Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ilona Kostadinovová Kontakt:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ilona Kostadinovová Kontakt:"— Transkript prezentace:

1 Ilona Kostadinovová Kontakt: ilda@seznam.czilda@seznam.cz http://akilda.cz/

2 ÚZ Zákoník práce 2012, 2013 ÚZ Pracovněprávní předpisy 2012, 2013 Učebnice: Galvas, M. Pracovní právo, Brno: MUNI PRESS, Masarykova univerzita Právnická fakulta, ISBN 978-80-210-5852-1 ilda@seznam.cz ilda@seznam.czilda@seznam.cz

3 1. Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (ZP), účinnost od 1. 1. 2007, novela 365/2011 Sb. od 1. 1. 2012 2. Zákon o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novela 367/2011 Sb. od 1.1.2012 3. Zákon o inspekci práce, z. č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů 4. Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. z. č. 118/2000 Sb., v platném znění 5. Zákon o Úřadu práce ČR, z. č. 73/2011 Sb., v platném znění ilda@seznam.cz ilda@seznam.czilda@seznam.cz

4 Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

5 Vyhláška č. 435/2011 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1.až 3. čtvrtletí 2011 pro účely zákona o zaměstnanosti, tj. 23.726,- Kč Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

6 Součástí sociální politiky státu je i státní politika zaměstnanosti. Cílem je dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle. Základem právní úpravy politiky zaměstnanosti je u nás zákon o zaměstnanosti, č. 435/2004 Sb.,§ 1 „Dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti jsou základními cíli zabezpečování státní politiky zaměstnanosti.“. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

7 Politika trhu práce a sociální ochrana proti nezaměstnanosti se prolínají a doplňují. Nezaměstnanost není považována za vážný ekonomický a sociální problém do té doby, dokud se nestává masovou. Samotná existence nezaměstnanosti je přirozeným fenoménem a atributem svobodné společnosti založené na tržním mechanismu a demokracii. Statistiky: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nzhttp://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz Regionální statistiky: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/regiony_ mesta_obce_souhrn http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/regiony_ mesta_obce_souhrn Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

8

9  Na základě dohody s Českým statistickým úřadem Ministerstvo práce a sociálních věcí počínaje lednem 2013 přechází na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku.  Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti, která poměřuje všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám.  Údaje počínaje měsícem říjnem 2012 jsou zveřejněny podle stávající i nové metodiky paralelně, od ledna 2013 pouze podle nového výpočtu.

10  ukazatel míry registrované nezaměstnanosti srovnává dosažitelné uchazeče o zaměstnání s pracovní sílou tvořenou kombinací údajů z více zdrojů - dosažitelní uchazeči o zaměstnání z evidence ÚP, zaměstnané osoby z dat Výběrových šetření (VŠPS) ČSÚ,  údaje o zaměstnanosti z VŠPS na úrovni okresů nejsou dostatečně reprezentativní, detailní výsledky trpí vyšší chybovostí, pro nižší územní celky zcela chybí (v souvislosti s úspornými opatřeními ve státní a veřejné správě další rozšiřování VŠPS tak, aby poskytovalo podrobnější údaje, nepřichází v úvahu, VŠPS bude naopak omezeno pouze na zabezpečení požadavků vyplývajících z mezinárodních dohod),  nezanedbatelným důvodem je také srovnávání nebo záměna míry nezaměstnanosti MPSV a VŠPS ČSÚ a jejich nesprávná interpretace.

11  Nový ukazatel Podíl nezaměstnaných osob má kvůli odlišné definici jinou úroveň a je tudíž s původním ukazatelem nesrovnatelný.  Pro sledování vývoje nového ukazatele je na adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/casove_ra dy k dispozici časová řada do úrovně okresů od roku 2005.

