Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odběry orgánů z mrtvých pro účely transplantací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odběry orgánů z mrtvých pro účely transplantací"— Transkript prezentace:

1 Odběry orgánů z mrtvých pro účely transplantací
Marek Vácha 2014 Odběry orgánů z mrtvých pro účely transplantací

2 Žijící dárci transplantace orgánů je obvykle možná pouze v případě, když dárce je mrtvý. žijící dárci mohou darovat pouze jeden z párových orgánů, jako je ledvina a v případě, kdy donor s jedním orgánem přežije. žijící dárci mohou darovat také tělní tekutiny a tkáně, které regenerují, jako je krev, kostní dřeň, části jater, oocyty & spermie etc.

3 Transplantace od mrtvých dárců
začaly na začátku 50. let. na konci 60. let se začaly stávat realitou. od samého začátku ale jejich vývoj byl doprovázen složitými etickými otázkami: kdy je povolitelné odebrat orgán kdo by jej měl přijmout jak by věc měla být financována

4 Smrt organismus vyšších obratlovců se může nacházet pouze ve dvou stavech, živí či mrtví: žádný organismus nemůže být v obou stavech zároveň, nebo v ani jednom jen proto, že nejsme technicky schopni vždy určit stav, ve kterém se organismus nachází, neznamená, že bychom nezbytně museli postulovat stav „mezi“ smrt musí být moment a ne proces. pokud zde jsou dva vzájemně se vylučující stavy organismu, pak, alespoň v teorii, musí být smrt náhlý okamžik, bez přechodových stavů.

5 + orgány jsou v dobrém fysiologickém stavu + donor je jistě mrtev
Smrt jako proces příliš brzy příliš pozdě + orgány jsou v dobrém fysiologickém stavu + donor je jistě mrtev odběr orgánů je eticky nemožný odběr orgánů je medicínsky nemožný

6 DCD Donation after Cardiac Death
Stává se, že pacienti s devastujícím poraněním hlavy si stále udržují dost mozkových funkcí na to, aby byal vyloučena diagnóza mozkové smrti. Přesto je prognóza nulová a rodinní příslušníci si přejí odpojení od ventilátoru. Místo odpojení ventilátoru na JIP jsou pacienti převezeni na sál, kde jsou zakryti, kůže je desinfikována a jsou připraveni na chirurgii.

7 DCD Donation after Cardiac Death
Pacienti, kteří jsou kvůli svým zraněním v bezvědomí, jsou pečlivě monitorováni na EKG a je jim měřen tlak. Když je vše připraveno, ventilátor je vypnut. Bez kyslíku nastává brzy zástava srdce. Podle protokolu je smrt konstatována 2 – 10 minut po zástavě. V tuto chvíli chirurgové otevřou pacienta a vyjmou žádaný orgán, nejčastěji ledvnu, někdy játra. Orgány jsou ihned uloženy do ledu. (Steinbock, B., (2009) The Oxford Handbook of Bioethics. Oxford University Press, Oxford. p. 288)

8 Odběr orgánů z mrtvých opting-in opting-out required request
routine salvaging

9 Opting in Za života je třeba vyjádřit přání, aby v případě smrti moje orgány mohly být darovány. Kartičky potvrzující toto přání mají být nošeny stále s sebou. Jedná se vlastně o „předpokládaný nesouhlas“. Pozitivem by mohl být pocit solidarity s nemocnými, negativem pak vlastní úzkost. V praxi pak trvalý nedostatek orgánů

10

11 Opting out Jedná se o systém „předpokládaný souhlas“. Nesouhlas je třeba předem artikulovat. Praxe v naší zemi. Výhody: dostatek orgánů. Je ale třeba širokou osvětou vzbudit pocit solidarity; bylo by špatné, kdyby společnost byla indiferentní termín „dárce“ je ale v tomto případě sporný

12 Opting in USA Kanada Velká Británie Německo Holandsko Dánsko Irsko
Japonsko Jihoafrická republika Austrálie

13 USA, 02/01/2009 Počet pacientů registrovaných na seznamu žádostí o transplantaci: celkem pro ledvinu pro játra 2 726 pro srdce od roku 2001, přes pacientů zemře každý rok, aniž by se dočkalo orgánu mezi a pacientů je každý rok vypsáno z čekací listiny, neboť se mezitím stali příliš nemocnými na transplantaci. (Pierce, J., Randels, G., (2010) Contemporary Bioethics. Oxford University Press, NY, Oxford. p. 380)

