blíže k právní komparitistice pojetí správního práva v jiných státech a k historii vývoje správního práva Hendrych, D. a kol. : Správní právo. Obecná část. 7. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, ISBN , str 3 základní koncepce správního práva: Francouzské správní právo Německé správní právo Založeny na rozdílu mezi veřejným a soukromým právem III. Anglické správní právo suverenita parlamentu a rule of law, veřejná správa odpovídá za všechny své akty před obecnými soudy, kterým předsedají řádní a nezávislí soudci, a tyto soudy uplatňují obecné právo, princip obecné právní odpovědnosti

8 3 základní koncepce správního práva:
Francouzské správní právo Německé správní právo Založeny na rozdílu mezi veřejným a soukromým právem. Francie – soubor pravidel, který stojí nad obecným právem, činnost Královské a později Státní rady, která je orgánem poradním a soudním, formuluje obecné a v psaném právu neobsažené principy správního práva, ve 20. století vytvořena rozvětvená soustava správního soudnictví, které umožňuje diferencovaným způsobem řešit sporné otázky správního práva Německo – právo policejních předpisů a právo upravující státní příjmy a vydání, záležitosti fiskální, soudní kontrola veřejné správy – dlouho jen oprávnění přezkoumávat zákonnost konkrétních správních aktů, ne však přímo rozhodovat veřejnoprávní spory v plné jurisdikci, tj. jednat a rozhodovat jak o otázkách právních, tak i skutkových. Od konce 50. let minulého století v Německu, Rakousku, Švýcarsku a dalších státech střední Evropy se soudní kontrola v plné jurisdikci stala základem rozvoje správního práva. X Stát reálného socialismu – preferuje státní moc na úkor práv a svobod občanů a neuznávající rozdíl mezi právem soukromým a veřejným z ideologických důvodů.

9 Správní právo – obecná část, základ hmotného práva
obecné správní právo obsahuje zásady, pojmy právní instituty, které platí pro veškerou veřejnou správu společné a typické a obecně platné konkrétní uspořádání je věcí autorů učebnic či monografií společný základ pro tvorbu, aplikaci a kontrolu hmotného správního práva základ také pro jiné obory veřejného práva, které jsou v působnosti správních úřadů – finanční právo, právo sociálního zabezpečení, právo životního prostředí Správní právo – zvláštní část Hmotné právo správní – v rámci jednotlivých správních odvětví (oborů činností veřejné správy), kterou nalézáme v mnoha právních předpisech různé právní síly Např. stavební právo, státní občanství, sdružování, vodní právo…… - hmotné normy obsahově upravují činnost správních orgánů, stanoví požadavky na plnění úkolů veřejné správy Např. ve věcech zdravotní péče, sociálního zabezpečení, vnitřního pořádku

10 Správní právo procesní
normy upravují organizaci a působnost správních úřadů a orgánů, jakož i řízení před nimi v užším slova smyslu jen úprava správního řízení ve věci externího rozhodování správních orgánů Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

11 Subjekty správního práva
Fyzické a právnické osoby Zahraniční osoby Orgány státní správy Vykonavatelé státní správy ČR – zvláštní příloha

12 Správní právo hmotné – obecná část, prameny práva:
Správní řád, z. č. 500/2004 Sb. Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám a o výši paušální částky nákladů řízení Do byl účinný správní řád, zákon o správním řízení č. 71/1967 Sb. Zákon o státní kontrole, z. č. 552/1991 Sb., je potřeba dodržovat při provádění kontroly při správním řízení, povinnost důsledně zpracovat „protokol“ Kontrola živnostenského podnikání Kontrola plnění daňových povinností Kontrola plnění povinnosti odvádět pojistné na sociální zabezpečení řádně a včas atd.

13 Správní právo hmotné – obecná část, prameny práva:
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění

14 Správní právo hmotné – zvláštní část, prameny práva:
Živnostenské podnikání – Živnostenský zákon, z. č. 455/1991 Sb. - Zákon o živnostenských úřadech, z. č. 570/1991 Sb. Z pohledu evropského správního práva má význam z. č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie Jde o právní vztahy podnikatelů a státu. Určuje jednotné podmínky živnostenského podnikání a kontrolu podnikatelů živnostenskými úřady. Právo podnikání je zakotveno v čl. 26 Listiny ZPS, z. č. 2/1993 Sb. „každý má právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost“. Rozsah i působnost je užší. Živnostenské podnikání se obsahově shoduje s pojmem podnikání podle obchodního zákoníku z. č. 513/1991 Sb. Zvl. předpisy např. zákon o advokacii, z. č. 85/1996 Sb.

