Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích"— Transkript prezentace:

1 Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích
Právní úprava ochrany přírody v českém právu – historie a současnost, přehled pramenů platné právní úpravy, organizace veřejné správy Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích Katedra biologických disciplín podzim 2012 Přednáška č.2 –

2 Od středověku do 1990 Středověk:
ochrana majetku, který tvořily přírodní zdroje, včetně divoké zvěře Zakázaná jednání: pytláctví, polní a lesní pych, krádež Krádež dřeva: 1189 Statuta knížete Konráda Znojemského 1360 Kniha Rožmberská 1358 Nařízení Karla IV. o trestech za poškozování a ničení ovocných sadů

3 Od středověku do 1990 Lesnictví: 1355 Návrh Maiestas Carolina
1436 Dekret krále Zikmunda 1584 Zemské zřízení české 1724 Lesní řád na panství Vimperk 1754 Tereziánský lesní řád Zákon č.250/1852 o lesích – vydržel až do roku 1961!!!

4 Od středověku do 1990 Regulace těžby dřeva z důvodu zachování krajinného rázu 1739 Jan Josef Thun na děčínském panství (dnešní Národní park České Švýcarsko)

5 Od středověku do 1990 První soukromá chráněná území
28.srpna 1838 Žofínský prales, Hojná voda 1858 Boubínský prales

6 1838 Žofínský prales a Hojná Voda

7 Žofínský prales Zdejší rezervace o původní výměře 3ha, byla vyhlášena nařízením hraběte Jiřího Buquoye roku 1838: „...vzhledem k tomu, že lesy těchto vlastností budou známy brzy jen z historického líčení, rozhodl jsem se zachovati zmíněnou lesní část jako památník dávno minulých dob názornému požitku pravých přátel přírody, vzdáti se v ní veškerého lesnického těžení, aby se v této části žádné dříví nekácelo, stelivo se nebralo a drobné dříví se nevybíralo;zkrátka vše ponecháno bylo v dnešním stavu." Buqoyův syn nechal zmenšit rezervaci na 1,7 ha, absolutní zákaz kácení platil až od roku 1882, dnešní výměra je necelý 1 ha.

8 Od středověku do 1990 Ochrana fauny a flóry
Středověk: menažerie: lvinec na dvoře Rudolfa II. Soukromé obory lesní zvěře Ochrana medvědů: 1721, 1800 Schwarzenbergové na panství krumlovském 1826 Veltrusy, hrabě Chotek ochrana kolonií havranů

9 Od středověku do 1990 „Ochrana přírodních památek“
1819 Alexander von Humboldt 1904 Hugo Conwentz

10 Od středověku do 1990 Rudolf Maximovič (1886-1963)
Český přírodovědec, zakladatel ochrany přírody v Československu nejvyšší představitel státní ochrany přírody v ČR Spoluzakladatel IUCN (1947) Zakladatel časopisu Ochrana přírody (1946)

11 Od středověku do 1990 Státní legislativa:
Zákon č.39/1870:zákaz lovu káně lesní a káně rousné Tzv.honební zákon č.98/1929 Sb. : u vybraných druhů savců a ptáků stanovil celoroční dobu hájení z důvodu ochrany před vyhubením (např.svišť, drop) První návrh samostatného československého zákona na ochranu přírodních a krajinných památek (1922, poslanec J.V.Stejskal) nebyl schválen 40/1956 Sb. – první československý zákon na ochranu přírody 114/1992 Sb. – současný zákon o ochraně přírody a krajiny

12 Od středověku do 1990 Státem chráněná území v Československu vyhlašována od roku 1918 První velkoplošná území (chráněné krajinné oblasti a národní parky) až po 2.světové válce 1956 CHKO Český ráj 1963 NP Krkonoše

13 Ochrana přírody 1990 z Ministerstva kultury přechází kompetence v oblasti ochrany přírody na Ministerstvo životního prostředí 1991 Dobříš – konference evropských ministrů ŽP-iniciativa Josefa Vavrouška k přijetí Evropské úmluvy o krajině 1991 vyhlášení Národních parků Šumava a Podyjí 1992 Rio de Janeiro – účast ČR na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (přijetí Úmluvy o biodiverzitě)

14 Ochrana přírody 1990-2011 Josef Vavroušek (1944-1995)
odborník světového významu v otázkách prosazování ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. 1968 účastník expedice Lambaréné 1990 – 1992 ministr vlády ČSFR, předseda Federálního výboru pro životní prostředí, vedoucí čs.delegace na konferenci v Rio de Janeiro

15 1990-1993, 1997-2003 období rozkvětu (presidentem Václav Havel)
Etapy vývoje přístupu státu k legislativě a ochraně přírody po roce 1990 , období rozkvětu (presidentem Václav Havel) , XX období stagnace a zhoršování (předsedou vlády, posléze prezidentem Václav Klaus)

16 Ochrana přírody Legislativa: ČR přijala většinu mezinárodních globálních či evropských úmluv týkajících se ochrany biodiverzity 1992: Zákon č.114 o ochraně přírody a krajiny Zákon č.17 o životním prostředí Zákon č.246 na ochranu zvířat proti týrání Zákon č.244 o posuzování vlivů na životní prostředí

17 Ochrana přírody 1990-2012 1995 nový lesní zákon č.289
1997 první zákon CITES č.16 1998 koncepční plán Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 1999 zákon č.161/1999 Sb., o vyhlášení národního parku České Švýcarsko 1999 začátek přípravy soustavy Natura 2000 2000 zákon č.115 o náhradě škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 2001 nový zákon o vodách č.254 2001 nový zákon o myslivosti č.449 2002 do trestního zákona vloženy § 181f, g, h, podle kterých lze trestně stíhat trestné činy proti ochraně přírody a CITES

