Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K JEDNOTNÉMU VNITŘNÍMU TRHU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K JEDNOTNÉMU VNITŘNÍMU TRHU"— Transkript prezentace:

1 SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K JEDNOTNÉMU VNITŘNÍMU TRHU
PREZENTACE VŠFS 2015

2 Článek 2 SES Základní cíle Společenství zahrnují
Společný trh a hospodářskou a měnovou unii harmonický, vyvážený a udržitelný rozvoj hospodářských aktivit vysokou úroveň zaměstnanosti a sociální ochrany, rovnost mezi muži a ženami, udržitelný a neinflační růst, vysoký stupeň konkurenceschopnosti a konvergence ekonomických výkonů, sbližování právních předpisů členských států v rozsahu potřebném pro fungování vnitřního trhu; Zvyšování životní úrovně a kvality života a hospodářské a sociální soudržnosti a solidarity mezi členskými státy.

3 VÝVOJ SPOLEČNÉHO TRHU PO VZNIKU EHS
Rychlý počáteční pokrok v šedesátých let následovaný obdobím stagnace společného trhu v sedmdesátých a osmdesátých let. Oživení evropské ekonomické integrace následkem programu jednotného trhu a přijetí Jednotného evropského aktu v roce 1985 po roce 1992, "dokončení" a přeorientování jednotného vnitřního trhu 2010: znovuoživení koncepce jednotného vnitřního trhu

4 Koncepce vnitřního (jednotného) trhu
Podívejme se blíže na Bílou knihu o opatřeních k dokončení vnitřního trhu (1985) která byla předložena Komisí členským státům

5 Co předcházelo Bílé knize
1985 jmenována Evropská Komise vedená Jacquesem Delorsem hledá motto k dalšímu rozvoji EHS - hlavní cíl pro naplnění během příštích 4 až 8 let. Soustřeďuje se na zaměstnanost a hospodářskou prosperitu, ale potřebuje nový „velký“ impuls - měnovou unii nebo vnitřní trh

6 Co předcházelo Bílé knize
Měnová unie - atraktivní cíl pět komisařů v Delorsově Komisi byli předtím ministry financí Členské státy však obávaly politických dopadů, finančních dopadů Odhadu časového plánu Volba proto padla na vnitřní trh

7 Co předcházelo Bílé knize
Nebyl to nereálný cíl. Vůle k odstranění všech překážek volného pohybu uvnitř EHS Existovala rovněž politická vůle leaderů vlád Delors jde do Evropského parlamentu: oznamuje záměr nové Komise požádat Evropskou radu, aby ji pověřila dovršením jednotného vnitřního trhu do roku 1992. Evropská rada mohla de facto stěží odmítnout, jen požádala Komisi o stanovení časového plánu

8 Bílá kniha Výsledkem byla Bílá kniha Komise (také známá jako Cockfieldova zpráva) : dokončení vnitřního trhu. Specifikováno kolem 300 opatření, která vyžadují velké množství odborných znalostí. zahrnuty problémy spojené s regionální sociální Ekologickou Spotřebitelskou dopravní Soutěžní hospodářskou a měnovou politikou

9 Bilá kniha Dobudování vnitřního trhu bylo potvrzeno Jednotným evropským aktem (1986), jenž definuje vnitřní trh jako „Území bez vnitřních hranic, ve kterém je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu“ JEA nabyl účinnosti (po ratifikaci všemi státy) 1. července 1987 JEA specifikuje dovršení vnitřního trhu k 31. prosinci 1992

10 Bilá kniha Bilá kniha však nezachovávala rozlišování skupin opatření mezi zboží, osoby, služby a kapitál Sledovala druhy překážek, se kterými se trh v praxi setkával a rozdělila je na fyzické (administrativa, celní prohlídky, poplatky) Daňové (fiskální) technické (státní podpory, problematika veřejných zakázek)

11 Bilá kniha Daňové překážky – členské státy používají fiskální politiku vytvářející fyzické a technické bariéry; například prostřednictvím odlišného fungování daňového systému. Fyzické překážky – celní procedury, které postihují osoby, služby a kapitál, přicházející ze zahraničí. Technické překážky – vyplývající z předpisů členských států, které brání volnému pohybu; např výrobkové normy, požadovaná kvalifikace pracovníků, nebo lokalita pro finanční služby.

