Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrola Protokol Správní řízení Rozhodnutí o uložení pokuty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrola Protokol Správní řízení Rozhodnutí o uložení pokuty"— Transkript prezentace:

1 Kontrola Protokol Správní řízení Rozhodnutí o uložení pokuty

2 PROTOKOL písemný záznam určité skutečnosti, kterou se snažíme zdokumentovat pro budoucnost objektivně popisuje skutečnost

3 2 typy protokolů podle zákona č. 255/2012 o kontrole (kontrolní řád)
podle zákona č. 500/2004 správní řád

4 Protokol podle zákona o státní kontrole

5 Obsah protokolu kontrolní orgán a kontrolující
PP vymezující pravomoc KO ke kontrole Přizvané osoby Předmět kontroly Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena a den, kdy byl proveden Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole Kontrolní zjištění S uvedením nedostatků a označením PP, které byly porušeny Poučení o podání námitek Datum vyhotovení Podpis kontrolujícího Dle: zákona na ochranu zvířat, potravinářského zákona, veterinárního zákona….

6 Vyhotoví se do 30 dnů od provedení posledního kontrolního úkonu
Stejnopis protokolu o kontrole doručí kontrolní orgán kontrolované osobě námitky proti protokolu může vznést kontrolovaná osoba do 15 dnů (od dne seznámení) Námitky: 5 dnů pokud kontrolující osoba neuvede jinak

7 Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řádu
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řádu

8 Správní řízení je postup SO při vydání rozhodnutí, které zakládá mění
ruší práva (povinnosti) prohlašuje se jím, že osoba práva (povinnosti) má či nemá usnesení rozhodnutí

9 Správní orgány postupují v souladu s PP umožní občanům se hájit
poučí občany rozhodnutí musí vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci všichni účastníci jsou si rovni

10 Příslušnost správních orgánů
věcná příslušnost místní příslušnost „orgán věcně a místně příslušný“ Podle místa výkonu činnosti: TAXI Dle sídla: chci stavět kravín…stavební povolení Trvalé bydliště: pokuta za rychlost Místně příslušných více orgánu..pak tam, kde prvně byla podána žádost, nebo kdo na to přišel

11 ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 1) O ŽÁDOSTI: na návrh účastníka, občana
ústně, písemně zahájeno dnem podání 2) Z MOCI ÚŘEDNÍ na základě kontroly zahájeno dnem, kdy to SO oznámil účastníkovi řízení STÍŽNOST: do 30 dnů místní šetření, pak se rozhodne o správním řízení O zahájení řízení je SO povinen uvědomit bez zbytečného odkladu všechny jemu známé účastníky.

12 ROZHODNUTÍ výsledek SŘ rozhoduje SO písemně

13 Rozhodnutí má 3 části: VÝROK ODŮVODNĚNÍ POUČENÍ (účastníků)

14 1. VÝROK KDO KOMU CO NA ZÁKLADĚ ČEHO DOKDY
Právní ustanovení:podle nichž bylo rozhodováno

15 2. ODŮVODNĚNÍ důvody výroku podklady pro vydání R úvahy SO
návrhy účastníků, námitky a vyjádření k nim Odůvodnění rozhodnutí není třeba, pokud správní orgán v prvním stupni vyhoví všem účastníkům v plném rozsahu Úvahy, kterými se správní orgán řídil při rozhodování

16 3. POUČENÍ o odvolání odkladný účinek lhůta kam prostřednictvím koho
Odkladný účinek: pokud je, pak toto napsat: Odvolání? Do 15 dnů pokud nestanoví zákon jinak

17 DORUČENÍ do vlastních rukou elektronicky veřejnou vyhláškou

18 Písemný příkaz SO ho vydá považuje-li skutkové zjištění za dostatečné
forma písemného příkazu – řízení z moci úřední může to být první úkon v řízení jediný podklad může být protokol o kontrolním zjištění proti příkazu lze podat odpor do 8 dnů – tím se příkaz ruší a řízení pokračuje příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím musí obsahovat poučení – podat odpor (kdy, kde)

19 ZÁVAZNÝ POKYN slouží k odstranění nedostatků, které jsou v rozporu se zákonem nebo se souvisejícími předpisy písemný dokument vydaný v rámci správního řízení, který závazně nařizuje nápravu zjištěných nedostatků

20 ZÁVAZNÝ POSUDEK závazný posudek orgánu veterinární správy není správním rozhodnutím podklad ve stavebním řízení, pro ohlášení stavby a pro vydání kolaudačního souhlasu a musí být vyžádán podnikatelem, jde-li o stavbu podle stát. vet. dozoru ten, kdo bude stavbu používat jako útulek pro zvířata anebo k ukládání nebo spalování kadáverů zvířat v zájmovém chovu orgán příslušný rozhodnout ve věci dle zvl. předpisů nemůže rozhodnout v rozporu s tímto posudkem