15 Správní právo hmotné – zvláštní část, prameny práva: 2. Vnitřní správa
Široký okruh různorodých činností podle subjektů, které zabezpečují její výkon. Ústředním orgánem – Ministerstvo vnitra ČR Příslušné orgány krajů a obcí Obecní zřízení, z. č. 128/2000 Sb. Krajské zřízení, z. č. 129/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze, z. č. 131/2000 Sb. Výkon státní správy v přenesené působnosti, řádný výkon je spojen s tvorbou informačních systémů (evidence, registry) apod. Zákon o matrikách, jménu a příjmení, z. č. 301/2000 Sb. + prováděcí vyhláška č. 207/2001 Sb. Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, z. č. 21/2006 Sb. Zákon o evidenci obyvatel a rodných čísel, z. č. 133/2000 Sb. – trvalý pobyt, pobyt cizinců na území ČR Zákon o státním občanství ČR, z. č. 186/2013 Sb. dříve nabývání a pozbývání státního občanství ČR, z. č. 40/1993 Sb. + občanství EU, občanské průkazy z. č. 328/1999 Sb., cestovní doklady z. č. 329/1999 Sb.

16 Správní právo hmotné – zvláštní část, prameny práva:
3. Policejní právo (v užším slova smyslu) úprava právního postavení Policie ČR při plnění úkolů oblasti bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku, při předcházení trestné činnosti, plnění úkolů podle trestního řádu a dalších úkolů na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti Zákon o Policii ČR č. 273/2008 Sb. účinný od Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů č. 361/2003 Sb. Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích

17 Správní právo hmotné – zvláštní část, prameny práva:
4. Územní plánování, stavební řízení Řešení funkčního využití území, právně regulované stavební a další vodohospodářské, těžební a podobné činnosti. Zákon č. 183/20026 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění) řada prováděcích předpisů – vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Katastr nemovitostí do Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Katastr nemovitostí od Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon) + další nové prováděcí předpisy, Vyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu

18 Další druhy činností ve veřejné správě:
Správa daní a poplatků Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, účinnost Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích – technická způsobilost vozidel, registrace a vyřazování vozidel, technické prohlídky a měření emisí Pravidla silničního provozu, řidičské průkazy Životní prostředí Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství a ochrana zvířat Školství

19 Státní služba – zaměstnanci ve veřejné správě
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících vyšších územně samosprávných celků Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), účinnost zatím odložena

20 Fungování státní správy a aktuální problémy 2015
Příklad: Po masové vraždě, kterou v úterý dne spáchal v Uherském Brodě 63letý Zdeněk Kovář, vycházejí na povrch stále nové informace. Událost komentuje policie, ministerstvo vnitra, samospráva i místní obyvatelé. 

21 SAMOSPRÁVA x státní správa ÚZ OBCE, KRAJE, hl. m. Praha
Obecní zřízení/ObecZ – z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění - obec s 3000 obyvateli je městem, § 3 odst. 1 ObecZ - statutární města - § 4 ObecZ - občané obce - § 16 ObecZ, čestné občanství § 36 ObecZ - samostatná působnost obce - § 35 ObecZ - přenesená působnost obce - § 61 ObecZ - pověřený obecní úřad § 64 ObecZ - orgány obce – zastupitelstvo §§ 67 – 98 ObecZ, pravomoc § 84 ObeZ - rada obce §§ 99 – 102a ObecZ - starosta §§ ObecZ - obecní úřad §§ ObecZ dozor na vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti - § 123 ObecZ Výzva Ministerstvo vnitra – pozastavení účinnosti, do 60 dnů náprava, do 30 dnů návrh na zrušení Ústavnímu soudu CŘ dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti, krajský úřad § 125ObecZ Krajské zřízení/KrajZ– z. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění

22 Základní zásady činnosti správních orgánů, § 2 – 8 správního řádu, z. č. 500/2004 Sb.
Postupuje v souladu se zákony Uplatňuje svou pravomoc pouze k účelům, k nimž mu byla zákonem svěřena Šetří práva nabytá v dobré víře a oprávněné zájmy osob, jichž se činnost dotýká Dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem Veřejná správa je službou veřejnosti Poskytne přiměřené poučení Uvědomuje o úkonech Umožňuje uplatňovat práva a oprávněné zájmy dotčených osob Pokusí se o smírné odstranění rozporů Vyřizuje věci bez zbytečných průtahů Postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady Je povinen na žádost obstarat údaje z úřední evidence Dotčené osoby mají při uplatňování svých procesních práv rovné postavení Dbají vzájemného souladu všech postupů Vzájemně spolupracují

23 Správní rozhodnutí §§ 67 – 70 správního řádu, z. č. 500/2004 Sb., v platném znění - obsah a forma - Náležitosti § 72 správního řádu - oznamování rozhodnutí § 80 správního řádu - Ochrana před nečinností § 81 a násl. správního řádu – odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí

