Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pplk.Ing. Rudolf Konečný HZS Moravskoslezského kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pplk.Ing. Rudolf Konečný HZS Moravskoslezského kraje"— Transkript prezentace:

1 Pplk.Ing. Rudolf Konečný HZS Moravskoslezského kraje
Pro případ ohrožení Pplk.Ing. Rudolf Konečný HZS Moravskoslezského kraje

2 Obsah Důležitá telefonní čísla tísňového volání Pro případ ohrožení
Obecné zásady Varovný signál, zvuk sirény Co dělat, když bude nařízena evakuace Havárie s únikem nebezpečných látek Havárie s únikem radioaktivních látek Evakuační zavazadlo Prostředky improvizované ochrany Zásady pro opuštění bytu v případě evakuace Ukrytí obyvatelstva Chování obyvatel v úkrytu Zodolnění improvizovaného úkrytu Zásady první pomoci a vzájemné pomoci Než přijede sanitka První pomoc a vzájemná pomoc při zasažení škodlivinami Závěr

3 Důležitá telefonní čísla tísňového volání
Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového zařízení …), která ohrožuje osoby a majetek, okamžitě volejte číslo Hasičský záchranný sbor Při předávání uveďte: Kde hoří Co hoří Své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte Po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život 155 Zdravotnická záchranná služba Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu volejte telefonní číslo 158 Policie ČR nebo Městská policie 112 mezinárodní číslo tísňového volání

4 Pro případ ohrožení V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné situace, jako jsou živelní pohromy (záplavy a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhové laviny, zemětřesení), havárie s únikem nebezpečných látek doživotního prostředí (havárie v chemických provozech a skladech, dopravní nehody s únikem nebezpečných látek, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké škody na materiálních hodnotách Tato prezentace obsahuje návod, jak se připravit na dopad možných následků živelních pohrom a dalších mimořádných situací způsobených lidskou činností, které mohou přivodit tělesná zranění nebo duševní poruchy, ztráty na životech nebo majetku a poškození životního prostředí

5 Obecné zásady Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi, z tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, megafonu, a od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující zásady: RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy VARUJTE ostatní ohrožené osoby v okolí NETELEFONUJTE zbytečně NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci POMÁHEJTE sousedům a starším osobám UVĚDOMTE SI , že největší hodnotu lidský život a zdraví UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy

6 Varovný signál Dnem 1. listopadu 2001 byl na území ČR zaveden jediný varovný signál „Všeobecná výstraha“ Jedná se o kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin Nezapomeňte na tři základní kroky vedoucí k vaší záchraně Neprodleně se ukryjte Zavřete okna a dveře Zapněte rádio a televizi

7 Co dělat, když bude nařízena evakuace
K situaci, kdy bude nutné po varování co nejrychleji opustit ohrožený prostor, může dojít při nejrůznějších druzích ohrožení. Pokyn k evakuaci bude předán z příslušného krizového štábu obyvatelstvu v ohrožených místech formou tísňové informace V takovém případě je potřebné dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít sebou evakuační zavazadlo a dostavit se na určené místo Bude-li povoleno použití vlastních vozidel, vezměte sebou tolik osob kolik to bude možné Přeprava nemocných, postižených, nemocnic, škol apod. se zajišťuje pomocí přepravních prostředků přidělených obci.

8 Havárie s únikem nebezpečných látek
Hlavní činností obyvatelstva je ochrana před účinky chemických látek vhodnými ochrannými prostředky, ukrytí nebo evakuace Nezbytná doporučení Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti Uzavřete a utěsněte okna a dveře a další otvory Vypněte ventilaci Sledujte rozhlas, televizi, místní rozhlasová hlášení Připravte si prostředky improvizované ochrany Připravte si evakuační zavazadlo Dům opusťte je na pokyn