14 Opting out Česká republika Slovensko Francie Belgie Rakousko Španělsko
Finsko Řecko Maďarsko Itálie Bulharsko

15 Opting out Argumenty proti
Opting out může být přirovnána k organizaci the Book of the Month Club, která Vám zdarma každý měsíc zasílá knihu, pokud jí nepošlete dopis, ve kterém žádáte o neposílání. Znamená to, že pokud knihy dostáváte, souhlas, nebo se jedná pouze o velmi lidskou vlastnost nechat věci běžet svým tempem a neobtěžovat se aktivním odhlášením? Mohli bychom předpokládaný souhlas považovat za pravý souhlas nebo jde jen o vytěžování příliš lidské vlastnosti nechat věci běžet svým tempem?

16 Opting in a opting out země

17 Required Request Povinná volba
v tomto systému by všichni dospělí občané byli požádáni o rozhodnutí, zda se chtějí nebo nechtějí stát dárci. Toto požádání by se mohlo odehrát při přejímání řidičského průkazu nebo vrácení daní (USA).

18 Required Request žádost pro odebrání orgánů je od rodinných příslušníků zemřelého požadována státem a federální legislativou, stejně jako akreditačními standardy nových nemocnic.  

19 Required Request Otázka se může stát velmi problematickou v případě, pokud je potenciální donor mladý a rodina nezná jeho či její přání a pokládání otázky ve chvílích zármutku a strsu činí situaci ještě více problematickou. Dokonce i v atmosféře společenské podpory dárcovství je odmítnutí ze strany rodiny často až v 50% případů.

20 Required request Mají být žádáni všichni, a každý má projevit svůj názor. Pozitiva: orgánů by bylo víc. Negativa: otázka, kdy má být člověk požádán. Při vstupu do nemocnice tento dotaz jistě nepříliš přispěje k duševní pohodě pacienta. Naopak staří a nevhodní pro dárcovství by mohli být uvedeni do depresí naopak nedotazováním se. A co předčasně zemřelí – havárie, motorkáři atd., kteří jsou fyziologicky nejvhodnější? Rovněž pokládat tuto otázku příbuzným spolu s oznámením o nenadálé smrti není eticky optimální.

21 Routine salvaging orgány nejsou osobním vlastnictvím a měly by být vnímány jako majetek státu. současný systém, kdy orgány mohou být darovány nebo nedarovány je mrháním orgány, vzhledem k jejich nedostatku. Nevyžaduje se souhlas ani prosba, orgány jsou odebírány automaticky, bez ohledu na názor příbuzných. Utilitaristé: velký přínos pro společnost.

22 Routine salvaging Výhody: jednoduchost, netřeba ztrácet čas ohledy.
Nevýhody: necitlivost, chybění úcty k člověku.

23 v buddhistických zemích problémy s dárci, kvůli reinkarnaci

24 Situace v ČR opting out VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2004
o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 18 odst. 4 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon):

25 Situace v ČR opting out § 1
(1) Osoby nesouhlasící s posmrtným odběrem tkání a orgánů (dále jen "nesouhlasící osoba") uvádějí do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů data stanovená transplantačním zákonem1) s tím, že pokud není přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození. Dále se uvádějí údaje o rozsahu nesouhlasu, a to

26 Situace v ČR opting out a) vyslovení nesouhlasu s odběrem všech tkání nebo orgánů, nebo vyslovení nesouhlasu s odběrem konkrétně vymezených tkání nebo orgánu; výčet tkání a orgánů je uveden v příloze této vyhlášky.(2) Jestliže jménem nezletilé osoby nebo osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům vyslovuje nesouhlas s posmrtným odběrem tkání nebo orgánů této osoby zákonný zástupce, uvádí se do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů vedle dat nesouhlasící osoby podle odstavce 1 též jméno, popřípadě jména a příjmení zákonného zástupce. (3) Vyslovení nesouhlasu je opatřeno úředně ověřeným podpisem nesouhlasící osoby, v případě postupu podle odstavce 2 úředně ověřeným podpisem zákonného zástupce.

