Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daň darovací Darování majetku = = bezúplatný převod vlastnictví majetku na základě právního úkonu bezúplatný převod vlastnictví - zároveň předmětem daně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daň darovací Darování majetku = = bezúplatný převod vlastnictví majetku na základě právního úkonu bezúplatný převod vlastnictví - zároveň předmětem daně."— Transkript prezentace:

1 Daň darovací Darování majetku = = bezúplatný převod vlastnictví majetku na základě právního úkonu bezúplatný převod vlastnictví - zároveň předmětem daně darovací

2 je aktem svobodné vůle dárce, bez nároku na jakékoliv protiplnění ze strany obdarovaného DAR

3 Poplatník daně darovací důležité hledisko pohybu darovaného majetku vzhledem k hranicím ČR Dar v tuzemsku nebo → do tuzemska poplatníkem daně je nabyvatel (ten kdo dar získá)  Fyzická osoba – má-li občanství v ČR u cizince, má-li dlouhodobý, či trvalý pobyt v ČR  Právnická osoba – má-li sídlo na území ČR

4 !!! Dar do ciziny Poplatníkem je dárce v tuzemsku

5 Pramen: VANČUROVÁ, A. a kol. Daňový systém 2004 aneb učebnice daňového práva. VOX, Praha 2004. ISBN80-86324-42-7

6 Neexistuje neomezené osvobození od daně darovací v I. skupině I když v této I. skupině existuje velkorysé částečné osvobození a to do 1 000 000 Kč u movitého majetku. (Stejně jako u daně dědické se žádné osvobození nevztahuje na NEMOVITOSTI)

7 Předmětem daně darovací nejsou: Plnění na základě rozhodnutí stanovené právním předpisem: Vyplácené důchody Vzájemná vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi Podpory, příspěvky a dotace z veřejných rozpočtů ČR i z cizího státu, z rozpočtu EU nebo Národního fondu Bezúplatné nabytí, které je příjmem a podléhá daní z příjmů

8 Sazby daně darovací 1.Progresivní (klouzavá progrese) 2.Diferencované dle vzájemného příbuzenského poměru nabyvatele a dárce 3.Jsou dvojnásobné ve srovnání s daní dědickou

9 Základ daně: Cena bezúplatně nabytého majetku (bez osvobozené části) snížená o: Prokázané dluhy a cenu jiných povinností Clo a daně placené při dovozu (jde-li o věci movité darované nebo dovezené z ciziny)

10 Daň z převodu nemovitostí Předmět Úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti Vzájemná výměna nemovistostí Bezúplatné zřízení věcného břemene Včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví

11 Poplatník DzPN – dle způsobu provedení převodu vlastnictví 1.Úplatný převod –poplatník dosavadní vlastník (ten kdo prodává) – nabyvatel je ručitel 2.Jiné nabytí nemovitostí (vydržení, výkon rozhodnutí, vyvlastnění, konkurs,vyrovnání) –poplatník daně nabyvatel 3.Směna nemovitostí Poplatníkem daně jsou oba účastníci společně a nerozdílně

12 Základ daně 1.→ Cena zjištěná podle zvláštního předpisu → cena sjednaná Vždy platí ale cena vyšší !!! 2.Cena zjištěná dle zák. o oceňování majetku platná v den nabytí nemovitosti na základě smlouvy o finanč. pronájmu s následnou koupi najaté věci 3.Cena dosažená vydražením 4.Cena bezúplatně zřízeného věcného břemene nebo obdobného plnění

13 Osvobození od daně z převodu: U vložených vkladů do obchodních společností nebo družstev (u vkladu nemovitosti je podmínka – účast společníka nezanikne do pěti let) U přechodů jmění obchodních společností a družstev při jejich sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměně společnosti.

14 Sazba daně lineární a jednotná 5% ze základu daně !!! Změna od 1. 1. 2004 na 3 % ze základu daně


Stáhnout ppt "Daň darovací Darování majetku = = bezúplatný převod vlastnictví majetku na základě právního úkonu bezúplatný převod vlastnictví - zároveň předmětem daně."

Podobné prezentace


Reklamy Google