Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Miroslav Kotoun Jihočeská rozvojová o.p.s. Úspěchy a praktické přínosy komunitního plánování v našem regionu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Miroslav Kotoun Jihočeská rozvojová o.p.s. Úspěchy a praktické přínosy komunitního plánování v našem regionu."— Transkript prezentace:

1 Miroslav Kotoun Jihočeská rozvojová o.p.s. Úspěchy a praktické přínosy komunitního plánování v našem regionu

2 Obsah příspěvku 1.O Komunitním plánování (KPSS) na Trhosvinensku a Českokrumlovsku 2.Jak hodnotí účastníci KPSS jeho přínosy pro region a rozvoj služeb v něm - co se například díky KPSS podařilo 3.Dotazy, diskuse Věnováno s mnohými díky všem, kteří se podíleli a podílejí na KPSS na Trhosvinensku a Českokrumlovsku

3 1.Plánujeme (hlavně) SOCIÁLNÍ SLUŽBY (např. domovy pro seniory, pečovatelská služba, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace atd.). 2.Řešíme i SLUŽBY A TÉMATA SOUVISEJÍCÍ (např. DPS, mateřská centra, bezbariérovost, volný čas atd.) 3.Podstata komunitního plánování = AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE těch, kterých se daná oblast dotýká. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

4 ÚČASTNÍCI KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 4 uživatelé zadavateléposkytovatelé VEŘEJNOST VČ. POTENCIÁLNÍCH UŽIVATELŮ (umožnit zapojení do plánování všech, koho se oblast dotýká)

5 1.Společně zjišťovat SKUTEČNÉ POTŘEBY STÁVAJÍCÍCH A POTENCIÁLNÍCH UŽIVATELŮ sociálních služeb. 2.Hledat optimální způsob, jak POMOCÍ DOSTUPNÝCH ZDROJŮ (nejen finančních) tyto potřeby co nejlépe uspokojit. CÍLE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ

6 KPSS v ORP Trhové Sviny Český Krumlov  3 fáze KPSS  1. fáze (07/2010 - 05/2011) – první plán  2. fáze (06/2012 - 06/2013) – aktualizace plánu  3. fáze (07/2013 – 12/2014) – nový plán  Vazba na krajské plánování (SPRSS)  Plánovací období: 2015 – 2017 (vazba na předešlé fáze)  Financování: EU, Jihočeský kraj, JR o.p.s., města T. Sviny, Č. Krumlov  2 fáze KPSS  1. fáze (06/2011 - 06/2012) – první plán ORP (město ČK má navíc vlastní plán)  2. fáze (07/2013 – 12/2014) – nový plán

7 VÝSTUPY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ  Dokument KPSS, SWOT analýzy, strategie  priority, aktivity, termíny, zodpovědnosti, financování  Partnerství subjektů v regionu  Katalog poskytovatelů  Informace na webech obcí, poskytovatelů atd.

8 Realizační struktura Realizační tým (zástupci realizátora a partnera) – dílčí úkoly, organizování, příprava podkladů Řídící sk. (ŘS) – koordinuje, projednává výstupy PS Pracovní skupiny (PS, zástupci triády): analyzují cíl. sk. (počty, složení – problém menší obce) analyzují stav zajištění služeb pro tyto sk. v území definují problémy cíl. skupin (hlavní X marginální) navrhují opatření a konkrétní aktivity navrhují zdroje financování, termíny a zodpovědnosti

9 STRUKTURA (příklad ORP T. Sviny) Zastupitelstvo města / obce Rada města Řídící skupina Prac. skupina Senioři Prac. skupina Osoby se zdravotním postižením Prac. skupina Mládež a rodiny s dětmi Prac. skupina Osoby v nepříznivé sociální situaci Realizační tým Metodické vedení

10 Příklady přínosů a výstupů KPSS (ORP T. Sviny) Město Trhové Sviny  Posílení a zásadní rozšíření komunikace mezi městem (ORP), poskytovateli i ostatními obcemi v území  Přínos často bývá už jen v tom, že se sejdou lidé, kteří by se jinak nesešli (např. potřeba zřízení NZDM X potřeba naplnit uvolněné prostory v SOU --- vznik NZDM v těchto prostorách  Vznik Bezplatné právní poradny (spolupráce všech obcí v území, podpora mikroregionu Sdružení Růže)  Navázání užší spolupráce s Domečkem (viz dále)  Navázání uší spolupráce s org. Prevent (řešení drog. otázky)  Možnost získávání informací, vědět, na koho se obrátit

11 Příklady přínosů a výstupů KPSS (ORP T. Sviny)  Posílení komunikace a spolupráce mezi poskytovateli a městem T. Sviny i dalšími obcemi ORP TS  Pojmenování a zmapování potřeb v regionu  Vznik nových služeb nebo jejich rozšíření při Domečku  rozšíření kapacity a prostor NZDM  vznik projektu podpora pěstounských rodin,  vznik projektu podpora rodin s dětmi,  zřízen sociální šatník,  provoz Buškova hamru ad. Domeček Diakonie Církve československé husitské v obci Trhové Sviny

12 Příklady přínosů a výstupů KPSS (ORP T. Sviny)  Denní centrum, soc. terap. dílna a 2 chráněné dílny (textilní a keramická) – během KPSS došlo k navýšení kapacity  Z klientů STD se stávají zaměstnanci CHD (35 klientů)  Výrobní program konkurenceschopný s profes. výrobou,  Podpora fungování ze strany města i jednotlivců; do Nazaretu dojíždí klienti i ze vzdálenějšího okolí (ORP)  Díky KPSS – podpora města, Mikroregionu Sdružení Růže, možnost prezentace vlastních akcí atd.

