Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marek Vácha 2014. Žijící dárci transplantace orgánů je obvykle možná pouze v případě, když dárce je mrtvý. – žijící dárci mohou darovat pouze jeden z.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marek Vácha 2014. Žijící dárci transplantace orgánů je obvykle možná pouze v případě, když dárce je mrtvý. – žijící dárci mohou darovat pouze jeden z."— Transkript prezentace:

1 Marek Vácha 2014

2 Žijící dárci transplantace orgánů je obvykle možná pouze v případě, když dárce je mrtvý. – žijící dárci mohou darovat pouze jeden z párových orgánů, jako je ledvina a v případě, kdy donor s jedním orgánem přežije. – žijící dárci mohou darovat také tělní tekutiny a tkáně, které regenerují, jako je krev, kostní dřeň, části jater, oocyty & spermie etc.

3 Transplantace od mrtvých dárců začaly na začátku 50. let. – na konci 60. let se začaly stávat realitou. od samého začátku ale jejich vývoj byl doprovázen složitými etickými otázkami: – kdy je povolitelné odebrat orgán – kdo by jej měl přijmout – jak by věc měla být financována

4 Smrt organismus vyšších obratlovců se může nacházet pouze ve dvou stavech, živí či mrtví: – žádný organismus nemůže být v obou stavech zároveň, nebo v ani jednom – jen proto, že nejsme technicky schopni vždy určit stav, ve kterém se organismus nachází, neznamená, že bychom nezbytně museli postulovat stav „mezi“ smrt musí být moment a ne proces. – pokud zde jsou dva vzájemně se vylučující stavy organismu, pak, alespoň v teorii, musí být smrt náhlý okamžik, bez přechodových stavů.

5 Smrt jako proces příliš brzy příliš pozdě odběr orgánů je eticky nemožný odběr orgánů je medicínsky nemožný + donor je jistě mrtev + orgány jsou v dobrém fysiologickém stavu

6 DCD Donation after Cardiac Death  Stává se, že pacienti s devastujícím poraněním hlavy si stále udržují dost mozkových funkcí na to, aby byal vyloučena diagnóza mozkové smrti. Přesto je prognóza nulová a rodinní příslušníci si přejí odpojení od ventilátoru.  Místo odpojení ventilátoru na JIP jsou pacienti převezeni na sál, kde jsou zakryti, kůže je desinfikována a jsou připraveni na chirurgii.

7 DCD Donation after Cardiac Death  Pacienti, kteří jsou kvůli svým zraněním v bezvědomí, jsou pečlivě monitorováni na EKG a je jim měřen tlak. Když je vše připraveno, ventilátor je vypnut. Bez kyslíku nastává brzy zástava srdce.  Podle protokolu je smrt konstatována 2 – 10 minut po zástavě.  V tuto chvíli chirurgové otevřou pacienta a vyjmou žádaný orgán, nejčastěji ledvnu, někdy játra. Orgány jsou ihned uloženy do ledu.  (Steinbock, B., (2009) The Oxford Handbook of Bioethics. Oxford University Press, Oxford. p. 288)

8 Odběr orgánů z mrtvých  opting-in  opting-out  required request  routine salvaging

9 Opting in  Za života je třeba vyjádřit přání, aby v případě smrti moje orgány mohly být darovány. Kartičky potvrzující toto přání mají být nošeny stále s sebou. Jedná se vlastně o „předpokládaný nesouhlas“.  Pozitivem by mohl být pocit solidarity s nemocnými,  negativem pak vlastní úzkost. V praxi pak trvalý nedostatek orgánů

10

11 Opting out  Jedná se o systém „předpokládaný souhlas“. Nesouhlas je třeba předem artikulovat. Praxe v naší zemi.  Výhody: dostatek orgánů. Je ale třeba širokou osvětou vzbudit pocit solidarity; bylo by špatné, kdyby společnost byla indiferentní  termín „dárce“ je ale v tomto případě sporný

12 Opting in  USA  Kanada  Velká Británie  Německo  Holandsko  Dánsko  Irsko  Japonsko  Jihoafrická republika  Austrálie

13 USA, 02/01/2009  Počet pacientů registrovaných na seznamu žádostí o transplantaci: 108 559 celkem  83 058 pro ledvinu  16 512 pro játra  2 726 pro srdce  od roku 2001,  přes 7 000 pacientů zemře každý rok, aniž by se dočkalo orgánu  mezi 1 600 a 2 500 pacientů je každý rok vypsáno z čekací listiny, neboť se mezitím stali příliš nemocnými na transplantaci.  (Pierce, J., Randels, G., (2010) Contemporary Bioethics. Oxford University Press, NY, Oxford. p. 380)

