Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Názvosloví anorganických sloučenin CHEMICKÁ NOMENKLATURA Milan Haminger, BiGy Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Názvosloví anorganických sloučenin CHEMICKÁ NOMENKLATURA Milan Haminger, BiGy Brno."— Transkript prezentace:

1 Názvosloví anorganických sloučenin CHEMICKÁ NOMENKLATURA Milan Haminger, BiGy Brno

2 Chemické názvosloví Název chemické sloučeniny = slovní záznam chemického vzorce. Název anorganické sloučeniny: - podstatné jméno ( typ sloučeniny, např. oxid, sulfid, halogenid, síran...) - charakterizuje negativní část sloučeniny, např. aniont - přídavné jméno (udává, od kterého prvku je sloučenina odvozena, např. sodný, vápenatý, hlinitý, amonný... ) charakterizuje elektropozitivní složku sloučeniny, např. kationt.

3 Chemické vzorce Chemické vzorce jsou formou zápisu složení sloučeniny. Druhy vzorců :  Stechiometrické, empirické vzorce udávají vzájemný poměr atomů v molekule. Ve stechiometrických vzorcích se atomy zapisují v abecedním pořadí ( např. {HO} = peroxid vodíku, {CaH 2 O 2 } = hydroxid vápenatý ).

4  Molekulové vzorce vyjadřují nejen stechiometrické složení, ale i relativní molekulovou hmotnost ( např. NaNO 3, H 2 SO 4 ).  Funkční, racionální vzorce jsou spolu s molekulovými vzorci nejběžnější. Zaznamenávají charakteristická seskupení atomů, tzv. funkční skupiny ( např. Ca(OH) 2, NaNO 3, Bi(OH)(NO 3 ) 2 ).

5  Konstituční, strukturní vzorce vyjadřují vazebné poměry v molekule, neudávají ale rozložení atomů v prostoru např. : H-O-HH-N-H H O H-O-S-O-H O Někdy doplňujeme k atomům volné elektronové páry, potom jsou to vzorce elektronové.

6  Geometrické vzorce v rámci možností ukazují prostorové uspořádání atomů v molekule nebo v komplexním iontu.

7 Názvosloví dvouprvkových, binárních sloučenin Podstatné jméno binární sloučeniny ( aniont ) se tvoří z kořene latinského názvu prvku tvořícího elektronegativní součást a zakončení -id. Toto zakončení nevyjadřuje číselnou hodnotu oxidačního čísla, ale jen skutečnost, že atom prvku je v záporném oxidačním stupni. Druhá část názvu binární sloučeniny, přídavné jméno, se skládá z kmene českého názvu prvku tvořícího elektropozitivní součást sloučeniny a ze zakončení, které vyjadřuje jeho oxidační číslo.

8 Nejběžnější binární sloučeniny : Oxidy Halogenidy Sulfidy Peroxidy Disulfidy Podobně se pojmenovávají i Hydroxidy Kyanidy O -II Cl -I S -II (O 2 -I ) -2 (S 2 -I ) -2 (OH) -1 (CN) -1

9 Vzorce oxidů Obecný vzorec oxidů : M 2 O x X = I ( 1 ) – VIII ( 8 ) +x-II Např. oxid dusičný NO +V-II 25

10 Vzorce sulfidů, peroxidů a disulfidů Postup je analogický Např. sulfid železitý Fe 2 S 3 sulfid sodný Na 2 S

11 Peroxid sodný Na 2 O 2 peroxid barnatý BaO 2 peroxid hlinitý Al 2 (O 2 ) 3

12 disulfid železnatý FeS 2 disulfid draselný K 2 S 2

13 Vzorce halogenidů, hydroxidů, kyanidů M +x hal OH CN -I +x M M x x x ( ( ) )

14 Názvosloví a vzorce bezkyslíkatých kyselin  Sloučeniny halogenů s vodíkem se nazývají halogenovodíky, např. HF - fluorovodík, HCl - chlorovodík, HBr, HI  a podobně také HCN - kyanovodík, H 2 S - sirovodík ( lépe sulfan ).