12  K 31. březnu 2013 bylo v České republice bez práce 587 768 lidí.  To je o 5 915 méně než na konci února.  Oproti loňskému březnu přibylo 62 588 nezaměstnaných.  Vyplývá to z údajů Úřadu práce ČR, http://www.mpsv.cz/cs/15003 http://www.mpsv.cz/cs/15003  Podíl nezaměstnaných osob tak dosáhl 8,0 procent

13

14  Zrušeny původní (okresní) úřady práce zřízené podle zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.).  Veškeré úkoly v oblastech zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpory a sociální pomoci a péče dalších přebírá Úřad práce České republiky.  Úřad práce je správním úřadem s celostátní působností.  Organizačně je Úřad práce členěn na generální ředitelství a krajské pobočky. generální ředitelstvíkrajské pobočky  http://portal.mpsv.cz/upcr/oup http://portal.mpsv.cz/upcr/oup ilda@seznam.cz ilda@seznam.czilda@seznam.cz

15 a) Centrální b) Regionální a) Aktivní b) Pasivní Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

16 Tzv. velká politika zaměstnanosti, která vytváří globální strategie.  Klíčovou roli v ní hrají nástroje měnové, fiskální a mzdové politiky, strukturální změny ekonomiky, zaměření exportu, úroveň vzdělávacího systému i celková koncepce zaměstnanosti.  Jde o makroekonomické ovlivňování hospodářství, které je nutné odvíjet od výrobních rezortů, jež by měly působit preventivně proti nezaměstnanosti a jejím negativním sociálním dopadům.  Hlavní úlohu v oblasti centrální státní politiky zaměstnanosti má Ministerstvo práce a sociálních věcí. ČR/MPSV, http://www.mpsv.cz/ http://www.mpsv.cz/ Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

17 Tzv. malá politika zaměstnanosti, která čítá provozování základních služeb zaměstnanosti. Zajišťuje vytváření nových pracovních míst. Může stimulovat rozvoj národního hospodářství. Konkretizuje globální politiku státu na místní podmínky a stanovuje způsoby její realizace. Hlavní váha při tvorbě a uskutečňování této politiky je na Úřadu práce ČR, generální ředitelství, krajské pobočky. Na dodržování pracovněprávních předpisů dohlížejí inspektoráty práce. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

18  Aktivní politika zaměstnanosti je politikou státní.  Jejím cílem je vytvářet reálné podmínky pro dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, zejména podmínky pro vznik :  nových a efektivních pracovních míst – investiční pobídky, dotace  společensky účelných pracovních míst  veřejně prospěšných prací  zajišťování rekvalifikace Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

19  40.000,- - 80.000,- Kč, budou-li OSVČ vedené v evidenci Úřadu práce ČR nově podnikat po dobu 1-2 roky  24.000,- Kč podpora na zaměstnávání absolventů mladých lidí bez praxe  Cca 15. 000,- příspěvky na zkrácené úvazky  Vytvořit nová pracovní místa s možností zkrácených úvazků a zaměstnat tak více lidí.  To je – zjednodušeně řečeno – druhý ze sedmibodového Plánu na zaměstnanost ministerstva práce a sociálních věcí.  Řešit má mj. dlouhodobou nezaměstnanost s důrazem na matky s dětmi.  Právě ženy tvoří víc než polovinu z celkem 192 tisíc uchazečů o zaměstnání evidovaných na Úřadu práce ČR déle než 1 rok.  Na zkrácené pracovní úvazky resort firmám nabízí až 12tisícový příspěvek. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

20 Pasivní politika zaměstnanosti znamená ze zákona:  zprostředkování zaměstnání uchazečům o práci  a dále podpora v nezaměstnanosti Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

21  Právo na práci je jedním ze základních sociálních práv občanů.  Podle čl. 23 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948 má každý právo na práci, na svobodou volbu zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti.  V čl. III, části 6. Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966, který je pro ČR závazný, uznávají smluvní státy paktu právo na práci, které zahrnuje právo každého na příležitost vydělávat si na živobytí prací, kterou si svobodně vybere nebo přijme, a učiní příslušná opatření k ochraně tohoto práva.  Dále je toto právo rozvedeno v Úmluvách MOP (č. 44, 88, 96, 97, 111, 142, 168)  Významná je Evropská sociální charta z roku 1961a Sociální charta Evropského společenství z roku 1989 jako politická deklarace. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