9 Havárie s únikem radioaktivních látek do ŽP
Hlavní činností obyvatelstva je ochrana před účinky radioaktivních látek vhodnými, předem připravenými, či improvizovanými prostředky s ochrannými vlastnostmi, ukrytí nebo evakuace Nezbytná doporučení Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti Uzavřete a utěsněte okna a dveře Vypněte ventilaci a utěsněte další otvory Sledujte zprávy v rozhlase, televizi a místní rozhlasová hlášení Připravte si prostředky improvizované ochrany Připravte si evakuační zavazadlo Jodové tablety použijte až na základě veřejné výzvy Dům opusťte jen na pokyn V případě radiační havárie jaderné elektrárny se obyvatelé žijící v zóně havarijního plánování řídí pokyny provozovatelů a orgánů státní správy a samosprávy

10 Evakuační zavazadlo Je osobní zavazadlo evakuované osoby. Doporučená váha by neměla překročit 25 kg (u dětí 10 kg) Obsahuje především: Osobní doklady a cennosti Osobní léky a obvazy Základní potraviny na dny Pitná voda (čaj) Toaletní a hygienické potřeby Předměty denní potřeby Svítilna, baterie, svíčka, zápalky Přikrývka, spací pytel Prádlo, záložní oděv Rozhlasový přijímač bateriový Sezónní obuv, nepromokavý plášť

11 Nebezpečí zátopové vlny
Signál „Všeobecná výstraha“ doplněná verbální informací „nebezpečí zátopové vlny“ Vyhlašuje se v případě náhlého protržení vodní nádrže a vzniku zátopové vlny nebo při vzniku zátopových vln v důsledků přívalových dešťů Hlavní činnost je evakuace z ohrožených prostorů Nezbytná doporučení: Zanechejte veškeré činnosti, opusťte urychleně ohrožený prostor a vystupte na nejvyšší místo v terénu. Je-li víc času, řiďte se pokyny z rozhlasu a televize nebo pokyny záchranářů

12 Prostředky improvizované ochrany
Pokud nemáme k dispozici prostředky individuální ochrany a musíme si chránit dýchací orgány a povrch těla, použijeme prostředky improvizované ochrany K ochraně dýchacích orgánů použijeme navlhčené roušky zhotovené z kapesník, ručníku, utěrek apod. Hlavu chraňte čepicí, kloboukem, šálou, kuklou, oči chraňte brýlemi, ruce rukavicemi. K improvizované ochraně těla poslouží oblek, kombinéza, sako, kalhoty, bunda, plášť, pláštěnka do deště. Nohy chraňte nejlépe vysokými botami nebo holínkami Při návratu ze zamořeného prostředí do bytu odložte v předsíni veškerý svrchní oděv do igelitového pytle a zavažte jej. Pokud je to možné, pečlivě se osprchujte, utřete do sucha a oblečte se do čistého oděvu

13 Zásady pro opuštění bytu v případě evakuace
Uhaste otevřený oheň v topidlech Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček) Uzavřete přívod vody a plynu Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili a dostavte se na určené místo k evakuaci Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt Dětem vložte do kapsy cedulku se jménem a adresou Domácí miláčky si vezměte sebou (psy, kočky) Ostatní domácí zvířata včetně exotických zvířat, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem potravinami

14 Ukrytí obyvatelstva Přípravu a organizaci ukrytí řeší orgány státní správy a samosprávy Ukrytí obyvatelstva je zabezpečeno ve stálých úkrytech Informace o možnosti ukrytí ve stálém úkrytu u příslušného obecního úřadu Občané, kteří nemají v blízkosti bydliště stálý úkryt, mohou si vybudovat improvizovaný úkryt v prostorech domu, kde bydlí svépomocí, úpravou prostorů ve vhodných částech bytu a obytného bytu Před odchodem do úkrytu si sebou vezměte evakuační zavazadlo a dodržte zásady pro opuštění bytu

