Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sofonjáš. Autor a datum vzniku Sofonjáš – „skrytý v Hospodinu“ Prorokoval za vlády krále Joziáše v Období 640 -621 pŘ. Kr. Současník Jeremjášův.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sofonjáš. Autor a datum vzniku Sofonjáš – „skrytý v Hospodinu“ Prorokoval za vlády krále Joziáše v Období 640 -621 pŘ. Kr. Současník Jeremjášův."— Transkript prezentace:

1 Sofonjáš

2 Autor a datum vzniku Sofonjáš – „skrytý v Hospodinu“ Prorokoval za vlády krále Joziáše v Období 640 -621 pŘ. Kr. Současník Jeremjášův

3 Rozdělení knihy 1)(1:1-3:8)Boží soud 2) (3:9-20) Boží požehnání

4 Boží soud 1:1-13 Den Hospodinův pro Judsko (Blízké naplnění – Babylonské zajetí) 1:14-1:18 Veliký den Hospodinův pro všechny národy (Vzdálené naplnění – Velké soužení)

5 Soud na každou světovou stranu Sof 2:5 (západ) Běda vám, obyvatelé Přímoří, pronárode Keréťanů! Slovo Hospodinovo je proti vám. Kenaane, země pelištejská, vyhubím tě do posledního obyvatele.

6 Soud na každou světovou stranu Sof 2:9 (východ) Avšak, jakože jsem živ, je výrok Hospodina zástupů, Boha Izraele, Moáb bude jako Sodoma, Amónovci jako Gomora, stanou se panstvím kopřiv, solnou proláklinou, krajem navěky zpustošeným. Oloupí je pozůstatek mého lidu, zbytek mého národa je zdědí.

7 Soud na každou světovou stranu Sof 2:12 (jih) Také vy, Kúšijci, budete skoleni mým mečem!

8 Soud na každou světovou stranu Sof 2:13-15 (sever) Napřáhne svou ruku proti severu, zahubí Ašúra, z Ninive učiní zpustošené místo, stepní suchopár; v jeho středu budou odpočívat stáda, všechna zvěř toho pronároda. Na hlavicích sloupů tam bude nocovat pelikán a sýček. Jaký to zpěv zazní z oken! Na prahu trosky, cedrové deštění vytrháno.

9 Soud na každou světovou stranu Sof 2:13-15 (sever) Tohle je město jásotu, které tak bezpečně trůnilo a v srdci si namlouvalo: "Není nade mne." Jak bylo zpustošeno! Jen zvěř tam odpočívá. Každý, kdo přejde kolem, posměšně sykne a mávne rukou.

10 Sof 3:3-4 3 Jeho velmožové jsou uprostřed něho jako řvoucí lvi, jeho soudcové jak vlci za večera, do jitra nenechají nic neohryzaného; 4 jeho proroci jsou chvastouni, muži věrolomní; jeho kněží znesvěcují, co je svaté, znásilňují zákon.

11 Den naděje (budoucí požehnání národům) Sof 3:9 Tehdy očistím rty každého lidu a všichni budou vzývat Hospodinovo jméno a sloužit mu společnou paží.

12 Den naděje (budoucí požehnání národům) Sof 3:18-20 Posbírám ty, kdo jsou zarmouceni, odloučeni od slavnosti, neboť jsou z tebe; břemeno potupy na nich leží. Hle, já si to v onen čas vyřídím se všemi, kdo tě pokořují, zachráním chromou, shromáždím zapuzenou,

13 Den naděje (budoucí požehnání národům) Sof 3:18-20 dám jim chválu a jméno všude v zemi jejich hanby. V onen čas vás přivedu, v ten čas vás shromáždím, dám vám jméno a chválu mezi všemi národy země, až změním váš úděl před vašimi zraky, praví Hospodin.

14 Hlavní témata knihy 1)Den soudu 2) Lhostejnost vůči Bohu 3) Den potěšení

15 Nejdůležitější učení: -Soud je odplatou pro ty, kdo odmítají se odvrátit od hříchu -Pro ty kdo se od hříchu odvrátili a následují Boha bude soud vykoupením -Bůh trestá ty, které miluje aby je očistil od hříchu a ospravedlnil -Jedinou možností, jak se vyhnout Božímu soudu je ukrýt se v Boží spravedlnosti -být vůdcem Božího lidu je pocta i zodpovědnost

16 2 Pet 3:10-13 Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.


Stáhnout ppt "Sofonjáš. Autor a datum vzniku Sofonjáš – „skrytý v Hospodinu“ Prorokoval za vlády krále Joziáše v Období 640 -621 pŘ. Kr. Současník Jeremjášův."

Podobné prezentace


Reklamy Google