Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trávicí ústrojí II. Morfologie. Trávicí trubice  Jícen  Žaludek  Tenké střevo  Tlusté střevo  Konečník  Řiť.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trávicí ústrojí II. Morfologie. Trávicí trubice  Jícen  Žaludek  Tenké střevo  Tlusté střevo  Konečník  Řiť."— Transkript prezentace:

1 Trávicí ústrojí II. Morfologie

2 Trávicí trubice  Jícen  Žaludek  Tenké střevo  Tlusté střevo  Konečník  Řiť

3 Jícen Oesophagus  pars cervicalis, thoracica, abdominalis  3 zúžení  poloha – vztah k trachey, aortě, páteři, ductus thoracicus  syntopie – horní, dolní zadní mediastinum

4 Jícen – cévní zásobení  Tepny: –a. thyroidea inf. –arcus aortae + aorta thoracica a jejich větve –a. gastrica sin.  Žíly: vv. oesophageales –vv. thyroideae inf. –v. azygos + hemoazygos + hemoazygos acc. –vv. gastricae breves portokavální anastomózy – jícnové městky (varixy)

5 Jícen – míza a nervy  Míza: uzliny nebo přímo do ductus thoracicus –n.l. cervicales prof. –n.l. juxtaoesophageales + paravertebrales (= n.l. mediastinales post.) –n.l. gastrici sin.  Nervy: n.X – plexus oesophageus – levý vpředu (rotace o 90 stupňů !) – parasympatikus –truncus sympathicus – sympatikus + senzitivita

6 Jícen – stavba stěny –vícevrstevný nerohovějící dlaždicový epitel –lamina propria mucosae - distálně jícnové kardiální žlázy –v submukóze mucinózní žlázky - gl. oesophageae –proximálně příčně pruh. svalovina –adventicie serózou kryt jen břišní úsek

7 Jícen - vyšetření  endoskopie –Kiliánovo ústí – 15 cm od zubů –přechod do žaludku - 40 cm od zubů  rtg – kontrastní látka  jícnová manometrie  jícnová echokardiografie  pH-metrie

8 Jícen - zajímavosti  gastroezofageální reflux  skluzná (hiátová) kýla  městky (varixy)  divertikly – pulzní (Zenker), trakční (Rokitansky)  nádory – stent, náhrada tračníkem  poleptání – mediastinitida

9 Jícen - HE

10 Žaludek = gaster (ventriculus, stomachus)  cardia (= česlo)  fundus /fornix/  corpus /canalis/  pars pylorica: antrum, canalis, pylorus (= vrátník)  paries anterior + posterior  curvatura major + minor  incisura angularis  ostium cardiacum + pyloricum

11 Žaludek  tvar: hákovitý, vřetenovitý, býčího rohu  poloha: T11-L3  projekce: Labbého   syntopie: otisky orgánů  pobřišnice: intraperitoneální orgán  závěsy: omentum majus + minus, bursa omentalis

12

13 Česlo – uzávěrový mechanizmus funkční svěrač  Hisův úhel  Gubaroffova řasa  zóna vysokého tlaku v terminálním jícnu (0,5- 1 kPa)  Helvetiův límec = Willisova smyčka (šikmé snopce žaludeční svaloviny)  Leimerova phrenico-oesophageální membrána

14

15 Žaludek – tepenné zásobení truncus coelicacus   aa. gastrica sin.   a. hepatica communis –  a. hepatica propria  a. gastrica dx. –  a. gastroduodenalis  a. gastroomentalis dx.   a. splenica  a. gastroomentalis sin., aa. gastricae breves (fundus), a. gastrica posterior (variabilní)

16 Žaludek – ostatní zásobení  Žíly: odpovídají tepnám + v. prepylorica  v. portae portokavální anastomózy mezi v. gastica sin. a vv. oesophageales  jícnové varixy  Míza: n.l. gastrici, gastroomentales, pylorici, splenici, pancratici  n.l. coeliaci  Nervy: parasympatikus – n. X sympatikus – nn. splanchnici major+minor  ggl. coeliacum + mesentericum sup.