22  U nás je právo upraveno v Listině základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR. Čl. 26 odst. 3 LZPS deklaruje, že každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje.  Kdybychom si nyní z těchto jednotlivých ustanovení pokusili dát dohromady definici práva na práci, lze ji koncipovat následovně:  Právo na práci je subjektivním právem každého občana na uplatnění vlastních schopností v pracovním procesu a prostřednictvím využití své pracovní síly (souhrnu duševních a fyzických vlastností člověka) i právo na získání prostředků k uspokojení svých základních potřeb. Nelze jej chápat jako právo absolutní, stát nemá povinnost každého občana za každou cenu zaměstnat. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

23  Právo na zaměstnání je upraven v čl. 26 odst. 1 LZPS, podle něhož má každý právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. Dále je toto právo rozvedeno v zákoně o zaměstnanosti.  Právem na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu, na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti.  Fyzická osoba má právo si sama svobodně zvolit a zabezpečit zaměstnání a vykonávat je na celém území ČR, nebo si může zabezpečit zaměstnání v zahraničí. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

24  Upřesnění postupů a vymezení podmínek při zprostředkování zaměstnání – ÚP nebo agentura  Úprava podmínek pro zařazení a vedení evidence uchazečů o zaměstnání  Stanovení podmínek pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti., výše podpory a v délka podpůrčí doby s ohledem na věk uchazeče.  Závazná pravidla pro agenturní zaměstnávání.  Částečné zaměstnávání.  Zaměstnávání osob zdravotně postižených.  Zaměstnávání cizinců a příslušníků z jiných členských států Evropské unie.  Ochrany dětí při umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

25  Kontrolní pravomoci úřadů práce, celních úřadů, inspektorátů práce.  Sankce za přestupky a správní delikty zjištěné při kontrolách.  Stát má povinnost vytvořit takové podmínky, aby občanovi umožnil získávat prostředky k obživě svojí prací a zároveň zajistil určitou stabilitu vzniklého konkrétního právního vztahu, na základě které bude zajištěno právo získanou práci si udržet a pozbýt ji jen na základě zákonem stanovených podmínek.  Stát má povinnost zajistit občana hmotně v případě, že z nějakého zákonem uznaného důvodu nemůže pracovat. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

26  Snaha zabránit obcházení zákona a zneužívání podpory v nezaměstnanosti  Předcházení práci na černo  Veřejná služba  …………. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

27  Zájemce o zaměstnání, §§ 22 až 23  Uchazeč o zaměstnání, §§ 24 až 33  Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, §§ 39 až 57 – 5 měsíců podpůrčí doba, případně 8 u osob od 50 let a 11 u osob starších 55 let  Zprostředkování zaměstnání agenturami práce, §§ 14, 58 až 66  Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, §§ 67 až 84 – povinný 4% podíl u zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

28  Úprava je obsažena v zákoně o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., v platném znění – text zákona na:http://business.center.cz/business/pravo/za kony/zamestnanost/cast5.aspxhttp://business.center.cz/business/pravo/za kony/zamestnanost/cast5.aspx  S účinností od 1. 1. 2009 došlo k výrazným změnám pro výplatu podpory v nezaměstnanosti, podpůrčí doba snížena o měsíc v každé kategorii  Podpůrčí doba činí: 5 měsíců – osoby mladší 50 let 8 měsíců – osoby starší 50 let a mladší 55 let 11 měsíců – osoby starší 55 let

29  Základní podmínkou pro výplatu podpory v nezaměstnanosti je, že osoba musela v době posledních 3 let před nárokem na výplatu podpory v nezaměstnanosti získat dobu sociálního pojištění v délce 12 měsíců  Bylo možné si vydělávat v zaměstnání, kde započitatelný příjem nepřesáhl polovinu minimální mzdy, tedy 4.000,- Kč, což bylo v roce 2011 zrušeno ministrem práce a sociálních věci Jaromírem Drábkem, zůstalo jen pro dohody (nejsou vhodným zaměstnáním ve smyslu § 20 Zákona o zam.  Výše podpory je závislá na výši předchozího příjmu a délce pobírání podpory.  Zvlášť hrubé porušení povinností zaměstnancem, dle § 55 odst. 1b) zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění – podpora v nezaměstnanosti nenáleží