27 Situace v ČR opting out § 2
(1) Nesouhlasící osoba, popřípadě zákonný zástupce doručí nesouhlas s posmrtným odběrem tkání nebo orgánů Koordinačnímu středisku pro resortní zdravotnické informační systémy. Nesouhlas s odběrem lze středisku doručit osobně nebo v zásilce s doručenkou. (2) Jestliže byl nesouhlas s posmrtným odběrem tkání nebo orgánů vysloven ve zdravotnickém zařízení2), použijí se pro zápis tohoto nesouhlasu ustanovení § 1 odst. 1 a 2 a odstavce 1 obdobně s tím, že kopii zápisu nesouhlasu doručí Koordinačnímu středisku pro resortní zdravotnické informační systémy zdravotnické zařízení.

28 Situace v ČR opting out (3) Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy zašle bez zbytečného odkladu oznámení nesouhlasící osobě o zařazení jejího nesouhlasu s posmrtným odběrem tkání nebo orgánů do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů. § 3 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2004. Ministr: MUDr. Kubinyi, Ph.D. v. r. (Přílohy nejsou k dispozici v elektronické podobě) 1) § 18 odst. 4 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon).2) § 16 odst. 2 zákona č. 285/2002 Sb.*) Ve vyslovení nesouhlasu s posmrtným odběrem tkání a orgánů lze uvést pouze orgány nebo tkáně nebo některé orgány a tkáně nebo některé orgány nebo některé tkáně. Rozsah nesouhlasu lze i doplnit dalším vysvětlením, popřípadě upřesněním.

29 Časté otázky a odpovědi jsou zde:

30 Formulář je ke stažení na

31 K datu 13. 3. 2012 je v registru evidováno celkem 1149 osob
K datu je v registru evidováno celkem 1149 osob. Za osoby nezletilé nebo osoby zbavené právní způsobilosti byl nesouhlas s odběrem orgánů a tkání vyjádřen ve 201 případech.  Muži jsou zastoupeni 50,4% a ženy 49,6%. ZDROJ:

32 Kasuistika The Independent, 21. března 2006:
Zámožní Japonci dostávají orgány z popravených vězňů z Číny Čínské úřady to oficiálně popírají, pokud se stalo, tak „ve velmi mála případech a se souhlasem popravených“ britští lékaři upozorňují, že v některých případech uplynula mezi popravou a transplantací natolik krátká doba, že „dárce“ a příjemce museli být vyšetřeni a nalezeni ještě před provedením popravy

33

34 Case Report Use of condemned prisoners
Organ donation from executed prisoners has generally been deemed to be unethical unless the individual made the decision to donate prior to conviction

35 Poznámka vlastníkem mrtvého těla není ani stát ani příbuzní. Tělo člověka není zboží. Proto není dovoleno ani orgány před smrtí prodávat. Možnost diskriminace chudých a ekonomicky zranitelných. Francie: dárcovství krve vždy bezplatné.

36 Kriteria smrti nemocný si musí být absolutně jistý, že jeho lékař není jeho popravčím, a že žádná definice smrti nedovolí, aby se jím stal dříve v souvislosti se zastavením srdeční činnosti (ireverzibilní zástava cirkulace a dýchání), později se dostává do popředí funkce mozku (ireverzibilní ztráta všech funkcí celého mozku, včetně mozkového kmene). Jsou nutné tři klinické nálezy: bezvědomí ztráta spontánního dýchání ztráta reaktivity

37 Kriteria smrti Jsou nutné tři klinické nálezy:
bezvědomí ztráta spontánního dýchání ztráta reaktivity Problémy s touto definicí nastávají v pojmu ireverzibilita. Např. stav pozorovat nejméně 12 hod. Švédsko: intrakraniální angiografie. USA: EEG – ztráta všech aktivit, radioizotopová angiografie. Pokud toto je, pak stačí 6 hodin počkat, pokud intrakraniální angiografie provedena není, pak 12 hod.

38 Situace v ČR U nás „Výnos Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR ze dne o podmínkách pro mimořádné odebírání orgánů a tkání z těl mrtvých“ Diagnostická kritéria pro určení smrti mozku jsou: klinické příznaky vyhasnutí funkcí mozku, tj. hluboké bezvědomí a úplná ztráta reaktivity na vnější i vnitřní podněty, kterou zprostředkovává mozek nepřítomnost spontánního dýchání příznaky ireverzibility vyhasnutí všech funkcí mozku


Stáhnout ppt "Odběry orgánů z mrtvých pro účely transplantací"

Podobné prezentace


Reklamy Google