Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Č iperová Barbora 5.A 21. února 2012 ŽAHAVCI. Živo č ichové s paprs č it ě soum ě rným t ě lem Mají slep ě kon č ící trávicí dutinu – lá č ku Biologickým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Č iperová Barbora 5.A 21. února 2012 ŽAHAVCI. Živo č ichové s paprs č it ě soum ě rným t ě lem Mají slep ě kon č ící trávicí dutinu – lá č ku Biologickým."— Transkript prezentace:

1 Č iperová Barbora 5.A 21. února 2012 ŽAHAVCI

2 Živo č ichové s paprs č it ě soum ě rným t ě lem Mají slep ě kon č ící trávicí dutinu – lá č ku Biologickým mechanismem lá č kovc ů je metageneze (rodozm ě na) – st ř ídání stádia polypa a medúzy Vyvinuté žahavé bu ň ky, proto kmen ŽAHAVCI. 9000 druh ů žije v mo ř ích Systematicky rozlišujeme 3 t ř ídy: Polypovci Medúzovci Korálnatci

3 Společné znaky žahavců P ř ítomnost žahavých bun ě k (knidoblasty) = ektodermální p ů vod hruškovitý tvar Nemohou se regenerovat –dopln ě ní ze vmeze ř ených bun ě k ektodermu = embryonální charakter Uvnit ř se nachází dutinka se sto č eným žahavým vláknem (=jed hypnotoxin) Nejv ě tší z nich mají citlivý výb ě žek (knidocil) Žahavci mají dva t ě lní typy: Polyp (p ř isedlá forma) Medúza (plovoucí forma)

4

5 POLYPOVCI Nezmar obecný Nezmar zelený

6 Č asov ě i funk č n ě p ř evládá stadium polypa. T ě lo: 1) Nožní ter č 2) Pu č ící mladý jedinec 3) P ř ijímací otvor ( i vyvrhovací) 4) Chapadla 5) Lá č ka Mají regenera č ní schopnost Umož ň uje jim p ř ežít nejr ů zn ě jší poškození Z každé odtrhnuté č ásti nezmaru vzniká nový jedinec

7 Nervová soustava Složena z bun ě k = rovnom ě rn ě rozptýlené po celém t ě le P ř i jakémkoliv podn ě tu reagují polypovci celím t ě lem. Proto se nervová soustava nazývá = rozptýlená nervová soustava

8 Trávicí soustava Lá č ka je vystlaná bu ň kami bi č íkatými a žláznatými Pohlcená ko ř ist je natravována enzymy p ř ímo v dutin ě lá č ky = extracelulární trávení Trávení je pak dokon č eno nitrobun ěč n ě a nestrávené zbytky jsou vyvrhovány

9 Rozmnožování Pohlavn ě Spojení vají č ka se spermií Nepohlavn ě pu č ením Na povrchu t ě la nezmaru se vytvá ř ejí jakési pupeny = ty postupn ě rostou a vyvíjí se z nich nový jedinec.

10 Polypovci v ČR Nezmar hn ě dý Nezmar zelený (10 mm, má 8 chapadel) Medúzka sladkovodní – jediný žahavec u nás který si zachoval rodozm ě nu

11 Medúzovci Talí ř ovka ušatá Ko ř enoústka plicnatá

12 Žijí pouze v mo ř ích N ě kte ř í mohou být životu nebezpe č ní Ve svém cyklu pravideln ě st ř ídají Nepohlavní stadium polypa Pohlavní stadium medúzy Polyp medúzovc ů – bývá malý (asi 5 mm), žije solitárn ě Podstatnou č ást života jedince tvo ř í skyfomedúzy – celkem velké (5-60 cm; nejv ě tší známá Cyanea arctica)

13 Stavba t ě la Mají pokro č ilejší t ě lesnou organizaci než polyp Vypouklá strana zvonu – u polypu nožní ter č Spodní, vydutá č ást zvonu – tu tvo ř í ústní ter č, chapadla a pohlavní orgány Ze st ř edové č ásti trávicí dutiny vybíhá soustava kanálk ů – ty jsou spojeny na obvodu kanálkem okružním Tato soustava má funkci trávicí a také rozvádí živiny Na obvodu zvonu je svalovina – vypuzuje vodu 8 výb ě žk ů ropálií – zde jsou soust ř ed ě na smyslová ústrojí

14 Oplození vn ě jší nebo vnit ř ní; z vají č ka se vyvíjí plovoucí larva (planula), ta p ř isedá a m ě ní se v polypa – ten se po č ase množí nepohlavn ě pu č ením neboli strobilací (zaškrcování) = ř et ě zov ě vznikají medúzky (efyry): Mají jednodušší stavbu Postupn ě dor ů stají a mn ě ní se ve skyfomedúzy Polyp ve stádiu strobilace = strobila Zygota = bu ň ka s kompletní sadou chromozom ů

15 Korálnatci Sasanka ko ň ská Sasanka hn ě dá

16 Vytvá ř ejí pouze polypové stadium. Žijí v mo ř i. S výjimkou n ě kolika z nich jsou všichni p ř isedlí. Krom sasanek vytvá ř ejí kosterní útvary. Pohlavn ě jsou v ě tšinou hermafroditi. Rozmnožují se nepohlavn ě pu č ením – nový jedinci se neodd ě lují = vytvá ř ejí kolonii ( všichni propojeni spole č nou trávicí soustavou)

17 Osmi č etní korálnatci Mají vždy 8 p ř epážek a chapadel Bez výjimky tvo ř í kolonie P ř. korál č ervený Šesti č etní korálnatci Mívají po č et chapadel vždy v násobku šesti Pat ř í mezi n ě : Sasanky V ě tevníci Sasanky Nikdy netvo ř í kosterní útvary Žijí jednotliv ě, mnohdy v symbióze s korýši (sasanka pláš ť ová a poustevní č ek mo ř ský) V ě tevníci Žijí v teplých m ě lkých pob ř ežních vodách Z jedné planuly vzniká polyp, jehož pu č ením se vytvo ř í kolonie o mnoha milionech č len ů Jedinci v nižších vrstvách postupn ě odumírají V ě tevník mozkový


Stáhnout ppt "Č iperová Barbora 5.A 21. února 2012 ŽAHAVCI. Živo č ichové s paprs č it ě soum ě rným t ě lem Mají slep ě kon č ící trávicí dutinu – lá č ku Biologickým."

Podobné prezentace


Reklamy Google