Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školní vzdělávací program výuka informatiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školní vzdělávací program výuka informatiky"— Transkript prezentace:

1 Školní vzdělávací program výuka informatiky
2005

2 Použité zkratky RVP = rámcový vzdělávací program
ŠVP = školní vzdělávací program ZV = základní vzdělávání ZŠ = základní škola

3 Cíl: Na základě obecného RVP vytvořit konkrétní ŠVP
Ještě větší konkretizace: výuka ICT Ale!!: souvislosti s ostatními vzdělávacími oblastmi: Skloubení hlavních cílů a záměrů dodržení správného počtu hodin mezipředmětové vztahy – průřezová témata

4 Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova

5 Jak „získat“ ŠVP? zkopírovat - NE vytvořit vlastní - ANO
koupit - NE zkopírovat - NE vytvořit vlastní - ANO využít vzorový a ten tvořivě upravit na své podmínky ANO - existuje Manuál ZV pro tvorbu ŠVP – má usnadnit tvorbu ŠVP ZV všem školám, které budou mít povinnost ŠVP ZV vytvořit podle RVP ZV. Výzkumný ústav pedagogický Praha =

6 Organizační začlenění výuky informatiky do ŠVP
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie: 1 hodina na 1. stupni 1 hodina na 2. stupni Je tento počet hodin v dnešní „technické“ době dostačující?

7 Řešení disponibilní hodiny průřezová témata
zapracování do učebních osnov vytvoření vyučovacího předmětu pro průřezové téma integrace průřezového tématu do dalších činností ve škole zařazení průřezových témat jako projekty některé školy uvažují o všech možnostech integrace ICT do ostatních předmětů

8 Výchozí situace pro prorůstání ICT do ostatních vzdělávacích oblastí
dobrá : vybavenost ICT finance na zlepšení současného stavu stále se zlepšující informační gramotnost učitelů (SIPVZ)

9 Výuka ICT na 1. stupni zapojit učitele z 1. stupně od 1. třídy
v prvních 2 – 3 ročnících pravidelná práce s PC v rámci běžných vzdělávacích oblastí: výuka práce s ICT výukové programy 1 hodina týdně Informatika • Ve 4. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. • Vyučovací předmět Informatika je na 1. stupni posílen o 1 hodinu, na druhém stupni o 3 hodiny z volné disponibilní časové dotace. Vzdělávací obsah předmětu je doplněn o rozšiřující učivo.

10 Výuka ICT na 2. stupni 6. ročník: povinná 1 hodina
doplnění počítačové gramotnosti žáků umožnit další využití v ostatních VO další hodinová dotace: dle profilace školy: orientace školy na ICT: cca 2 hodiny v každém ročníku 2. stupně

11 2. stupeň – jak navázat? od šk. roku 2006/2007 možnost, od 2007/2008 = nové ŠVP v 1. a 6. třídě přechodný vzdělávací program v 6. ročníku – pro žáky „nedotčené“ ICT po 5 letech definitivní ŠVP ALE!! Může být ŠVP někdy definitivní?

12 RVP – Informační a komunikační technologie
1. stupeň: Učivo základní pojmy informační činnosti - informace, informační zdroje, informační instituce struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení operační systémy a jejich základní funkce seznámení s formáty souborů (doc, gif) multimediální využití počítače jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných problémech s hardware a software zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky základní funkce textového a grafického editoru

13 vývojové trendy informačních technologií
2. stupeň: Učivo vývojové trendy informačních technologií hodnota a relevance informací a informačních zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování Internet počítačová grafika, rastrové a vektorové programy tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání dat, jednoduché vzorce prezentace informací (webové stránky, prezentační programy, multimédia) ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etika

14 Návrh výuky Informačních technologií na ZŠ
– 3. ročník úvodní seznámení s počítačem hry výukové programy základy Internetu Malování Kroužky Počítači vybavené jednotlivé třídy na 1. stupni ZŠ

15 ročník POVINNÁ VÝUKA POČÍTAČŮ V ROZSAHU 1 HODINA ZA TÝDEN. VÝUKA PROBÍHÁ POD VEDENÍM ODBORNÉHO UČITELE A KAŽDÝ ŽÁK MÁ K DISPOZICI SVŮJ POČÍTAČ. = Ideální stav! Úvod do informačních technologií Cíl výuky: používat soubory, kopírovat, přesouvat, mazat a hledat uspořádat si základní informace o hardware pracovat se školní sítí ovládat textový editor na úrovni tvorby jednoduchých textových dokumentů s minimálním formátováním hledat jednoduché informace v síti Internet a použít tyto informace pro tvorbu dokumentu

16 Příklad práce pro žáky 5. třídy
Pohádková postava

17 využívat výpočetní techniku v běžném životě
ročník Základy práce s počítačem Cíl výuky: využívat výpočetní techniku v běžném životě zrychlit používání výpočetní techniky žáky třídit a analyzovat získané informace ovládat textový editor na úrovni pokročilého uživatele základy tabulkového editoru posílení práce ze soubory a školní sítí vyhledávat v síti Internet informace pokročilejším způsobem instalace systému, údržba počítače, nastavení parametrů systému základní informace o digitální fotografii a jejím zpracování

18 Příklad zadání práce pro žáky 6. – 7. třídy ZŠ

19 ročník Základy práce s počítačem volitelný předmět, 2 hodiny týdně Cíl výuky: základy grafického programu (Zoner Callisto, Adobe Photoshop) Programy pro tvorbu prezentací – Microsoft PowerPoint využívání počítačů v ostatních oblastech vzdělávání využití znalostí získaných ve výuce počítačů při samostatné i skupinové práci. (Výstupy z projektů atd.) výrazné aktivní používání výukových programů případně e-learningu tvorba vlastních výukových projektů pro spolužáky jak v on-line variantě, tak v tištěné podobě – spolupráce napříč ročníky Nadstavba: PC kroužky aktivace a využívání komunikace s žáky jiných škol v reálném čase při internetových konferencích atd. základy tvorby www stránek

20 Projekt – Informatika + zeměpis
Příklad zadání práce pro žáky 9. ročníku ZŠ Projekt – Informatika + zeměpis ,

21 Používání multimédií ve výuce informatiky
Vizualizace, konkretizace, velká pomoc při výuce = = DATAPROJEKTOR Práce s digitální fotografií = DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Tvorba projektů, předvedení, zaznamenání = = DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA

22 Konec


Stáhnout ppt "Školní vzdělávací program výuka informatiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google