15  Pokud takové sloučeniny po rozpuštění ve vodě nabývají vlastností kyselin, nazývají se jejich vodné roztoky kyselina fluorovodíková, chlorovodíková, kyanovodíková, sulfanová (sirovodíková ).  Jejich soli jsou fluoridy, chloridy, kyanidy, sulfidy. Kyselina fluorovodíková Kyselina chlorovodíková Kyselina bromovodíková Kyselina jodovodíková HF HCl HBr HI

16 Kyselina kyanovodíková Kyselina sirovodíková Fluorid vápenatý Chlorid hlinitý Bromid stříbrný Jodid rtuťnatý Kyanid draselný Sulfid železitý H2SH2S HCN CaF 2 AlCl 3 AgBr HgI 2 KCN Fe 2 S 3

17 Názvosloví a vzorce kyslíkatých kyselin Podstatné jméno kyselina Přídavné jméno tvořené z kmene názvu základního prvku a zakončení udávajícího jeho oxidační číslo. Např.: kyselina sírová H 2 +I S +VI O 4 -II 2x11x6 = 84(-2) = -8+

18 Kyselina dusičná H +I N +V O 3 -II 1+5= 63.(-2) = -6

19 Odvozování vzorců a názvů kyslíkatých kyselin 1. Přičtením jedné nebo více molekul vody k molekule příslušného oxidu: Kyselina sírová = oxid sírový + voda SO 3 H 2 O H 2 SO 4 +

20 Kyselina chloristá = oxid chloristý + voda Cl 2 O 7 +H 2 O H 2 Cl 2 O 8 HClO 4 =

21 2. Výpočtem vzorce za pomoci oxidačních čísel.  Atom kyslíku v kyselinách má vždy oxidační číslo -II, atom vodíku má vždy oxidační číslo I.  Oxidační číslo základního prvku je určeno zakončením v názvu kyseliny.

22  Zapíšeme atomy tvořící kyselinu v pořadí vodík, základní prvek, kyslík. Pak napíšeme jejich oxidační čísla a sečteme všechna kladná a záporná oxidační čísla.  Součet kladných i záporných oxidačních čísel musí být stejný.  V kyselinách obsahujících základní prvek s lichým oxidačním číslem bývá obvykle jeden atom vodíku, v kyselinách obsahujících základní prvek se sudým oxidačním číslem bývají dva atomy vodíku.

23 Kyselina uhličitá HCO IIV -II 2 2 + 4 = 6-6 : (-2) = 3 3 Kyselina chloritá HClO IIII-II 1 + 3 = 4-4 : (-2) = 2 2 Kyselina trihydrogenfosforečná H3H3 PO IV-II 3.1 + 5 = 8-8 : (-2) = 4 4

24 Kyselina disírová H2H2 S2S2 O IVI-II 2.1 + 2.6 = 14-14 : (-2) = 7 7

25 Čtení vzorců kyslíkatých kyselin  Při čtení vzorců kyselin postupujeme většinou tak, že počet atomů kyslíku vynásobíme dvěma a tak získáme počet záporných oxidačních čísel. Odečteme počet atomů vodíku a získáme oxidační číslo základního prvku.  Jinou možností je využití znalosti obecných vzorců kyselin.

26 H 3 PO 4 -III 4.(-2) = -8 8 – 3.1 =5 V 5 kyselina (trihydrogen)fosforečná H2S2O7H2S2O7 I-II 7.(-2) = -14 14 – 2.1 = 1212 : 2 =6 VI kyselina disírová 6

27 Vzorce a názvy solí  Sůl odvozujeme tak, že kationt(y) vodíku nahrazujeme kationty kovu nebo amoniem.  Jestliže ze vzorce kyseliny odtrhneme kationt vodíku, zůstane nám zbytek, aniont příslušné kyseliny. Ten nese záporný náboj číselně rovný počtu odtržených iontů vodíku( protonů).