18 Ochrana přírody 1990-2012 2003 zákon č.162 o zoologických zahradách
2004 nový zákon CITES č.100 2004 novela zákona o ochraně přírody a krajiny č.218, která měla sladit české právo ochrany přírody s právem EU 2004 vyhlášeno prvních 38 ptačích oblastí 2004 koncepční plán Státní politika životního prostředí 2005 nařízení vlády č.132 o předběžném národním seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 2005 koncepční plán Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR CHKO Český les 2005

19 Ochrana přírody 2006 unifikace organizace státní správy ochrany přírody sloučením Správ Chráněných krajinných oblastí s Agenturou ochrany přírody a krajiny 2006 – 2007 Evropská komise kvůli porušování evropské komunitární legislativy ochrany přírody zahajuje proti ČR řízení, které může vyústit až k žalobě u Evropského soudního dvora 2008 Evropská komise schvaluje první seznam EVL soustavy Natura 2000 vláda ČR schvaluje ptačí oblast 2009 EK schvaluje další EVL, v ČR jich je celkem 1083 2010 návrh na vyhlášení 5.NP: Křivoklátsko a 26.CHKO Soutok 2010 nový trestní zákoník

20 2010 – 20XX ??? Za vlády premiéra Petra Nečase a ministra životního prostředí Tomáše Chalupy postupné oslabování pozice státní ochrany přírody, příprava rušení některých ustanovení zákonů na ochranu přírody či příprava přijetí nových zákonů proti ochraně přírody 2011 nový ředitel Správy NP Šumava s podporou ministra životního prostředí likviduje nejen kůrovce, ale i státní správu ochrany přírody na Správě NP Šumava Nerespektování evropských ani českých právních norem ze strany úřadů

21 ŠUMAVA 2011 Léto 2011 občanský protest na Ptačím potoce na Šumavě proti nezákonnému kácení Zásah policie Říjen 2011 Krajský soud v Plzni rozhodl, že policejní zákrok na Šumavě byl nezákonný

22 Systém právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost
Druhová ochrana in situ Regulace lovu volně žijících živočichů Náhrada škod způsobených vybranými druhy zvláště chráněných živočichů Obchodování s ohroženými druhy CITES Nakládání s živočichy v lidské péči Ochrana zvířat proti týrání Územní ochrana – obecná - zvláštní Evropská Individuální Právní a ekonomické nástroje Výkon vlastnického práva kontra ochrana přírody Organizace státní správy

23 Platná právní úprava ochrany přírody a krajiny v ČR
Ochrana přírody a krajiny – zákon č.114/1992 Sb. Náhrada škod způsobených vybranými ohroženými živočichy – zákon č.115/2000 Sb. Regulace obchodování s ohroženými druhy – nařízení Rady ES č.338/97+zákon č.100/2004 Sb. Podmínky provozování zoologických zahrad – zákon č.162/2003 Sb. Ochrana zvířat proti týrání – zákon č.246/1992 Sb. Ochrana zvěře a ryb – zákon č.449/2001 Sb., resp. zákon č.99/2004 Sb.

24 Významné související či vzájemně se prolínající problematiky
Územní plánování – zákon č.183/2006 Sb. Posuzování vlivů EIA, SEA – zákon č.100/2001 Sb. Ochrana lesních ekosystémů – zákon č.289/1995 Sb. Veterinární a rostlinolékařská péče – zákon č.166/1999 Sb., + zákon č. 326/2004 Sb. Ochrana přírody v rámci zemědělského hospodaření – podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství Ochrana vod a vodních ekosystémů– zákon č.254/2001 Sb. Ochrana zemědělského půdního fondu – zákon č.334/1992 Sb.

25 INSTITUCE VEŘEJNÉ SPRÁVY zajišťující ochranu přírody a krajiny
Vláda ČR územní odbory MŽP Ministerstvo ŽP v rámci krajů Veřejná správa na celém území ČR: ochrana přírody a krajiny, CITES, zoologické zahrady, náhrada škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy, EIA, SEA; Jen na území národního parku lesní hospodářství + myslivost + rybářství vrchní státní dozor – ve všech složkách ŽP ČIŽP Státní fond ŽP odborná instituce Kontrola, sankce, nápravná opatření Jiná ministerstva ekonom. nástroj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

26 regionální orgány obecné státní správy:
Kraje, Krajské úřady lokální orgány obecné státní správy Újezdní úřady (Ministerstvo obrany) 3.obecní a městské úřady s rozšířenou působností, 2.Pověřené OÚ a MÚ 1. Základní OÚ a MÚ Speciální regionální orgány státní správy AOPK-Správy CHKO Správy národních parků .

27 Veřejné stráže Právo životního prostředí obecně rozeznává 1.lesní, 2. myslivecká, 3.rybářská, 4.přírody = vždy jde o fyzické osoby, nikoliv úřad Stráž přírody= pověřená výkonem kontroly v oblasti ochrany přírody podle zákona č.114/1992 Sb. Dobrovolný výkon Podmínky jmenování stráží přírody Práva a povinnosti Postavení stráže přírody coby úřední osoby (dříve „veřejný činitel“) vyplývající z trestního zákoníku

28 Mapa zvláště chráněných území v České republice (s výjimkou přírodních památek a přírodních rezervací) Český les

29 Evropsky významné lokality

30 Ptačí oblasti

31 Děkuji Vám za pozornost !
Diskuze


Stáhnout ppt "Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích"

Podobné prezentace


Reklamy Google