Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daň darovací Darování majetku =

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daň darovací Darování majetku ="— Transkript prezentace:

1 Daň darovací Darování majetku =
= bezúplatný převod vlastnictví majetku na základě právního úkonu bezúplatný převod vlastnictví - zároveň předmětem daně darovací

2 je aktem svobodné vůle dárce, bez nároku
DAR je aktem svobodné vůle dárce, bez nároku na jakékoliv protiplnění ze strany obdarovaného

3 Poplatník daně darovací důležité hledisko pohybu darovaného majetku vzhledem k hranicím ČR
Dar v tuzemsku nebo → do tuzemska poplatníkem daně je nabyvatel (ten kdo dar získá) Fyzická osoba – má-li občanství v ČR u cizince, má-li dlouhodobý, či trvalý pobyt v ČR Právnická osoba – má-li sídlo na území ČR

4 Poplatníkem je dárce v tuzemsku
!!! Dar do ciziny Poplatníkem je dárce v tuzemsku

5 Pramen: VANČUROVÁ, A. a kol
Pramen: VANČUROVÁ, A. a kol. Daňový systém 2004 aneb učebnice daňového práva. VOX, Praha ISBN

6 Neexistuje neomezené osvobození od daně darovací v I. skupině
I když v této I. skupině existuje velkorysé částečné osvobození a to do Kč u movitého majetku. (Stejně jako u daně dědické se žádné osvobození nevztahuje na NEMOVITOSTI)

7 Předmětem daně darovací nejsou:
Plnění na základě rozhodnutí stanovené právním předpisem: Vyplácené důchody Vzájemná vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi Podpory, příspěvky a dotace z veřejných rozpočtů ČR i z cizího státu, z rozpočtu EU nebo Národního fondu Bezúplatné nabytí, které je příjmem a podléhá daní z příjmů

8 Sazby daně darovací Progresivní (klouzavá progrese)
Diferencované dle vzájemného příbuzenského poměru nabyvatele a dárce Jsou dvojnásobné ve srovnání s daní dědickou

9 Základ daně: Cena bezúplatně nabytého majetku (bez
osvobozené části) snížená o: Prokázané dluhy a cenu jiných povinností Clo a daně placené při dovozu (jde-li o věci movité darované nebo dovezené z ciziny)

10 Daň z převodu nemovitostí
Předmět Úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti Vzájemná výměna nemovistostí Bezúplatné zřízení věcného břemene Včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví

11 Poplatník DzPN – dle způsobu provedení převodu vlastnictví
Úplatný převod poplatník dosavadní vlastník (ten kdo prodává) nabyvatel je ručitel Jiné nabytí nemovitostí (vydržení, výkon rozhodnutí, vyvlastnění, konkurs,vyrovnání) poplatník daně nabyvatel Směna nemovitostí Poplatníkem daně jsou oba účastníci společně a nerozdílně

12 Vždy platí ale cena vyšší !!!
Základ daně → Cena zjištěná podle zvláštního předpisu → cena sjednaná Vždy platí ale cena vyšší !!! Cena zjištěná dle zák. o oceňování majetku platná v den nabytí nemovitosti na základě smlouvy o finanč. pronájmu s následnou koupi najaté věci Cena dosažená vydražením Cena bezúplatně zřízeného věcného břemene nebo obdobného plnění

13 Osvobození od daně z převodu:
U vložených vkladů do obchodních společností nebo družstev (u vkladu nemovitosti je podmínka – účast společníka nezanikne do pěti let) U přechodů jmění obchodních společností a družstev při jejich sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměně společnosti.

14 Sazba daně lineární a jednotná
5% ze základu daně !!! Změna od na 3 % ze základu daně


Stáhnout ppt "Daň darovací Darování majetku ="

Podobné prezentace


Reklamy Google