30  Výše: procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání.  První 2 měsíce 65 %,  další 2 měsíce 50 %  a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.  Při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

31  Maximální výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2009 činí 13.307,- Kč, což je 56,5 % z průměrné mzdy za rok 2008 (která činila 23.542,- Kč)  Za měsíc mohou uchazeči o zaměstnání dostat maximálně 0,58 násobek průměrné mzdy v ČR, což je 13.280,- Kč v roce 2011 z částky 23.324, Sdělení č. 390/2010  V roce 2013 je to 0,58 násobek průměrné mzdy z částky 23.726,- Kč, Sdělení MPSV ČR č. 435/2011 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy z 1. až 3. čtvrtletí 2011 pro účely zákona o zaměstnanosti

32 Změny v podpoře v nezaměstnanosti pro rok 2011 - Vládní návrh zákona v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 02. 11. 2010 sněmovní tisk č. 155, http://www.psp.cz/http://www.psp.cz/ Senát Parlamentu ČR schválil dne 12. 11. 2010 sněmovní tisk č. 363 http://www.senat.cz/ Prezident zákon podepsal 23. 11. 2010. Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi 30. 11. 2010. Zákon vyhlášen 8. 12. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 127 pod číslem 347/2010 Sb.347/2010 Část pátá – změna zákona o zaměstnanosti: - Vliv odstupného – podpora v nezaměstnanosti až po době odpovídající nároku na odstupné - Vliv způsobu skončení pracovního poměru – výpověď ze strany zaměstnance či dohoda – jen 45 % průměrného výdělku (od 1.1. 2011) - Není možné si přivydělávat, pokud uchazeč pobírá podporu v nezaměstnanosti.

33 Změny v zákoně o zaměstnanosti pro rok 2012 - Vládní návrh zákona Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila jako svůj sněmovní tisk č. 373/2011 - Prezident podepsal 22. listopadu 2011 http://www.pspcz/ Veřejná služba – pro osoby pracující na černo, dlouhodobě nezaměstnané a osoby mající pasivní přístup k hledání vlastního uplatnění bude aktivně uplatňována za spolupráce Úřadu práce a obcí Více zde: http://akilda.webnode.cz/news/ustavni-soud- zrusil-tzv-verejnou-sluzbu-v-pojistnem-systemu- podpory-v-nezamestnanosti/ Odstupné – kdo nedostane, dostane od státu kompenzaci, neboť bude vázáno na skutečnou výplatu odstupného DONEZ – docházka nezaměstnaných, evidence na poště? Blíže informace na webu MPSV ČR

34  Kontrolují dodržování zákona o zaměstnanosti  Plnění povinného podílu zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných  Hlášení volných pracovních míst – nově od roku 2012 zaměstnavatelé nebudou muset hlásit, povinnost se změní v možnost  Zaměstnávání cizinců – povolení, modrá nebo zelená karta http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zelka/zam#p ovzk  Evidence občanů EU pracujících na našem území

35  Účinnost zákona od 1. 7. 2005  Zánik Českého úřadu bezpečnosti práce a Inspektorátů bezpečnosti práce, dnes tedy: Státní úřad inspekce práce – správní úřad - podřízen MPSV - v čele je generální inspektor - plní úkoly vymezené v § 4 zákon o inspekci práce Oblastní inspektoráty práce – organizační složka státu, - v čele je vedoucí inspektor - je jich 8, někde jsou detašovaná pracoviště jako např. Olomouc, Sokolov - vykonávají kontrolu v rozsahu § 3 zákona o inspekci práce

36  z nichž vznikají práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu, radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  odměňování, náhrady mzdy nebo platu  stanovující pracovní dobu a doby odpočinku  k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu  o zaměstnávání žen, mladistvých  upravující výkon umělecké, kulturní, pracovní a reklamní činnosti dětmi Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