28 HNO 3 H+H+ NO 3 - dusičnan

29 H2H2 SO 4 2 H + SO 4 2- H+H+ HSO 4 - síran hydrogensíran

30  Při psaní vzorců se řídíme stejnými pravidly jako při psaní vzorců binárních sloučenin.  Porovnáme náboj kationtu a náboj skupiny, aniontu kyseliny a pomocí křížového pravidla vyrovnáme počet kationtů a aniontů tak, aby celkový součet kladných nábojů se rovnal celkovému počtu záporných nábojů

31 Uhličitan sodný: Sůl je odvozená od kyseliny uhličité Na 2 CO 3 2 Na + CO 3 2-

32 (NH 4 ) 2 S NH 4 OH (NH 4 ) 2 CO 3 Ti(MoO 4 ) 2 Cr(SbO 3 ) 6 (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 NH 4 H 2 PO 4 (NH 4 ) 2 HPO 4 KAl(SO 4 ) 2 Pb 3 O 4 PbO 2 PbO

33 (NH 4 ) 2 Ssulfid amonný NH 4 OHhydroxid amonný (NH 4 ) 2 CO 3 uhličitan amonný Ti(MoO 4 ) 2 molybdenan titaničitý Cr(SbO 3 ) 6 antimoničnan chromový (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 dichroman amonný NH 4 H 2 PO 4 dihydrogenfosforečnan amonný (NH 4 ) 2 HPO 4 hydrogenfosforečnan amonný KAl(SO 4 ) 2 síran draselno-hlinitý Pb 3 O 4 oxid olovnato-olovičitý PbO 2 oxid olovičitý PbOoxid olovnatý

34 Na 2 S (NH 4 ) 3 PO 4 NaOH Na 2 CO 3 NaHCO 3 MgCl 2 Cr(NO 3 ) 3 Na 2 SO 4 Na 2 CrO 4 K 3 PO 4 KOH CaO CaS Ca(OH) 2 Hg 2 Cl 2

35 Na 2 Ssulfid sodný (NH 4 ) 3 PO 4 fosforečnan amonný NaOHhydroxid sodný Na 2 CO 3 uhličitan sodný NaHCO 3 hydrogenuhličitan sodný MgCl 2 chlorid hořečnatý Cr(NO 3 ) 3 dusičnan chromitý Na 2 SO 4 síran sodný Na 2 CrO 4 chroman sodný K 3 PO 4 fosforečnan draselný KOHhydroxid draselný CaOoxid vápenatý CaSsulfid vápenatý Ca(OH) 2 hydroxid vápenatý Hg 2 Cl 2 chlorid rtuťný

36 Cu 2 S Al(OH) 3 Fe 2 O 3 Fe 3 O 4 CoO CaCO 3 Ca(HCO 3 ) 2 CoO 3 FeO MnO Mn 2 O 3 Mn 2 O 7 NH 3 H 3 BO 3 Fe 3 (BO 3 ) 2

37 Cu 2 Ssulfid měďný Al(OH) 3 hydroxid hlinitý Fe 2 O 3 oxid železitý Fe 3 O 4 oxid železnato-železitý (magnetovec) CoOoxid kobaltnatý CaCO 3 uhličitan vápenatý Ca(HCO 3 ) 2 hydrogenuhličitan vápenatý CoO 3 oxid kobaltový FeOoxid železnatý MnOoxid manganatý Mn 2 O 3 oxid manganitý Mn 2 O 7 oxid manganistý NH 3 amoniak, čpavek, azan H 3 BO 3 kyselina trihydrogenboritá Fe 3 (BO 3 ) 2 boritan železnatý

38 H2SH2S Fe(SCN) 3 H 3 PO 4 HNO 3 KCN NH 4 I NH 4 NO 3 (NH 4 ) 2 SO 4 H 2 SO 3 Co 2 (SO 3 ) 3 KAsO 3 Be(ClO 3 ) 2 Ni(ClO 4 ) 2 LiClO Sb(ClO 2 ) 3

