Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

30/07/20151 Standardní dialogy (1) Třídy reprezentující standardní modální dialo- gová okna pro často prováděné operace: –otevření souboru ( OpenFileDialog.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "30/07/20151 Standardní dialogy (1) Třídy reprezentující standardní modální dialo- gová okna pro často prováděné operace: –otevření souboru ( OpenFileDialog."— Transkript prezentace:

1 30/07/20151 Standardní dialogy (1) Třídy reprezentující standardní modální dialo- gová okna pro často prováděné operace: –otevření souboru ( OpenFileDialog ) –uložení souboru ( SaveFileDialog ) –změna fontu ( FontDialog ) –změna barvy ( ColorDialog ) –tisk dokumentu ( PrintDialog ) Zobrazení standardních dialogů se provádí me- todou ShowDialog, která vrací hodnotu typu DialogResult umožňující rozpoznat, jak byl dialog ukončen

2 30/07/20152 Standardní dialogy (2) Poznámka: –všechny výše uvedené standardní dialogy jsou definovány ve jmenném prostoru: System.Windows.Forms

3 30/07/20153 Třída OpenFileDialog (1) Dovoluje zobrazit modální dialog pro výběr a otevření souboru Vlastnosti: –AddExtension : určuje, zda-li se má automaticky přidávat ke jménu sou- boru přípona (v případě, že uživatel ji nezadá) –DefaultExt : specifikuje příponu, která se automaticky přidá ke jmé- nu souboru použije se tehdy, jestliže uživatel nezadá žádnou přípo- nu a zvolený filtr na místě přípony používá nahrazovací znak (wildcard)

4 30/07/20154 Třída OpenFileDialog (2) jestliže uživatel nezadá žádnou příponu a je zvolený filtr, který udává příponu, pak je použita přípona tohoto filtru –FileName : určuje jméno souboru (včetně disku cesty a přípony), které je v dialogu zvoleno –FileNames : obsahuje všechny zvolené soubory používáno v případě, kdy dialog umožňuje zároveň otevřít více souborů (vlastnost Multiselect ) –Filter : umožňuje nastavit filtry pro zobrazování souborů, např.: ”Textové soubory (*.txt)|*.txt|Všechny soubory (*.*)|*.* ”

5 30/07/20155 Třída OpenFileDialog (3) –FilterIndex : určuje, který filtr je automaticky zvolen po otevření dialogu (filtry jsou číslovány od 1) –InitialDirectory : nastavuje výchozí adresář není-li uveden žádný adresář (nebo je uveden neexis- tující), je jako výchozí adresář použit aktuální adresář aplikace pro zpřístupnění standardních systémových adresářů (Program Files, Dokumenty, …) je možné použít metodu GetFolderPath třídy Environment

6 30/07/20156 Třída OpenFileDialog (4) –Multiselect : specifikuje, zda je možné otevřít více souborů najed- nou –ReadOnlyChecked : určuje, zda je zvolena volba „Pouze pro čtení“ musí být povolena vlastnost ShowReadOnly –ShowReadOnly : udává, zda se má zobrazit volba „Pouze pro čtení“ –Title : nastavuje text v titulku dialogu

7 30/07/20157 Třída SaveFileDialog Zobrazuje modální dialog, který umožňuje volbu souboru pro ukládání Vlastnosti: –AddExtension, DefaultExt, FileName, Filter, FilterIndex, InitialDirectory a Title mají stejný (podobný) význam jako v pří- padě třídy OpenFileDialog –CreatePrompt : specifikuje, zda dialogový rámec má žádat uživatele o povolení k vytvoření nového souboru –OverwritePrompt : udává, zda dialogový rámec má zobrazovat varování, že uložením souboru bude přepsán již existující soubor

8 30/07/20158 Třída FontDialog (1) Umožňuje zobrazit modální dialog pro výběr fontu a jeho vlastností (normální, kurzíva, tučné,...) Vlastnosti: –Color : specifikuje barvu fontu –Font : obsahuje zvolený font –MinSize, MaxSize : udávají minimální a maximální velikost písma, kterou uživatel může zvolit

9 30/07/20159 Třída FontDialog (2) –ShowApply : specifikuje, zda se má zobrazit tlačítko Použít –ShowColor : udává, zda se má zobrazit i možnost pro volbu barvy –ShowEffects : určuje, jestli se má zobrazit možnost pro volbu podtr- ženého a přeškrtnutého písma Událost: –Apply : nastává při stisku tlačítka Použít

10 30/07/201510 Třída ColorDialog Dovoluje zobrazit modální dialog pro volbu barvy Vlastnosti: –AllowFullOpen : udává, zda uživatel může definovat vlastní barvy –Color : specifikuje uživatelem zvolenou barvu –FullOpen : určuje, jestli okamžitě po zobrazení dialogu je zobra- zena možnost pro definování vlastních barev

11 30/07/201511 Tisk z MS Windows (1) Pro účely tisku na tiskárnách Windows Forms poskytují třídu PrintDocument Třída PrintDocument je definována ve jmenném prostoru: System.Drawing.Printing Vlastnosti: –DocumentName : specifikuje jméno tištěného dokumentu hodnota této vlastnosti se zobrazí ve správci tisku (tiskové frontě)