17 Žaludek – stavba stěny  tunica mucosa –plicae gastricae (sulcus salivatorius Waldeyeri)  areae gastricae  foveolae gastricae –jednovrstevný cylindrický epitel (ep. simplex columnare) – mucocytus superficiei  tvorba hlenu –lamina propria mucosae žaludeční žlázky, mízní uzlíky (noduli lymphoidei)  tunica muscularis –vnitřní - fibrae obliquae –střední - cirkulární - m. sphincter pylori –vnější - longitudinální

18 Žaludeční žlázky  foveolae gastricae směrem k vrátníku se prohlubují ústí do nich žlázky  gll. cardiales gastri – hluboké –exocrinocytus cardialis  gll. gastricae propriae (fundus + corpus) –isthmus, cervix (ex. cervicalis), pars principalis (ex. principalis, ex. parietalis)  gll. pyloricae – mělké –mucocytus gl. pyloricae

19 Žaludeční buňky  hlavní bb. (exocrinocytrus principalis) – granulum zymogeni: pepsinogen, žal. lipáza  krycí/parietální bb. (exocrinocytus parietalis / oxynticus) - HCl, vnitřní faktor množství intracelulárních a intercelulárních kanálků  mucinózní bb. (mucocytus) – hlen (povrch, česlové a vrátníkové žlázky, krček tělových žl.)  enteroendokrinní bb.(DNES) (endocrinocyti gastroenteropancreatici; GEP) - gastrin, somatostatin  nediferencované bb.- mitoticky aktivní

20 Tvorba žaludeční HCl  v krycích buňkách  Cl - - z plasmy  H + - z H 2 CO 3 –ta karboanhydrázou z CO 2 a H 2 O

21 Česlo žaludku = Kardie - HE

22 Dno žaludku = Fundus - HE

23 Přestávka

24 Tenké střevo = Intestinum tenue  dvanáctník = duodenum  lačník = jejunum  kyčelník = ileum okruží = mesenterium -radix mesenterii

25 Sliznice tenkého střeva  plicae circulares Kerckringi  klky = villi intestinales  mikroklky  cryptae/glandulae intestinales = Lieberkühnovy krypty  epitel jednovrstevný cylindrický  lamina propria mucosae –cévy, hladké svaly, noduli lymphoidei

26 Buňky sliznice tenkého střeva  enterocyty (enterocytus) - resorpční bb. –mikroklky (kartáčový lem), interdigitace, tukové kapénky, glykokalyx  pohárkové bb. (exocrinocytus caliciformis) - tvorba hlenu  Panethovy bb. (cellula panethensis) – jen v kryptách - tvorba lyzozymu  enteroendokrinní bb.(DNES) - 12 typů – domácí úkol –cholecystokinin, sekretin….  M-buňky (epitheliocytus microplicatus) - nad noduli lymph. aggregati (Peyer) – MHC II  nediferencované bb.

27 Klky = Villi intestinales  prstovité až listovité výběžky  asi 10-krát zvětší povrch  povrch – enterocyty, pohárkové bb.  mají kostru z hladké svaloviny  kapilární řečiště  středem mízní céva (= lakteální) - vas lymphaticum centrale

28 Další vrstvy stěny tenkého střeva  tela submucosa –dvanáctník – glandulae submucosae duodenales Brunneri tuboalveolární mucinózní alkalický sekret –kyčelník – noduli lymphoidei aggregati („agmina Peyeri“) = Peyerovy plaky = nakupeniny mízní tkáně  ostatní vrstvy podle běžného stavebního plánu trávicí trubice

29 Dvanáctník = Duodenum  pars superior (ampulla=bulbus)  flexura duodeni sup.  pars descendens  flexura duodeni inf.  pars horizontalis/inferior  pars ascendens  flexura duodenojejunalis sekundárně retroperitoneálně /kromě pars superior/