14 Opting out  Česká republika  Slovensko  Francie  Belgie  Rakousko  Španělsko  Finsko  Řecko  Maďarsko  Itálie  Bulharsko

15 Opting out Argument y proti Opting out může být přirovnána k organizaci the Book of the Month Club, která Vám zdarma každý měsíc zasílá knihu, pokud jí nepošlete dopis, ve kterém žádáte o neposílání. Znamená to, že pokud knihy dostáváte, souhlas, nebo se jedná pouze o velmi lidskou vlastnost nechat věci běžet svým tempem a neobtěžovat se aktivním odhlášením? Mohli bychom předpokládaný souhlas považovat za pravý souhlas nebo jde jen o vytěžování příliš lidské vlastnosti nechat věci běžet svým tempem?

16 Opting in a opting out země

17 Required Request  Povinná volba  v tomto systému by všichni dospělí občané byli požádáni o rozhodnutí, zda se chtějí nebo nechtějí stát dárci.  Toto požádání by se mohlo odehrát při přejímání řidičského průkazu nebo vrácení daní (USA).

18 Required Request  žádost pro odebrání orgánů je od rodinných příslušníků zemřelého požadována státem a federální legislativou, stejně jako akreditačními standardy nových nemocnic.

19 Required Request  Otázka se může stát velmi problematickou v případě, pokud je potenciální donor mladý a rodina nezná jeho či její přání a pokládání otázky ve chvílích zármutku a strsu činí situaci ještě více problematickou.  Dokonce i v atmosféře společenské podpory dárcovství je odmítnutí ze strany rodiny často až v 50% případů.

20 Required request  Mají být žádáni všichni, a každý má projevit svůj názor.  Pozitiva: orgánů by bylo víc.  Negativa: otázka, kdy má být člověk požádán. Při vstupu do nemocnice tento dotaz jistě nepříliš přispěje k duševní pohodě pacienta. Naopak staří a nevhodní pro dárcovství by mohli být uvedeni do depresí naopak nedotazováním se. A co předčasně zemřelí – havárie, motorkáři atd., kteří jsou fyziologicky nejvhodnější? Rovněž pokládat tuto otázku příbuzným spolu s oznámením o nenadálé smrti není eticky optimální.

21 Routine salvaging  orgány nejsou osobním vlastnictvím a měly by být vnímány jako majetek státu.  současný systém, kdy orgány mohou být darovány nebo nedarovány je mrháním orgány, vzhledem k jejich nedostatku.  Nevyžaduje se souhlas ani prosba, orgány jsou odebírány automaticky, bez ohledu na názor příbuzných. Utilitaristé: velký přínos pro společnost.

22 Routine salvaging  Výhody: jednoduchost, netřeba ztrácet čas ohledy.  Nevýhody: necitlivost, chybění úcty k člověku.

23  v buddhistických zemích problémy s dárci, kvůli reinkarnaci

24 Situace v ČR opting out  VYHLÁŠKA  ze dne 12. července 2004  o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů  Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 18 odst. 4 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon):

25 Situace v ČR opting out  § 1  (1) Osoby nesouhlasící s posmrtným odběrem tkání a orgánů (dále jen "nesouhlasící osoba") uvádějí do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů data stanovená transplantačním zákonem1) s tím, že pokud není přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození. Dále se uvádějí údaje o rozsahu nesouhlasu, a to

26 Situace v ČR opting out  a) vyslovení nesouhlasu s odběrem všech tkání nebo orgánů, nebo vyslovení nesouhlasu s odběrem konkrétně vymezených tkání nebo orgánu; výčet tkání a orgánů je uveden v příloze této vyhlášky.(2) Jestliže jménem nezletilé osoby nebo osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům vyslovuje nesouhlas s posmrtným odběrem tkání nebo orgánů této osoby zákonný zástupce, uvádí se do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů vedle dat nesouhlasící osoby podle odstavce 1 též jméno, popřípadě jména a příjmení zákonného zástupce.  (3) Vyslovení nesouhlasu je opatřeno úředně ověřeným podpisem nesouhlasící osoby, v případě postupu podle odstavce 2 úředně ověřeným podpisem zákonného zástupce.

27 Situace v ČR opting out  § 2  (1) Nesouhlasící osoba, popřípadě zákonný zástupce doručí nesouhlas s posmrtným odběrem tkání nebo orgánů Koordinačnímu středisku pro resortní zdravotnické informační systémy. Nesouhlas s odběrem lze středisku doručit osobně nebo v zásilce s doručenkou.  (2) Jestliže byl nesouhlas s posmrtným odběrem tkání nebo orgánů vysloven ve zdravotnickém zařízení2), použijí se pro zápis tohoto nesouhlasu ustanovení § 1 odst. 1 a 2 a odstavce 1 obdobně s tím, že kopii zápisu nesouhlasu doručí Koordinačnímu středisku pro resortní zdravotnické informační systémy zdravotnické zařízení.

