Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pro uchazeče o studium na ZSF JU Přípravný kurz z genetiky prof. Ing. Václav Řehout, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pro uchazeče o studium na ZSF JU Přípravný kurz z genetiky prof. Ing. Václav Řehout, CSc."— Transkript prezentace:

1 pro uchazeče o studium na ZSF JU Přípravný kurz z genetiky prof. Ing. Václav Řehout, CSc.

2 a)dědičnosti b)proměnlivosti c)dědičnosti a proměnlivosti 1.Genetika je nauka o: a)úsek DNA se specifickou funkcí v buňce a celém organismu b)výhradně úsek DNA kódující specifický protein c)úsek DNA, který zahajuje transkripci 2.Gen je: a)kyselina b)bílkovina c)enzym 3.DNA je:

3 a)dvěma b)třemi c)čtyřmi 4.Kolika druhy dusíkatých bází je tvořena DNA: a)ribozómové RNA b)transferové RNA c)mediátorové RNA 5.Doprava molekul aminokyselin k ribozómům je funkcí: a)translace b)transkripce c)aberace 6.Přepis pořadí nukleotidů v molekule RNA do pořadí aminokyselin v molekule bílkoviny se nazývá:

4 a)adenin, tymin, glutamin, cytozin b)adenin, cytozin, guanin, tymin c)alanin, tymin, guanin, cytozin 7.Deoxyribonukleová kyselina je tvořena těmito dusíkatými bázemi: a)polygeny b)majorgeny c)minorgeny 8.Geny velkého účinku jsou také označovány jako: a)je forma existence genu b)je název pro gen po mutaci c)je typem genu, který nepodléhá mutaci 9.Alela:

5 a)vzhled feny b)soubor znaků a vlastností vzniklých působením vnějšího prostředí c)soubor znaků a vlastností vzniklých vzájemným působením genotypu a prostředí 10.Fenotyp je: a)vždy b)vždy za předpokladu, že má dominantní charakter; je-li recesivního charakteru za předpokladu, že je přítomna na obou homologních chromozomech c)je typem genu, který se ve fenotypu nikdy neprojeví 11.Alela je různá forma jednoho a téhož genu, která se ve fenotypu projeví: a)DNA – polymeráza b)ligáza c)restrikční endonukleáza 12.Fragmentaci – štěpení molekuly DNA zajišťuje enzym:

6 a)zmenšující množství DNA polyploidních buněk b)štěpící DNA ve specifických místech s určitým pořadím nukleotidů c)které syntetizují DNA 13.Restrikční endonukleázy jsou enzymy: a)nositel mutantní alely b)zmutovaný chromozóm c)faktor vyvolávající mutace 14.Mutagen je: a)nukleozómem b)nukleotidem c)nukleoidem 15.Část nukleotidového řetězce složená z dusíkaté báze, ribózy či deoxyribózy a fosfátu je nazývána:

7 a)znaků kvantitativních b)znaků kvalitativních c)znaků kvanti- i kvalitativních 16.Geny malého účinku řídí projev: a)barva očí, krevní skupiny, tělesná výška b)barva srsti, barva očí, krevní skupiny c)produkce mléka, barva srsti 17.Kvalitativními znaky jsou: a)krevní skupiny, tělesná hmotnost, produkce mléka b)barva srsti, produkce vlny, tučnost mléka c)produkce vlny, produkce mléka, tučnost mléka 18.Kvantitativní vlastnosti jsou:

8 a)biochemická genetika b)cytogenetika c)imunogenetika 19.Obor cytologie zabývající se studiem genetických struktur buněk je: a)biochemická genetika b)cytogenetika c)imunogenetika 20.Obor genetiky zabývající se studiem vztahů mezi geny a enzymy (proteiny) a rolí genů v procesu vzniku jednotlivých metabolitů je:

9 a)tvořená nukleohistonovými vlákny b)tvořená jen dvouvláknovou strukturou DNA c)vznikající polymerací nukleotidů 22.Chromozóm je buněčná organela a)44 b)46 c)48 23.Normální počet chromozómů u člověka je: a)biochemická genetika b)cytogenetika c)imunogenetika 21.Odvětví genetiky, které vzniklo na základě studia dědičných diferencí pomocí specifických metod, zvl. reakce antigenu a protilátky se nazývá:

