Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

2 30.7.20152 CÍLE SEMINÁŘE Metodická pomoc ČASOVÝ HARMONOGRAM BP ČASOVÝ HARMONOGRAM BP JAK STANOVIT CÍLE A STRUKTURU JAK STANOVIT CÍLE A STRUKTURU ÚVOD A ZÁVĚR PRÁCE ÚVOD A ZÁVĚR PRÁCE OBSAHOVÁ NÁPLŇ OBSAHOVÁ NÁPLŇ JAK PRACOVAT S LITERATUROU JAK PRACOVAT S LITERATUROU PŘÍPRAVA NA OBHAJOBU PRÁCE PŘÍPRAVA NA OBHAJOBU PRÁCE

3 30.7.20153 Požadavky na zápočet Odevzdání 7-10 stran textu=úvod práce+část textu práce Odevzdání 7-10 stran textu=úvod práce+část textu práce - Téma - Důvod výběru tématu= proč je téma aktuální - Cíle práce - Předpokládaná struktura práce - Metodika zpracování - Jedna část vybrané kapitoly Formální úprava! Formální úprava! Termíny zápočtů v průběhu května a června na základě písemné práce Termíny zápočtů v průběhu května a června na základě písemné práce Nejpozdější termín 15.7. Nejpozdější termín 15.7.

4 30.7.20154 ZADÁNÍ A VÝBĚR TÉMATU PRÁCE Výběr BP: dle daných témat Výběr BP: dle daných témat Vlastní téma – schválí vedoucí katedry mailem + odevzdat žádost společně se zadáním práce Vlastní téma – schválí vedoucí katedry mailem + odevzdat žádost společně se zadáním práce Téma přizpůsobit vlastním zkušenostem a dostupnosti literatury Téma přizpůsobit vlastním zkušenostem a dostupnosti literatury Kontakt se školitelem!, nutnost potvrdit Vaše přihlášení do 5 dnů v is Kontakt se školitelem!, nutnost potvrdit Vaše přihlášení do 5 dnů v is 15.3. poslední termín pro přihlášení k tématu 15.3. poslední termín pro přihlášení k tématu 31.3. – odevzdání zadání 31.3. – odevzdání zadání Možnost posunu odevzdání zadání témat Možnost posunu odevzdání zadání témat

5 30.7.20155 ZADÁNÍ A VÝBĚR TÉMATU PRÁCE Vypracovat zadání! Vypracovat zadání! Dvě podoby zadání – metodické listy v pokynu rektorky + pokyny prorektora pro pedagogiku Dvě podoby zadání – metodické listy v pokynu rektorky + pokyny prorektora pro pedagogiku Nutnost nastavení dat konzultací! Nutnost nastavení dat konzultací! - Osnova práce (5 bodů, obecně! – úvod, hlavní řešená problematika, závěr) - Literatura – 5 titulů MATES, P., eds. (2007): Reforma veřejné správy. ASPI, Praha, 378 s. BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D., (2002): Teorie regionálního rozvoje. Praha, Karolinum, 211 s. - Podepsat třikrát školitel a VY, předat na studijní oddělení do 31.3.2009

6 30.7.20156 ZADÁNÍ A VÝBĚR TÉMATU PRÁCE Při strukturaci zadání stanovit si ČASOVÝ HARMONOGRAM BP Při strukturaci zadání stanovit si ČASOVÝ HARMONOGRAM BP - Závěrečné fáze min 6 týdnů před termínem odevzdání BP - Věnovat se psaní průběžně !!! - Metodika psaní BP – podpisem sdělujte, že ji respektujete + elektronická skripta+další pokyny prorektorů a rektora

7 30.7.20157 Úvod práce Spolu se závěrem práce nejčtenější část BP Spolu se závěrem práce nejčtenější část BP Cca 2 stránky Cca 2 stránky Jasně definovaná struktura: Jasně definovaná struktura: - Vymezení problému - Cíl práce, popř. dílčí cíle - Hypotézy - Obecná strukturace - Metodika psaní práce Případová studie – představení regionu, základní ekonomické a demografické charakteristiky, poloha, velikost Případová studie – představení regionu, základní ekonomické a demografické charakteristiky, poloha, velikost

8 30.7.20158 Úvod práce - Vymezení problému (malá sídla, neexistence RRA, CR jako významné ekonomické odvětví, dopad E integrace apod.): 2-3 odstavce - Cíl práce, popř. dílčí cíle: 1 odstavec - Hypotézy - Obecná strukturace – jak budete popisovat při psaní práce - Metodika psaní práce (jaký typ literatury jsem využil, z jakých zdrojů, popř. empirická šetření) - Případová studie – představení regionu, základní ekonomické a demografické charakteristiky, poloha, velikost

9 30.7.20159 Cíle a struktura práce V úvodu práce V úvodu práce Nejdůležitější první krok Nejdůležitější první krok Vydefinovat si co chci a proč na základě rešerše literatury a zdrojových pramenů Vydefinovat si co chci a proč na základě rešerše literatury a zdrojových pramenů Relativně stručný ale jasný cíl a záměr – odvíjí se od něj další části práce Relativně stručný ale jasný cíl a záměr – odvíjí se od něj další části práce

10 30.7.201510 Cíle a struktura práce Nevhodný cíl Nevhodný cíl téma bakalářské práce jsem si zvolila, abych se podrobněji seznámila s regionální politikou České republiky a prohloubila si tak znalosti o této problematice. téma bakalářské práce jsem si zvolila, abych se podrobněji seznámila s regionální politikou České republiky a prohloubila si tak znalosti o této problematice.

