Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nehemjáš.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nehemjáš."— Transkript prezentace:

1 Nehemjáš

2 Ezdráš Nehemijáš Původně jedna kniha

3 Poexilní období: Přestavba Obnova chrámu Oprava hradeb lidu Zerubábel
Ezdráš Nehemiáš Přestavba chrámu Obnova lidu Oprava hradeb 70 let zajetí 400 let mlčení Pauza 57 let Pauza 12 let 538 Př. Kr. 515 458 456 444 432 Ester Ageus 520 Zacharjáš Malachiáš 430

4 Tři návraty z Babylonského vyhnanství
538 př. Kr. První návrat pod vedením Zerubábela (Obnovení chrámu) – Ezdráš 1-6 458 př. Kr. Druhý návrat pod vedením Ezdráše (Duchovní obnova lidu) – Ezdráš 7-10 444 př. Kr. Třetí návrat pod vedením Nehemjáše (Znovuvystavění městských hradeb) – Nehemjáš 1-13

5 Autor a datum vzniku Nehemjáš 4 st. př. Kr.

6 Rozdělení knihy (1-7) Třetí návrat vedený Nehemjášem
2) (8-13) Ezdráš a Nehemjáš pomáhají při duchovní obnově lidu

7 Nehemjášovi tři hlavní nepřátelé
1) Sanbalat (2:10) – samařský místodržitel, který pochází z Bet-chorónu (dům boha Choróna). 2) Tobijáš (2:10) – amónský úředník, který byl ze staré a slavné rodiny, která vládla Amónu po dlouhá léta. 3) Gošem Arabský (2:9) – který byl ještě vlivnější než Tobijáš se Sanbalatem.

8 Neh 9:32-37  A nyní, náš Bože, Bože velký, mocný a hrozný, který zachováváš smlouvu a milosrdenství, nezlehčuj všechny těžkosti, které postihly nás, naše krále, naše knížata, naše kněze, naše proroky, naše otce a všechen tvůj lid ode dnů asyrských králů až dodnes. 33  Ty jsi spravedlivý ve všem, co na nás přišlo, protože jsi jednal spolehlivě, ale my jsme jednali ničemně. 34  Také naši králové, naše knížata, naši kněží a naši otcové nejednali podle tvého zákona a nevěnovali pozornost tvým příkazům a tvým napomenutím, kterými jsi je napomínal.

9 35  Ve svém království, přes tvoji mnohou dobrotu, kterou jsi jim dal, v rozlehlé a úrodné zemi, kterou jsi před ně položil, tobě nesloužili a od svých zlých činů se neodvrátili. 36  Hle, my jsme dnes otroci a země, kterou jsi dal našim otcům, aby jedli její ovoce a její dobrotu, hle, jsme na ní otroky. 37  Její hojná úroda patří králům, které jsi ustanovil nad námi pro naše hříchy a vládnou nad našimi těly i nad naším dobytkem, jak se jim zlíbí. Jsme ve velikém soužení.

10 Neh 10:29-40  Ostatek lidu, kněží, lévité, vrátní, zpěváci, chrámoví nevolníci a všichni, kdo se oddělili z národů zemí pro Boží zákon, jejich ženy, jejich synové a jejich dcery, všichni, kdo byli schopni znát a rozumět, 30  se připojili ke svým bratrům a svým vznešeným předákům a vstoupili pod prokletí a pod přísahu, že budou žít podle Božího zákona, který byl vydán prostřednictvím Božího otroka Mojžíše, a že budou zachovávat a plnit všechny příkazy Hospodina, našeho Pána, jeho nařízení a jeho ustanovení. 31  A že nebudeme dávat své dcery národům země ani nebudeme brát jejich dcery pro své syny.

11 32  Jestliže národy země přinášejí zboží a jakékoliv obilí v sobotní den, aby je prodávali, v sobotu, ve svatý den, nebudeme od nich nic brát. V sedmém roce se zřekneme úrody a vymáhání jakéhokoliv dluhu. 33  Přijímáme pro sebe také závazek, že budeme dávat třetinu šekelu za rok pro službu domu našeho Boha. 34  Na předkladný chléb, ustavičnou přídavnou oběť, na ustavičnou zápalnou oběť, na oběti o sobotách, o novoluních, na svátky, na svaté dary, na oběti za hřích k získání smíření pro Izrael a veškerou službu domu našeho Boha.