37  Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů  Inspektor se ohlásí, zaměstnavatel je povinen poskytnout součinnost  Namátkové kontroly  Pravidelně plánované v kal. roce  Na podnět  Přestupky FO  Správní delikty PO  Pokuty

38  Zaměstnanec, kterému zaměstnavatel dluží mzdu, se může přihlásit o svůj nárok na úřadu a práce, v jehož obvodu má sídlo nebo místo podnikání zaměstnavatel, a současně může podat návrh na zahájení insolvenčního řízení. Úřad práce zveřejňuje na úřední desce informace o podání insolvenčního nárvhu na určitý podnik.  Lze uplatnit mzdové nároky za 3 měsíce rozhodného období, nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za rozhodné období, které je maximálně 6 měsíců před podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení a 3 měsíce po zahájení.  3 měsíce rozhodného období, zpětně od prvního dne kalendářního měsíce, je-li podán insolvenční návrh u příslušného krajského soudu ČR na zaměstnavatele, který je v platební neschopnosti: 1. Zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, je po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit 2. Neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti  Celkově lze vyplatit 1 zaměstnanci za 1 měsíc částku jeden a půl násobku průměrné mzdy v národním hospodářství v době podání návrhu na insolvenční řízení, 1. květen 2009 – 30. duben 2010 je to 23.542,- Kč. 1,5 násebek činí 35.313,- Kč, maximálně lze vyplatit za období 3 měsíců 1 zaměstnanci tedy částku 105.940,- Kč.

39  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění  Osobní spis, který vede každý zaměstnavatel jako správce a zpracovatel osobních údajů v pracovním poměru.  Dozor na dodržováním povinností o ochraně osobních údajů v této oblasti.  Upravuje rovněž sankce.  Vzor například osobní dotazník.

40  Zaměstnavatel Jan Sladký provozuje cukrárnu, ve které zaměstnává dva cukráře. Na období zvýšené spotřeby práce v letních měsících přijal do pracovního poměru K. Mladého, se kterým uzavřel pracovní smlouvu, ve které byly obsaženy všechna podstatné náležitosti pracovní smlouvy, ale nebyla žádná zmínka o mzdě za vykonanou práci. 1) Je taková pracovní smlouva platná? 2) Na jakou mzdu má v takovém případě zaměstnanec nárok? Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

41 Upraveno agenturní zaměstnávání v ZP a podrobnější úpravu obsahuje zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. v ustanovení §§ 14, 58 až 66. Od 1. října 2004 mohou dočasně přidělovat zaměstnance pouze agentury práce s povolením ke zprostředkování zaměstnání, které uděluje příslušný úřad práce. Od 1.1.2011 pro ty agentury práce, které zprostředkovávají zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti – tj. formou dočasného přidělení svých zaměstnanců k uživateli, podmínku povinného pojištění pro případ svého úpadku a úpadku uživatele, a to ve výši trojnásobku průměrného měsíčního (hrubého) výdělku všech svých dočasně přidělených zaměstnanců. Od 1. 4. 2011 vydává povolení Generální ředitelství Úřadu práce ČR. Od roku 2012 bude možné dočasně přidělovat vlastní zaměstnance k jinému zaměstnavateli i bez povolení činnosti agentury. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

42  H. Votavová navštívila 15. 09. 2004 úřad práce v místě svého trvalého bydliště, kde příslušnému referentovi sdělila, že žádá o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání vzhledem k tomu, že v dosavadním zaměstnání s ní byl rozvázán pracovní poměr výpovědí pro nadbytečnost a 30. 09. jí má skončit výpovědní doba. Od 1. 10. jí proto podle jejího názoru náleží podpora v nezaměstnanosti. 1) Jak byste vy na místě referenta na její žádost reagovali? 2) Má odstupné, které H. Votavová ke dni skončení předchozího pracovního poměru obdrží, vliv na poskytování podpory v nezaměstnanosti? 3) Může být nárok na poskytování podpory v nezaměstnanosti ovlivněn způsobem či důvodem skončení předchozího zaměstnání? Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

