Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operativní řízení přenosové soustavy Dispečink ČEPS, a.s. Ing. Miroslav Prokop Vedoucí odboru Hlavní dispečer Praha Bohdalec 13.12. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operativní řízení přenosové soustavy Dispečink ČEPS, a.s. Ing. Miroslav Prokop Vedoucí odboru Hlavní dispečer Praha Bohdalec 13.12. 2011."— Transkript prezentace:

1 Operativní řízení přenosové soustavy Dispečink ČEPS, a.s. Ing. Miroslav Prokop Vedoucí odboru Hlavní dispečer Praha Bohdalec 13.12. 2011

2 Obsah:  Co je to přenosová soustava  Jaké služby poskytuje provozovatel PS  Jaké má PPS nástroje pro zajišťování kvality služeb PS  Operativní dispečerské řízení ES ČR - hlavní činnosti dispečinku ČEPS  Vliv FVE na provoz ES ČR

3 O ČEPS, a.s., cca 500 zaměstnanců výlučná licence na přenos  přirozený monopol  Provozovatelem přenosové soustavy je ze zákona akciová společnost ČEPS, a.s.

4 Co je to přenosová soustava  přenosová vedení zvn a vvn - 3479 km 400 kV - 1910 km 220 kV  rozvodny – 400 kV (24) a 220 kV (14)  transformátory – 400/220 kV (4), 400/110 kV (44) a 220/110 kV (20)  mezinárodní propojovací vedení – 11 vedení 400kV a 6 vedení 220 kV  hlavní dispečerské pracoviště Bohdalec, záložní dispečerské pracoviště Ostrava  dispečerská a řídící technika v různých lokalitách území České republiky

5 Schéma sítí 400 a 220kV PSE-O 50HzT TenneT DE APG SEPS ČEPS

6 Struktura trhu s elektřinou v ČR

7 Synchronní zóny v Evropě CENTREL podzim 1995 synchronní připojení k UCTE UKTSO ENTSO-E NORDEL UAS-EAS Mediterian ring DESERTEC Supergrid

8 Jaké služby poskytuje provozovatel přenosové soustavy Přenos  rezervace přenosové a transformační kapacity pro tuzemské uživatele PS a její poskytování  rezervace přenosové kapacity a přenos elektřiny pro zájemce o přeshraniční obchody Systémové služby  nepřetržitost a kvalita dodávky elektřiny na úrovni přenosové soustavy pro tuzemské zákazníky

9 Jednotlivé složky průměrné ceny dodávky elektřiny domácnostem pro rok 2011 Zdroj: ERÚ

10 Jaké má PPS nástroje pro zajištění kvality služeb PS  právní - směrnice a nařízení EU, české energetické právní normy včetně vyhlášek a Kodexu PS  obchodní – nákup služeb podpůrných pro zajištění služeb systémových  technické – řízení toků elektřiny, aktivace nakoupených záloh (podpůrných služeb), regulace spotřeby

11  Úplné znění zákona 458/2000Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn je vydán pod číslem 314/2009Sb. Vyhlášky:  MPO 80/2010 Sb. o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu  MPO 79/2010 Sb. o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení Právní vymezení dispečerského řízení ES ČR

12 Operativní dispečerské řízení ES ČR - hlavní činnosti dispečinku ČEPS  Řízení výkonové bilance - využíváním PpS  Dispečerské řízení sítí PS – koordinace s partnery v ČR a zahraničními TSO  Řešení poruchových stavů ES – bilance i sítě

13 SDŘS ČEPS

14 Integrace SDŘS s hlavními systémy ČEPS

15 Změny v řízení po r.2000  Dříve řízení zdrojů a změny jejich nasazení (podle tzv. poměrných přírůstků dispečerskými stupni 0- 50) bylo prováděno dispečery ČEPS  Změna vztahů k výrobcům (TD ČEZ), změna pravomocí dispečera ČEPS - řídí pouze PpS  Zanikly některé typy zahraničních dodávek (naturální výměny, spotové obchody)  Dispečer sleduje volné přenosové kapacity a úzká místa v PS

16 Základní vstupy do DPP pro řízení výkonové bilance ES ČR  Predikce zatížení  Hodinové diagramy výroby  Plány zahraniční spolupráce  Nakoupené PpS Systémová odchylka – rozdíl mezi plánovaným a skutečným diagramem výroby nebo odběru Reálný provoz  vznik systémové odchylky především vlivem - nepřesné predikce - počasí - poruchovost - nedodržování diagramů odběru - změny v programu zahraničí

17 Hlavní výstupy DPP výroby a vykoupených PpS  Nasazení výrobních bloků na P dg  Přehled jednotlivých vykoupených PpS (PR, SR, TR+, TR-, QS, DZ) podle výrobců a bloků  Výsledná bilance výkonů za republiku -hodinové diagramy výroby jsou vztaženy na zatížení predikce ČEPS -Hodinové diagramy výroby  Veškeré údaje v obchodním intervalu 1 hodina

18 Predikce P dg Meze SR + TR+ Meze SR - + TR-

19 Řízení výkonové bilance Podpůrné služby PR SR TR +, TR - QS DZ VSR (Vltava) SV 30 (snížení výkonu) ZZ 30 (změna zatížení) Havarijní výpomoci ze zahraničí Nákup regulační energie ze zahraničí Vyrovnávací trh Obstarání regulační energie

20 Způsoby řízení PpS  PR automaticky, na zdrojích  SRautomaticky – GDC regulátor v ŘS  TR dispečer povelem z ŘS, kryptovaná cena, program Žebřík, pořadí dle ceny Ereg  QSdispečer povelem z ŘS  Ostatní telefonicky

