Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zvládne chemický průmysl legislativní záplavu z EU? Zdeněk Novotný, Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zvládne chemický průmysl legislativní záplavu z EU? Zdeněk Novotný, Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie 2006."— Transkript prezentace:

1 Zvládne chemický průmysl legislativní záplavu z EU? Zdeněk Novotný, Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie 2006

2 Směrnice EP a Rady 2004/35/ES O odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí Prevence a náprava škod: -Přispívají k naplňování cílů a zásad politiky ES v oblasti životního prostředí -V úvahu by měly být brány místní podmínky -Zásada: ZNEČIŠŤOVATEL PLATÍ -Provozovatel, jehož činnost způsobila škodu na životním prostředí nebo bezprostřední hrozbu takové škody, je finančně odpovědný -Škody na životním prostředí zahrnují také škody způsobené vzduchem roznášenými částicemi -Tuto směrnici je třeba používat, pokud jde o škody na životním prostředí, na pracovní činnosti, které představují riziko pro lidské zdraví nebo živ. prostředí -Aby byl odpovědnostní mechanismus účinný, musí existovat identifikovatelný znečišťovatel, škody by měly být konkrétní a kvantifikovatelné -Orgány veřejné moci by měly zajistit řádné provádění a vymáhání systému stanoveného touto směrnicí

3 Směrnice EP a Rady 2004/35/ES -Je vhodné, aby provozovatelé nesli v konečném důsledku náklady spojené s posuzováním škod na životním prostředí a v případě potřeby i s posuzováním bezprostřední hrozby výskytu takových škod -Příslušné orgány by měly být oprávněny vymáhat náklady na preventivní nebo nápravná opatření od provozovatele v přiměřené době ode dne, kdy byla tato opatření ukončena -Osoby postižené škodami na životním prostředí nebo pravděpodobně postižené osoby by měly být oprávněny požádat příslušný orgán, aby v jejich případě konal….Proto by i nevládní organizace podporující ochranu životního prostředí měly mít příležitost řádně přispívat k účinnému provádění této směrnice. -Dotčené fyzické nebo právnické osoby by měly mít přístup k řízením, ve kterých jsou přezkoumávána rozhodnutí, jednání nebo nečinnost příslušných orgánů -Členské státy by měly přijmout opatření na podporu využívání vhodného pojištění

4 Směrnice EP a Rady 2004/35/ES - Je-li škodami na životním prostředí dotčeno více členských států nebo je pravděpodobné, že se dotknou několika členských států, měly by členské státy spolupracovat…Členské státy mohou usilovat o vymáhání nákladů na preventivní nebo nápravná opatření -Tato směrnice by neměla bránit členským státům v tom, aby zachovaly nebo přijaly přísnější předpisy týkající se prevence a nápravy škod na životním prostředí -Škody způsobené před uplynutím lhůty k provedení této směrnice by neměly být pokryty touto směrnicí

5 Směrnice EP a Rady 2004/35/ES Tato směrnice se vztahuje na škody na životním prostředí způsobené jakoukoli pracovní činností uvedenou v příloze III a na jakoukoli bezprostřední hrozbu takových škod, která se vyskytne z důvodu těchto činností… Vybrané činnosti (Příloha III): -Provozy zařízení podléhajících povolení Podle směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění s výjimkou zařízení nebo částí zařízení, které se používají k výzkumu, vývoji a zkoušení nových výrobků -Provozy nakládání s odpady (i provozy spalovacích zařízení) -Veškeré vypouštění do vnitrozemských povrchových vod -Veškeré vypouštění do podzemních vod -. -Přeshraniční přeprava odpadu v rámci, do nebo z Evropské unie, která vyžaduje schválení nebo je zakázáno…

6 Směrnice EP a Rady 2004/35/ES Aniž jsou dotčeny příslušné vnitrostátní předpisy, nemají podle této směrnice soukromé strany právo na náhradu škod v důsledku škod na životním prostředí nebo bezprostřední hrozby takových škod Tato směrnice se nevztahuje na taková jaderná nebezpečí nebo škody na životním prostředí nebo bezprostřední hrozbu takových škod, které mohou být způsobeny činnostmi zahrnutými ve Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii… Tato směrnice se vztahuje pouze na škody na životním prostředí způsobené znečištěním neohraničené povahy a na bezprostřední hrozbu takových škod tam, kde je možné najít příčinnou souvislost mezi škodami a činnostmi jednotlivých provozovatelů.

7 Směrnice EP a Rady 2004/35/ES Preventivní opatření -Prevence je v první řadě záležitost provozovatele -Provozovatel má informovat příslušný orgán státní správy -Příslušný orgán může i sám přijmout nezbytná preventivní opatření Nápravná opatření -V případě škod poskytuje provozovatel informace příslušnému orgánu -Provozovatel přijímá všechna proveditelná opatření s cílem omezit další škody -Příslušný orgán může v krajním případě sám učinit nezbytná opatření -Provozovatelé možná nápravná opatření předkládají příslušnému orgánu ke schválení Provozovatel nese náklady na preventivní a nápravná opatření přijatá podle této směrnice