43  Oznámit příslušné okresní (Pražské) správě sociálního zabezpečení den   zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti nebo spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti s uvedením dne, od kterého je oprávněna tuto činnost vykonávat.  ukončení samostatné výdělečné činnosti   zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost   od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti.   od kterého nemá nárok na výplatu částečného nebo plného invalidního důchodu, na starobní důchod, na rodičovský příspěvek nebo příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu, přestala vykonávat vojenskou (civilní) službu, přestala být nezaopatřeným dítětem, nebo byla propuštěna z vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody trvající déle než tři kalendářní měsíce, pokud ohlásila a doložila vznik těchto skutečností pro účely výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti.  Oznámení se podává nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala skutečnost, která zakládá tuto povinnost. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

44  v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost,  v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud její příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti po odpočtu vynaložených výdajů dosáhl v kalendářním roce aspoň rozhodné částky. Rozhodná částka činí 2,4 násobek částky, která se stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se účast na důchodovém pojištění posuzuje a přepočítávacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

45  Nemocenské pojištění OSVČ je dobrovolné. OSVČ může být účastna nemocenského pojištění jen v těch kalendářních měsících, za které je povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění, a nebo je od placení záloh osvobozena.  Účast na nemocenském pojištění vzniká dnem, od kterého se OSVČ přihlásila k nemocenskému pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém se přihlásila. Zpětně může účast na pojištění vzniknout pouze v případě, že se OSVČ přihlásila k účasti nejpozději do 8 dnů od zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti a v té samé lhůtě se přihlásila i k účasti na důchodovém pojištění.  Z nemocenského pojištění OSVČ je poskytováno  nemocenské  peněžitá pomoc v mateřství (peněžitá pomoc) Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

46  Podle nového zákona o nemocenském pojištění, z. č. 262/2006 Sb. dávky nemocenského pojištění vyplácet vždy okresní správa sociálního zabezpečení.  Agendu vyplácení dávek náhrady mzdy po dobu prvních 14 dní, resp. 21, pracovní neschopnosti vedou všichni zaměstnavatelé bez ohledu na počet zaměstnanců, které mají. Od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2013 však po dobu prvních 21 dní a nikoli 14. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

47 §§ 34 – 38 zákona o zaměstnanosti, 435/2004 Sb. Zaměstnavatel má povinnost hlásit volná pracovní místa do 10 kalendářních dnů a jejich charakteristiku a neprodleně nejpozději do 10 kalendářních dnů oznamovat obsazení těchto míst. Od roku 2012 to bude možnost a nikoli povinnost. Na vyžádání úřadu práce vybere zaměstnavatel z volných pracovních míst místa vhodná pro uchazeče, kterým úřad práce věnuje ze zákona zvýšenou péči. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

48  Zaměstnavatel je povinen vést evidenci všech občanů EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků, jakož i všech cizinců, které zaměstnává nebo kteří jsou k němu vyslání zahraničním zaměstnavatelem k výkonu práce.  Evidence obsahuje identifikační údaje zaměstnance, adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování, číslo cestovního dokladu a název vydávajícího orgánu, druh, místo a dobu výkonu práce, pohlaví, zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností, nejvyšší dosažené vzdělání, vzdělání požadované pro výkon povolání, dobu platnosti povolení k zaměstnání a povolení k pobytu, den nástupu a skončení zaměstnání či vyslání.  Cizince lze získávat pouze na pracovní místo, které je zaměstnavatelem hlášeno na úřadu práce jako volné a na které nelze přijmout občana ČR, zejména uchazeče o zaměstnání, § 85 odst. 1 zákona o zaměstnanosti. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

49 Přeji příjemný a pohodový zbytek dnešního dne milí posluchači. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz http://akilda.cz/ Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz


Stáhnout ppt "Ilona Kostadinovová Kontakt:"

Podobné prezentace


Reklamy Google