10 a)vznik jedince z neoplozené samičí pohlavní buňky b)vznik jedince z neoplozené samčí pohlavní buňky c)vznik jedince z jakékoliv neoplozené pohlavní buňky 24.Partenogeneze je: a)diploidní b)triploidní c)haploidní 25.Chromozomální počet člověka 46 je: a)2n v somatických buňkách b)4n v somatických buňkách c)n v gametách 26.Počet chromozómů u tetraploidů je:

11 a)molekula rRNA b)molekula mRNA c)molekula DNA 27.Bakteriální chromozóm je: a)dceřinná b)rodičovská c)mateřská 28.Parentální generace je: a)geny malého účinku b)geny středního účinku c)geny velkého účinku 29.Majorgeny jsou:

12 a)vznik polyfunkčních znaků b)vznik alternativních znaků c)vznik kvantitativních znaků 30.Majorgeny řídí: a)geny malého účinku b)geny středního účinku c)geny velkého účinku 31.Polygeny jsou: a)tzv. mediánem b)tzv. průměrem proměnlivosti c)tzv. rozptylem 32.Proměnlivost se vyjadřuje:

13 a)d2 b)e 2 c)h 2 33.Koeficient dědivosti se značí: a)monohybrid b)dihybrid c)polyhybrid 34.Hybrid genotypu AaBb je: a)chromozomů a vakuol b)chromozomů a mitochondrií c)jen chromozomů 35.V buňce jou geny součástí:

14 a)haploidní počet chromozomů b)diploidní počet chromozomů 36.Spermie nesou: a)vajíčko b)spermie 37.Geneticky bohatší pohlavní buňka je: a)vajíčka b)spermie 38.Z pohledu přítomnosti pohlavních chromozomů jsou u savců dvojího typu: a)GM potravin b)všech potravin rostliného nebo živočišného původu 39.Geny jou součástí:

15 a)v GM potravinách b)v geneticky nemodifikovaných potravinách 40.Více genů je: a)jsou nositely genů b)jsou podstatou chromozomální dědičnosti c)nenesou žádné geny 41.Mitochondrie buněk: a)20. století b)19. století c)18. století 42.Mendel žil ve:

16 a)zdravotně závadná b)zdravotně nezávadná 43.Konzumace GM potravin je: a)můžete b)nemůžete 44.V našich obchodních sítích se s GM potravinamy setkat: a)genová banka b)genetická mapa c)genetická sestava 45.Poloha jednotlivých genů v jednotlivých chromozómech se nazývá:

17 a)narození b)oplození c)pohlavním dělení 46.Primární poměr pohlaví vyjadřuje situaci při: a)XY b)XX c)YY 47.U savčího typu chromozómového určení pohlaví mají samičí jedinci pohlavní konstituci: a)XY b)XX c)YY 48. U savčího typu chromozómového určení pohlaví mají samčí jedinci pohlavní konstituci:

18 a)Drosophila b)Abraxas c)Habracon 49. Dědičnost pohlaví u savců je typu: a)Drosophila b)Abraxas c)Protenor 50. Dědičnost pohlaví u ptáků je typu: a)XY b)XX c)YY 51. U ptačího typu chromozómového určení pohlaví mají samčí jedinci pohlavní konstituci:

19 a)XY b)XX c)YY 52. U ptačího typu chromozómového určení pohlaví mají samičí jedinci pohlavní konstituci: a)hybrid b)intersex c)mutant 53. Jedinec, který má znaky jednoho i druhého pohlaví se nazývá: a)primární pohlavní znak b)sekundární pohlavní znak c)není pohlavním znakem 54. Růst vousů u mužů je:

20 a)cizosprašné b)samosprašné c)panmiktické 55. Autogamické rostliny jsou: a)rodina b)populace c)klon 56. Skupina organizmů žijící na určitém území, ve stejném čase, kteří se mohou mezi sebou volně křížit je: a)vždy jen RNA b)vždy jen DNA c)DNA nebo RNA podle druhu viru 57. Geneticky aktivní hmotou u živočišných a rostlinných virů je:

21 a)šroubovice b)dvojité šroubovice c)pološroubovice 58. DNA má podobu: a)adenin b)guanin c)tyrozin 59. Mezi dusíkaté báze nepatří: a)Golgiho aparátu b)ribozómům c)mitochondriím 60.Molekula mediátorové RNA se připojuje k:

22 a)dvojicí nukleotidů b)trojicí nukleotidů c)čtveřicí nukleotidů 61.Zařazení určité aminokyseliny je určeno čili kódováno: a)Mendělejev b)Mendel c)Darwin 62.Teorii dědičnosti vyslovil: a)neusměrněné náhodné změny genotypu b)usměrněné změny genotypu c)usměrněné nenáhodné změny genotypu 63.Mutace jsou:

23 a)změna více jak tří genů (přesněji alel) b)změna více jak dvou genů (přesněji alel) c)změna i jediného genu (přesněji alely) 64.Genová mutace je: a)cytogenetika b)molekulární genetika c)biochemická genetika 65.Strukturu a funkci geneticky významných makromolekul zkoumá: a)biochemická genetika b)cytogenetika c)molekulární genetika 66.Základem genového inženýrství je:

24 a)první měsíc těhotenství b)první dva měsíce těhotenství c)první tři měsíce těhotentsví 70.Kritické období pro vznik vrozené vývojové vady je (jsou): a)klonování člověka b)zlepšení vlastností člověka genetickými metodami c)zvýšení užitkovosti zvířat 71.Eugenika je vědní obor usilující o: a)Morgan, Bateson b)Bateson, Mendel c)Lamarck 72.Základní poznatky o vazbě genů vyslovil:

25 a)kodóny b)promotory c)plazmidy 67.Jako vektory („dopravci“) genů z určité buňky do jiné buňky se v genovém inženýrství uplatňují: a)Mendel b)Lamarck c)Morgan 68.Základní představu o evoluci vytvořil: a)krve matky b)výhradně krve plodu c)plodové vody nebo pupečníkové krve 69.Vyšetření chromozómů u jedince v prenatálním období se provádí odebráním:

26 a)soubor genů v buňce nebo v celém organizmu b)soubor genů jednoho páru homologních chromozómů c)soubor genů v pohlavní buňce 73.Vazbovou skupinu tvoří: a)soubor genů buňky či organizmu b)uplatnění či projev genů c)soubor genů uložených v buněčném jádře 74.Genotypem označujeme: a)RR b)r c)R 75. Rodič genotypu RR tvoří pohlavní buňky pouze genotypu:

27 a)r b)rr c)R 76. Rodič genotypu rr tvoří pohlavní buňky pouze genotypu: a)r b)R c)r nebo R 77.Rodič genotypu Rr tvoří pohlavní buňky pouze genotypu: a)červení b)někteří červení, někteří bílí c)bílí 78.Vloha R podmiňuje červenou barvu, je úplně dominantní nad vlohou r podmiňující bílou barvu. Křížíme RR x rr, potomci budou:

28 a)červení b)červenobílí c)bílí 79.Vloha R podmiňuje červenou barvu, je neúplně dominantní nad vlohou r pro bílou barvu. Křížíme RR x rr, potomci budou: a)Rr b)rr c)Rr a rr v poměru 1:1 80. Křížíme jedince Rr x rr, potomci budou mít genotyp: a)dominantní je barva červená b)jde o neúplnou dominanci c)dominantní je barva bílá 81.Křížíme rostliny s červenými květy a s bílými květy, potomci mají květy růžové:

29 a)křížení s plemeníkem, který je příslušníkem jiného plemene b)křížení s homozygotem recesívním, na jeho základě určíme, zda testovaný jedinec je homozygot dominantní nebo heterozygot c)křížení s homozygotem recesívním, na jeho základě určíme, zda testovaný jedinec je homozygot recesívní nebo heterozygot 82.Testační křížení je a)1:1:1:1 b)3:1 c)9:3:3:1 83.Genotypový štěpný poměr dihybrida v F2 generaci je při úplné dominanci:

30 a)A nebo B b)jen AB c)A nebo B nebo 0 nebo AB 84. Muž ma krevní skupinu A, genotyp A0, žena skupinu B, genotyp B0. Děti mohou mít krevní skupinu: a)AB b)AB nebo B c)B 85. Muž má krevní skupinu A, genotyp A0, žena skupinu B, genotyp BB. Děti mohou mít krevní skupinu: a)transkripce b)translace c)transgeneze 86.Přepis genetické informace z DNA do mediátorové RNA se nazývá:

31 a)spiralizovaná molekula DNA b)stálá součást buněk živých organizmů c)nukleohistonový komplex 87.Chromozóm je: a)chromotyp b)karyotyp c)buněčný typ 88.Soubor chromozómů buňky seřazený podle stanovených pravidel se nazývá a)stejný b)různý c)závislý na pohlaví jedince 89.Normální počet chromozómů u samce a samice je u většiny druhů:

32 a)pohlavní buňky b)somatické buňky c)buňky embryonálních tkání 90.Haploidní počet chromozómů nesou: a)pohlavní buňky b)somatické buňky c)gamety 91.Diploidní počet chromozómů nesou: a)endosymbiotické bakterie, které jsou součástí eukaryontních buněk b)infekčním agens, po napadení buňky následuje její smrt c)stálou součástí všech eukaryontních i prokaryontních buněk 92.Z evolučního hlediska jsou mitochondrie a plastidy

33 a)místo syntézy polypeptidů b)získává jejich vlastní genové produkty (např. enzymy) c)jsou pro buňku bezvýznamné 93.Z funkčního hlediska mají mitochondrie a plastidy význam zejména jako a)kvalitativním b)kvantitativním c)alternativním 94.Inteligence je znakem: a)kvalitativním b)kvantitativním c)alternativním 95.Růstové schopnosti jsou znakem:

34 a)kvalitativní b)kvantitativní c)polygenní 96.Zbarvení pokožky a druh krevní skupiny jsou znaky: a)všechny stejný chromozóm b)všechny různý chromozóm c)z poloviny stejný chromozóm 97.Z hlediska zastoupení pohlavních chromozómů nesou spermie muže: a)všechny stejný chromozóm b)všechny různý chromozóm c)z poloviny stejný chromozóm 98.Z hlediska zastoupení pohlavních chromozómů nesou vajíčka ženy:

35 a)do první poloviny devatenáctého století b)do druhé poloviny devatenáctého století c)do první poloviny dvacátého století 99.Mendelovy objevy spadají: a)dědivost b)dědičnost c)heritabilita 100.Podobnost potomků na rodiče a tím i mezi sebou je označována jako: a)genofond b)genotyp c)genom 101.Soubor všech genů v populaci je:

36 a)mitochondrie a plastidy b)lysozómy a plastidy c)ribozómy a mitochondrie 102.V průběhu evolučního procesu se z původně symbiotických bakterií vyvinuly tyto buněčné organely: a)mediátorová RNA b)transferová DNA c)kopie DNA 103.Procesem transkripce vzniká: a)polynukleosid b)polynukleotid c)polynukleom 104.DNA je v chemické terminologii:

37 a)dvou stejných alel b)dvou různých alel téhož genu c)dvou alel různých genů 105.Heterozygot je nositel: a)jen jedna alela dominantní nebo kodominantní b)jen jedna alela recesivní c)obě alely 106.Při neúplné dominanci nebo kodominanci se ve fenotypu heterozygota projeví: a)ze 40% podmíněn vlivem prostředí b)ze 4% ovlivněn prostředím c)ze 60% ovlivněn prostředím 107.Koeficient dědivosti 0,4 znamená, že znak je:

38 a)genová mutace b)nadbytek některého z chromozómů c)chybění některého z chromozómů 108.Základní příčinou Downova syndromu je: a)s věkem otce b)s věkem matky c)s věkem obou rodičů 109.Riziko vzniku vrozených genetických vad souvisí především: a)1:2:1 b)1:1 c)3:1 110.Při monohybridním křížení dvou heterozygotů získáme štěpný poměr genotypů:

39 a)štěpit v poměru 1:1 b)uniformní v genotypu homozygotním c)uniformní v genotypu heterozygotním 111.Při monohybridním křížení homozygota dominant- ního s homozygotem recesivním bude F1 generace: a)1:2:1 b)1:1 c)3:1 112.Při monohybridním křížení heterozygota s homozygotem získáme štěpný poměr genotypů: a)AA x aa b)AA x Aa, aa x Aa c)Aa x Aa 113.Jaké musí být genotypy rodičů v P generaci, aby v F1 generaci vznikly genotypy potomků pouze Aa:

40 a)44 b)46 c)23 114.Kolik vazbových skupin má člověk: a)kohout b)slepice c)chovatel 115.Pohlaví u kuřat určuje: a)otec b)matka c)gynekolog 116.Pohlaví u dětí určuje:

41 a)TGCATA b)GTACGC c)CATGCG 117.Pořadí nukleotidů v úseku kódujícího vlákna DNA je ACGTAT. Jaké pořadí nukleotidů bude ve stejném úseku vlákna komplementárního: a)ano b)ne c)výjimečně 118.Chemomutageny jsou běžnými součástmi našeho životního prostředí:

42 a)ano b)ne c)výjimečně 119.Fyzikální mutageny jsou běžnými součástmi našeho životního prostředí: a)ano b)ne c)výjimečně 120.Biomutageny jsou běžnými součástmi našeho životního prostředí: a)využívají u všech druhů, včetně člověka bez omezení b)nevyužívají vůbec c)využívají zejména u rostlin a buněčných kultur 121.Chemomutageny a fyzikální mutageny se experimentálně:

43 a)ano b)ne c)nevím 122.Myslíte, že jako vysoce vzdělaný rodič navštívíte vždy před rozhodnutím mít potomka genetika? a)frekvenci určitého genu b)sílu vazby mezi dvěma geny c)vzdálenost mezi dvěma nukleotidy 123.Morganovo číslo, značené p vyjadřuje: a)místem proteosyntézy podle matrice mRNA b)zdrojem energie pro buňku c)organely bez vlastní genetické informace 124.Mitochondrie jsou:

44 a)buněčné organely zajišťující fotosyntézu u rostlin b)jsou metamorfované chloroplasty c)malé kruhové molekuly DNA nacházející se u prokaryont 125.Plazmidy jsou: a)s poruchou v sestavě (počtu) autosomů b)s poruchou v sestavě (počtu) pohlavních chromozómů c)s poruchou ve struktuře chromozómů 126.Termíny Turnerův nebo Klinefelterův syndrom souvisí: a)cytogenetikou b)matematickou statistickou analýzou štěpení c)genetikou populací 127.Hardy – Weinbergův zákon souvisí s:

45 a)n b)2n c)4n 128.Počet chromozómů v gametách tetraploidů je: a)člověka b)zvířat c)rostlin 129.Chemomutageny a fyzikální mutageny s cílem praktického využití mutant se využívají v genetice: a)nositel mutantní alely b)mutovaný chromozóm c)je každý jedinec ovlivněný mutagenním faktorem 130.Mutant je:

46 a)jeden b)tři c)čtyři 132.Kolik různých typů gamet vytváří dihybrid genotypu AAbb a)mitozy b)meiozy c)amitozy 133.K procesu crossing over dochází v průběhu: a)jeden b)dva c)čtyři 131.Kolik různých typů gamet vytváří jedinec genotypu Aa:

47 a)mitoza b)meioza c)amitoza 134.Pro pohlavní rozmnožování je evolučně nezbytným typ dělení: a)crossing overu b)meiozy c)mitozy 135.K redukci počtu chromozómů z diploidního na haploidní dochází v průběhu: a)konkrétní sestava alel v jednom nebo více genech (nebo u jedince) b)konkrétní sestava alel vždy jen konkrétního genu c)konkrétní sestava alel u daného jedince 136.Genotyp je:

48 a)jednoramenné b)dvouramenné 137.Cromozomy člověka jsou převážně: a)kvalitativním b)kvantitativním 138.Obezita je znakem a)telocentrický b)mediocentrický c)metacentrický 139.Cromozom s centromerou uprostřed těla chromozomu je terminologicky

49 a)telofázi b)interfázi c)metafázi 140.V jaké fázi buněčného dělení jsou chromozomy plně diferencované a nejlépe pozorovatelné 141.Uveďte příklad alespoň jedné genetické choroby člověka podmíněné mutací chromozomů 142.Napište genetickou formulaci dihybrida - heterozygota v obou genech A i B 143. Kolik typů gamet vytváří jedinec genotypu AaBb 144. Kolik typů gamet vytváří jedinec genotypu AABB

50 145.Co to je karyologie 146.Uveďte příklad alespoň jedné genetické choroby člověka podmíněnou mutací genů 147.Co to je karyotyp 148.Co to je idiogram 149.Co je to plazmid 150.V jakých buňkách se vyskytuje haploidní a v jakých diploidní počet chromozomů


Stáhnout ppt "Pro uchazeče o studium na ZSF JU Přípravný kurz z genetiky prof. Ing. Václav Řehout, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google