Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo životního prostředí I. Přednáška 2 22. 2. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo životního prostředí I. Přednáška 2 22. 2. 2010."— Transkript prezentace:

1 Právo životního prostředí I. Přednáška 2 22. 2. 2010

2 Přednáška č. 1 Téma: Právo životního prostředí Téma: Právo životního prostředí Osnova: Osnova: Úvod Úvod Právo ŽP jako samostatné právní odvětví, jeho vývoj Právo ŽP jako samostatné právní odvětví, jeho vývoj Systém PŽP a vazby k jiným právním odvětvím Systém PŽP a vazby k jiným právním odvětvím Prameny PŽP Prameny PŽP

3 Úvod Co je to právo a čím je specifické? Co je to právo a čím je specifické? Co je to životní prostředí? (§ 2 zák. č. 17/1992 Sb.) Co je to životní prostředí? (§ 2 zák. č. 17/1992 Sb.) Co je to ochrana ŽP? (§ 9 zák. č. 17/1992 Sb.) Co je to ochrana ŽP? (§ 9 zák. č. 17/1992 Sb.) Jaký je vztah práva a ŽP? Jaký je vztah práva a ŽP? Právo je jedním z nástrojů ochrany životního prostředí….nakolik je efektivní? Právo je jedním z nástrojů ochrany životního prostředí….nakolik je efektivní?

4 Vývoj PŽP od 70. let 20. století od 70. let 20. století na mezinárodní i národní úrovni, posléze i EU na mezinárodní i národní úrovni, posléze i EU ekologické katastrofy, ochrana ŽP i života a zdraví člověka ekologické katastrofy, ochrana ŽP i života a zdraví člověka ochrana vlastnictví ochrana vlastnictví Vývojová období: Vývojová období: do 1945 do 1945 1945 – 1972 1945 – 1972 1972 – 1992 1972 – 1992 1992 – 2002 1992 – 2002 od 2002 od 2002

5 1. etapa: do roku 1945 bilaterální mezinárodní smlouvy, zejména o rybaření (např. Úmluva mezi Francií a VB o rybaření z roku 1867) bilaterální mezinárodní smlouvy, zejména o rybaření (např. Úmluva mezi Francií a VB o rybaření z roku 1867) předmět ochrany: volně žijící zvěř předmět ochrany: volně žijící zvěř vznik prvních environmentálních MO vznik prvních environmentálních MO Některé významné případy, které sehrály roli při formulaci obecných zásad mezinárodního práva, např. Trail Smelter, Pacific Fur Seal Arbitration atd. Některé významné případy, které sehrály roli při formulaci obecných zásad mezinárodního práva, např. Trail Smelter, Pacific Fur Seal Arbitration atd.

6 Trail Smelter Case

7 Trail Smelter Case (1941) případ Trail Smelter (USA v. Kanada) případ Trail Smelter (USA v. Kanada) „žádný stát není oprávněn využívat nebo povolit využívání svého území způsobem, jakým může dojít ke škodám způsobeným plyny na území jiného státu nebo na majetku či osobách v něm žijících, pokud předmětná činnost má závažné důsledky a je na základě důkazů jasně stanovena.“ = princip omezené teritoriální suverenity států v otázkách OCHŽP

8 2. etapa: 1945 - 1972 1945/46: vznik OSN 1945/46: vznik OSN vznik mnoha dalších MO vznik mnoha dalších MO přijata řada partikulárních enviromentálních MS zaměřených na regulaci zdrojů znečišťování a na ochranu jednotlivých přírodních druhů přijata řada partikulárních enviromentálních MS zaměřených na regulaci zdrojů znečišťování a na ochranu jednotlivých přírodních druhů 1972 Stockholm: první světová konference OSN o životním prostředí člověka 1972 Stockholm: první světová konference OSN o životním prostředí člověka Stockholmská deklarace o ŽP Stockholmská deklarace o ŽP Akční plán Akční plán Vznik UNEP (Program OSN pro ŽP) Vznik UNEP (Program OSN pro ŽP)

9 3. etapa: 1972 - 1992 závažné ekologické katastrofy - velký nárůst bilaterálních i multilaterálních MS závažné ekologické katastrofy - velký nárůst bilaterálních i multilaterálních MS EHS: první akční program pro oblast ochrany ŽP EHS: první akční program pro oblast ochrany ŽP 1986: Jednotný evropský akt – pravomoc EHS přijímat environmentální opatření 1986: Jednotný evropský akt – pravomoc EHS přijímat environmentální opatření 1987: zpráva OSN Naše společná budoucnost (Our Common Future) – koncept udržitelného rozvoje 1987: zpráva OSN Naše společná budoucnost (Our Common Future) – koncept udržitelného rozvoje 1992 Rio de Janeiro: konference OSN o ŽP a rozvoji 1992 Rio de Janeiro: konference OSN o ŽP a rozvoji Úmluva o biologické rozmanitosti Úmluva o biologické rozmanitosti Úmluva o změně klimatu Úmluva o změně klimatu + soft law (Agenda 21 atd.) + soft law (Agenda 21 atd.)