12 Bilá kniha Co tedy bylo konečným cílem pro rok 1992 ?
Co představovalo dokončení vnitřního trhu ? JEA vložil do Zakládací smlouvy EHS (1957) ustanovení: 1.ES přijme opatření s cílem postupného vytvoření vnitřního trhu... 2. Vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu

13 Bilá kniha Znamená ale vnitřní trh pro ES tytéž podmínky jako společný trh ? Zopakujme si Stupně /úrovně/ ekonomické integrace I. Oblast /zóna/ volného obchodu – stav, kdy členské státy odstraní všechny překážky obchodu, ale zachovají částečně vlastní obchodní politiku vůči nečlenským státům

14 Bilá kniha II. celní unie- zde dochází k odstranění všech překážek obchodu mezi členskými státy a současně společná politika vůči nečlenům – tzn. státy přijmou společné vnější clo pro dovozy III. společný trh -nástrojem společného je společná obchodní politika (přechodné období let). Opatření k jeho vytvoření zahrnovala: odstranění celních poplatků a kvantitativních omezení společný celní sazebník a společné obchodní politiky vůči třetím státům zrušení překážek pohybu osob, služeb a kapitálu zavedení ochrany soutěže na společném trhu sbližování právních řádů členských států

15 Bílá kniha Rozšíření omezení společného trhu prostřednictvím naplnění čtyř svobod - vnitřní trh. Bílá kniha 1985 stanoví určité cíle za účelem dokončení vnitřního trhu do roku 1992

16 Bílá kniha Souhrn Bílé knihy o dopadu a účinnosti jednotného trhu
Analýza Komise stanovila, že právní předpisy Společenství v oblasti jednotného trhu, by měly - jako celek - vytvořit základní podmínky pro volný pohyb a ekonomickou efektivitu. Tato situace byla v ostrém kontrastu se situací v polovině 80 let minulého století

17 Bílá kniha Veškeré zboží bylo zadržováno ke kontrole na hranicích mezi ČS Většina výrobků musela odpovídat rozdílným předpisům v jednotlivých ČR Služby jako doprava, telekomunikace, bankovnictví a televizní vysílání nebyly vystaveny konkurenci; Občané bez práce mohli být podrobeni omezením pobytu a riskovat ztrátu práva na sociální zabezpečení v jiném členském státě

18 Bilá kniha –překážky společnho trhu
Překážky v budování společného trhu představovaly dále ochranářské tendence států a zájmových skupin. Mezi takto uplatňovaná omezení patřily.: upřednostňování domácího výrobce u státních zakázek informační kampaně (kupujte domácí výrobky) daňové zvýhodnění domácí produkce (např. pivo vs. víno) slučování subjektů v odvětví (vznik monopolu) administrativní opatření proti dovozu stanovení národních kvót na produkci pomoc třetím zemím, kde se pomoc váže na protivýhodu pro poskytující stát Odlišné technické normy a standardy

19 Bílá kniha Tudíž pojem jednotného trhu se při zrušení kontroly na hranicích a zaručením čtyř svobod stanovených v Bílé knize stává značně složitým. To je vyjádřeno slovy: „rozsáhlé uplatnění harmonizace zákonů, předpisů a praxe, představující velkou zátěž pro politické a institucionální kapacity Společenství“

20 Bílá kniha Jak se tedy Bílá kniha odrazila ve změnách práva EU s ohledem na Daňové překážky Fyzické překážky Technické překážky


Stáhnout ppt "SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K JEDNOTNÉMU VNITŘNÍMU TRHU"

Podobné prezentace


Reklamy Google