39 H2SH2Ssulfan, sirovodík Fe(SCN) 3 rhodanid železitý, thiokyanatan železitý H 3 PO 4 kyselina trihydrogenfosforečná HNO 3 kyselina dusičná KCNkyanid draselný, cyankali NH 4 Ijodid amonný NH 4 NO 3 dusičnan amonný (NH 4 ) 2 SO 4 síran amonný H 2 SO 3 kyselina sířičitá Co 2 (SO 3 ) 3 siřičitan kobaltitý KAsO 3 arseničnan draselný Be(ClO 3 ) 2 chlorečnan berylnatý Ni(ClO 4 ) 2 chloristan nikelnatý LiClOchlornan lithný Sb(ClO 2 ) 3 chloritan antimonitý

40 křemičitan dihlinitý vanadičnan monohlinitý tellluran hexaamonný boritan triamonný xeničelan tetradraselný tetraoxofosforečnan draselný tetraoxokřemičitan zirkoničitý pentaoxokřemičitan hlinitý chloristan zinečnatý kys.hydrogenfosforečná tetraoxovanadičnan hlinitý

41 křemičitan dihlinitýAl 2 SiO 5 vanadičnan hlinitýAl(VO 3 ) 3 tellluran hexaamonný(NH 4 ) 6 TeO 6 boritan triamonný(NH 4 ) 3 BO 3 xenoničelan tetradraselnýK 4 XeO 6 tetraoxofosforečnan draselnýK 3 PO 4 tetraoxokřemičitan zirkoničitýZrSiO 4 pentaoxokřemičitan hlinitýAl 2 SiO 5 chloristan zinečnatýZn(ClO 4 ) 2 kys.hydrogenfosforečnáHPO 3 tetraoxovanadičnan hlinitýAlVO 4

42 trioxoboritan amonný hexaoxoxeničelan draselný tetraoxofosforečnan vápenatý trioxoboritan vápenatý síran hlinitý dusitan kobaltnatý síran vápenatý síran draselný dusitan barnatý siřičitan vápenatý dusitan amonný

43 trioxoboritan amonný(NH 4 ) 3 BO 3 hexaoxoxeničelan draselnýK 4 XeO 6 tetraoxofosforečnan vápenatýCa 3 (PO 4 ) 2 trioxoboritan vápenatýCa 3 (BO 3 ) 2 síran hlinitýAl 2 (SO 4 ) 3 dusitan kobaltnatýCo(NO 2 ) 2 síran vápenatýCaSO 4 síran draselnýK 2 SO 4 dusitan barnatýBa(NO 3 ) 2 siřičitan vápenatýCaSO 3 dusitan amonnýNH 4 NO 2

44 síran draselný wolframan cesný křemičitan sodný uhličitan hlinitý manganistan lithný dusičnan skanditý siřičitan vápenatý dusičnan titaničitý arseničnan lithný chlornan hořečnatý chloritan sodný síran olovnatý

45 síran draselnýK 2 SO 4 wolframan cesnýCs 2 WO 4 křemičitan sodnýNa 2 SiO 3 uhličitan hlinitýAl 2 (CO 3 ) 3 manganistan lithnýLiMnO 4 dusičnan skanditýSc(NO 3 ) 3 siřičitan vápenatýCaSO 3 dusičnan titaničitýTi(NO 3 ) 4 arseničnan lithnýLi 3 AsO 4 chlornan hořečnatýMg(ClO) 2 chloritan sodnýNaClO 2 síran olovnatýPbSO 4

46 kyselina dusitá kyselina dusičná kyselina trihydrogenfosforečná kyselina chlorná kyselina chloritá kyselina chlorečná kyselina chloristá kyselina jodistá kyselina pentahydrogenjodistá kyselina sírová kyselina hexahydrogentellurová kyselina uhličitá strukturní vzorce

47 M.H BiGy Brno


Stáhnout ppt "Názvosloví anorganických sloučenin CHEMICKÁ NOMENKLATURA Milan Haminger, BiGy Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google