Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální problémy veřejné dopravy a navazující legislativa Bílá kniha Koncepce veřejné dopravy seminář Integrované dopravní systémy Žďár nad Sázavou,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální problémy veřejné dopravy a navazující legislativa Bílá kniha Koncepce veřejné dopravy seminář Integrované dopravní systémy Žďár nad Sázavou,"— Transkript prezentace:

1 Aktuální problémy veřejné dopravy a navazující legislativa Bílá kniha Koncepce veřejné dopravy seminář Integrované dopravní systémy Žďár nad Sázavou, 11. května 2015 1

2 Osnova Agendy v oblasti veřejné dopravy: Legislativa
ukončený legislativní proces chystané změny Financování dálkové a nadregionální veřejné služby regionální veřejné služby Koncepce Harmonogram otevírání trhu veřejných služeb Bílá kniha koncepce veřejné dopravy 2

3 Ukončený legislativní proces
1) Legislativa Ukončený legislativní proces Vyhláška č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy (účinnost od 1. září 2014) stanovení jednotné podoby jízdních řádů (dál jen „JŘ“) možnost zpracování JŘ i na delší dobu než jeden rok možnost zpracování dočasných JŘ pro případ uzavírek a objížděk možnost zpracování JŘ pro linky a spoje provozované na objednávku možnost zveřejňovat více informací (přípoje) možnost uveřejňování souhrnných JŘ možnost uveřejňování zjednodušených JŘ v IDS a MHD zajištění jednotné struktury přenosu dat do CIS JŘ – otázka umožnění volného přístupu k databázi → k 1. září 2015 data o JŘ přístupná způsobem umožňujícím automatizované zparcování → dodatek č. 3 smlouvy o vedení CIS JŘ 3

4 Ukončený legislativní proces
1) Legislativa Ukončený legislativní proces Nařízení vlády č. 49/2015 Sb. – změna nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot standardů kvality a bezpečnosti (účinnost od 1. května 2015) Nastaveny dvě odchylky od vymezení průměrného stáří vozidel veřejné linkové dopravy devíti let: 11 let - pokud dopravce poskytuje veřejné služby na základě smlouvy s objednatelem po celou dobu účinnosti pouze novými vozidly (nová vozidla = pořízená za účelem plnění smlouvy, která dosud nebyla žádným způsobem provozována). 15 let - pro smlouvy uzavřené s objednatelem v mimořádné situaci podle ZVS nebo v krajním naléhavém případě na základě zadání v JŘBU podle ZVZ. 4

5 1) Legislativa Chystané změny Novela zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách
Nutná transpozice směrnice EP a Rady 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (např. stanovení rámce poplatků za použití dopravní cesty, zřízení nezávislého regulátora, přístup k zařízení služeb, pravidla pro přidělení kapacity. – nyní projednávání v Legislativní radě vlády ČR (problematické vymezení Úřadu pro ochranu podnikání v dopravě) – předpokládaná účinnost k 1. lednu 2016 5

6 Dálkové a nadregionální veřejné služby
2) Financování Dálkové a nadregionální veřejné služby Rok 2015 Finanční rozsah – poskytnuto meziroční inflační navýšení (1,4%). Předmět objednávky nové smlouvy na linkách Pardubice – Liberec a Plzeň – Most nárůst odpisů (jednotky RailJet) vývojové trendy v nákladové položce železniční dopravy → sjednán dodatek smlouvy s ČD při zachování stávajícího rozsahu dálkové dopravy, bez redukcí v denní dopravě. 6

7 Dálkové a nadregionální veřejné služby
2) Financování Dálkové a nadregionální veřejné služby Rok 2016 Finanční rozsah – předpoklad poskytnutí meziročního inflačního navýšení (0,4 %). Předmět objednávky nové smlouvy na linkách Pardubice – Liberec a Plzeň – Most nová smlouva s novým provozním konceptem na lince Brno – Břeclav – Olomouc → přestože bude značně složité najít řešení rozsahu dopravy z hlediska finančních možností MD a požadavků ČD, je zřejmá snaha o zachování stávajícího rozsahu dálkové dopravy (nepředpokládají se žádné redukce s dopadem na provázanost s regionální dopravou). 7