30 Dvanáctník = Duodenum  stavba: plica longitudinalis –papilla d. major Vateri ampulla hepatopancreatica = společné vyústění ductus choledochus + ductus pancreaticus Wirsungi –papilla d. minor Santorini ductus pancreaticus accessorius Santorini  závěsy: lig. + m. suspensorius d. Treitzi  poloha: duodenální okno L2  plicae ciculares nejvyšší  glandulae duodenales Brunneri

31 Dvanáctník – cévní zásobení  truncus coelicacus  a. hepatica communis  a. gastroduodenalis  a. pancreaticoduodenalis sup. post. + sup. ant. + aa. retroduodenales  a. mesenterica sup.  a. pancreaticoduodenalis inf.  ramus ant. + r. post. Žíly: vv. pancreaticoduodenales  v. mesenterica sup.  v. portae

32 Dvanáctník – míza a nervy Míza: n.l. pylorici   n.l. hepatici  n.l. coeliaci  n.l. preaortici   dolů přímo n.l. preaortici Nervy: parasympatikus – n. X sympatikus – nn. splanchnici major+minor  ggl. coeliacum + mesentericum sup.

33 Přechod vrátníku do dvanáctníku- HE

34 Dvanáctník - HE

35 Lačník a kyčelník = Jejunum et ileum 6 rozdílů: náplň, průsvit, řasy, mízní tkáň, hustota cév, uspořádání cév  zcela intraperitoneální, radix mesenterii  ostium ileale Bauhini s. Tulpi (dříve valva ileocaecalis !) – labrum sup. + inf.  diverticulum ilei Meckeli (2%) – zbytek po ductus omphaloentericus

36 Lačník a kyčelník - zásobení  Tepny: a. mesenterica sup.  aa. jejunales + ileales + aa. ileocolica  arkády (paralelní Dwigthova tepna) +  arteriolae rectae  Žíly: odpovídají tepnám  Míza: 3 řady n.l.mesenterici sup.  Nervy: n. X + sympatikus

37 Tenké střevo - HE

38 Tlusté střevo = Intestinum crassum  caecum (= slepé střevo) + appendix vermiformis (= červovitý výběžek)  colon ascendens, transversum, descendens, sigmoideum  rectum (= konečník)  canalis analis  flexurae coli dx.+ sin.

39 Tlusté střevo - tepny  a. mesenterica sup. –  a. ileocolica  a. caecalis ant. + post., a. appendicularis –  a. colica dx. (colon ascendens) –  a. colica media (colon transversum)  a. mesenterica inf. –  a. colica sin. (pro colon descendens) –  aa. sigmoideae (3-4) arteria marginalis coli Drummondi anastomosis magna Halleri = arcus Riolani

40 Tlusté střevo – ostatní  Žíly: odpovídají tepnám  v. portae  Míza: 3 řady n.l. colici  n.l. preaortici  Nervy: –parasympatikus: n. X až po flexura coli sin. (= Cannon-Böhmeův bod), dále sakrální parasympatikus (S2-4) –sympatikus: z ggl. coeliacum, mesentericum sup. + inf.

41 Sliznice tlustého střeva  plicae semilunares  nejsou klky  Lieberkühnovy krypty hlubší –colonocyty - méně mikroklků –pohárkové bb. jsou četné –Panethovy bb. chybějí –enteroendokrinní bb.(DNES) –nediferencované bb.

42 Svalovina tlustého střeva  tunica muscularis externa –vnitřní cirkulární - haustrace  haustra (= výpuky) –vnější longitudinální - 3 taeniae coli mesenterica omentalis libera mimo apendixu a rekta !

