Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odd ě lení antropomotoriky, rekreologie a metodologie Katedra kinantropologie, humanitních v ě d a managementu sportu © 2009 FTVS UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odd ě lení antropomotoriky, rekreologie a metodologie Katedra kinantropologie, humanitních v ě d a managementu sportu © 2009 FTVS UK."— Transkript prezentace:

1 Odd ě lení antropomotoriky, rekreologie a metodologie Katedra kinantropologie, humanitních v ě d a managementu sportu © 2009 FTVS UK

2 2  jejich zve ř ej ň ování nepodléhá ž ádnému povolovacímu nebo schvalovacímu ř ízení č i oznamovací povinnosti  internet není centráln ě ř ízen ani popsán, existují pouze díl č í seznamy nebo pokusy o evidenci toho, co je dostupné nutnost přistupovat k získaným informacím kriticky a uvědomit si klady i zápory zveřejňovaných zdrojů

3 3  voln ě p ř ístupné ve ř ejnosti  vyu ž ívání není vázáno ž ádnou licen č ní smlouvou  licencované zdroje, u kterých je uzav ř ena licen č ní smlouva  p ř ístupné na heslo, p ř ípadn ě po zaplacení poplatku  p ř ístup ke zdroj ů m p ř ímo z pracovišt ě nebo p ř es vzdálený p ř ístup VE Ř EJNÉNEVE Ř EJNÉ

4 4  elektronické č asopisy (abstrakty č lánk ů jednotlivých titul ů, n ě kdy i plné texty)  odborné texty na univerzitních webech  speciální dokumenty (bibliografické zdroje) - normy, patenty, diserta č ní práce, výzkumné zprávy  nakladatelské katalogy  voln ě p ř ístupné databáze  elektronická knihkupectví  knihovní katalogy  odborné texty na osobních stránkách  referen č ní zdroje

5 5  komer č ní databáze  plné texty elektronických č asopis ů (v ě tšinou p ř ístup jen na heslo)  odborné texty na univerzitních WWW stránkách (lokální sít ě, n ě kdy lze po ž ádat o do č asné heslo)

6 6  informace jsou rychle a pohodln ě p ř ístupné  vyhledávací nástroje umo žň ují vyhledávat podle sekcí (obor ů ) nebo klí č ových slov  informace je mo ž né tisknout a kopírovat a snadno ší ř it dále (pozor na autorský zákon a citování)

7 7  mnohé jsou anonymní - t ěž ko se dá ov ěř it jejich p ů vod a d ů vod zve ř ejn ě ní  mnohé nejsou aktuální  mnohé informace jsou skryty pod neadekvátn ě pojmenovanými odkazy, orientace je slo ž itá a vyhledání po ž adované informace komplikované  p ř i pou ž ití vyhledávacích nástroj ů dostaneme č asto p ř íliš mnoho informací a mezi nimi i mnoho nerelevantních  p ř ístupnost závisí na okam ž itém stavu sít ě i dalších technických prost ř edk ů

8 8  správn ě formulovat dotaz - ujasnit si, co chci nalézt  uv ě domit si hierarchii v odborné terminologii - jaký je obecn ě jší i speciáln ě jší pojem k termínu zvolenému pro vyhledávání (pro p ř ípad, ž e po zadání zvoleného termínu bude vyhledáno p ř íliš mnoho nebo p ř íliš málo dokument ů )  pou ž ít synonyma a p ř íbuzné výrazy  zkontrolovat zadaný dotaz (pravopis, spelling)  osvojit si práci s vyhledávacími nástroji  p ř e č íst si help a p ř íklady zadávání dotaz ů v jednotlivých zdrojích  nenechat se odradit po č áte č ním neúsp ě chem p ř i vyhledávání

9 9  na UK rozcestník elekronických informa č ních zdroj ů na: pez.cuni.cz pez.cuni.cz Zde naleznete zejména odkazy na:  databáze v ě deckých č lánk ů  elektronické verze č asopis ů  knihovnické zdroje  elektronické verze knih

10 10  p ř ístup k elektronickým on-line zdroj ů m pro studenty a zam ě stnance UK odkudkoli prost ř ednictím EZproxy  EZproxy je jedna z knihovních aplikací Informa č ního systému UK  EZproxy pou ž ívá Univerzitní Centrální autentiza č ní slu ž bu – p ř ihlášení p ř es univerzitní osobní č íslo a Vámi nastavené heslo

11 11  databáze s volným p ř ístupem, nap ř.: ERIC - Education Resources Information Center PubMed - a service of the U.S. National Library of Medicine  databáze s placeným p ř ístupem k plným text ů m, nap ř.: ScienceDirect  databáze s licencovaným p ř ístupem, nap ř.: Proquest Web of Science

12 12  nejvýznamn ě jší sv ě tový informa č ní zdroj v oblasti výzkumu a vývoje  soubor databází s informacemi o č láncích, jejich autorech, obsahu a referencích, citovanosti a edi č ních údajích  obsahuje bibliografické záznamy v č etn ě abstrakt ů, citace prací autor ů z celého sv ě ta a i plné texty, pokud jsou zdrojová periodika p ř edplacena u vydavatele

13 13  sledování citací je p ř edm ě tem cita č ních index ů (rejst ř ík ů )  nejznám ě jší cita č ní index - ISI Web of Knowledge  vytvá ř en na p ů d ě amerického The Institute for Scientific Information (ISI), který k jeho sledování nabízí tyto nástroje: Web of Science lze vyhledávat podle citovanosti (které č lánky zadaného autora byly citovány - kolikrát, kým, kde). Journal Citation Reports poskytuje výsledky analýz citovanosti vzta ž ených na č asopisy

14 14 Journal Citation Report

15 15 Impact faktor č eských č asopis ů

16 16 Vyhledávání citovanosti a referencí

17 17 Vyhledávání citovanosti a referencí

18 18  rozcestník na UK  portál elektronických č asopis ů na UK v rámci Jednotné informa č ní brány  rozcestník nejvýznamn ě jších č asopis ů (jejich elektronických verzí) na UK  u n ě kterých č asopis ů dostupné pouze abstrakty  plné texty nap ř. u National geografic  n ě které č asopisy poskytují plné texty, ale se zpo ž d ě ním nap ř. 1 roku

19 19  na UK jsou dostupné kolekce e-knih - nap ř. FreeBooks4Doctors FREE Gale Virtual Reference Library Kluwer / Springer e-books Literature Online Manuscriptorium Oxford Reference Online – Premium Collection FreeBooks4Doctors FREE Gale Virtual Reference Library Kluwer / Springer e-books Literature Online Manuscriptorium Oxford Reference Online – Premium Collection

20 20 Další významné databáze

21 21 Vyhledávání ve SportDiscus podle koho/čeho budeme vyhledávat

22 22  http://knihovny.cvut.cz/vychova/vyuka- fs/zdroje.html http://knihovny.cvut.cz/vychova/vyuka- fs/zdroje.html  http://www.vse.cz/obecne/impactfk.php 3 http://www.vse.cz/obecne/impactfk.php 3


Stáhnout ppt "Odd ě lení antropomotoriky, rekreologie a metodologie Katedra kinantropologie, humanitních v ě d a managementu sportu © 2009 FTVS UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google