Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trávicí ústrojí II. Morfologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trávicí ústrojí II. Morfologie."— Transkript prezentace:

1 Trávicí ústrojí II. Morfologie

2 Trávicí trubice Jícen Žaludek Tenké střevo Tlusté střevo Konečník Řiť

3 Jícen Oesophagus pars cervicalis, thoracica, abdominalis 3 zúžení
poloha – vztah k trachey, aortě, páteři, ductus thoracicus syntopie – horní, dolní zadní mediastinum

4 Jícen – cévní zásobení Tepny: Žíly: vv. oesophageales
a. thyroidea inf. arcus aortae + aorta thoracica a jejich větve a. gastrica sin. Žíly: vv. oesophageales vv. thyroideae inf. v. azygos + hemoazygos + hemoazygos acc. vv. gastricae breves portokavální anastomózy – jícnové městky (varixy)

5 Jícen – míza a nervy Míza: uzliny nebo přímo do ductus thoracicus
n.l. cervicales prof. n.l. juxtaoesophageales + paravertebrales (= n.l. mediastinales post.) n.l. gastrici sin. Nervy: n.X – plexus oesophageus – levý vpředu (rotace o 90 stupňů !) – parasympatikus truncus sympathicus – sympatikus + senzitivita

6 Jícen – stavba stěny vícevrstevný nerohovějící dlaždicový epitel
lamina propria mucosae - distálně jícnové kardiální žlázy v submukóze mucinózní žlázky - gl. oesophageae proximálně příčně pruh. svalovina adventicie serózou kryt jen břišní úsek

7 Jícen - vyšetření endoskopie Kiliánovo ústí – 15 cm od zubů
přechod do žaludku - 40 cm od zubů rtg – kontrastní látka jícnová manometrie jícnová echokardiografie pH-metrie

8 Jícen - zajímavosti gastroezofageální reflux skluzná (hiátová) kýla
městky (varixy) divertikly – pulzní (Zenker), trakční (Rokitansky) nádory – stent, náhrada tračníkem poleptání – mediastinitida

9 Jícen - HE

10 Žaludek = gaster (ventriculus, stomachus)
cardia (= česlo) fundus /fornix/ corpus /canalis/ pars pylorica: antrum, canalis, pylorus (= vrátník) paries anterior + posterior curvatura major + minor incisura angularis ostium cardiacum + pyloricum

11 Žaludek tvar: hákovitý, vřetenovitý, býčího rohu poloha: T11-L3
projekce: Labbého  syntopie: otisky orgánů pobřišnice: intraperitoneální orgán závěsy: omentum majus + minus, bursa omentalis

12

13 Česlo – uzávěrový mechanizmus
funkční svěrač Hisův úhel Gubaroffova řasa zóna vysokého tlaku v terminálním jícnu (0,5-1 kPa) Helvetiův límec = Willisova smyčka (šikmé snopce žaludeční svaloviny) Leimerova phrenico-oesophageální membrána

14

15 Žaludek – tepenné zásobení
truncus coelicacus  aa. gastrica sin.  a. hepatica communis  a. hepatica propria  a. gastrica dx.  a. gastroduodenalis  a. gastroomentalis dx.  a. splenica  a. gastroomentalis sin., aa. gastricae breves (fundus), a. gastrica posterior (variabilní)

16 Žaludek – ostatní zásobení
Žíly: odpovídají tepnám + v. prepylorica  v. portae portokavální anastomózy mezi v. gastica sin. a vv. oesophageales  jícnové varixy Míza: n.l. gastrici, gastroomentales, pylorici, splenici, pancratici  n.l. coeliaci Nervy: parasympatikus – n. X sympatikus – nn. splanchnici major+minor  ggl. coeliacum + mesentericum sup.

17 Žaludek – stavba stěny tunica mucosa
plicae gastricae (sulcus salivatorius Waldeyeri)  areae gastricae  foveolae gastricae jednovrstevný cylindrický epitel (ep. simplex columnare) – mucocytus superficiei  tvorba hlenu lamina propria mucosae žaludeční žlázky, mízní uzlíky (noduli lymphoidei) tunica muscularis vnitřní - fibrae obliquae střední - cirkulární - m. sphincter pylori vnější - longitudinální

18 Žaludeční žlázky foveolae gastricae gll. cardiales gastri – hluboké
směrem k vrátníku se prohlubují ústí do nich žlázky gll. cardiales gastri – hluboké exocrinocytus cardialis gll. gastricae propriae (fundus + corpus) isthmus, cervix (ex. cervicalis), pars principalis (ex. principalis, ex. parietalis) gll. pyloricae – mělké mucocytus gl. pyloricae

19 Žaludeční buňky hlavní bb. (exocrinocytrus principalis) – granulum zymogeni: pepsinogen, žal. lipáza krycí/parietální bb. (exocrinocytus parietalis / oxynticus) - HCl, vnitřní faktor množství intracelulárních a intercelulárních kanálků mucinózní bb. (mucocytus) – hlen (povrch, česlové a vrátníkové žlázky, krček tělových žl.) enteroendokrinní bb.(DNES) (endocrinocyti gastroenteropancreatici; GEP) - gastrin, somatostatin nediferencované bb.- mitoticky aktivní

