Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sedmý rámcový program pro a další podpora VaV v EU Technologické centrum Vladimír Albrecht, Národní informační centrum pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sedmý rámcový program pro a další podpora VaV v EU Technologické centrum Vladimír Albrecht, Národní informační centrum pro."— Transkript prezentace:

1 Sedmý rámcový program pro a další podpora VaV v EU Technologické centrum www.tc.cz Vladimír Albrecht, albrecht@tc.cas.cz Národní informační centrum pro evropský výzkum II Projekt MŠMT, 1.4.2006 – 31.12.2009

2 Dynamika rozpočtů rámcových programů

3 Strukturální fondy a výzkum a vývoj a inovace SFRP poslání Podpora hospodářské a sociální soudržnosti uvnitř EU Podpora globální konkurenceschopnosti EU podpora projektů Národní operační programy Evropská komise (DG-Research), ERC „co“ Infrastruktury a jejich vybavení, lidské zdroje Výzkum, vývoj, demonstrace, inovace, sítě Hodno- cení „národní hodnotitelé“„světoví hodnotitelé“ (peer review)

4 7. Rámcový program, 2007 – 2013, 50,2 miliard € Specifický program ObsahRozpočet kooperace myšlenky lidé kapacity průlomový výzkum ve všech vědeckých a tech. oborech - investigator driven research 10 témat (demand driven research) Rozvoj vědecké kariéry – posílení vazeb s národními systémy – M.-C. fellowships Výzkumné infrastruktury, podpora MSP, regionální klustry pro výzkum... 32,2 Mld€ 7,5 Mld€ 4,6 Mld€ 4,2 Mld€ „nejaderné aktivity“ JRC 1,7 Mld€

5 Kooperace Zdraví 6,05 Potraviny, zemědělství a biotechnologie 1,94 Informační a komunikační technologie 9,11 Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie 3,50 Energie 2,30 Životní prostředí, včetně klimatických změn 1,90 Doprava, včetně letectví 4,18 Sociální, ekonomické a humanitní vědy 0,61 Bezpečnost 1,35 Kosmický výzkum 1,43 10 témat rozpočet (mld. €)

6 Kooperace výzkum tematizovaný potřebami evropské společnosti projektů využívajících možnosti mezinárodní spolupráce společných technických iniciativ (JTI), – propojení výzkumu, podniků, bank (PPP), technologické platformy, silná vazba na národní programy koordinace výzkumných programů, které neřídí Společenství (ERANET, ERANET plus) posílení propojení s EUREKOU a COSTEM Mezinárodní spolupráce (INCO, tj. s „třetími zeměmi“) Ve všech 10 tématech mezinárodní spolupráce bude realizována prostřednictvím :

7 Kritéria pro ustavení JTI Inability of existing instruments to achieve the objective. Scale of the impact on industrial competitiveness and growth. Added value of European-level intervention; The degree and clarity of definition of the objective and deliverables to be pursued; Strength of the financial and resource commitment from industry; Scale of the impact on industrial competitiveness and growth; Importance of the contribution to broader policy objectives; Capacity to attract additional national support and leverage current or future industry funding;

8 Plánované JTI Innovative Medicines Initiative Nanoelectronics Technologies 2020 Embedded Computing Systems Hydrogen and Fuel Cells Initiative Aeronautics and Air Transport Global Monitoring for Environment and Security (GMES)

9 Myšlenky témata určená vědou,tj. samotnými výzkumníky nové poznání ve vědě a technice vůbec Nejde jen o základní výzkum, nýbrž o nové poznání ve vědě a technice vůbec (frontier research – výzkum atakující současné meze poznání) Byla ustavena Evropská výzkumná rada (European Research Council), která bude sestávat z  vědeckého řídicího výboru (representanti evropské výzkumné komunity – nikoliv reprezentanti států),  Vytvoří pracovní program, systém hodnocení projektů (peer review), bude pečovat o řízení tohoto specifického programu  „implementační struktury“  příprava ročních pracovních programů, řídit výběr projektů (peer review -?!?...)) Členen ERC je Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc. Z Ústavu jaderné fyziky AV ČR

10 Lidé...(„Evropa potřebuje 500 000 výzkumníků)...  Akce Marie Curie  Studijní programy a pobyty a sítě pro začínající výzkumníky a mnoho dalších aktivit  Celoživotní vzdělávání a rozvoj kariéry výzkumníka  Partnerství „akademia – průmysl“  Posílení mezinárodní dimense  Specifické aktivity (zvyšování veřejného povědomí, vzdělávací politiky...)

