Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výpověď pro porušování povinností a neuspokojivé výsledky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výpověď pro porušování povinností a neuspokojivé výsledky"— Transkript prezentace:

1 Výpověď pro porušování povinností a neuspokojivé výsledky
JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

2 Základní pravidla pro výpověď
Výpověď musí být učiněna písemně. Nedostatek písemné formy způsobuje nicotnost výpovědi (nepřihlíží se k ní). Výpověď musí být doručena druhé straně. Nedoručená výpověď není neplatné, nýbrž neexistující jednání. Doručená výpověď může být odvolána. Odvolání výpovědi je ovšem účinné až tehdy, když druhá strana odvolání přijme. Odvolání i jeho přijetí musí být písemné. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 2 2

3 Výpovědní důvod Zaměstnavatel musí ve výpovědi důvod skutkově vymezit.
Zaměstnavatel se nemusí soustředit na právní kvalifikaci, nýbrž spíše na vylíčení okolností, v nichž shledává důvod pro výpověď. Soud bude v případném sporu přihlížet jen k tomu, co zaměstnavatel vylíčil. Toto vylíčení pak sám (případně) podřadí pod některý výpovědní důvod. Skutkové vylíčení nelze později měnit nebo doplňovat. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 3 3

4 Výpovědní důvody v § 52 písm. f)
Podle § 52 písm. f) může dát zaměstnavatel výpověď z důvodu: nesplňování předpokladů stanovených zákonem, nesplňování požadavků stanovených zaměstnavatelem, neuspokojivých pracovních výsledků. Předpoklady se týkají jen zaměstnanců, kteří vykonávají práci, pro kterou určitý právní předpis nastavuje předpoklad, jako je například: trestněprávní bezúhonnost, řidičské oprávnění, nutné vzdělání či kvalifikace. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 4 4

5 Výpověď pro nesplňování požadavků
Požadavky pro řádný výkon práce stanoví zaměstnavatel. Požadavky se mohou týkat: jazykových nebo jiných dovedností, naplňování normy práce, morálních a osobnostních předpokladů. Požadavky musí být stanoveny rozumně vzhledem k vykonávané práci a tak, aby byly objektivně splnitelné. Požadavky mohou být zaměstnavatelem i měněny a doplňovány. Výpovědní důvod je dán jen tehdy, pokud zaměstnanec nevyhovuje požadavkům bez zavinění zaměstnavatele. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 5 5

6 Výpověď pro nesplňování požadavků
Mezi obvyklé požadavky patří i požadavek na uspokojivé pracovní výsledky. Neuspokojivé výsledky mohou spočívat v : častých chybách zaměstnance, špatné výkonnosti, nestíhání pracovního tempa, neschopnosti zaměstnance. Podmínkou platnosti výpovědi pro nesplňování požadavků, včetně neuspokojivých výsledků, není zavinění zaměstnance. Zaměstnanec musí být se všemi požadavky, včetně požadavků týkajících se pracovních výsledků, seznámen. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 6 6

7 Výpověď pro neuspokojivé výsledky
Podmínkou platnosti výpovědi pro neuspokojivé pracovní výsledky je, že byl zaměstnanec písemně vyzván k jejich odstranění. Výzva musí obsahovat: popis neuspokojivých pracovních výsledků, stanovení přiměřené doby k odstranění neuspokojivých výsledků, výzvu k odstranění neuspokojivých výsledků, upozornění na možnosti výpovědi (doporučená náležitost). Výpověď může být dána, pokud i po uplynutí přiměřené doby neuspokojivé výsledky trvají (nebo se objeví znovu), a to až do 12 měsíců ode dne doručení výzvy. Podmínkou výpovědi je jen jediná výzva. Zaměstnavatel nemusí zaměstnance vyzývat opakovaně. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 7 7