20 Tvorba žaludeční HCl v krycích buňkách Cl- - z plasmy H+ - z H2CO3
ta karboanhydrázou z CO2 a H2O

21 Česlo žaludku = Kardie - HE

22 Dno žaludku = Fundus - HE

23 Přestávka

24 Tenké střevo = Intestinum tenue
dvanáctník = duodenum lačník = jejunum kyčelník = ileum okruží = mesenterium radix mesenterii

25 Sliznice tenkého střeva
plicae circulares Kerckringi  klky = villi intestinales  mikroklky cryptae/glandulae intestinales = Lieberkühnovy krypty epitel jednovrstevný cylindrický lamina propria mucosae cévy, hladké svaly, noduli lymphoidei

26 Buňky sliznice tenkého střeva
enterocyty (enterocytus) - resorpční bb. mikroklky (kartáčový lem), interdigitace, tukové kapénky, glykokalyx pohárkové bb. (exocrinocytus caliciformis) - tvorba hlenu Panethovy bb. (cellula panethensis) – jen v kryptách -tvorba lyzozymu enteroendokrinní bb.(DNES) - 12 typů – domácí úkol  cholecystokinin, sekretin…. M-buňky (epitheliocytus microplicatus) - nad noduli lymph. aggregati (Peyer) – MHC II nediferencované bb.

27 Klky = Villi intestinales
prstovité až listovité výběžky asi 10-krát zvětší povrch povrch – enterocyty, pohárkové bb. mají kostru z hladké svaloviny kapilární řečiště středem mízní céva (= lakteální) - vas lymphaticum centrale

28 Další vrstvy stěny tenkého střeva
tela submucosa dvanáctník – glandulae submucosae duodenales Brunneri tuboalveolární mucinózní alkalický sekret kyčelník – noduli lymphoidei aggregati („agmina Peyeri“) = Peyerovy plaky = nakupeniny mízní tkáně ostatní vrstvy podle běžného stavebního plánu trávicí trubice

29 Dvanáctník = Duodenum pars superior (ampulla=bulbus)
flexura duodeni sup. pars descendens flexura duodeni inf. pars horizontalis/inferior pars ascendens flexura duodenojejunalis sekundárně retroperitoneálně /kromě pars superior/

30 Dvanáctník = Duodenum stavba: plica longitudinalis
papilla d. major Vateri ampulla hepatopancreatica = společné vyústění ductus choledochus + ductus pancreaticus Wirsungi papilla d. minor Santorini ductus pancreaticus accessorius Santorini závěsy: lig. + m. suspensorius d. Treitzi poloha: duodenální okno L2 plicae ciculares nejvyšší glandulae duodenales Brunneri

31 Dvanáctník – cévní zásobení
truncus coelicacus  a. hepatica communis  a. gastroduodenalis  a. pancreaticoduodenalis sup. post. + sup. ant. + aa. retroduodenales a. mesenterica sup.  a. pancreaticoduodenalis inf.  ramus ant. + r. post. Žíly: vv. pancreaticoduodenales  v. mesenterica sup.  v. portae

32 Dvanáctník – míza a nervy
Míza: n.l. pylorici  n.l. hepatici  n.l. coeliaci  n.l. preaortici  dolů přímo n.l. preaortici Nervy: parasympatikus – n. X sympatikus – nn. splanchnici major+minor  ggl. coeliacum + mesentericum sup.

33 Přechod vrátníku do dvanáctníku- HE

34 Dvanáctník - HE

35 Lačník a kyčelník = Jejunum et ileum
6 rozdílů: náplň, průsvit, řasy, mízní tkáň, hustota cév, uspořádání cév zcela intraperitoneální, radix mesenterii ostium ileale Bauhini s. Tulpi (dříve valva ileocaecalis !) – labrum sup. + inf. diverticulum ilei Meckeli (2%) – zbytek po ductus omphaloentericus

36 Lačník a kyčelník - zásobení
Tepny: a. mesenterica sup.  aa. jejunales + ileales + aa. ileocolica  arkády (paralelní Dwigthova tepna) +  arteriolae rectae Žíly: odpovídají tepnám Míza: 3 řady n.l.mesenterici sup. Nervy: n. X + sympatikus

37 Tenké střevo - HE

38 Tlusté střevo = Intestinum crassum
caecum (= slepé střevo) + appendix vermiformis (= červovitý výběžek) colon ascendens, transversum, descendens, sigmoideum rectum (= konečník) canalis analis flexurae coli dx.+ sin.