11 Kapacity  Výzkumné infrastruktury  ESFRI: 25 infrastruktur (…European deep-see neutrino telescope, Adv. Infrastr. for brain and whole body imaging, European research observatory for humanities and social sciences,…  podpora existujícím infrastrukturám, „e-infrastruktury“ (Geant, Grid)  Podpora budování nových infrastruktur (dosud jen podpora provozu)  Výzkum ve prospěch MSP (CRAFT, výzkum pro asociace MSP)  Znalostní regiony  výzkumné klastry (asociace universit, výzkumných center, podniků a regionálních úřadů)  Výzkumný potenciál  Konvergující regiony (výměny výzkumníků, organizace workshopů, konferencí na transfer znalostí, hodnocení úrovně výzkumu )  Věda a společnost  Aktivity mezinárodní spolupráce

12 Informační zdroje Evropská komise – DG Research: http://europa.eu.int/comm/research Comm. Res.and Dev. Inf.Service : http://cordis.europa.eu Technologické centrum (Národní informační centrum pro evropský výzkum) : www.FP7.cz, Mobilita výzkumníků: http://europa.eu.int/eracareers/index_en.cfm

13 (Ko) financování „GRANTOVÉ“ Typicky: 50% příspěvek od EK Neziskové VÚ a university a MSP 75%! Myšlenky : 100% „DLUHOVÉ“ Nástroj pro sdílení finančního rizika (Risk Sharing Finance Facility): má podpořit výzkumné aktivity soukromého sektoru zejména zlepšením jeho přístupu do Evropské investiční banky, financování velkých akcí (Společné technologické iniciativy a velké projekty (IP) a projekty Eureka, velké infrastruktury, zlepšení dluhového financování,…pákový efekt…) Řadu finančních nástrojů přináší samostatný rámcový program pro inovace CIP

14 Risk Sharing Finance Facility RSFF je finanční instrument na krytí rizika, který by měl vést ke zvýšení množství rizikových úvěrů poskytovaných EIB. Jde zejména o financování tak rizikových projektů, které dosud neměly šanci získat úvěr (ani formou rizikového kapitálu). Financování výzkumných, vývojových a demonstračních projektů je vysoce rizikové, tedy nutný počáteční kapitál na krytí rizik úvěrů.

15 RSFF Evropská investiční banka dostane z rozpočtu 7.RP 1 mld. € 800 mil.€ z programu Spolupráce 200 mil.€ z programu Kapacity EIB uvolní 1 mld. € z vlastních prostředků EIB: Celkově 2 mld. na krytí ztrát umožní disponovat až 10 mld.€ na půjčky pro projekty VaV a demonstrace

16 RSFF Corporate finance model Úvěry na RTD&D přímo firmám ((které mají jinak malou šanci získat úvěr za „standardních okolností“), velké firmy, MSP, university (pokud jsou způsobilé se zadlužit) Klíčový pojem „creditworthy“ – úvěr lze půjčit jen „uvěruschopným“ korporacím Project finance model Úvěr může získat právnická osoba založená za účelem provádění výzkumu. Nemůže to být řešitelské konsorcium (to může dostat grant, nikoliv úvěr). Posuzuje se „úvěruschopnost“ projektu (cash flow, schopnost moblizovat vlastní zdroje konsorcia pro dokončení projektu,

17 Úvěr může dosáhnout maximálně 50% nákladů projektu Prostředky vložené EIB mohou být využity pro úvěry projektů, které nezapadají do 7.RP Prostředky vložené z rozpočtu 7.RP bude možné použít jen pro úvěrování projektů, které prošly hodnocením v 7.RP Na národní úrovni projekty půjdou přes místní zprostředkovatelské banky, EIB ponese část jejich rizika

18 Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace – CIP, 2007 - 2013 Rámcový program má tyto cíle: a) podpořit konkurenceschopnost podniků, a zejména malých a středních podniků (MSP); b) podporovat inovace, včetně ekologických inovací; c) urychlit vývoj konkurenceschopné, inovativní informační společnosti, přístupné všem; d) podporovat účinné využívání energie a podporovat využívání nových a obnovitelných zdrojů energie ve všech odvětvích, včetně dopravy. Tematické zaměření: Program pro podnikání a inovace Program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií Program Inteligentní energie – Evropa rozpočet: 4,2 mld. €

19 Implementace CIP Finanční nástroje pro MSP řízené Evropským Investičním Fondem Vytvoření sítí rozhodujících aktérů, Pilotní projekty, projekty na zavádění a přenos Analýza politik, rozvoj a koordinace procesů účastnických zemí Sdílení informací, jejich šíření Podpora regionálních politik a jejich provázaností Péče o technické specifikace vypracované ve spolupráci několika členských států Propojování úřadů na národní a regionální úrovni :