21 Nákup regulační energie v zahraničí  Realizace přes obchodníky  Pouze na celé obchodní intervaly  Vyřízení cca 2 – 3 hodiny  Cena stanovena dodavatelem  Negarantováno  Omezení zatížením profilů

22 Havarijní výpomoc ze zahraničí  Realizovatelnost do cca. 15 minut  Není garantována, ale je spolehlivá  Smluvně SEPS 150MW  PSE-O a oba němečtí TSO dle možností – cena následující den  Vázáno na řešení havarijních situací v PS  Neslouží k dlouhodobému vyrovnání výkonové bilance

23 Nepřesná predikce ČEPS vlivem špatné meteopředpovědi

24 Denní diagramy zatížení v ČR neděle v létě všední den v zimě

25 Hlavní výstupy DPP zahraniční spolupráce Přehled všech exportních, importních a tranzitních výměn Součtem všech zahraničních výměn po PS je regulační saldo zahraniční spolupráce Zahraniční výměny po 110 kV do ostrova Zahraniční výměny po PS a 110 kV – bilanční saldo zahraniční spolupráce Veškeré údaje v obchodním intervalu 1 hodina

26 Realizace Denní přípravy provozu (DPP)  V části výroba a vykoupené PpS – využívání PpS podle stanovených pravidel, tzn. podle Provozní instrukce „Principy využívání PpS“  V části zahraniční spolupráce – regulace salda předávaných výkonů podle Doporučení UCTE - přípustná odchylka ± 20 MWh v hodině - přípustná okamžitá odchylka ± 100 MW  V části sítě – realizace síťového programu manipulacemi v dálkově i místně ovládaných rozvodnách

27 Regulační rovnice ACE = ΔP – K Δf  ACEregulační odchylka  ΔPodchylka salda předávaných výkonů  Kkonstanta určená UCTE pro ES ČR (808 MW/Hz)  Δfodchylka kmitočtu

28

29

30 Běžný den bez problémů

31 1 pracovní den mezi 1. lednem a sobotou - v diagramech překoupeno

32 Výpadek bloku ETE před 11.hodinou

33

34 Čerpání PpS dne 18.2.2008 – kumulace poruchovosti

35 Dopad výpadku Temelína na frekvenci v Evropě – vyhodnocení působení PR

36 Dispečerské řízení sítí  Programované manipulace – základem je denní příprava provozu sítí  Realizace zkoušek  Řešení poruchových stavů - operativní manipulace  Řízení U a Q  Koordinace napájení uzlových oblastí  Koordinace provozu se zahraničními TSO  Vedení operativní evidence (včetně poruch)  Monitoring PS - indikace porušení kritéria N-1 pomocí kontingenční analýzy  Detekce úzkých míst

37 Hlavní výstupy DPP sítí  Programové listy pro jednotlivé síťové práce včetně rubrik pro evidenci „B příkazů“ v elektronické podobě  Manipulační postupy pro složité manipulace  Informace z www. ceps. cz: - volné obchodovatelné kapacity po profilech - dostupnost vyvedení bloků do PS

38 Partneři pro dispečerské řízení sítí  Obsluha místně ovládané rozvodny  Dispečer DS  Výrobce  Dispečer zahraniční TSO  Pohotovost PsPS  Stálá služba PsPS

39 Ovládání stanic PS  24 dálkově ovládaných stanic PS  14 stanic PS s místní obsluhou  Sekvenční ovládání - sled manipulací, které na sebe automaticky navazují Řízení U a Q  8 pilotních uzlů (Hradec, Výškov, Vítkov, Kočín, Krasíkov, Slavětice, Týnec, Mělník) s ARN (automatický regulátor napětí), které řídí Q výroben pracujících do uzlu a navrhují nasazení tlumivek nebo regulaci odboček  Terciální regulace U/Q – aplikace v ŘS

40 Hlavní displej SCADA/EMS

41 Schéma pro DO stanici

42 Mimořádné prostředky pro řešení havarijních situací  Vypínací plán  Regulační plán  Frekvenční plán  Plány obrany  Plány obnovy  Vyhlašování stavů nouze

43 Instalovaný výkon FVE dle ERÚ

44 Vývoj fotovoltaických elektráren

45 Predikce a skutečná výroba FVE 3.3.2011

46 Aktivace PpS 3.3.2011

47 Den největšího exportu 23.4.2011 4309 MW

48 Omezovací plán FVE Výkonová náplň omezovacího plánu ES ČR PDS / Omezovací stupeň4041424344454647484950 PRE distribuce a.s. 0002,5 5,3 E.ON Distribuce 075150225300375450525 ČEZ Distribuce 075150225300372,6488,7 ACTHERM, spol. s r.o. 03,07,913,920,928,830,840,8 Omezovaný výkon celkem ČR 0153307,9466,4623,4781,7974,81059,8

49 V430 dva poškozené stožáry po orkánu EMMA 1. – 2.3. 2008 Definitivní oprava trvala 3 týdny

50 V 415 šest poškozených po orkánu EMMA 1. – 2.3. 2008 Vystavěna náhradní trasa, oprava cca 3 měsíce

51 V 415 šest poškozených po orkánu EMMA 1. – 2.3. 2008

52 Povodně v létě 2002 – Vltava u Kralup -

53 Húlava u Prunéřova v srpnu 2003

54 Vedeme elektřinu nejvyššího napětí Miroslav Prokop vedoucí odboru Hlavní dispečer ČEPS, a.s Elektrárenská 774/2 Praha 10 prokop@ceps.cz www.ceps.cz


Stáhnout ppt "Operativní řízení přenosové soustavy Dispečink ČEPS, a.s. Ing. Miroslav Prokop Vedoucí odboru Hlavní dispečer Praha Bohdalec 13.12. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google