Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ageus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ageus."— Transkript prezentace:

1 Ageus

2 Ageus 520-515 př. Kr. Autor a datum vzniku - „slavnostní/svátek“
Soudobý prorok: Zachariáš 520–480 př. Kr. - „slavnostní/svátek“

3 Rozdělení knihy Ageus (1) První poselství – Napomenutí/Výzva
(2:1-9) Druhé poselství – Povzbuzení (2:10-19) Třetí poselství – Požehnání (2:20-23) Čtvrté poselství - Naděje

4 Ageus 1:1-2 1 V druhém roce krále Dareia, prvního dne šestého měsíce, stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea k judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtíelovu, a k veleknězi Jošuovi, synu Jósadakovu. 2 Toto praví Hospodin zástupů: Tento lid říká: Ještě nepřišel čas, čas k budování Hospodinova domu.

5 Ageus 1:3-4 3 I stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea:
4 Je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách?

6 Ageus 1:9-11 9 Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozvěji. Proč se to děje? Je výrok Hospodina zástupů. Protože můj dům je v troskách, zatím co vy se staráte každý jen o svůj dům. 10 Proto nebe nad vámi zadržela rosu a zem zadržela svoji úrodu. 11 Přivolal jsem sucho na zemi i na hory, na obilí i na vinný mošt a na čerstvý olej, na všechno co přináší role, také na lidi i na dobytek, na všechno, co se rukama vytěží.

7 Ageus 1:6 6 Sejete mnoho a sklízí se málo. Jen jezte, nenasytíte se: jen pijte, žízeň neuhasíte: jen se oblékejte, nezahřejete se. Kdo se dává najmout za mzdu, ukládá ji do děravého váčku.“

8 Opakování výroků -„toto praví Hospodin zástupů“ nebo „je výrok Hospodina zástupů“ (v.2, 5, 7, 8, 9, 13). v.5 Nyní toto praví Hospodin zástupů: Vezměte si k srdci své cesty! v.7 Toto praví Hospodin zástupů: Vezměte si k srdci své cesty.

9 Abakuk 2:4-20 8 Vystupte na horu, přivezte dříví a budujte dům! V něm budu mít zalíbení, v něm se oslavím, praví Hospodin. 13 Já jsem s vámi, je výrok Hospodinův.

10 BK: 8  Pohnu, pravím, všemi národy, a přijdou k Žádoucímu všechněm národům, i naplním dům tento slávou, praví Hospodin zástupů. 9  Méť jest stříbro a mé jest zlato, praví Hospodin zástupů. 10  Větší bude sláva domu tohoto posledního, než onoho prvního, praví Hospodin zástupů; nebo na tomto místě způsobím pokoj, praví Hospodin zástupů. ČSP: 7 Zatřesu všemi národy (příjde to, po čem touží) všechny národy, a naplním tento dům slávou, praví Hospodin zástupů. Septuaginta: toho požadovaného, vytouženého

11 Ageus 2:15 a 17 15 Ale vezměte si k srdci, co bude od tohoto dne dál.

12 Ageus Ageus 1 Ageus 2 „Vezměte si k srdci, co bude od tohoto dne dál”
své cesty” Ageus 1 Ageus 2 minulost budoucnost Ageova současnost

13 Žalm 12:26-28 26  Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje: `Ještě jednou otřesu´ nejen `zemí´, nýbrž i `nebem´. 27  Těmito slovy naznačuje, že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné. 28  Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou. 29  Vždyť `náš Bůh je oheň stravující´.

14 Rodokmeny Ježíše Krista
Z Josefa Z Marie Abraham Izák …. David Šalamoun Roboám Abiu Asaf Jóšafat Jóram Uziáš Jótam Achaz Ezechiáš Manases Amos Joziáš Jechoniáš Salathiel Zerubábel Abiud Eljakim Azór Sádok Achim Eliud Eleazar Mattan Jákob Josef (muž Marie) Adam Šét Abraham Izák …. David Nátan Matthan Jorim Elieser Jesů Era Elmadam Kosam Addi Melchi Neri Salathiel Zerubábel Résa Johanan Joda Josech Semein Matathiáš Mahat Heli (otec Marie) Josef

15 Hlavní poselství knihy
Správné pořadí hodnot Boží povzbuzení

16 Další učení k zapamatování:
- Vezměte si k srdci své cesty a přemýšlejte, co bude od tohoto dne dál? - Bůh a jeho dílo musí být na prvním místě před našimi sobeckými a osobními zájmy - zdůvodňování nebo omlouvání neposlušnosti nijak nezmenšuje hřích, kterým neposlušnost je

17 Další učení k zapamatování:
- protivenství a těžkosti neruší platnost Božích příkazů - hřích je nakažlivý a spravedlnost je nepřenosná - Nemusíme se bát ničeho a nikoho, jestliže pracujeme na Božím díle, neboť On je s námi


Stáhnout ppt "Ageus."

Podobné prezentace


Reklamy Google