8 Výpovědní důvody v § 52 písm. g)
Podle § 52 písm. g) může dát zaměstnavatel výpověď z důvodu: pro který může okamžitě zrušit pracovní poměr, závažného porušení povinnosti vyplývající z pracovního poměru, soustavného méně závažného porušování povinnosti vyplývající z pracovního poměru. Má-li zaměstnavatel důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru, může na jeho základě rozvázat pracovní poměr i výpovědí. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 8 8

9 Povinnosti vyplývající z pracovního poměru
Povinností vyplývající z pracovního poměru je povinnost: která patří mezi vzájemná práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance v pracovním poměru, která je stanovena zákonem, jiným právním předpisem, vnitřním předpisem, pracovním řádem nebo smlouvou. Zákoník práce upravuje řadu povinností zaměstnance. jde o povinnosti týkající se výkonu práce, využívání (dodržování) pracovní doby, ochrany majetku zaměstnavatele, spolupráce s dalšími zaměstnanci apod. Některé povinnosti musí zaměstnanec dodržovat nejen v pracovní době, nýbrž neustále. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 9 9

10 Povinnosti vyplývající z pracovního poměru
V případě sporu musí zaměstnavatel prokázat, že zaměstnanec o uložené povinnosti věděl. V případě některých povinností jde o zcela zřejmé záležitosti. V případě konkrétních a podrobných povinností musí zaměstnavatel zajistit, aby s nimi byli zaměstnance prokazatelně seznámeni. Mezi nejčastější případy porušení povinností patří: nesplnění pokynu nadřízeného vydaného v souladu s právními předpisy, nesplnění nebo zanedbání určených pracovních postupů, neomluvené zameškání práce (neomluvená absence), odcizení, zpronevěra nebo nedostatečné zabezpečení majetku zaměstnavatele, porušení povinnosti mlčenlivosti, použití výrobních a pracovních prostředků zaměstnavatele pro jiné než pracovní účely bez souhlasu zaměstnavatele, nedodržení předpisů nebo pokynů k zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požívání alkoholických nápojů nebo zneužívání návykových látek v pracovní době, případně odmítnutí podrobit se dechové zkoušce na alkohol, hrubé a urážlivé jednání s kolegy či s nadřízenými. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 10 10

11 Povinnosti vyplývající z pracovního poměru
Zaměstnavatel nemůže zaměstnanci jednostranně stanovit povinnost, která nemá oporu v zákoně. Dodržování takové povinnosti by muselo být se zaměstnancem dohodnuto. Výpovědní důvod je dán jen tehdy, pokud zaměstnanec porušení povinnosti zavinil. Zavinění může být ve formě: nedbalosti, nebo úmyslu. O porušení povinnosti zaměstnance nemůže jít v případě, kdy zaměstnanec neplní některou ze svých povinností za zvláštních okolností, které jej k tomu opravňují. Rozvázání pracovního poměru pro porušení povinnosti je právem, nikoli povinností zaměstnavatele. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 11 11

12 Intenzita porušení povinnosti
Pokud se zaměstnanec dopustil porušení povinnosti, musí zaměstnavatel posoudit, o jak intenzivní porušení povinnosti šlo. Zákoník práce totiž rozlišuje tři stupně porušení povinnosti: méně závažné, závažné a zvlášť hrubé. Při určování intenzity porušení povinnosti totiž musí být v každém konkrétním případě zváženy a pečlivě vyhodnoceny všechny jednotlivé okolnosti, jako například: vznik škody a její výše, případně hrozba vzniku škody, další důsledky, které porušení povinností pro zaměstnavatele znamená (např. ohrožení dobrého jména, narušení činnosti a plnění jeho úkolů), ohrožení zdraví či života osob, míra a forma zavinění zaměstnance, doba a situace, v níž došlo k porušení povinnosti, osoba zaměstnance, odpovědnost spojená s jeho prací a případně i jeho dosavadní postoj k plnění pracovních úkolů. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 12 12