21 Zákon č. 200/199o Sb. o přestupcích
Přestupkové řízení Zákon č. 200/199o Sb. o přestupcích

22 PŘESTUPEK zaviněné jednání, které ohrožuje nebo porušuje zájem společnosti a je výslovně jako přestupek označen v tomto nebo jiném zákoně, nejedná-li se o jiný správní delikt nebo trestný čin k odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění

23 SANKCE a) napomenutí b) pokuta c) zákaz činnosti d) propadnutí věci
e) zákaz pobytu lze uložit samostatně nebo s jinou sankcí; napomenutí nelze uložit spolu s pokutou od uložení sankce lze v rozhodnutí o přestupku upustit, jestliže k nápravě pachatele postačí samotné projednání přestupku (§ 11 odstavec 3)

24 Průběh řízení: ústní jednání – povinné vlastní rozhodnutí:
výrok (popis skutku s označením místa a času spáchání a vyslovení viny) odůvodnění poučení - odvolání pouze obviněný při odvolání se může pokuta snížit nebo ponechat, ne zvýšit doručení: vždy do vlastních rukou, nelze vyvěsit veřejnou vyhláškou

25 Přestupky v zákoně č. 200/1990 Sb.
úmyslná nepravdivá, neúplná svědecká výpověď ve správní řízení ,- §21 ohrozí nebo poruší zdravotní nezávadnost pitné vody ,- § 29 poruší povinnost při zacházení s jedy, omamnými, psychotropními nebo jinými látkami škodlivými zdraví ,- § 29/1e nesplní opatření podle předpisů o myslivosti nebo rybářství 3.000,- § 35/1c neoprávněně loví zvěř či ryby ,- zákaz činnosti na 1 rok § 35/1f

26 Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákon
Trestný čin Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákon

27 TRESTNÝ ČIN protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně třeba úmyslného zavinění

28 Trestné činy se dělí Přečiny Zločiny
nedbalostní TČ a úmyslné TČ (odnětí svobody 5 let)  Zločiny ostatní TČ zvlášť závažné zločiny úmyslné TČ (odnětí svobody 10 let)

29 ÚMYSLNÉ ZAVINĚNÍ: pachatel chtěl způsobem v tomto zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem pachatel věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.

30 ZAVINĚNÍ Z NEDBALOSTI:
pachatel věděl, že může způsobem v tomto zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí pachatel nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl TČ je spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže přístup pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem

31 TRESTNÝ ČIN NENÍ čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, i když jinak vykazuje znaky trestného činu nutná obrana krajní nouze

32 Krajní nouze čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. Nutná obrana čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku

33 Druhy trestů odnětí svobody domácí vězení obecně prospěšné práce
propadnutí majetku peněžitý trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty zákaz činnosti zákaz pobytu zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce ztráta čestných titulů nebo vyznamenání ztráta vojenské hodnosti vyhoštění TRESTY UKLÁDÁ SOUD

34 Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty § 156
kdo v rozporu s jiným PP má na prodej nebo pro tento účel vyrobí anebo sobě nebo jinému opatří úmyslně potraviny nebo jiné předměty, jejichž požití nebo užití k obvyklému účelu je nebezpečné lidskému zdraví, bude potrestán… jinými předměty z nedbalosti § 157 kdo v rozporu s jiným PP má na prodej nebo pro tento účel vyrobí anebo sobě nebo jinému opatří z nedbalosti potraviny nebo jiné předměty, jejichž požití nebo užití k obvyklému účelu je nebezpečné lidskému zdraví, bude potrestán… 

35 Týrání zvířat § 302 kdo týrá zvíře
zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo surovým nebo trýznivým způsobem veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, byl-li za čin uvedený v odstavci 1 v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, nebo způsobí-li týranému zvířeti takovým činem trvalé následky na zdraví nebo smrt odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na větším počtu zvířat

36 Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti § 303
kdo z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči o zvíře, které vlastní nebo o něž je povinen se z jiného důvodu starat, a způsobí mu tím trvalé následky na zdraví nebo smrt, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nebo trvalé následky na zdraví většímu počtu zvířat

37 s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími
Neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat § 305 kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak opatří nebo přechovává látku s thyreostatickými, gestagenními, androgenními, estrogenními nebo jinými hormonálními účinky, beta-agonisty nebo jinou látku určenou ke stimulaci užitkovosti HZ nebo přípravek obsahující takovou látku, bude potrestán… stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným PP používá léčiva za účelem zvýšení užitkovosti HZ nebo je za tím účelem vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak opatří nebo přechovává

38 Šíření nakažlivé nemoci zvířat § 306
kdo, byť i z nedbalosti, způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci zvířat v zájmových chovech, hospodářských zvířat nebo volně žijících zvířat, bude potrestán…  !!! nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin !!!

39 § 151 Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku
§ 152 Šíření nakažlivé lidské nemoci § 205 Krádež § 228 Poškození cizí věci § 251 Neoprávněné podnikání § 346 Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek


Stáhnout ppt "Kontrola Protokol Správní řízení Rozhodnutí o uložení pokuty"

Podobné prezentace


Reklamy Google