28 Situace v ČR opting out  (3) Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy zašle bez zbytečného odkladu oznámení nesouhlasící osobě o zařazení jejího nesouhlasu s posmrtným odběrem tkání nebo orgánů do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů.  § 3  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2004.  Ministr: MUDr. Kubinyi, Ph.D. v. r.  (Přílohy nejsou k dispozici v elektronické podobě)  1) § 18 odst. 4 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon).2) § 16 odst. 2 zákona č. 285/2002 Sb.*) Ve vyslovení nesouhlasu s posmrtným odběrem tkání a orgánů lze uvést pouze orgány nebo tkáně nebo některé orgány a tkáně nebo některé orgány nebo některé tkáně. Rozsah nesouhlasu lze i doplnit dalším vysvětlením, popřípadě upřesněním.

29  Časté otázky a odpovědi jsou zde:  http://www.nrod.cz/

30 Formulář je ke stažení na http://www.nrod.cz/

31 K datu 13.3.2012 je v registru evidováno celkem 1149 osob. Za osoby nezletilé nebo osoby zbavené právní způsobilosti byl nesouhlas s odběrem orgánů a tkání vyjádřen ve 201 případech. Muži jsou zastoupeni 50,4% a ženy 49,6%. ZDROJ: http://www.ksrzis.cz/

32 Kasuistika  The Independent, 21. března 2006:  Zámožní Japonci dostávají orgány z popravených vězňů z Číny  http://news.independent.co.uk/world/asia/article352535.ece http://news.independent.co.uk/world/asia/article352535.ece  Čínské úřady to oficiálně popírají, pokud se stalo, tak „ve velmi mála případech a se souhlasem popravených“  http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4853188.stm http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4853188.stm  britští lékaři upozorňují, že v některých případech uplynula mezi popravou a transplantací natolik krátká doba, že „dárce“ a příjemce museli být vyšetřeni a nalezeni ještě před provedením popravy

33 http://www.bbc.co.uk/news/world-asia- china-17485103

34 Case Report  Use of condemned prisoners  Organ donation from executed prisoners has generally been deemed to be unethical unless the individual made the decision to donate prior to conviction

35 Poznámka  vlastníkem mrtvého těla není ani stát ani příbuzní. Tělo člověka není zboží. Proto není dovoleno ani orgány před smrtí prodávat. Možnost diskriminace chudých a ekonomicky zranitelných. Francie: dárcovství krve vždy bezplatné.

36 Kriteria smrti  nemocný si musí být absolutně jistý, že jeho lékař není jeho popravčím, a že žádná definice smrti nedovolí, aby se jím stal  dříve v souvislosti se zastavením srdeční činnosti (ireverzibilní zástava cirkulace a dýchání), později se dostává do popředí funkce mozku (ireverzibilní ztráta všech funkcí celého mozku, včetně mozkového kmene).  Jsou nutné tři klinické nálezy:  bezvědomí  ztráta spontánního dýchání  ztráta reaktivity

37 Kriteria smrti  Jsou nutné tři klinické nálezy:  bezvědomí  ztráta spontánního dýchání  ztráta reaktivity  Problémy s touto definicí nastávají v pojmu ireverzibilita. Např. stav pozorovat nejméně 12 hod. Švédsko: intrakraniální angiografie. USA: EEG – ztráta všech aktivit, radioizotopová angiografie. Pokud toto je, pak stačí 6 hodin počkat, pokud intrakraniální angiografie provedena není, pak 12 hod.

38 Situace v ČR  U nás „Výnos Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR ze dne 6. 10 1989 o podmínkách pro mimořádné odebírání orgánů a tkání z těl mrtvých“  Diagnostická kritéria pro určení smrti mozku jsou:  klinické příznaky vyhasnutí funkcí mozku, tj.  hluboké bezvědomí a úplná ztráta reaktivity na vnější i vnitřní podněty, kterou zprostředkovává mozek  nepřítomnost spontánního dýchání  příznaky ireverzibility vyhasnutí všech funkcí mozku


Stáhnout ppt "Marek Vácha 2014. Žijící dárci transplantace orgánů je obvykle možná pouze v případě, když dárce je mrtvý. – žijící dárci mohou darovat pouze jeden z."

Podobné prezentace


Reklamy Google