11 30.7.201511 Cíle a struktura práce ŠPATNĚ „Jakým způsobem lze uskutečňovat financování vlastních rozvojových projektů? Je sdružování menších obcí do mikroregionů tím správným směrem?“ LÉPE Cílem předkládané BP je studium malých obcí a jejich schopnosti financovat z vlastních zdrojů rozvojové projekty v území. Záměrem práce je analyzovat význam meziobecní spolupráce z hlediska omezených zdrojů malých obcí“.

12 Práce s literaturou Zpracováním BP student prokazuje: - - schopnost samostatně se orientovat v oboru, směru, který studuje, - - získání a schopnost uplatnit v praxi získané poznatky a metody, - - dovednost využívat poznatky z dostupné literatury, včetně cizojazyčné, - - zvládnutí základních postupů a etiky tvůrčí práce

13 Práce s literaturou Zpracování stručné literární rešerše: - - stručný přehled významných literárních pramenů souvisejících s vybranými problémy   Jak vyhledat literaturu: - - Internetový vyhledávač - - Seznamy publikací jednotlivých nakladatelství - - Národní knihovna, regionální odborné knihovny - - Dokumenty institucí veřejné správy, MV, Mspr., Parlamentní knihovna, krajské zdroje, EK, hospodářské komory, městské archívy … - - Zdroje u publikací, které vyšly – z čeho autor vycházel, - - Odborné časopisy - moderní obec …, u článků vztahujících se k tématu dohledat další publikace autora - - Školitel – sborníky z konferencí, výzkumných zpráv apod.

14 30.7.201514 CITACE Antiplagiátorské programy (lze ověřit již před odevzdáním práce) Antiplagiátorské programy (lze ověřit již před odevzdáním práce) www.citace.com, nový word www.citace.com, nový word www.citace.com Předloha odborných publikací Předloha odborných publikací V seznamu literatury oddělit odborné knihy a další zprávy internet – min 5 odborných titulů, internet nestačí!!! V seznamu literatury oddělit odborné knihy a další zprávy internet – min 5 odborných titulů, internet nestačí!!! Zdroje z internetu datovat: „staženo k 11.3.2008“ Zdroje z internetu datovat: „staženo k 11.3.2008“

15 ODBORNÁ LITERATURA [ 1] PŘÍJMENÍ, K.: Název díla Kde, kdo a kdy vydal, ISBN [2] PŘÍJMENÍ, K.: Název článku in: Moderní obec, č. x/rok, s. y až z [3] Stanovy – název instituce Kde, kdo a kdy vydal [4] Název zákona (vyhlášky) Zákon č. xxx/rok Sb., [5] PŘÍJMENÍ, K.: Název článku Dostupné na: www: internetová adresa

16 30.7.201516 Jak správně citovat Citace v úvodu a závěru práce Citace v úvodu a závěru práce Přímá citace Přímá citace Nepřímá citace Nepřímá citace

17 30.7.201517 Přímá citace „Cestovní ruch se stal v posledních padesáti letech velmi významným růstovým faktorem pro většinu vyspělých světových ekonomik. Rozvoj CR a jeho zvyšující se dynamika byla způsobena především mnohými technologickými změnami, zvláště pak zvýšením dostupnosti přepravních prostředků pro širší vrstvy obyvatelstva a relativním snížením přepravních nákladů.“ [4] „Cestovní ruch se stal v posledních padesáti letech velmi významným růstovým faktorem pro většinu vyspělých světových ekonomik. Rozvoj CR a jeho zvyšující se dynamika byla způsobena především mnohými technologickými změnami, zvláště pak zvýšením dostupnosti přepravních prostředků pro širší vrstvy obyvatelstva a relativním snížením přepravních nákladů.“ [4] „Cestovní ruch se stal ….. prostředků pro širší vrstvy obyvatelstva a relativním snížením přepravních nákladů.“ (Indrová, 2006:45) „Cestovní ruch se stal ….. prostředků pro širší vrstvy obyvatelstva a relativním snížením přepravních nákladů.“ (Indrová, 2006:45) Význam CR v ekonomice je hodnocen z mnoha úhlů pohledu. Např. podle Indrové se cestovní ruch stal ….. prostředků pro širší vrstvy obyvatelstva a relativním snížením přepravních nákladů.“ (Indrová, 2006:45) Význam CR v ekonomice je hodnocen z mnoha úhlů pohledu. Např. podle Indrové se cestovní ruch stal ….. prostředků pro širší vrstvy obyvatelstva a relativním snížením přepravních nákladů.“ (Indrová, 2006:45) „Cestovní ruch se stal ….. prostředků pro širší vrstvy obyvatelstva a relativním snížením přepravních nákladů.“ 1 (poznámka pod čarou…) „Cestovní ruch se stal ….. prostředků pro širší vrstvy obyvatelstva a relativním snížením přepravních nákladů.“ 1 (poznámka pod čarou…) Poznámka pod čarou: citace stejná jako v bibliografii!!! Poznámka pod čarou: citace stejná jako v bibliografii!!!