12 35  Nechali jsme také padnout losy mezi kněžími, lévity a lidem na dodávky dřeva, aby je přinášeli do domu našeho Boha podle rodin v určený čas, rok co rok, aby bylo zapalováno na oltáři Hospodina, našeho Boha, jak je napsáno v zákoně. 36  Budeme přinášet také prvotiny ze své země a prvotiny ze všeho ovoce každého stromu rok co rok do Hospodinova domu; 37  budeme přinášet do domu svého Boha kněžím, kteří slouží v domě našeho Boha, prvorozené ze svých synů a zvířat, jak je napsáno v zákoně, a prvorozené ze svého skotu a svých ovcí,

13 38  prvotiny ze svého těsta, ze svých darů pozdvihování, z ovoce každého stromu, nového vína a oleje budeme přinášet kněžím do komor domu našeho Boha a desátek ze své země lévitům. Lévité totiž budou vybírat desátek ve všech našich venkovských městech. 39  Když budou lévité vybírat desátek, bude s lévity kněz, syn Áronův. Lévité pak přinesou desátek z desátku do domu našeho Boha, do komory skladu, 40  neboť do těchto komor budou synové Izraele a synové lévitů přinášet dávky z obilí, nového vína a oleje. Tam jsou nádoby svatyně, kněží, kteří slouží, vrátní a zpěváci. Nebudeme zanedbávat dům svého Boha.

14 Tři hlavní oblasti selhání
1) Konec smíšených manželství s jinými národy, jež uctívali jiné bohy 2) Dodržování sedmého dne odpočinku, stejně jako každý sedmý rok 3) Opatření týkající se chrámové bohoslužby – neboli přispívání na chod bohoslužeb stejně jako na její provoz

15 Neh 13:23-31  V oněch dnech jsem také viděl Judejce, kteří si brali za ženy Ašdóďanky, Amónky a Moábky. 24  Polovina jejich synů mluvila ašdódsky a neuměli mluvit judsky, ale mluvili jazykem toho či onoho lidu. 25  Vedl jsem s nimi při a proklel jsem je; bil jsem některé z nich, rval jsem jim vlasy a zapřísahal jsem je při Bohu: Nedávejte své dcery jejich synům a neberte jejich dcery pro své syny ani pro sebe. 26  Cožpak kvůli nim nezhřešil izraelský král Šalomoun? Mezi mnohými pohanskými národy nebyl král, jako byl on. Byl milý svému Bohu a Bůh ho ustanovil králem nad celým Izraelem. A také jeho svedly k hříchu cizí ženy.

16 27  Co že se o vás teď proslýchá, že pácháte všechno to velké zlo, když jste nevěrní svému Bohu a berete si cizí ženy? 28  Jeden ze synů Jójady, vnuk velekněze Eljašíba, byl zetěm Sanbalata Chorónského. Vyhnal jsem ho od sebe. 29  Pamatuj na ně, můj Bože, pro znečištění kněžství i kněžské a lévijské smlouvy. 30  Vyčistil jsem je od všeho cizího a ustanovil jsem řády pro kněze i pro lévity, každému podle jeho služby, 31  pro dodávky dřeva v určený čas i pro prvotiny. Pamatuj na mě, můj Bože, k mému dobru.

17 Téma a cíl knihy Autor knihy Nehemjáš ukázal Boží věrnou a prozřetelnou péči o Židy při přestavbě městských hradeb a obnovení celistvosti Jeruzaléma a duchovní obnově lidu skrze Boží slovo.

18 -Slyšet Boží slovo nestačí – je třeba na něj dbát v praxi
Aplikační poselství: -Bůh se prozřetelně stará o svůj lid, jestliže lid poslušně a věrně pracuje na Jeho záměrech tváří v tvář protivenství -Slyšet Boží slovo nestačí – je třeba na něj dbát v praxi

19 Nejdůležitější učení:
-Všichni zbožní muži v Písmu jsou velcí muži modlitby -Bůh odpovídá na modlitby, které jsou v souladu s Jeho záměry -Od Nehemjáše se můžeme učit mít zájem o druhé, lítost nad strádáním bližních a touhu po pomoci -Mít touhu spatřit uskutečnění Božích slibů -U každého projektu daného od Boha je potřeba dobře plánovat, horlivě se modlit, důvěřovat Jemu a věrně postupovat dál

20 Nejdůležitější učení:
-Překážky, obtíže a odpor nám dávají příležitost dále důvěřovat Bohu -Boží slovo bylo určeno k tomu, abychom jej ctili, poslouchali a dbali na něj -Jestli se opravdu chceme líbit Bohu, je třeba poslouchat Boží slovo v praktických oblastech našeho života

21 Povzbuzení na závěr Také my jsme spolu s Nehemjášem a obyvateli Jeruzaléma povoláni na stavbu. Nebudujeme ale hmotné město, nýbrž církev, „město Boží“ (Ž 46:5, Žid 12:22-24). Nestavíme z cihel a malty, ale pomocí horlivé modlitby, mocného kázání a usilovného osobního svědectví těm, kteří neznají Spasitele. Setkáme se s odporem, ale Bůh nebes, který dal úspěch Nehemjášovi, je i našim Bohem.


Stáhnout ppt "Nehemjáš."

Podobné prezentace


Reklamy Google