24 Správní soudnictví Nejvyšší správní soud v novodobé České republice vznikl právně i fakticky účinností zákona č. 150/2002 Sb., tedy dnem 1. ledna 2003 Historie správního soudnictví – viz zvl. Příloha k prezentaci, dostupné též na stránkách Nejvyššího správního soudu/NSS ústavněprávní zakotvení: čl. 91 Ústavy, z. č. 1/1993 Sb. Ochrana práv nezávislými soudy Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, 2/1993 Sb. Na rozdíl od řízení občanskoprávního, jemuž se v řadě rysů podobá, zde však není žalovaným subjekt soukromého práva, ale orgán veřejné moci, tedy nejčastěji státní nebo místní úřad, jenž není nadán hmotněprávní subjektivitou a nemohl by proto být jinak žalován. Žaloba, na jejímž základě se řízení zahajuje, se nazývá žalobou správní. Ta nejčastěji směřuje proti pravomocnému rozhodnutí správního orgánu, avšak možné jsou i zvláštní žaloby na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, proti faktickému zásahu do žalobcových práv, žaloby ve věcech volebních, asylových apod.

25 Správní žaloba Žaloba (lat. actio, angl./fr. action, něm. Klage ) je procesní úkon, jímž se žalobce obrací na soud a žádá o ochranu svých porušených nebo ohrožených práv, eventuálně uplatňuje jiný návrh, který má být projednán. Žaloba musí vždy směřovat vůči konkrétní osobě nebo osobám, proti níž žalobce ochranu požaduje; tato osoba se nazývá žalovaný (žalovaní). Ve správním soudnictví je to orgán veřejné správy. Žaloba musí být vždy písemná a musí obsahovat jméno (název) a bydliště (sídlo) žalobce, jméno (název) a bydliště (sídlo) žalovaného, musí uvádět, čeho se žalobce po soudu domáhá (žalobní petit), popis rozhodných skutečností (žalobní narace) a označení důkazů, které k prokázání těchto skutečností žalobce navrhuje. Z podání žaloby se zpravidla platí soudní poplatek.

26 Význam správní žaloby Správní soud žalobu projedná a pokud žalobě vyhoví, napadené rozhodnutí zruší nebo správnímu orgánu zakáže pokračovat v jednání, jež je předmětem sporu, případně mu uloží obnovit předchozí stav. Správní soud nikdy sám nerozhoduje místo správního orgánu, ale napadené rozhodnutí smí pouze zrušit a vrátit věc tomuto orgánu k dalšímu řízení - v něm je však správní orgán vázán právním názorem soudu a musí tedy fakticky jeho pokynů uposlechnout. Řízení ve správním soudnictví je dvouinstanční: v prvém stupni rozhodují krajské soudy (ty ale mají pro správní soudnictví vyčleněny zvláštní senáty a samosoudce) a jejich rozhodnutí jsou bezprostředně pravomocná a vykonatelná. napadnout rozhodnutí krajského soudu lze pouze mimořádným opravným prostředkem, jenž se nazývá kasační stížnost a který je obdobou dovolání. Kasační stížnosti projednává Nejvyšší správní soud.

27 Řízení ve správním soudnictví
z. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění ochrany práv ve správním soudnictví se lze domáhat jen na návrh a po vyčerpání řádných opravných prostředků, §5 řízení ve správním soudnictví – část třetí řízení je zahájeno dnem, kdy návrh došel soudu žaloba ve věcech dle § 4 odst. 1 – pravomoc soudů účastníci řízení a jednání za ně - § 33: Navrhovatel (žalobce) a odpůrce (žalovaný), způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti a správní orgán, procesní způsobilost - § 33 odst. 3 osoby zúčastněné na řízení mají právo předkládat písemná vyjádření, § 34 – osoby, které byly přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech vydáním napadeného rozhodnutí nebo tím, že rozhodnutí nebylo vydáno, nebo mohou být dotčeny jeho zrušením nebo vydáním, nejsou-li účastníky a výslovně oznámily, že budou v řízení svého práva uplatňovat (tyto osoby je navrhovatel povinen v návrhu označit, jsou-li mu známy) náležitosti žaloby - § 71 obecné dle § 37 odst. 1 a 2 a zvláštní dle druhu řízení subsidiárně Občanský soudní řád, § 64 – nestanoví-li soudní řád správní jinak, použije se ve správním soudnictví přiměřeně první a druhá část občanského soudního řádu, z. č. 99/1963 Sb., v platném znění

28 Nejvyšší správní soud - sídlo v Brně
Aktuální příklady dle zájmu studentů vlastní výběr například: Rozhodnutí NSS k osvobození od daně z převodu nemovitosti u nových staveb apod.

29 Děkuji za pozornost a přeji příjemný a pohodový zbytek dnešního dne
Ilona Kostadinovová

30 …….

31 …….

32


Stáhnout ppt "27. 02. 2015, Písek SPRÁVNÍ PRÁVO LS 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google