12 30/07/201512 Tisk z MS Windows (2) –PrinterSettings : udává nastavení pro tiskárnu, která bude dokument tisknout, např.: –jméno tiskárny (vlastnost PrinterName ) –počet kopií (vlastnost Copies ) –rozsah stránek (vlastnost PrintRange ) –tisk do souboru (vlastnost PrintToFile ) Metoda: –Print : zahajuje proces tisku dokumentu vyvolá událost BeginPrint

13 30/07/201513 Tisk z MS Windows (3) Události: –BeginPrint : nastává po vyvolání metody Print, před tím, než se začne tisknout první stránka dokumentu –EndPrint : nastává po vytištění poslední stránky dokumentu –PrintPage : nastává v okamžiku, kdy je zapotřebí vytisknout stránku pro účely tisku je možné využít její parametr typu PrintPageEventArgs, pomocí nějž lze zpřístup- nit objekt Graphics

14 30/07/201514 Tisk z MS Windows (4) objekt Graphics lze následně využít k tisku podob- ně jako při kreslení do okna aplikace při tisku více než jedné stránky se využívá vlastnosti HasMorePages (třídy PrintPageEventArgs ), jejíž hodnota může být v průběhu obslužné metody události PrintPage nastavena na: –true : bude tištěna další stránka –false : nebude tištěna další stránka

15 30/07/201515 Třída PrintDialog Zobrazuje dialog umožňující nastavit paramet- ry pro tisk na tiskárně Vlastnosti: –AlllowCurrentPage, AllowPrintToFile, AllowSelection, AllowSomePages : specifikuje, zda má být povolena možnost tisku aktuál- ní stránky, do souboru, vybrané části, zvolených stránek –Document : udává PrintDocument, který získá nastavení specifi- kované v PrinterSettings –PrinterSettings : udává nastavení tiskárny, které dialog modifikuje

16 30/07/201516 Třída ComboBox (1) Definována ve jmenném prostoru: System.Windows.Forms Kombinace Text Boxu a List Boxu Obsahuje podobné vlastnosti jako třídy TextBox a ListBox : –DroppedDown : udává, jestli je roletový seznam momentálně zobrazen –DropDownStyle : určuje styl Combo Boxu: –Simple : textová část může být editována roletový seznam je stále viditelný

17 30/07/201517 Třída ComboBox (2) –DropDown : textová část může být editována pro zobrazení roletového seznamu je zapotřebí stisknout tlačítko se šipkou –DropDownList : textová část nemůže být editována pro zobrazení roletového seznamu je zapotřebí stisknout tlačítko se šipkou –Items : kolekce popisující jednotlivé položky Combo Boxu poskytuje přístup k položkám roletového seznamu –MaxDropDownItems : maximální počet položek v roletovém seznamu je-li počet položek větší, je zobrazena rolovací lišta

18 30/07/201518 Třída ComboBox (3) –MaxLength : maximální počet znaků, které lze zadat do editační části –SelectedIndex : specifikuje index zvolené položky ze seznamu položky jsou indexovány od hodnoty 0 –SelectedItem : udává zvolenou položku ze seznamu –SelectedText : zaznačený text v editační části –Sorted : specifikuje, zda-li mají být řetězce v roletové části abecedně seřazené

19 30/07/201519 Třída ComboBox (4) Metody: –FindString : najde první položku, jejíž text začíná zadaným řetězcem –FindStringExact : najde první položku, jejíž text se rovná zadanému řetězci Události: –DropDown : vzniká v okamžiku, kdy uživatel otevře roletovou část –SelectedIndexChanged : nastává v okamžiku, kdy dojde ke změně vlastnosti SelectedIndex

20 30/07/201520 Třída CheckBox (1) Definována ve jmenném prostoru: System.Windows.Forms Umožňuje uživateli zvolit (nezvolit) určitou volbu Vlastnosti: –Appearance : specifikuje vzhled Check Boxu: –Normal : typický vzhled Check Boxu (se symbolem  ) –Button : vzhled tlačítka, které je trvale stisknuté (nestisknuté) –Checked : určuje, jestli Check Box byl (nebyl) zvolen

21 30/07/201521 Třída CheckBox (2) –CheckState : specifikuje stav (třístavového) Check Boxu: –zvolený –nezvolený –zvolený, ale šedivý (grayed) Události: –CheckedChanged : nastává při změně vlastnosti Checked –CheckStateChanged : dochází k ní při změně vlastnosti CheckState

22 30/07/201522 Třída RadioButton (1) Definována ve jmenném prostoru: System.Windows.Forms Umožňuje uživateli vybrat z několika možnos- tí právě jednu Prvky Radio Button bývají většinou spojeny do logických skupin, v rámci kterých se pro- vádí výlučná volba Skupiny mohou být tvořeny pomocí tříd (kon- tejnerů): –GroupBox –Panel

23 30/07/201523 Třída RadioButton (2) Vlastnosti: –Checked : udává, zda-li Radio Button je (není) zvolen Události: –CheckedChanged : nastává při změně vlastnosti Checked vrací informaci, jestli Radio Button byl (nebyl) zvolen


Stáhnout ppt "30/07/20151 Standardní dialogy (1) Třídy reprezentující standardní modální dialo- gová okna pro často prováděné operace: –otevření souboru ( OpenFileDialog."

Podobné prezentace


Reklamy Google