13 Intenzita porušení povinnosti
O méně závažné porušení povinnosti jde v případech, kdy v důsledku porušení povinnosti zaměstnance nedošlo k narušení nebo ohrožení žádného významného zájmu, nevznikla vysoká škoda či jiná vážná újma. Žádnou nižší intenzitu než méně závažné porušení již zákon nerozeznává. Závažné porušení je takové porušení, kdy například došlo k závažnému narušení fungování zaměstnavatele, ke vzniku škody či ohrožení důležitého zájmu, nicméně s ohledem na okolnosti nelze dovodit, že by zaměstnavatel s tímto zaměstnancem nemohl ještě po výpovědní dobu spolupracovat a přidělovat mu práci. Zvlášť hrubým je takové porušení povinnosti, v jehož důsledku nelze po zaměstnavateli rozumně a spravedlivě požadovat, aby se zaměstnancem dále jakkoli spolupracoval. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 13 13

14 Intenzita porušení povinnosti
Závěr o tom, jak intenzivního porušení povinnosti vyplývající z pracovního poměru se zaměstnanec dopustil, činí zaměstnavatel. Tímto posouzením zaměstnavatele ovšem není vázán soud. Soud nebude při naznačeném rozhodování vázán ani tím, pokud zaměstnavatel ve svém pracovním řádu či vnitřním předpisu uvedl, jak bude hodnotit určitá porušení povinností zaměstnanců. Takové vnitřní předpisy zaměstnavatele mají tedy jen výchovný, preventivní či odstrašující povahu (a potud může být jejich vydání odůvodněné). © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 14 14

15 Rozvázání pracovního poměru pro porušení povinností
Na základě zvlášť hrubého porušení povinnosti může zaměstnavatel okamžité zrušit pracovní poměr. Na základě závažného porušení povinnosti může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr výpovědí. Pro méně závažné porušení povinnosti může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr výpovědí, pokud: se ze strany zaměstnance jednalo o soustavné porušování povinnosti a zaměstnanec byl v posledních 6 měsících v souvislosti s porušováním povinnosti písemně upozorněn na možnost výpovědi. O soustavné porušování povinnosti jde v případě, kdy došlo nejméně ke třem skutkům porušení povinnosti. Mezi jednotlivými skutky musí být přiměřená časová souvislost. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 15 15

16 Upozornění na možnost výpovědi
Písemné upozornění na možnost výpovědi musí obsahovat: skutkové vylíčení případu porušení povinnosti vyplývající z pracovního poměru, nebo několika případů porušení takových povinností, kterých se zaměstnanec dopustil, výslovné uvedení, že pokud se bude zaměstnanec dále dopouštět porušování svých povinností, může zaměstnavatel na základě tohoto upozornění přistoupit k rozvázání pracovního poměru výpovědí. Součástí upozornění může být také výzva k odstranění vytýkaného problému a určení doby pro toto odstranění (zejm. tehdy, kdy si zaměstnavatel není jistý, zda jde o porušení povinnosti nebo neuspokojivé výsledky). Upozornění na možnost výpovědi stačí jediné. Zaměstnavatel nemusí zaměstnance upozorňovat opakovaně. Ze zákona nelze dovodit, že by všechna (nejméně) tři porušení povinnosti vyplývající z pracovního poměru musela spočívat v porušení téže právní povinnosti. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 16 16

17 Lhůty pro rozvázání pracovního poměru
K uplatnění práva rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr výpovědí pro porušení povinnosti musí zaměstnavatel přistoupit nejpozději do uplynutí stanovených lhůt. Musí tak učinit nejpozději do: 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi dozvěděl, 1 roku ode dne, kdy důvod k výpovědi vznikl. Pokud se ve lhůtě 2 měsíců stane jednání zaměstnance předmětem šetření jiného orgánu, může být výpověď dána ještě do měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel dověděl o výsledku tohoto šetření. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 17 17

18 Děkujeme za pozornost. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.


Stáhnout ppt "Výpověď pro porušování povinností a neuspokojivé výsledky"

Podobné prezentace


Reklamy Google