Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VUOS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VUOS."— Transkript prezentace:

1 VUOS

2 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA
Praktické naplňování požadavků chemické legislativy v ČR

3 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA
Důvody testování Notifikace - registrace nových chemických látek farmak pesticidů biocidů tenzidy Požadavky Zákoníku práce a další (prokazování shody, přeprava,…)

4 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA
Co se testuje Meziprodukty 25% Barviva % Fotochemikálie % Kosmetika % Pomocné přípravky 5% Stabilizátory % Vonné látky % Famaceutika % Lubrikanty % Ostatní %

5 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA
Podíl typů průmyslu Chemická syntéza 28% Polymery 11% Textilní průmysl 9% Domácí přípravky 9% Elektronický průmysl 8% Fotoprůmysl % Papírenství, celulóza 6% Průmysl barev, laků 5% Petrolejářství % Ostatní 14%

6 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA
Dělení podle roční tonáže látek 1 – 10 t 57,8% 0,1 – 1 t 17,5% 10 – 100 kg 12,7% 10 – 100 t 8,5% 100 – 1000 t 2,9% Nad 1000 t 0,6% REACH!

7 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA
Co je nezbytné pro zpracování dossieru pro chemikálie Vstupní údaje Fyzikálně-chemické vlastnosti Analytické údaje Hořlavost, výbušnost,… Ekotoxikologické vlastnosti Toxikologické vlastnosti

8 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA
Analýza rizik pro zdraví Analýza rizik pro životní prostředí

9 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA
Vybavenost testovacího zařízení Analytická technika Specializované ekotoxikologické pracoviště Specializované toxikologické pracoviště Technické zázemí pro provoz Archivy „Literární“ zázemí

10 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA
Personální zabezpečení Obchod Administrativa QAU Informatika, legislativa Vlastní testování Expertní činnost Pomocné provozy

11 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA
Analytika Vývoj metod Validace metod Kvalifikace přístrojů

12 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA
Literární zázemí, informatika, expertní činnost, legislativa Přístup k literárním údajům Přístup – vlastnictví databází Hodnocení účinků, znalost metodik hodnocení !! Podrobná znalost legislativních předpisů na úrovni EU a národních úrovních členských států Znalost legislativy „třetích“ zemí Možnost získávání atypických metodik

13 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA
Zákazník – sponzor Znalost / neznalost legislativy !! Znalost / neznalost principů SLP ! Znalost / neznalost metodik Termíny ! Cena Komunikace

14 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA
Cena testů Náklady materiálové Mzdy, daně, pojištění Náklady režijní Náklady administrativní Snížení kapacity oproti zkouškám „mimo SLP“

15 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA
Situace v oblasti testování v ČR CHLAP,….. Nové látky Rozsah testů – baterie Ceny

16 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA
Perspektiva REACH Alternativní metody Predikční metody Podpora státu/REACH

17 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA
Podklady pro registraci chemických látek v České republice

18 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA
Typ registrace podle roční produkce Množství látky Druh registrace množství ≥ 1 t/rok nebo suma ≥ 5 t Plná registrace 100 kg/rok ≤ množ. < 1 t/rok nebo 500 kg ≤ suma < 5 t Omezená registrace (1) množství < 100 kg/rok nebo suma < 500 kg Omezená registrace (2)

19 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA
Požadované údaje Identifikace látky Informace o látce Identifikace výrobce a osoby, která žádá o registraci Fyzikálně chemické vlastnosti látky Toxikologické studie Ekotoxikologické studie Možnosti zneškodnění látky

20 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA
Fyzikálně chemické vlastnosti látky Stav látky při 20 st.C Rozděl. koef (oktanol/voda) Bod tání Bod vzplanutí Bod varu Hořlavost Hustota Výbušnost Tenze par Teplota vznícení Povrchové napětí Oxidační vlastnosti Rozpustnost ve vodě Granulometrie

21 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA
Toxikologické studie Akutní toxicita – aplikace alespoň dvěma způsoby podání: orální, inhalační, dermální, kožní dráždivost, oční dráždivost, senzibilizace kůže Toxicita při opakované dávce – způsob podání dle expozice člověka. Toxicita za 28 dní. Jiné účinky: mutagenita – 2 způsoby – na bakteriích (reverzní mutace) a nebakteorologická toxicita pro reprodukci toxikokinetika – literární údaje

22 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA
Ekotoxikologické studie Účinky na organismy Akutní toxicita pro ryby Akutní toxicita pro dafnie Inhibice růstu řas Inhibice bakterií Rozložitelnost biotická abiotická Screeningová zkouška absorpce – desorpce

23 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA
Doplňkové studie – stupeň 1 Fyz-chem.studie – analytické metody Toxikologické studie vliv na plodnost (fertilitu) subchonická nebo chronická toxicita základní toxikokinetické informace Ekotoxikologické studie dlouhodobá studie dafnie (21 dní) zkouška na vyšších rostlinách zkouška na žížalách další studie na rybách zkoušky akumulace s jedním druhem ryb další studie rozkladu další studie absorpce a desorpce

24 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA
Doplňkové studie – stupeň 2 Toxikologické studie chronická toxicita karcinogenita studie plodnosti vícegenerační studie vývojové toxicity studie toxicity pro reprodukci dodatečné toxikokinetické údaje další zkoušky pro orgánovou toxicitu

25 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA
Doplňkové studie – stupeň 2 (pokračování) Ekotoxikologické údaje dodatečné zkoušky akumulace další zkoušky na rybách studie toxicity na ptácích dodatečné studie na jiných organismech

26 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA
DES (Data Entry Screen) Povinnost žadatele o registraci je vyplnit elektronický formulář DES Pokyny k vyplnění formuláře DES jsou uvedeny ve SNIF (Structured Notification Interchange Format)

27 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA
Přibližné ceny pro baterie testů a další služby Baterie testů Cena (€) Testy pro plnou registraci – (více než 1 t/rok) Testy pro omezenou registraci ( kg/rok) – (méně než 100 kg/rok) – 4 000 Doplňkové testy – Validace analytických metod, doplňkové analýzy k testům – 6 000 Vyplnění DES – 4 000

28 Centrum ekologie, toxikologie a analytiky - CETA
Zavedení REACH – dopady Přímé ztráty v chem. průmyslu 7-11 mld. Kč Ztráta cca pracovních míst Významné ohrožení výrobců vysokotonážních látek Výhoda pro výrobce „malotonážní chemie“ Podpora (nutnost) inovace výrob (náhrady) Snížení ohrožení zdraví ???


Stáhnout ppt "VUOS."

Podobné prezentace


Reklamy Google