8 Regionální veřejné služby
2) Financování Regionální veřejné služby Doposud je finanční rámec stanoven prostřednictvím usnesení vlády ČR č. 1132 ze dne Prostřednictvím státního rozpočtu poskytnout krajům v roce dotace v souhrnné výši 2,649 mld. Kč na úhradu kompenzací ve veřejné železniční osobní dopravě. V devíti následujících letech ( ) dotace navyšovat o odpovídající přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v předcházejícím období. rok 2011 až bez inflačního navýšení rok 2014 – navýšení o 87 mil Kč (meziroční inflace cca 3,3 %) rok 2015 – navýšení o 38 mil Kč (meziroční inflace cca 1,4 %) rok 2016 – předpoklad poskytnutí inflačního navýšení (0,4 %). 8

9 Regionální veřejné služby
2) Financování Regionální veřejné služby Rok 2010 (usnesení 1132/2009) Rok 2015 Rok 2016 (navýšení o 0,4 %) Jihočeský kraj 176 372 000 184 713 304 185 452 157 Jihomoravský kraj 268 698 000 281 405 754 282 531 377 Karlovarský kraj 72 287 000 75 705 728 76 008 551 Hl. m. Praha 205 601 000 215 324 655 216 185 954 Kraj Vysočina 123 097 000 128 918 727 129 434 402 Královéhradecký kraj 254 603 000 266 644 147 267 710 724 Liberecký kraj 89 623 000 93 861 613 94 237 059 Moravskoslezský kraj 198 587 000 207 978 937 208 810 853 Olomoucký kraj 208 570 000 218 434 071 219 307 807 Pardubický kraj 135 389 000 141 792 062 142 359 230 Plzeňský kraj 135 172 000 141 564 799 142 131 058 Středočeský kraj 473 336 000 495 721 865 497 704 752 Ústecký kraj 217 458 000 227 742 418 228 653 388 Zlínský kraj 90 877 000 95 174 920 95 555 620 Celkem (Kč) 2 649 670 000 2 774 983 000 2 786 082 932 9

10 Harmonogram otevírání trhu veřejných služeb
3) Koncepce Harmonogram otevírání trhu veřejných služeb MD - postup podle vládou schváleného časového plánu (usnesení vlády č. 758 ze dne 15. září 2014). Tři skupiny linek postupná nabídková řízení – linky R16, R14+R15, R5+R20, R27 předpoklad přímého zadání u ČD – např. linky Ex1-Ex4, R6, R13 další postup stanoven v návaznosti na výsledky nabídkových řízení – např. linky R8-R12, R18, R19. Předpokládá se spolufinancovat železniční kolejová vozidla v rámci OPD2 (specifický cíl 1.5. „Vytvoření podmínek pro širší využití železniční dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku“). 10

11 Harmonogram otevírání trhu veřejných služeb
3) Koncepce Harmonogram otevírání trhu veřejných služeb 11

12 Bílá kniha Koncepce veřejné dopravy
Dopravní politika ČR pro období let 2014 až 2020 – „další směřování systému veřejné dopravy včetně výběru varianty organizace systému bude stanovena v dokumentu Koncepce veřejné dopravy, která navrhne novou strukturu organizace veřejné dopravy, potřebné legislativní úpravy a návrh financování systému“ (str. 71). Gestor: MD ve spolupráci se samosprávou. Postup: - zpracování diskusního dokumentu (tzv. Zelené knihy), zabývající se jednotlivými problematickými oblastmi v oblasti veřejné dopravy - odpovědi zúčastněných subjektů + související diskuze (jaro, léto 2014). v návaznosti na přijaté podněty zpracována tzv. Bílá kniha, tj. oficiální strategie MD v oblasti veřejné dopravy leden 2015 – neformální připomínková platforma, dopracování materiálu jaro meziresortní připomínkové řízení květen 2015 – předpoklad předložení vládě ČR 12

13 Bílá kniha Koncepce veřejné dopravy
Úvod - popis procesu přípravy. 2. Shrnutí názorů odborné veřejnosti - podle jednotlivých otázek Zelené knihy. 3. Návrhová část - východiska koncepce a definice hlavního cíle; - stanovení specifických cílů a opatření v oblasti šesti priorit. 4. Implementační část nástroje (informační, finanční, právní); monitorovací ukazatele, riziková analýza. 13