18 30.7.201518 Nepřímá citace Cestovní ruch je považován za …. Aktivity související s CR mohou přinášet významné multiplikační efekty… 1 (poznámka pod čarou…) Cestovní ruch je považován za …. Aktivity související s CR mohou přinášet významné multiplikační efekty… 1 (poznámka pod čarou…) V pozn. Pod čarou bude: Blíže k přínosu CR v ekonomice srov. Viz. Indrová….., Blažek a další V pozn. Pod čarou bude: Blíže k přínosu CR v ekonomice srov. Viz. Indrová….., Blažek a další Citace grafů, map, tabulek!!! – přímo nebo zdroj dat:www.csu.cz, vlastní úpravy Citace grafů, map, tabulek!!! – přímo nebo zdroj dat:www.csu.cz, vlastní úpravy

19 30.7.201519 ZÁVĚR PRÁCE 1-2 stránky 1-2 stránky Reaguje na stanovené cíle a záměry, popř. hypotézy práce a hodnotí, jak se podařilo cílů dosáhnout Reaguje na stanovené cíle a záměry, popř. hypotézy práce a hodnotí, jak se podařilo cílů dosáhnout I negativní zjištění je zjištění! Pokud se nepotvrdí výchozí předpoklady je třeba zdůvodnit proč a proč by se tomu měla věnovat pozornost (např. neexistují data, ale bylo by třeba je mít) I negativní zjištění je zjištění! Pokud se nepotvrdí výchozí předpoklady je třeba zdůvodnit proč a proč by se tomu měla věnovat pozornost (např. neexistují data, ale bylo by třeba je mít) Obecný charakter – shrnuje hlavní zjištění a zobecňuje je ! Obecný charakter – shrnuje hlavní zjištění a zobecňuje je !

20 30.7.201520 Struktura práce Počet stránek (40) Počet stránek (40) Odsazení a formální úprava (viz metodika) Odsazení a formální úprava (viz metodika) Přílohy – 4-6 příloh, nejsou nutné Přílohy – 4-6 příloh, nejsou nutné Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň Vnější vzhled! Vnější vzhled! Vyváženost rozsahu kapitol (cca 5 kap) Vyváženost rozsahu kapitol (cca 5 kap) Odborný jazyk – jasné vyjadřování Odborný jazyk – jasné vyjadřování Teoretický rámec – aplikace v praxi Teoretický rámec – aplikace v praxi Komparační práce (srovnat legislativu) x analytické práce (obsáhnout problém a návrhy řešení) Komparační práce (srovnat legislativu) x analytické práce (obsáhnout problém a návrhy řešení)

21 Přechod mezi kapitolami Dílčí závěry – shrnutí stavu, ke kterému jsem dospěl(a) a kam a proč budu pokračovat

22 Psaní textu „Dle mého názoru jsou programy EIF (zejména záruky) pro zprostředkující instituce méně administrativně náročné než programy EIB“. … „Dle mého názoru jsou programy EIF (zejména záruky) pro zprostředkující instituce méně administrativně náročné než programy EIB“. … 30.7.201522

23 Abstrakt a klíčová slova Vystihnout o čem je v práci psáno! Vystihnout o čem je v práci psáno! Slova, která se nejčastěji opakují, řeší, jsou jádrem problému Slova, která se nejčastěji opakují, řeší, jsou jádrem problému Po přečtení klíčových slov vím, co v práci najdu a co ne Po přečtení klíčových slov vím, co v práci najdu a co ne „ Malý a střední podnik, skupina EIB, Evropská investiční banka, Evropský investiční fond, Globální úvěr, rizikový kapitál, portfoliová garance“. 30.7.201523

24 30.7.201524 Příprava na obhajobu Nepodceňovat – vystupování, chování Nepodceňovat – vystupování, chování Znalost práce Znalost práce Studium posudků – příprava na otázky Studium posudků – příprava na otázky PPT prezentace PPT prezentace Jasné teze Jasné teze Výsledná klasifikace – soubor mnoha faktorů Výsledná klasifikace – soubor mnoha faktorů


Stáhnout ppt "BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google