8 Směrnice EP a Rady 2004/35/ES Příslušný orgán je oprávněn zahájit řízení o náhradu nákladů vůči provozovateli do pěti let ode dne, kdy byla tato opatření ukončena nebo kdy byl zjištěn odpovědný provozovatel Příslušný orgán: -Členský stát zajistí, aby příslušný orgán směl zplnomocnit třetí strany k provedení nezbytných preventivních nebo nápravných opatření, nebo provedení těchto opatření od třetí strany požadovat Žádost o opatření Fyzické nebo právnické osoby a)Dotčené škodami na životním prostředí nebo pravděpodobně dotčené osoby b)Mající dostatečný zájem na rozhodování o životním prostředí v souvislosti se škodami na životním prostředí c)Prohlašující, že došlo k porušení práva, je-li to požadováno… Jsou oprávněny předložit příslušnému orgánu jakákoli vyjádření a požadovat přijetí opatření

9 Směrnice EP a Rady 2004/35/ES Členské státy stanoví co představuje „dostatečný zájem“ a „porušení práva“ Za tímto účelem se zájem jakékoli nevládní organizace usilující o ochranu životního prostředí a splňující všechny požadavky vnitrostátního práva považuje za dostatečný pro účely pododstavce b). Takové organizace jsou také považovány za nositele práv, která mohou být porušena ve smyslu pododstavce c). Finanční zajištění: Členské státy přijmou opatření k podpoře rozvoje nástrojů finančního zajištění, včetně finančních mechanismů v případě platební neschopnosti, a trhů prostřednictvím vhodných hospodářských a finančních subjektů, a umožnit tak provozovatelům využití finančních záruk na pokrytí jejich závazků podle této směrnice. …Komise předloží v případě potřeby návrhy na systém harmonizovaného povinného finančního zajištění.

10 Směrnice EP a Rady 2004/35/ES Tato směrnice nebrání členským státům v zachování nebo přijetí přísnějších předpisů v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí, včetně stanovení dalších činností, které jsou předmětem požadavků této směrnice na prevenci a nápravu škod, a také stanovení dalších odpovědných stran. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30.dubna 2007. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

11 Prekursory drog Nařízení EP a Rady (ES) č.273/2004 ze dne 11.února 2004 o prekursorech drog Nařízení Rady (ES) č.111/2005 ze dne 22.prosince 2004 kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi Nařízení Komise (ES) č.1277/2005 ze dne 27.července 2005 kterým se stanoví prováděcí pravidla ….. Do prekursorů kategorie 2 např. patří acetanhydrid a manganistan draselný. U těchto látek je limit pro povinnost jmenovat odpovědnou osobu a zaregistrovat se 100 kg/rok. Operace s těmito látkami je třeba řádně zdokumentovat. Do prekursorů kategorie 3 patří zcela běžné chemikálie – kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, toluen, diethylether, aceton, methylethylketon.

12 Další nařízení a směrnice Nařízení EP a Rady (ES) č.166/2006 ze dne 18.ledna 2006 kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES Ohlašovací prahy pro látky se nemění, ale přicházíme o výhodu danou limity platnými pro tzv. „ohlašovací práh mimo provozovnu“, který byl u většiny látek vyšší než „ohlašovací práh pro emise do vody. Rozdíl je v některých případech až řádový! Např. BTEX má limit pro hlášení 200 kg/rok, ohlašovací práh mimo provozovnu však byl 2000 kg. To již neplatí! Směrnice Komise 2006/15/ES ze dne 7.února 2006 o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a změně směrnic 91/322/EHS a 2000/39/ES Upravuje nařízení vlády 178/2001, u některých látek snižuje limitní hodnotu (nitrobenzen, toluen, chlorbenzen, …), u některých zvyšuje (pentan, cyklohexan…)

13 Další nařízení a směrnice Směrnice EP a Rady 2006/11/ES ze dne 15.února 2006 o znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství Tato směrnice nahrazuje předchozí směrnici Rady 76/464/EHS ze dne 4.května 1976 o znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství, která byla několikrát podstatně změněna. Proto byla přijata nová směrnice z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti. V příloze obsahuje Seznam I a Seznam II tříd a skupin látek s tím, že znečišťování vypouštěním různých nebezpečných látek ze Seznamu I musí být odstraněno ( sem patří organohalogenové a organofosforové sloučeniny, organocínové sloučeniny, látky s karcinogenními účinky, rtuť, kadmium a jejich sloučeniny, persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu a perzistentní syntetické látky-suspenze- které mohou nepříznivě ovlivňovat veškeré používání vod). Znečišťování vod látkami ze Seznamu II je nutné snížit (kovy a jejich sloučeniny – zinek, měď, nikl, chrom, olovo…..celkem 20 – biocidy a jejich deriváty, látky, které mají škodlivý vliv na chuť nebo na vůni, toxické a persistentní organické sloučeniny křemíku, anorganické sloučeniyn fosforu a elementární fosfor, kyanidy, fluoridy, nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu, látky které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zvláště amoniakální dusík a dusitany.

14 Další nařízení a směrnice Směrnice se vztahuje na vnitrozemské povrchové vody, teritoriální vody a vnitřní pobřežní vody. Vypouštění každé látky ze Seznamu I podléhá předem udělenému povolení vydanému příslušným orgánem dotyčného členského státu, povolení smějí být vydána pouze na omezenou dobu. Článek 5, bod 3: Jestliže znečišťující subjekt prohlásí, že není schopen dodržet požadované emisní normy, nebo je-li tato skutečnost příslušnému orgánu dotyčného členského státu zřejmá, povolení nebude uděleno. Článek 5, bod 4: Pokud emisní normy nejsou dodržovány, příslušný orgán dotyčného členského státu učiní všechny kroky potřebné k tomu, aby zajistil splnění podmínek obsažených v povolení nebo v případě nutnosti zákaz vypouštění.

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zvládne chemický průmysl legislativní záplavu z EU? Zdeněk Novotný, Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google