39 Tlusté střevo - tepny a. mesenterica sup. a. mesenterica inf.
 a. ileocolica  a. caecalis ant. + post., a. appendicularis  a. colica dx. (colon ascendens)  a. colica media (colon transversum) a. mesenterica inf.  a. colica sin. (pro colon descendens)  aa. sigmoideae (3-4) arteria marginalis coli Drummondi anastomosis magna Halleri = arcus Riolani

40 Tlusté střevo – ostatní
Žíly: odpovídají tepnám  v. portae Míza: 3 řady n.l. colici  n.l. preaortici Nervy: parasympatikus: n. X až po flexura coli sin. (= Cannon-Böhmeův bod), dále sakrální parasympatikus (S2-4) sympatikus: z ggl. coeliacum, mesentericum sup. + inf.

41 Sliznice tlustého střeva
plicae semilunares nejsou klky Lieberkühnovy krypty hlubší colonocyty - méně mikroklků pohárkové bb. jsou četné Panethovy bb. chybějí enteroendokrinní bb.(DNES) nediferencované bb.

42 Svalovina tlustého střeva
tunica muscularis externa vnitřní cirkulární - haustrace  haustra (= výpuky) vnější longitudinální - 3 taeniae coli mesenterica omentalis libera mimo apendixu a rekta !

43 Tlusté střevo - tunica serosa
závěsy a vztah k peritoneu intraperitoneální: appendix, colon transversum + sigmoideum - mají své závěsy (mezoperitoneální či sekundráně retroperitoneální): colon ascendens + descendens – přirostlé napůl k zadní stěně rectum – částečně intraperitoneální + subperiotenální caecum – variabilní – viz dále appendices omentales tukové vazivo funkce nejasná

44 Tlusté střevo - HE

45 Slepé střevo = Caecum papilla et ostium ileale Bauhini s. Tulpi (frenulum, labrum) intraperioneálně, často bez závěsu appendix vermiformis: cm, mesoappendix, ostium, lig. appendiculoovaricum 6 poloh: positio pelvina, retro-, pre-, sub-, latero- et ileocaecalis /nejčastější positio retrocaecalis/ projekce: McBurneyův (na linea Monroi) a Lanzův bod (na linea interspinosa)

46 Červovitý výběžek slepého střeva = Appendix vermiformis caeci
přítomny Panethovy bb. lamina propria mucosae vyplněna mízní tkání = noduli lymphoidei aggregati („tonsilla abdominalis“) podélná svalovina netvoří taeniae cirkulární výrazně oslabena Amyandova kýla – appendix v kýlním vaku tříselné kýly Claudius Amyand, 1735 – lékař Jiřího II.

47 Červovitý výběžek tlustého střeva Appendix vermiformis - HE

48 Konečník = Rectum popis: ampulla, flexura sacralis et laterales (superodextra lat., intermediosinistra lat., inferodextra lat.), stavba: plicae transversae plica dx. Kohlrauschi plicae sin. sup. + inf. Houstoni s. Nelatoni podélná svalovina netvoří taeniae lig. recti lat.

49

50 Canalis analis popis: flexura anorectalis = perinealis, anus
stavba: columnae, valvulae, sinus, linea anocutanea et pectinata, pecten, zona transitionalis svaly: m. sphincter ani ext. et int. peritoneum:– jen na horní ¼ = částečně intraperitoneální + subperitoneální orgán poloha: septum rectovesicale♂/rectovaginale♀, fossa ischioanalis

51 Rectum + canalis analis - cévy
a. mesenterica inf.  a. rectalis sup. a. iliaca int.  a. rectalis media a. iliaca int.  a.pudenda int.  a. rectalis inf. Žíly: plexus venosus rectalis  odpovídají tepnám  možnost tvorby portokaválních anastomóz

52 Rectum + canalis analis - míza
n.l. mesenterici inf.  n.l. preaortici n.l. iliaci int. n.l. sacrales n.l. inguinales superficales Nervy: sakrální parasympatikus, sympatikus z plexus hypogastricus sup. + inf., n. pudendus

53 Konenčík - stavba pars pelvina = ampulla recti
plicae transversae recti – poloměsíčité zona colorectalis linea supratransitionalis zona transitionalis - columnae anales (6-10) přechod do vícevrstevného dlaždicového nerohovějícícho epitelu linea dentata/pectinata – v úrovni valvulae anales (6-10) canalis analis zona haemorrhoidalis - m. sphincter ani int. cévní pleteně – plexus rectalis int./haemorrhoidalis = kavernózní těleso linea alba Hiltoni anus zona cutanea - rohovějící epitel glandulae circumanales (potní a apokrinní)

54

55 Tlusté střevo - vyšetření
Hemokult – vyšetření na okultní krvácení endoskopie – rektoskopie (rigidní), koloskopie (flexibilní) rtg - nativní, kontrastní - pasáž, irigografie CT

56 Tlusté střevo - zajímavosti
polypy nádory – nejčastější vůbec !!! diverticulosis  diverticulitis (Graserův divertikl) záněty – ulcerózní colitis, m. Crohn appendicitis – „nesmí vyjít ani zapadnout slunce“ nejčastější NPB (= náhlá příhoda břišní) vnitřní / zevní hemoroidy (= „zlatá žíla“) kolostomie – trvalá / přechodná

57 Hezký zbytek dne !

58


Stáhnout ppt "Trávicí ústrojí II. Morfologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google