10

11

12

13

14

15

16 4. etapa: 1992 do 2002 Integrace environmentálních požadavků do všech ostatních aktivit, které mohou ovlivnit ŽP Integrace environmentálních požadavků do všech ostatních aktivit, které mohou ovlivnit ŽP Komise OSN pro udržitelný rozvoj Komise OSN pro udržitelný rozvoj 1997: Kjótský protokol 1997: Kjótský protokol 1998: Espoo úmluva a Aarhuská úmluva 1998: Espoo úmluva a Aarhuská úmluva 2000: Cartagenský protokol 2000: Cartagenský protokol 2002 Johannesburg: Světový summit o udržitelném rozvoji 2002 Johannesburg: Světový summit o udržitelném rozvoji

17 5. etapa: od 2002 Globalizace, ekonomická krize Globalizace, ekonomická krize Evropská integrace Evropská integrace Aktuální témata: změna klimatu, ochrana biodiverzity, přírodní zdroje Aktuální témata: změna klimatu, ochrana biodiverzity, přírodní zdroje

18 PŽP jako právní odvětví Klasická v. nová právní odvětví Klasická v. nová právní odvětví PŽP jako netradiční, „zlobivé“ právní odvětví PŽP jako netradiční, „zlobivé“ právní odvětví Postmoderna a postmoderní právo Postmoderna a postmoderní právo Postmoderní znaky PŽP: Postmoderní znaky PŽP: Multidisciplinarita Multidisciplinarita Komplexnost Komplexnost Občanská společnost, informovanost Občanská společnost, informovanost Participace, nevýsostná správa Participace, nevýsostná správa Flexibilita Flexibilita

19 Definice PŽP Soubor pravidel chování lidí vůči ŽP, která jsou společností považována za tak důležitá, že jim zákonodárce propůjčí zákonnou formu a tím je učiní závaznými erga omnes a vynutitelnými pro případ, že je někdo nerespektuje. Soubor pravidel chování lidí vůči ŽP, která jsou společností považována za tak důležitá, že jim zákonodárce propůjčí zákonnou formu a tím je učiní závaznými erga omnes a vynutitelnými pro případ, že je někdo nerespektuje. Na základě čeho se určité chování ve vztahu k ŽP stává právním pravidlem? Na základě čeho se určité chování ve vztahu k ŽP stává právním pravidlem?

20 Příklad průmyslových havárií Průmyslové havárie jako podnět k přijetí legislativy – cesta environmentální legislativy na příkladu prevence závažných havárií: Průmyslové havárie jako podnět k přijetí legislativy – cesta environmentální legislativy na příkladu prevence závažných havárií: 1976 havárie v italském Sevesu 1976 havárie v italském Sevesu 1982 Směrnice Rady 82/501/EHS (Seveso I) 1982 Směrnice Rady 82/501/EHS (Seveso I) 1984 havárie v Bhópálu a v Mexico City 1984 havárie v Bhópálu a v Mexico City 1986 havárie v Černobylu 1986 havárie v Černobylu 1992 Helsinská úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států 1992 Helsinská úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států 1999 ČR – zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií 1999 ČR – zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií

21 Právo životního prostředí systém systém předmět právní regulace a objekt ochrany předmět právní regulace a objekt ochrany prameny prameny nástroje nástroje metoda právní regulace (5 As 1/2004-66) metoda právní regulace (5 As 1/2004-66) principy principy instituce (kompetenční zákon, zvláštní zákony) instituce (kompetenční zákon, zvláštní zákony) odpovědnost odpovědnost

22 Systém PŽP Co je to systém? Co je to systém? záměrně, podle určitých kritérií uspořádaná množina prvků a vazeb mezi nimi, které společně určují vlastnosti systému České PŽP je nekodifikované České PŽP je nekodifikované Část obecná a zvláštní Část obecná a zvláštní

23 Vazby na další právní odvětví Ústavní právo Ústavní právo Správní právo Správní právo Finanční právo Finanční právo Občanské právo Občanské právo Trestní právo Trestní právo Evropské právo Evropské právo Mezinárodní právo Mezinárodní právo

24 Prameny PŽP Mezinárodní úroveň Mezinárodní úroveň čl. 38 statutu Mezinárodního soudního dvora čl. 38 statutu Mezinárodního soudního dvora Evropská úroveň Evropská úroveň primární a sekundární právo primární a sekundární právo Vnitrostátní úroveň Vnitrostátní úroveň Ústavní pořádek – zákony – podzákonné předpisy Ústavní pořádek – zákony – podzákonné předpisy Právní předpisy územní samosprávy Právní předpisy územní samosprávy

25 Mezinárodní právo Článek 38 Statutu MSD: Článek 38 Statutu MSD: Mezinárodní soudní dvůr, jehož úkolem je rozhodovat podle mezinárodního práva spory, které jsou mu předloženy, bere za podklad: mezinárodní úmluvy, ať obecné či zvláštní, stanovící pravidla výslovně uznaná státy ve sporu; mezinárodní úmluvy, ať obecné či zvláštní, stanovící pravidla výslovně uznaná státy ve sporu; mezinárodní zvyklost (obyčej) jako průkaz obecné praxe přijímané za právo; mezinárodní zvyklost (obyčej) jako průkaz obecné praxe přijímané za právo; obecné zásady práva, uznané civilizovanými národy; obecné zásady práva, uznané civilizovanými národy; s výhradou ustanovení článku 59 soudní rozhodnutí a nauku nejvíce kvalifikovaných spisovatelů různých národů jakožto pomůcku pro určování právních pravidel. s výhradou ustanovení článku 59 soudní rozhodnutí a nauku nejvíce kvalifikovaných spisovatelů různých národů jakožto pomůcku pro určování právních pravidel.

26 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Právo životního prostředí I. Přednáška 2 22. 2. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google