20 Program Podnikání a inovace a) přístup k finančním prostředkům pro zahájení podnikání MSP a pro jejich růst, jakož i investice do inovačních činností, včetně ekologických inovací; –zvyšování objemů investic fondů rizikového kapitálu a investiční nástroje –podporované investory „business angels“; –zvyšování potenciálu nástrojů pro financování dluhu MSP; –zlepšování finančního prostředí pro MSP. b) vytvoření prostředí, jež bude příznivé pro spolupráci MSP; –posilování služeb na podporu MSP; –přispívání k opatřením napomáhajícím malým a středním podnikům při přeshraniční –spolupráci s jinými podniky, včetně zapojení MSP v oblasti evropské normalizace; –podporu a usnadňování mezinárodní obchodní spolupráce. c) inovace v podnicích, včetně ekologických inovací; d) kulturu podnikavosti a inovací; e) hospodářskou a správní reformu související s podnikáním a inovacemi.

21 Finanční nástroje pro MSP Finanční nástroje Společenství je nutné uplatňovat s cílem usnadnit MSP přístup k finančním prostředkům v určitých fázích jejich životního cyklu: počáteční fáze, zahájení podnikání, rozšíření působnosti a převod podniku. Do rozsahu těchto nástrojů se zahrnou investice ze strany MSP do technologického vývoje, inovací, přenosu technologií atd. Pro uvedené účely budou implementovány tyto nástroje: a) mechanismus pro inovativní MSP a MSP s vysokým růstem (GIF); b) záruční mechanismus MSP (SMEG); c) program pro budování kapacit (CBS).

22 Nástroj GIF Bude za Komisi řízen Evropským investičním fondem a má přispívat ke zřizování a financování MSP a snížení tržního nepoměru mezi kmenovým a rizikovým kapitálem, jenž jim brání ve využívání vlastního růstového potenciálu; má podporovat inovativní MSP s vysokým růstovým potenciálem, zejména podniky zabývající se výzkumem, vývojem a dalšími inovačními činnostmi; GIF1, nástroj zaměřený na prvotní investice (počáteční fáze a zahájení podnikání). Zaměří se na investice do specializovaných fondů rizikového kapitálu,… GIF2, nástroj zaměřený na investice ve fázi rozšíření působnosti a umožňující investice do specializovaných fondů rizikového kapitálu, které dále inovativním MSP s vysokým růstovým potenciálem poskytnou během fáze rozšíření

23 Nástroj SMEG Bude za Komisi řízen EIF, má poskytovat protizáruky nebo případně společné záruky pro záruční režimy uplatňované ve způsobilých zemích; poskytovat přímé záruky pro jiného vhodného finančního zprostředkovatele. 2. Mechanismus SMEG tvoří čtyři nástroje: a) financování dluhu prostřednictvím úvěrů nebo leasingu – umenší obtíže, se kterými se setkávají obzvláště MSP, potřebují-li si zajistit přístup k finančním prostředkůmPůsobení druhého nástroje b) financování v souvislosti s mikroúvěry. c) záruky pro investování fondů do vlastního nebo kvazivlastního kapitálu pro MSP – zahrnuje investice z místních a regionálních fondů, které poskytují základní kapitál a/nebo kapitál v počáteční fázi d) přeměna portfolií pohledávek MSP v cenné papíry – zmobilizuje dodatečné financování dluhů MSP podle příslušných dohod o rozdělení rizik s dotčenými finančními institucemi.

24 Nástroj CBS Mechanismus CBS bude uplatňován s mezinárodními finančními institucemi, včetně Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBOR), Evropské investiční banky (EIB), Evropského investičního fondu (EIF) a Rozvojové banky Rady Evropy (CEB). Zahrnuje tyto úkoly: a) zlepšování investičního a technologického odborného přispění fondů investujících do inovativních MSP nebo MSP s růstovým potenciálem; b) podněcování poskytování úvěrů malým a středním podnikům posílením postupů posuzování úvěrů pro úvěrování MSP.

25 Program na podporu politiky infor- mačních a komunikačních technologií má tyto cíle: a) rozvoj jednotného evropského informačního prostoru a posilování vnitřního trhu pro informační produkty a služby; b) podněcování inovací prostřednictvím širšího přijetí informačních a komunikačních technologií a investic do nich; c) vývoj informační společnosti přístupné všem, úspornějších a účinnějších služeb v oblastech veřejného zájmu a zlepšení kvality života..

26 Program Inteligetní energie Má tyto cíle a) podpora energetické účinnosti a racionálního využívání zdrojů energie; b) podpora nových a obnovitelných zdrojů energie a podporu diverzifikace energie; c) podpora energetické účinnosti a využívání nových a obnovitelných zdrojů energie v dopravě..


Stáhnout ppt "Sedmý rámcový program pro a další podpora VaV v EU Technologické centrum Vladimír Albrecht, Národní informační centrum pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google