13 Příklady přínosů a výstupů KPSS (ORP T. Sviny)  Rozšíření služby „terénní programy“ do větší části území  Rozšíření cíl. skupin (uživatelé návyk. látek nebo omamných psychotropních látek a jiné sociálně ohrožené - např. osoby komerčně zneužívané, oběti trestné činnosti, domácího násilí a obchodu s lidmi).  Navázána spolupráce s obcemi v ORP – zejména většími městy (T. Sviny, N. Hrady, Borovany, H. Stropnice)  Stabilita struktur - ŘS, PS (pravidelné schůzky, stabilní složení)  Většina naplánovaných opatření / aktivit byla skutečně realizována (co se naplánovalo, bylo realizováno)

14 Příklady přínosů a výstupů KPSS (ORP T. Sviny)  Udržení a rozšíření služby „pečovatelská služba“  Vznik služby „osobní asistence“  Výměna informací, kontaktů a zkušeností mezi poskytovateli služeb pro cíl. Sk. seniorů a OZP  Vznik služby „pečovatelská služba“  V přípravě vznik služby „chráněné bydlení“ a služby „podpora samostatného bydlení“  Možnost seznámit se s ostatními poskytovateli a zároveň dát o sobě vědět u těch, kteří se sociálními službami zabývají – přínosné zejm. při vzniku nových služeb

15 Příklady přínosů a výstupů KPSS (ORP Č. Krumlov) Město Č. Krumlov  Rozšíření a posílení spolupráce s obcemi a poskytovateli  Vznik „terénního pracovníka pro romskou menšinu“ na MěÚ Č. Krumlov (2011) a na OÚ Větřní (2014)  Vznik „Asistentů pedagoga na ZŠ“ ve Větřní (2014)  Vznik pozic domovníků v problémových objektech v majetku města / obce (Č. Krumlov, Větřní)  Vznik pobočky NZDM na Sídlišti Mír v ČK (2014)  Vznik klubu ve Větřní v sociálně vyloučené lokalitě (Rožmberská ulice, výhledově centrum soc. sl.)  Vznik ubytovny pro osoby v krizi v ČK (16 lůžek) - v majetku města ČK, provoz Český červený kříž (2014)

16 Příklady přínosů a výstupů KPSS (ORP Č. Krumlov) Město Č. Krumlov  Elektronická / on-line verze katalogu poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v území

17 Příklady přínosů a výstupů KPSS (ORP Č. Krumlov)  Důležitým přínosem je samotné setkávání, výměna informací, výměna zkušeností, možnosti navázat nová partnerství, propojovat služby apod.  Probíhající proces KPP – motivace k zapojování obcí do plánování sociálních a souvisejících služeb  Přímá komunikace s obcemi, „jiný zdroj osvěty“ směrem k obcím

18 Příklady přínosů a výstupů KPSS (ORP Č. Krumlov)  Přínosem KPSS bylo mimo jiné i zahrnutí tzv. doplňkových, tedy neregistrovaných služeb do dokumentu KPSS a do katalogu  Vydáním tištěného katalogu se informace dostaly k lidem, hlavně tam, kde nemají přístup k internetu  Jednotlivé organizace resp. jejich zástupci se osobně seznámili  Osobním kontaktem v PS vznikla např. nová spolupráce při zajištění potravinové pomoci pro nejchudší obyvatele Č. Krumlova a okolí - spolupráce soc. odboru a církve bratrské.  Představitelé obcí byli seznámeni s KPSS osobní formou

19 Přesto zůstávají do budoucna výzvy… Zapojení menších obcí (vnímání sociálních problémů, finanční možnosti, zapojení do procesu…)… Schvalování výstupů KPSS… Katalog služeb (mnohdy významnější než vlastní plán)… Pokračování procesu po ukončení financování z dotací… Publikace výstupů KPSS (weby obcí, rozeslání atd.)… Výměna informací u stolu (i mezi těmi, kteří se znají, ale k řešeným tématům společně nedebatovali)… Veřejná projednání a jejich návštěvnost… Využitelnost anketních šetření…

20 KPSS v ORP T. Sviny a Č. Krumlov Děkuji za pozornost Ing. Miroslav Kotoun Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51 370 01 České Budějovice Tel: +420 728 228 039 E-mail: kotoun@jihoceskarozvojova.czkotoun@jihoceskarozvojova.cz www.jihoceskarozvojova.cz


Stáhnout ppt "Miroslav Kotoun Jihočeská rozvojová o.p.s. Úspěchy a praktické přínosy komunitního plánování v našem regionu."

Podobné prezentace


Reklamy Google