14 Bílá kniha Koncepce veřejné dopravy – priorita I.
Hierarchický systém dopravní obslužnosti U struktura objednávky veřejné dopravy a jejího financování dále posuzovány pouze dvě varianty: Varianta 1 - stávající stav, s účelovými dotacemi státu (švýcarský model); Varianta 3 - přesun financování a odpovědnosti pouze v části odpovídající státním dotacím (rakouský model). Související opatření: návrh zajištění stabilního financování po roce 2019, včetně případných legislativních úprav; prověření potřebnosti koordinační úlohy pro zajištění kvalitnějšího prolínání obslužnosti jednotlivých krajů (otázka vzniku národního koordinátora). 14

15 Bílá kniha Koncepce veřejné dopravy – priorita II.
Zkvalitnění plánování dopravní obslužnosti Nastavení procesu realizace dopravních plánů – předkládání ke stanovisku dotčeným objednatelům, propojitelnost s financováním; Zkvalitnění obsahů plánů – optimalizace rozsahu dopravy ve vztahu k finančním opatřením; Úloha železniční a autobusové dopravy (velikost jednotek, obratovost) – při zohlednění místních podmínek zaměření železnice na rychlou páteřní dopravu; Zavedení dopravního plánování v obcích nad 15 tisíc obyvatel – pokud objednávají veřejné služby; Úprava standardů kvality a bezpečnosti – přizpůsobení minimálních hodnot celostátních standardů reálným potřebám trhu. 15

16 Bílá kniha Koncepce veřejné dopravy – priorita III.
Uzavírání smluv o veřejných službách Transparentní zadávání veřejných služeb – v oblasti železnice vymezit způsob zadání prostřednictvím soutěže a prostřednictvím přímého zadání; Řádná nastavení zadávacích dokumentací – nastavení požadavků předem; Řádná nastavení smluv o veřejných službách – např. transparentní výpočet kompenzace pro následující roky; Obnova vozidlového parku – životnost vozidel ve vztahu k délce smluv, využití vícezdrojového financování. 16

17 Bílá kniha Koncepce veřejné dopravy – priorita IV.
Technická interoperabilita systému Tarifní integrace – univerzalita tarifu v oblasti veřejných služeb na železnici, následné propojování se systémy IDS a veřejnou linkovou dopravou mimo IDS; Standardizace technických podmínek – tvorba národního standardu EOC; Další garance fungování CIS JŘ – včetně zajištění otevřenosti dat; Sjednocení pravidel pro určování slev – včetně prověření potřebnosti pro další období; Možná úprava pravidel poskytování jízdních výhod v železniční dopravě – případná úprava zákona č. 77/2002 Sb. 17

18 Bílá kniha Koncepce veřejné dopravy – priorita V.
Optimalizovaný vztah veřejných a komerčních služeb Krátkodobý horizont: Autobusová doprava – úprava licenčního řízení v zákoně o silniční dopravě – např. aktualizace připomínkových míst, řešení provázanosti jízdního řádu s licencí; Železniční doprava – zajištění legislativního opatření spočívajícím v možnosti omezit právo na přístup na infrastrukturu v případě, kdy lze důvodně argumentovat závažnými ekonomickými dopady na veřejné služby Dlouhodobější horizont: Prověření možnosti posílení koncesního modelu veřejné dopravy 18

19 Bílá kniha Koncepce veřejné dopravy – priorita VI.
Optimalizovaný vztah veřejných služeb k infrastruktuře Změny cen za použití infastruktury – hledisko objednatelů veřejných služeb, řešení doplnění finančních prostředků do rozpočtů objednatelů; Vazba mezi úpravou infrastruktury a objednávkou – vyšší provázání dopravních plánů a plánování rozvoje dopravní infrastruktury; Využívání dopravních terminálů – zajištění přístupu k zařízení služeb na železnici (význam transpozice směrnice 34/2012/EU), výše poplatků za vjezd na autobusová nádraží. 19

20 Děkuji za pozornost JUDr. Ondřej Michalčík
ředitel odboru veřejné dopravy Ministerstvo dopravy 20


Stáhnout ppt "Aktuální problémy veřejné dopravy a navazující legislativa Bílá kniha Koncepce veřejné dopravy seminář Integrované dopravní systémy Žďár nad Sázavou,"

Podobné prezentace


Reklamy Google