15 Chování obyvatel v úkrytech
Chovat se ukázněně a řídit se pokyny pro ukrytí Udržovat v pohotovosti prostředky individuální ochrany nebo improvizované ochrany a použít je v závislosti na vzniklé situaci Šetřit vodou, jídlem a pitím Udržovat pořádek a čistotu Zdržovat se v určeném prostoru, zbytečně nepřecházet, nehlučet a hlasitě hovořit Za všech okolností se chovat klidně a ukázněně, vzájemně si pomáhat, zejména starším a nemocným osobám a ženám s dětmi Nekouřit, nezapalovat svíčky, lampy, zapalovače, vařiče, ani jiné zdroje tepla a světla s otevřeným ohněm Nepoužívat elektrické vařiče jakéhokoliv druhu Ve společných stálých úkrytech se stanovuje úkrytový řád a členové úkrytového družstva

16 Zodolnění improvizovaného úkrytu
Uzavřete okenní a dveřní otvory, oblepte veškeré spáry lepící páskou. Otvory je možno zpevnit zazděním cihlami, kameny nebo pytli s pískem nebo hlínou Vchodové dveře zesilte prkny a vzpěrami Rovné stropy podepřete trámky z kulatiny Klenuté stropy nepodpírejte Při dokonalém utěsnění ochranného prostoru, ve kterém není filtroventilační zařízení nelze setrvat déle než 2 až 3 hodiny podle objemu vnitřního prostoru a počtu ukrývaných osob

17 Zásady první pomoci a vzájemné pomoci
Poskytnout pomoc ohroženému patří k základním morálním i zákonným povinnostem člověka. Cílem je zdůraznit hlavní principy jednání při poskytování první pomoci, nikoliv nahrazovat zdravotnické odborné příručky

18 Než přijede sanitka Hlavní zásadou je nepodlehnout panice, zjistit, co ohrožuje postiženého na životě a co je třeba pro něho udělat nejdříve Odstranit příčinu, která způsobila újmu na zdraví (elektřina apod.). Dopravte raněného mimo dosah působení škodlivin (plyn apod.) Zhodnoťte stav raněného – stav základních životně důležitých funkcí (dýchání, srdeční činnost, vědomí) a zda došlo k velkému zevnímu, zejména tepennému krvácení

19 Podle stupně postižení proveďte
Zastavení zevního krvácení tlakovým obvazem, škrtidlem, či tlakem přímo na ránu Nepřímou masáž srdce a dýchání z úst do úst Uložení člověka do stabilizované polohy U méně kritických stavů postupujte s rozvahou a šetrně, trvale sledujte stav raněného, buďte si vědomi možnosti zhoršení jeho zdravotního stavu (zvracení, ztráta vědomí, jiná komplikace). Takto si počínejte až do příjezdu sanitky

20 Součástí první pomoci je
Přivolání kvalifikované pomoci (155) Získání pomocníka pro poskytnutí první pomoci U neřešitelných stavů, podle vzniklé situace, nevystavovat sebe a další zachránce jakémukoliv nebezpečí (zamoření škodlivou látkou, nezvládnutelná překážka apod.)

21 První pomoc a vzájemná pomoc při zasažení škodlivými látkami
První pomoc spočívá především v rychlém vyvedení, vynesení zasaženého ze zamořeného prostoru Postižený nemá chodit, musí zachovat tělesný klid Při první pomoci se lehce postiženému provádí výplach úst a hojný proplach očí čistou vodou Je-li postižený v bezvědomí, musíme zjistit zda má zachovány základní životní funkce (dýchání a srdeční činnost). Pečujeme o průchodnost dýchacích cest (odstranit hleny, zvratky, zubní protézu, záklon hlavy, předsunutí čelisti a otevření úst).

22 Závěr Budete-li se v případě mimořádné situace řídit radami zde uvedenými, můžete tím výrazně ovlivnit bezpečnost vás i vašich rodin. Zároveň aniž si to uvědomíte, přispějete k podstatnému snížení možných následků Nezapomínejte, že ve vašem okolí mohou být i lidé, kteří potřebují právě vaši pomoc a žádný občan nesmí být v tomto případě ponechán svému osudu


Stáhnout ppt "Pplk.Ing. Rudolf Konečný HZS Moravskoslezského kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google