43 Tlusté střevo - tunica serosa závěsy a vztah k peritoneu  intraperitoneální: appendix, colon transversum + sigmoideum - mají své závěsy  (mezoperitoneální či sekundráně retroperitoneální): colon ascendens + descendens – přirostlé napůl k zadní stěně  rectum – částečně intraperitoneální + subperiotenální  caecum – variabilní – viz dále  appendices omentales tukové vazivo funkce nejasná

44 Tlusté střevo - HE

45 Slepé střevo = Caecum  papilla et ostium ileale Bauhini s. Tulpi (frenulum, labrum)  intraperioneálně, často bez závěsu appendix vermiformis: 2-30 cm, mesoappendix, ostium, lig. appendiculoovaricum  6 poloh: positio pelvina, retro-, pre-, sub-, latero- et ileocaecalis /nejčastější positio retrocaecalis/  projekce: McBurneyův (na linea Monroi) a Lanzův bod (na linea interspinosa)

46 Červovitý výběžek slepého střeva = Appendix vermiformis caeci  přítomny Panethovy bb.  lamina propria mucosae –vyplněna mízní tkání = noduli lymphoidei aggregati („tonsilla abdominalis“)  podélná svalovina netvoří taeniae –cirkulární výrazně oslabena  Amyandova kýla – appendix v kýlním vaku tříselné kýly –Claudius Amyand, 1735 – lékař Jiřího II.

47 Červovitý výběžek tlustého střeva Appendix vermiformis - HE

48 Konečník = Rectum  popis: ampulla, flexura sacralis et laterales (superodextra lat., intermediosinistra lat., inferodextra lat.),  stavba: plicae transversae –plica dx. Kohlrauschi –plicae sin. sup. + inf. Houstoni s. Nelatoni podélná svalovina netvoří taeniae lig. recti lat.

49

50 Canalis analis  popis: flexura anorectalis = perinealis, anus  stavba: columnae, valvulae, sinus, linea anocutanea et pectinata, pecten, zona transitionalis  svaly: m. sphincter ani ext. et int.  peritoneum:– jen na horní ¼ = částečně intraperitoneální + subperitoneální orgán  poloha: septum rectovesicale♂/rectovaginale♀, fossa ischioanalis

51 Rectum + canalis analis - cévy  a. mesenterica inf.  a. rectalis sup.  a. iliaca int.  a. rectalis media  a. iliaca int.  a.pudenda int.  a. rectalis inf. Žíly: plexus venosus rectalis  odpovídají tepnám  možnost tvorby portokaválních anastomóz

52 Rectum + canalis analis - míza  n.l. mesenterici inf.  n.l. preaortici  n.l. iliaci int.  n.l. sacrales  n.l. inguinales superficales Nervy: sakrální parasympatikus, sympatikus z plexus hypogastricus sup. + inf., n. pudendus

53 Konenčík - stavba  pars pelvina = ampulla recti –plicae transversae recti – poloměsíčité –zona colorectalis –linea supratransitionalis –zona transitionalis - columnae anales (6-10) přechod do vícevrstevného dlaždicového nerohovějícícho epitelu –linea dentata/pectinata – v úrovni valvulae anales (6-10)  canalis analis –zona haemorrhoidalis - m. sphincter ani int. cévní pleteně – plexus rectalis int./haemorrhoidalis = kavernózní těleso –linea alba Hiltoni  anus –zona cutanea - rohovějící epitel glandulae circumanales (potní a apokrinní)

54

55 Tlusté střevo - vyšetření  Hemokult – vyšetření na okultní krvácení  endoskopie – rektoskopie (rigidní), koloskopie (flexibilní)  rtg - nativní, kontrastní - pasáž, irigografie  CT

56 Tlusté střevo - zajímavosti  polypy  nádory – nejčastější vůbec !!!  diverticulosis  diverticulitis (Graserův divertikl)  záněty – ulcerózní colitis, m. Crohn  appendicitis – „nesmí vyjít ani zapadnout slunce“ –nejčastější NPB (= náhlá příhoda břišní)  vnitřní / zevní hemoroidy (= „zlatá žíla“)  kolostomie – trvalá / přechodná

57 Hezký zbytek dne !

58


Stáhnout ppt "Trávicí ústrojí II. Morfologie. Trávicí trubice  Jícen  Žaludek  Tenké střevo  Tlusté střevo  Konečník  Řiť."

Podobné prezentace


Reklamy Google